sobota, 18 maja, 2024
Autorzy Posts by GM

GM

357 POSTS 0 KOMENTARZE

3628

Wzrasta zaniepokojenie kuratorów zawodowych przedłużającym się procesem legislacyjnym projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Jak wskazuje w uzasadnieniu sam projektodawca, w dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury, w myśl którego wynagrodzenia kuratorów zawodowych od 1 stycznia 2020 r. wzrosną o 900 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat. Porozumienie zostało dotąd jedynie częściowo zrealizowane poprzez wzrost kwoty bazowej. Pełną realizację porozumienia zapewnić miała zmiana tzw. „mnożników”, czemu służy procedowana nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia. Ministerstwo Sprawiedliwoci planowało, że rozporządzenie zostanie zmienione w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020r. Ponieważ termin ten upłynął, w środowisku kuratorów wzrasta frustracja i obawa, że jako jedyna grupa zawodowa wymieniona w porozumieniu nie zostaną objęci stosownymi regulacjami. Stąd zarówno Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jak i zarząd MOZ KNSZZ „Ad Rem” Kuratorów Zawodowych wystąpiły w ostatnich dniach do Prezesa Rady Ministrów z pismami, w których przypominają o zobowiązaniu strony rządowej z 2019 roku i proszą o przyspieszenie finalizacji prac legislacyjnych. O sytuacji poinformował też serwis prawo.pl.

30 września Krajowa Rada Kuratorów w swoim komunikacie poinformowała o rozmowach, jakie jej przedstawiciele przeprowadzili z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. Ministerstwo uspokaja, że upływ planowanego terminu nowelizacji rozporządzenia nie oznacza, że prace nad nim zostają wstrzymane. Obecnie zajmuje się nim w trybie obiegowym Komitet Stały Rady Ministrów. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

1883

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (Impact Factor=1,026), będącym jednym z ważniejszych w świecie kryminologii i resocjalizacji, ukazała się właśnie publikacja artykułu zatytułowanego: Psychosocial Quality of Life and Its’ Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions, którego autorem jest dr Bartłomiej Skowroński, zawodowy kurator sądowy z IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ.


Celem badań autora była identyfikacja i analiza czynników warunkujących psychospołeczną jakość życia osadzonych (PQol) jako korelatów pozytywnych i negatywnych. Przebadano 300 osadzonych z zakładów karnych podległych administracyjnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie. Dane zebrano za pomocą kwestionariuszy SQLQ, SOC-29, SWS, SPI / TPI, SIPR, COPE, GSES i przeanalizowano za pomocą SEM. Badania wykazały, że pozytywnymi korelatami dla jakości życia osadzonych są: poczucie koherencji, poczucie własnej skuteczności, intensywność postawy religijnej, wsparcie społeczne i ciekawość cech. Wśród strategii radzenia sobie ze stresem istotnym czynnikiem, który bezpośrednio przewiduje PQol, jest poszukiwanie wsparcia społecznego jedynie z powodów emocjonalnych. Stosowanie substancji i planowanie odgrywają jedynie rolę pośredniczącą w przewidywaniu PQol. Ujemnym korelatem dla poziomu jakości życia osadzonych jest depresja jako cecha. Wbrew przewidywaniom lęk nie okazał się negatywnym korelatem – jak wspomniano powyżej, wiąże się z dodatnim wynikiem w PQol.

Artykuł jest dostępny pod adresem: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306624X20944685

Jest to kolejna wartościowa publikacja autorstwa pana kuratora dra Bartłomieja Skowrońskiego. W 2018 roku informowaliśmy o ukazaniu się książki Probacja. Teoria i Metodyka a w roku 2019 książki Typologie wadliwej integracji postaw.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach pracy kuratorskiej i naukowej.


Dr Bartłomiej Skowroński jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Depresją 1 października ruszyła 9. edycja kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”. Tym razem jej organizatorzy zwracają szczególną uwagę na korelację depresji i samobójstw. Pragną tym samym zwrócić uwagę na szczególny objaw depresji, jakim są myśli samobójcze. To one sprawiają, że tę chorobę nazywamy śmiertelną.

