Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych

Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych

1436

Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych to zarówno tytuł konferencji naukowej zorganizowanej w Krynicy-Zdroju w grudniu 2019 roku, jak i tytuł Tomu 58 Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego pod red. Tomasza Kalisza i Adama Kwiecińskiego, który ukazał się na początku 2021 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to nieprzypadkowa zbieżność, gdyż przedmiotowa publikacja w większości zawiera artykuły będące pokłosiem wspomnianej konferencji.

Przypomnijmy że konferencja stanowiła kolejną odsłonę cyklicznie już odbywanych od 2015 roku w Krynicy spotkań praktyków i teoretyków, którym na sercu leżą problemy zapobiegania przestępstwom i readaptacji społecznej ich sprawców. Portal kurator.info każdorazowo patronował tym wydarzeniom, tym bardziej, że za ich organizację odpowiadało środowisko nowosądeckich kuratorów sądowych z Krzysztofem Jasińskim na czele, wspieranych m.in. przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Z wielką satysfakcją przyjęliśmy zatem informację o tym, że refleksje prelegentów ostatniej krynickiej konferencji zostały utrwalone i tym samym dostępne szerokiemu gronu odbiorców, również tym, którzy z różych przyczyn w konferencji udziału wziąć nie mogli.

Warto przytoczyć fragment Słowa wstępnego autorstwa redaktorów najnowszego Tomu NKPK: Analiza przepisów prawa dokonywana bez refleksji nad jego otoczeniem społecznym jest zawsze niepełna. Dopiero uwzględnienie wszelkich uwarunkowań, w których przyjdzie działać stworzonym regulacjom prawnym, pozwala właściwie zrozumieć i ocenić rozległy kontekst funkcjonowania normy prawnej. Ta wydawałoby się ponadczasowa zasada coraz częściej niknie z pola widzenia badaczy. To niepokojące zjawisko, zwłaszcza jeśli uwzględnimy, że to nauka jest pierwszym recenzentem działalności ustawodawcy. Stoi na straży tego, aby prawo służyło interesom społeczeństwa, nie zaś jedynie realizowało interesy władzy. Owo szczególne zobowiązanie nabiera wyjątkowej mocy na gruncie prawa karnego.

W publikacji znalały się m.in. opracowania dotyczące zjawiska recydywy przestępczej na terenie Słowacji oraz rozwiązań wdrażnych u naszych południowych sąsiadów w celu jej ograniczenia. Zwolenników sprawiedliwości naprawczej ucieszy artykuł o roli ugody zawartej przed mediatorem w postępowaniu karnym. Inne artykuły zwracają uwagę na zbyt często pomijaną w dyskursie społecznym sytuację dzieci wobec procedur wymiaru sprawiedliwości. W zbiorze znalazł się też tekst o szacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa w kontekście Evidence-Based Practices. Pełną listę artykułów prezentujemy poniżej.

  • Adam Pracławski, Pojęcie właściwego „zakładu karnego” (art. 100 k.k.w.) w perspektywie regulacji krajowych oraz standardów prawnomiędzynarodowych;
  • Piotr Sławicki, Ugoda zawarta przed mediatorem w postępowaniu karnym jako tytuł wykonawczy;
  • Jan Kluza, Kradzież szczególnie zuchwała (art. 278a § 1 k.k.);
  • Magdalena Szczygieł, Kompetencje rodzicielskie w kontekście odbywani kary pozbawienia wolności;
  • Justyna Kusztal, Realizacja Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku w kontekście zapobiegania ekskluzji społecznej i prawnej nieletnich;
  • Małgorzata Piasecka, Wzmacnianie motywacji do zmiany zachowań dysfunkcyjnych u patologicznych hazardzistów osadzonych w jednostkach penitencjarnych;
  • Mariusz Snopek, Upokorzona tożsamość skazanych poszkodowanych jako efekt funkcjonowania (pod)kultury więziennej;
  • Zuzanna Valentovičowá, Krzysztof Jasiński, Narodowy projekt „Szansa na powrót” jako sposób społecznej reintegracji skazanych ze społeczeństwem;
  • Łukasz Szwejka, Małgorzata Piasecka, Szacowanie ryzyka powtórnej przestępczości w kontekście Evidence-Based Practice;
  • Jozef Griger, Krzysztof Jasiński, Recydywa penologiczna w Republice Słowackiej i krajach europejskich.

Książkę można kupić w oprawie broszurowej na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły są również dostępne w formacie pdf pod adresem: https://wuwr.pl/nkp/issue/view/824.

Zachęcamy do lektury.