czwartek, Kwiecień 19, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

291 POSTS 0 KOMENTARZE

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Oblicza ulicy – wybór czy konieczność?” Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza, który dostępny jest pod następującym linkiem: tutaj.

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informacje dotyczące jubileuszowej V. edycji toruńskich wydarzeń pt. Za kurtyną resocjalizacji. Tegoroczne hasło spotkania na UMK brzmi „Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”. Zachęcamy do udziału w debacie, konferencji i imprezach towarzyszących. Jak co roku w Toruniu będzie można spotkać praktyków i teoretyków resocjalizacji z kraju i zagranicy.

 

 

 

 

 

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informację o konferencji pt. „Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku”, która odbędzie się w dniu 23 maja br. w godz. 10.00-17.00, w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Celem konferencji jest omówienie najważniejszych zmian jakie zaszły w polskiej policji od 1989 roku oraz nakreślenie obrazu specyfiki transformacji tej instytucji na tle innych państw w regionie. Naukowcy, eksperci, specjaliści i praktycy zajmujący się tematem bezpieczeństwa i porządku publicznego będą rozmawiać o aktualnych zmianach w organizacji i funkcjonowaniu organu ścigania w kontekście rozwiązań systemowych, reform i percepcji społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się przez formularz rejestracyjny, który jest dostępny pod linkiem: https://transformacjapolicjiwpolsce.evenea.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/kalendarium/co-z-ta-policja

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje pakiet zmian w prawie rodzinnym, które mają na celu umożliwienie orzeczenia alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochronę najmłodszych przed przemocą.

Przyznanie alimentów natychmiastowych ma się odbywać w ciągu kilku dni. Ich wysokość ma być ustalana według uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia netto i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie. Na dziś wynosiłoby ono 460 zł na jedno dziecko, 840 na dwoje dzieci, a 1140 zł – na troje. Dla porównania średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. – 590 zł.

Projekt przewiduje też, że obowiązek alimentacyjny dotyczący dziecka będzie automatycznie wygasał, gdy skończy ono 25. rok życia. Obecnie trzeba o to występować do sądu.

Kolejna zmiana zakłada, że osobie, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, może zostać przydzielony kurator (asystent rodziny). Jeśli nadzór kuratorski nie przyniesie efektu, problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica. Ostatecznie prokurator będzie mógł wnioskować o ukaranie grzywną lub pracami społecznymi.

Projekt przewiduje również wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Ma ono poprzedzać sprawy o rozwód i separację w rodzinach z dziećmi. Małżonkowie dostaną miesiąc na porozumienie w sprawach dzieci. Główną rolę będą odgrywać mediatorzy, którzy uzgodnią warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi i wysokość alimentów. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie bezpłatne. Państwo bierze na siebie ciężar poniesienia kosztów, które być może doprowadzą do ugodowego zakończenia sporu. Rodzinne postępowanie informacyjne nie będzie przeprowadzane w przypadkach, gdy małżonek znęca się nad rodziną.

Nowe prawo ma pozwolić także na błyskawiczną i zdecydowaną reakcję, gdy dzieci spotyka krzywda. Chodzi o wszczynane z urzędu sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o prowadzonych przez siebie sprawach, gdy zachodzi podejrzenie zagrożenia dobra dziecka.

Reforma zakłada ponadto, że w sprawach rodzinnych dzieci będę wysłuchiwane w przyjaznych pokojach przesłuchań. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie dążyć do tego, aby jeszcze w tym roku takie pokoje były we wszystkich sądach.

Źródło informacji: www.ms.gov.pl

 

Ukazał się program konferencji Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów., która odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 marca 2018r.  Ponadto organizatorzy informują:

  • Limit miejsc został wyczerpany. Nabór uczestników został zatem zakończony.
  • W trakcie konferencji (zarówno I jak i II dnia) będzie możliwość wykupienia obiadu w cenie 22 zł w stołówce. Organizator zapewnia natomiast przerwę kawową, przekąski.
  • Organizator Konferencji nie zapewnia noclegów, zainteresowani organizują je we własnym zakresie.

271

Wszystkim Koleżankom Kuratorkom Sądowym życzymy z okazji Dnia Kobiet tego, co najważniejsze!

Polska kuratela sądowa zdecydowanie jest kobietą. Aż 78,5% kuratorów sądowych w Polsce to panie. To dość niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, jak trudny i niebezpieczny jest zawód kuratora sądowego. Niewielkie różnice występują w poszczególnych pionach. W pionie karnym udział kobiet wynosi 76,6%, w pionie rodzinnym aż 82,4%. Można jednak zaobserwować, że udział mężczyzn w populacji kuratorów zawodowych ma w ostatnich latach niewielką tendencję wzrostową (źródło: Opracowanie za rok 2016 autorstwa Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych).

Za genezę obchodów Dnia Kobiet uważa się wydarzenia z początku XX wieku związane z walką o prawa wyborcze kobiet, ich dostęp do funkcji publicznych, równouprawnienie w pracy. Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem praw kobiet. W uchwale Sejmu czytamy: „28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret (…). Określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Ta decyzja (…) wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła im pełnię praw wyborczych”.

Pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej i Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy. Celem nowelizacji przepisów jest „szerokie umożliwienie Służbie Więziennej wykonywania zadań związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego”. Zgodnie z projektem Minister Sprawiedliwości uzyska możliwość powierzenia zadań podmiotu dozorującego nie tylko przedsiębiorcy, ale również podległej sobie jednostce organizacyjnej lub przez niego nadzorowanej. Jeśli skorzysta z tej możliwości, będzie mógł to uczynić z pominięciem procedury wynikającej z prawa o zamówieniach publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa, podpisana przez ministerstwo z firmą Impel Security Polska, kończy się w dniu 30 września 2018r.

Z projektem przepisów można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

O zmianach można przeczytać także w serwisach lex.pl i gazetaprawna.pl.

 

325

W dniu 8 lutego br. minęło 99 lat od ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego dekretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie utworzenia sądów dla nieletnich, a przy nich urzędu stałych opiekunów sądowych, którym z czasem nadano miano kuratorów sądowych. Z tej okazji życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Polsce sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz satysfakcji z wykonywanej służby. Niech ten rok przygotowania do jubileuszu przyczyni się do umocnienia roli kuratorów sądowych w społeczeństwie.

Redakcja portalu kurator.info

 

 

 

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej,
Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
i Katedra Pracy Socjalnej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zapraszają na Międzynarodową Konferencję: Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku.

 

CELEM KONFERENCJI JEST:

 wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania kary i po jej zakończeniu, celem zapobiegania powrotowi do przestępstwa;

 dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych- recydywistów w trakcie odbywania kary i po wyjściu na wolność;

  podjęcie dyskusji nad kwestią recydywy wśród kobiet;

  dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin;

  kryminologiczny i psychospołeczny wymiar recydywy;

  wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych;

 dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy postpenitencjarnej w stosunku do recydywistów;

 wskazanie na problem bezdomności, ubóstwa, bezrobocia wśród recydywistów stanowiących wskaźniki powrotu do przestępstwa;

  przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet – recydywistek;

  wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet-recydywistek sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych;

 wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są:

 przedstawiciele środowiska akademickiego zajmujący się problematyką pracy socjalnej, kryminologii, socjologii, psychologii, resocjalizacji;

  pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej;

  psychologowie, pedagodzy, terapeuci, pracownicy medyczni, związani ze środowiskiem Służby Więziennej;

  kuratorzy sądowi;

  funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujący postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogący podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

 Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec recydywistów i ich rodzin, ujęcie teoretyczne i praktyczne;

  Programy readaptacyjne jako forma pomocy recydywistom;

  Kryminologiczny i społeczny wymiar recydywy;

  Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów wykluczenia społecznego;

  Problem ubóstwa i bezdomności wśród recydywistów, jako przyczyna powrotu do przestępstwa;

  Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy postpenitencjarnej;

  Recydywista- wychodzący na wolność jako klient pomocy społecznej;

  Oczekiwania recydywistów a możliwości świadczenia pomocy;

  Działania pomocowe wobec recydywistów do 30 roku życia;

  Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe;

  Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej kobiet -recydywistek;

  Problem macierzyństwa i ojcostwa, możliwości realizacji funkcji rodzicielskich w warunkach recydywy.

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

KONFERENCJA odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku, Kraków 30-084, ul. Podchorążych 2

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: barbaranowak@up.krakow.pl do dnia 01 marca 2018 roku

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Pracy Socjalnej
os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

tel.: 695531672 (prof. Barbara Nowak), fax: +48 12 644 22 38

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: barbaranowak@up.krakow.pl
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: krzysztof.w.czekaj@wp.pl

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. PaedDr. Alica Vančová, Csc.Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Jan Stančik, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. (FH) Dr. Martin Lu Kolbinger, Pädagogische Hochschule in Insbruck
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, WSP im. J. Korczaka w Warszawie,
prof. zw. dr hab. prof. Kazimierz Dola
dr hab. Prof. UJK Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW w Warszawie
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚL w Gliwicach
dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP w Krakowie
dr hab., Beata Pitula, prof. PŚL w Gliwicach

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:

dr hab. Barbara Nowak prof. UP przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
PhDr. Pavol Kopinec, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr Gertruda Wieczorek, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Gucwa-Porębska, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Stanek, UP w Krakowie,
dr Tomasz Eliasz Wardzała, UP w Krakowie,
dr Justyna Tomczyk, UP w Krakowie,
mjr, mgr Iwona Wojewódka, dyrektor ZK w Lublińcu,
ppłk, mgr Hanna Obierzyńska-Ogonek, z-ca dyrektora ZK w Wojkowicach,
ppłk, mgr Jacek Mróz, dyrektor ZK w Nowej Hucie,
mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu

sekretarz konferencji:
dr Katarzyna Gucwa-Porębska

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Program konferencji zostanie udostępniony w dniu 7 marca br.