wtorek, Kwiecień 23, 2019
Autorzy Posts by GM

GM

349 POSTS 0 KOMENTARZE

626
Uruchomiono portal informacyjny obywatel.gov.pl, na którym sukcesywnie umieszczane będą opisy najbardziej popularnych usług publicznych świadczonych przez administrację dla obywateli. Autorzy serwisu piszą: Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla Ciebie. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu i opisujemy w prosty i przystępny sposób. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla Ciebie.  

772
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), Fundacja Dzieci Niczyje, oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt „klicksafe” zapraszają na IX Międzynarodową Konferencję „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 września 2015r. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września br. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Więcej informacji pod adresem: www.safeinternet.pl

Źródło: www.kurator.org.pl
W dniach 3-4 lipca br. w Lęborku już po raz dziewiąty odbył się Międzynarodowy Turniej Probacyjny, który poprzedziła Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych”. Na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych właśnie ukazała się obszerna relacja z tych wydarzeń. Organizatorom gratulujemy sprawnego przebiegu konferencji, bardzo ciekawie dobranej tematyki i przyjaznej atmosfery, jaką tradycyjnie udało się wokół wydarzeń lęborskich zbudować. A już za rok jubileuszowa – dziesiąta edycja. Lębork znowu stanie się przez kilka dni stolicą polskiej probacji.

739

Nasza redakcja została poproszona o zamieszczenie na portalu poniższej informacji:

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce z ogromnym żalem przyjęło wiadomość o śmierci dr Tadeusza Jedynaka Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Stowarzyszenie pragnie na ręce żony i córek Ś.P. Tadeusza Jedynaka złożyć wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich mu osób. Odszedł mąż, ojciec, przyjaciel, osoba, która środowisku prawniczemu w Polsce znana była z wyjątkowego zaangażowania w pracę na rzecz kurateli sądowej. Działania dr Tadeusza Jedynaka stale przeplatały się z pracą sędziów rodzinnych, dla których był autorytetem w dziedzinie kurateli sądowej. Sięgaliśmy po jego publikacje, przysłuchiwaliśmy się jego wykładom, śledziliśmy zaangażowanie w pracach Krajowej Rady Kuratorów. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraża przekonanie, że dr Tadeusz Jedynak pozostanie w pamięci sędziów rodzinnych jako człowiek o wyjątkowej charyzmie, wyróżniający się zaangażowaniem i troską w działaniach kurateli sądowej, również tych zbieżnych z naszą służbą, ukierunkowanych na ochronę dobra małoletnich dzieci i rodziny. Środowisko sędziów rodzinnych w Polsce zapewnia o pamięci, w tych smutnych chwilach ciepłymi myślami zwracając  się w kierunku Rodziny Ś.P. Tadeusza Jedynaka. Niech odpoczywa w spokoju.

                                                                                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

636
W dniu 27 lipca 2015r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego będąca uzupełnieniem wcześniej wprowadzonych zmian w zakresie procedur ochrony małoletnich świadków przestępstw. Od teraz, zgodnie z treścią art. 185d k.p.k.  istnieje bezwzględny obowiązek przeprowadzania przesłuchania dzieci w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Wcześniej przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach, często nazywanych „niebieskimi pokojami”,  było dobrą praktyką, każdorazowo uzależnioną od decyzji sądu. Nad procesem powstania miejsc przesłuchań dzieci odpowiadającym nowym regulacjom prawnym czuwa Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Do tej pory 81 miejsc uzyskało certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Ich pełna lista znajduję się na stronie: www.dzieckoswiadek.fdn.pl Więcej informacji o nowych przepisach na stronie internetowej Fundacji Dzieci Niczyje.

968
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2015r. po dzielnej walce z ciężką chorobą zmarł dr Tadeusz Jedynak, człowiek wybitnie zasłużony dla kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Był ekspertem Krajowej Rady Kuratorów, wieloletnim Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Słupsku, kuratorem specjalistą, doktorem nauk humanistycznych, autorem licznych publikacji poświęconych kurateli sądowej. Nasze środowisko poniosło niepowetowaną stratę. Rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 sierpnia. Kondolencje na swojej stronie zamieściło również Ministerstwo Sprawiedliwości.

