102 lata polskiej kurateli sądowej

102 lata polskiej kurateli sądowej

Dziś, 8 lutego, mija 102 lata od ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego i wejścia w życie dekretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 171), a przy nich urzędu stałych opiekunów sądowych, którym z czasem nadano miano kuratorów nieletnich. To wydarzenie uznaje się za początek kurateli sądowej w Polsce. I mimo, że formalnie opiekunowie sądowi nie byli nazywani kuratorami, to z uwagi na charakter wykonywanych przez nich zadań i umiejscowienie, uznaje się ich właśnie za pierwszych polskich kuratorów sądowych.

W miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie tworzą się specjalne sądy pokoju dla nieletnich. (…) Przy sądach dla nieletnich powstają urzędy stałych opiekunów sądowych, mianowanych przez sędziów spośród osób obojga płci, szczególnie kwalifikujących się do sprawowania nadzoru nad nieletnimi.

Z tej okazji życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Polsce sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. By służba społeczeństwu obywatelskiemu przynosiła satysfakcję, była doceniana w każdym aspekcie i postrzegana w sposób obiektywny.

Przypominamy również słowa, które znalazły się w okolicznościowej uchwale Senatu IX kadencji, podjętej przez tę izbę w roku jubileuszowym 2019, tj.

Kuratorzy sądowi są służbą od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływającą na bezpieczeństwo społeczeństwa,
zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii i demoralizacji nieletnich.