Główny Inspektorat Pracy odpowiada OZZKS w sprawie procedury kontaktów z udziałem kuratora...

Główny Inspektorat Pracy odpowiada OZZKS w sprawie procedury kontaktów z udziałem kuratora sądowego

W styczniu bieżącego roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się do Państwowej Inspekcji PracyGłównego Inspektoratu Pracy z zapytaniem prawnym dotyczącym realizacji procedury obecności kuratora sądowego w kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim w kontekście przepisów kodeksu pracy. Treść pisma dostępna jest poniżej.

W zapytaniu zawarto szereg nurtujących kuratorów sądowych od wielu lat wątpliwości związanych z wykonywaniem tego obowiązku służbowego, tj.:

 1. Jak długo, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeden kurator może uczestniczyć w kontakcie bez żadnej przerwy?
 2. Co w przypadku, gdy czas trwania kontaktu orzeczonego przez Sąd jest dłuższy niż dopuszczalny maksymalny czas wykonywania czynności określony przepisami kodeksu pracy?
 3. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, dopuszczalne jest wykonywanie w/w czynności służbowych w:
  a) soboty,
  b) niedziele,
  c) dni ustawowo wolne od pracy.
 4. W przypadku twierdzących odpowiedzi o możliwości wykonywania czynności służbowych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, proszę o wskazanie uprawnień i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, leżących po stronie kuratora oraz pracodawcy (np. odebrania dnia wolnego, odebrania nadgodzin, jaki powinien być okres odpoczynku, itp.)?
 5. W jaki sposób kurator sądowy powinien usprawiedliwić swoją, niezależną od niego, losową nieobecność przy kontakcie (w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, jak również w godzinach poza godzinami urzędowania sądów)?
 6. Jeśli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt rodzica z dzieckiem ma odbywać się poza miejscem zamieszkania dziecka, to jaki jest dopuszczalny sposób przejazdu uczestników kontaktu z miejsca zamieszkania dziecka do danego miejsca (np. do sali zabaw, centrum handlowego, itp.)? Czy dopuszczalne jest korzystanie z prywatnego samochodu strony postępowania sądowego?
 7. Jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt odbywa się poza miejscem zamieszkania dziecka, to kto powinien pokryć koszty przejazdu kuratora sądowego z miejsca zamieszkania dziecka do danego miejsca?
 8. W jakim terminie od złożenia przez kuratora rachunku powinna nastąpić wypłata ryczałtu-zwrotu kosztów za wykonaną czynność (art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych)?
 9. Czy w przypadku niewypłacenia ryczałtu przysługuje droga sądowa z zakresu prawa pracy, ewentualnie jakie czynności prawne może podjąć kurator sądowy?

15 kwietnia br. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy udzielił odpowiedzi, którą w porozumieniu z OZZKS zamieszczamy poniżej.