820
Trwa plebiscyt Fundacji Court Watch Polska. Organizacja ta od tego roku przyznawać będzie nagrodę „Obywatelski Sędzia Roku”. Tytuł ten ma otrzymać osoba, który w ostatnim roku (od 1 lipca 2014 do 1 lipca 2015) wyróżniła się w sposób szczególny reprezentowaniem perspektywy obywateli w sądownictwie i działaniami budującymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nagroda może być przyznana za wszelką działalność sędziego, która zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą a społeczeństwem. Nie jest to nagroda za działalność stricte orzeczniczą. Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2015r. Zgłoszenia można wysyłać na adres: plebiscyt@courtwatch.pl. Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię i nazwisko sędziego, wskazanie sądu, w którym ww. sędzia pracuje, a także uzasadnienie, a w nim informację umożliwiającą weryfikację zgłoszenia (m.in. kontakty do innych osób, linki do artykułów itp.) oraz kontakt do osoby zgłaszającej. W akcję włączyły się stowarzyszenia sędziów (m.in. Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce). Patronat na plebiscytem objął dziennik Rzeczpospolita. Więcej informacji o plebiscycie pod adresem: www.courtwatch.pl

933
Wyjazdowe posiedzenie Rządu, jakie miało miejsce w dniu 28.07.2015r. we Wrocławiu i związana z tym obecność Ministra Sprawiedliwości w stolicy Dolnego Śląska, stały się okazją do „spotkania przy kawie” z Borysem Budką. Możliwość osobistej – krótkiej lecz merytorycznie bogatej rozmowy, wykorzystali miejscowi kuratorzy sądowi ze Stowarzyszenia FRONTIS, akcentując tym samym gotowość i potrzebę konstruktywnego dialogu tej grupy zawodowej z organami decyzyjnymi. Minister Sprawiedliwości nie krył zainteresowania poruszanymi przez kuratorów kwestiami z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków i trudności w ich realizacji – w szczególności tych wynikających z ograniczeń ustawodawczych. Borys Budka wykazał się również biegłą znajomością bieżących, newralgicznych zagadnień w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, takich jak obligatoryjność obsługi biurowej zespołów kuratorskich, wynagrodzeń kuratorów czy kwestii bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z wykonywania obowiązków kuratora. Więcej o spotkaniu na stronie: www.frontis.com.pl.  Szerzej o wizycie Ministra Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku przeczytać można z kolei na stronie: www.ms.gov.pl  

994
Senat RP w dniu 24 lipca br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) art. 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.6)), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.” Nowy przepis ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016r.  

1037
Senat RP w dniu 24 lipca 2015r. na swoim 79 posiedzeniu uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o kuratorach sądowych. Wcześniej przegłosowano poprawkę, w wyniku której jedynie zespoły liczące powyżej 10 zawodowych kuratorów sądowych będą miały zapewnione sekretariaty. Dziesięcioosobowe i mniejsze zespoły będą miały swoje sekretariaty, jeśli taką decyzję podejmie prezes sądu rejonowego. Jest to rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem strony rządowej, która powoływała się na argumenty racjonalności i adekwatności. Zapewnienie odpowiedniej obsługi biurowej zespołom kuratorskiej służby sądowej jest bezwzględnym warunkiem pełnej ich profesjonalizacji. Środowisko kuratorskie walczy o to od wielu lat. Zmiana polityki karnej dokonana nowelizacją przepisów prawa karnego materialnego i  wykonawczego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r. ma doprowadzić – zgodnie z założeniem ustawodawcy, m.in. do wzrostu liczby orzekanych kar nieizolacyjnych. Nowe zadania nałożone na kuratorów zawodowych i kierowników zespołów wymagają odpowiedniego zaplecza. Bez tego nie ma mowy o efektywnym systemie wykonywania kar i środków karnych. To oczywiście niesie za sobą określone koszty.  Kuratorzy sądowi dostrzegają konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa. Rozumieją też potrzebę wyposażenia zespołów w obsługę biurową adekwatnie do ich stanu kadrowego. Postulat utworzenia sekretariatów jest podyktowany przede wszystkim troską o odpowiedni standard pracy. Kuratorzy sądowi wykonują bowiem swoje zadania przede wszystkim w terenie, w środowisku swoich podopiecznych. Jednoosobowy sekretariat zespołu stanowi absolutne minimum dla zapewnienia możliwości poprawnego funkcjonowania jakiegokolwiek zespołu. Sprawy muszą być rejestrowane na bieżąco. Wiele czynności kuratorskich podejmowanych jest bowiem w trybie pilnym, co podyktowane jest np. dobrem małoletniego. Jak ma to robić np. 10 kuratorów, którzy w sądzie pojawiają się jedynie na dyżurach, w trakcie których głównie podejmują strony postępowań? Rozwiązanie, by obsługę biurową kuratorów prowadzili pracownicy wydziałów karnych lub rodzinnych jest rozwiązaniem zastępczym i nie sprawdza się. W praktyce bowiem pracownicy ci zaabsorbowani są innymi niż kuratorskie zadaniami. Jedynie sekretariaty są rozwiązaniem na miarę wymagań stawianych kuratorskiej służbie sądowej. Wprowadzane do ustawy o kuratorach sądowych zmiany nakładają nowe zadania na kierowników zespołów. Wyposażenie zespołów w sekretariaty miało także im zapewnić warunki do ich wykonywania. Nie wszędzie tak się stanie. Szkoda. Była szansa…