Dobry przykład z Drawska Pomorskiego

Dobry przykład z Drawska Pomorskiego

Zmiany w kodeksie karnym, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku, doprowadziły m.in. do sytuacji, że znacznie wzrosła ilość orzekanych przez polskie sądy wobec sprawców przestępstw kar ograniczenia wolności. Stanowi to duże wyzwanie dla podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie warunków do jej wykonywania oraz nadzorowanie jej przebiegu. To od współpracy samorządu lokalnego i kuratorskiej służby sądowej zależy skuteczność realizacji znacznej części polityki karnej państwa. Zasady owej współpracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne użyteczna. Jedenaście lat obowiązywania tego aktu prawnego ujawniło jednak pewne mankamenty, na które zwracają uwagę zarówno zawodowi kuratorzy sądowi, jak i przedstawiciele doktryny prawniczej, w tym choćby prof. dr hab. Stefan Lelental i dr Magdalena Niewiadomska-Krawczyk w artykule: Współpraca zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych z samorządem lokalnym i innymi instytucjami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności (w: Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu, red. Krzysztof Stasiak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018).

Tam, gdzie samorząd lokalny dobrze rozumie swoją rolę i dostrzega potencjał nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne, tam udaje się pokonywać bariery organizacyjne i wypracowywać dobre praktyki. Przykładem może być Drawsko Pomorskie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu wyemitowanego przez tamtejszy samorząd, pokazującego wartość budowania dobrej współpracy w ramach tworzenia warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności. W materiale zawarto wypowiedzi reprezentantów kluczowych dla sprawnego wykonywania orzeczeń sądowych podmiotów: Burmistrza Drawska Pomorskiego p. Krzysztofa Czerwińskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim p. Krzysztofa Rehlisa, kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej kuratora specjalisty p. Radosława Zemankiewicza oraz starszego kuratora zawodowego p. Zbigniewa Bociańskiego. Gratulujemy!