W 2018 roku 5128 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Twórcy kampanii w symboliczny sposób chcą zwrócić uwagę na fakt, że problem nie omija dzieci. Z tego powodu ambasadorzy kampanii do najnowszych billboardów i plakatów przekazali swoje zdjęcia z czasów nastoletniości.

Ambasadorami 9. edycji naszej kampanii są: Ewa Błaszczyk, Bożena Dykiel, Krystyna Czubówna, Marta Kielczyk, Marek Plawgo, Krzysztof Cugowski, Piotr Zelt i Tomasz Jastrun.

Systematyczna edukacja na temat konieczności leczenia depresji daje nadzieję na zmniejszenie liczby samobójstw w Polsce. Ważne jest przełamywanie stereotypów na temat depresji i samobójstw. Rodziny dotknięte problemem wstydzą się o tym mówić. Żyją w poczuciu winy, wstydu, a nawet gorszości.

Organizatorami kampanii są: Fundacja „Twarze depresji”Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi ZaginionychFundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” i Fundacja NAGLE SAMI. Partnerem medycznym jest Centrum Medyczne Damiana (www.damian.pl). Patronami honorowymi są: Krajowy Konsultant w Dziedzinie PsychiatriiKrajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Do grona patronów należą: Uniwersytet SWPSWydawnictwo Świat Książki i AMS.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii: www.twarzedepresji.pl i wsparcia 9 edycji tej bardzo ważnej akcji.

2932

To już kolejna informacja o aktywności kuratorów sądowych z Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 15 czerwca 2006 roku. Zgromadzenie wezwało wszystkie państwa członkowskie, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do podkreślenia szczególnie w tym dniu idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa w temacie m.in. poprzez edukację.

I właśnie z tej okazji zorganizowano marsz przeciwko przemocy ulicami Drawska Pomorskiego, w którym aktywny udział wzięli kuratorzy sądowi z tamtejszego sądu rejonowego. Po marszu kuratorzy z drawskiego zespołu kuratorskiej służby sądowej w specjalnie przygotowanym stoisku udzielali informacji na temat swojej pracy, procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy i miejsc, w których można uzyskać wsparcie.


[Wykorzystano materiały nadesłane przez uczestników wydarzenia oraz fotografię portalu drawskopomorskie.com]

W dniu 17.09.2019 r. w Drawskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez kuratorów sądowych pracujących w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim. To już drugi sąd rejonowy w okręgu koszalińskim, który lokalnie zorganizował obchody kuratorskiego jubileuszu.

Zaproszeni byli przede wszystkim kuratorzy społeczni, ale także emerytowani kuratorzy zawodowi, przedstawiciele służb, z którymi na co dzień kuratorzy współpracują, przedstawiciele samorządu lokalnego z burmistrzami, wójtami oraz starostą powiatowym na czele, a także przedstawiciele szkół, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, Policji, Służby Więziennej, podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej i in. Frekwencja dopisała. Na uroczystość przybyło łącznie ok. 150 osób.

Organizatorzy przybliżyli społeczności lokalnej obszary, którymi na co dzień zajmują się kuratorzy sądowi, zarówno pracujący w pionie karnym jak i rodzinnym. Było uroczyście, podniośle, ale też artystycznie i z humorem. Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym pozytywnym odzewem.

Kilka dni później w porannej audycji Radia Eska i lokalnych mediach społecznościowych ukazał się wywiad na temat pracy kuratorów sądowych, którego za zgodą Prezesa Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim udzielił starszy kurator zawodowy Zbigniew Bociański.


Wydarzenia z Drawska Pomorskiego pokazują po raz kolejny silną identyfikację kuratorów sądowych z wykonywaną misją i to, jak ważny jest dla nich jubileusz kurateli. Na uwagę zasługuje okoliczność, że większość z inicjatyw jubileuszowych powstaje oddolnie, głównie dzięki zaangażowaniu kuratorów zawodowych i społecznych. Widać też, że kuratorzy sądowi pełnią istotną rolę w systemie bezpieczeństwa publicznego o czym świadczą silne więzi z partnerami instytucjonalnymi i docenianie ich pracy przez włodarzy samorządowych.

[wykorzystano materiały nadesłane przez organizatora]

W imieniu organizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Człowiek w Obliczu Prawa, 100 – lecie wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki, która odbędzie się  24 – 25 października 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zapraszamy Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu.

W czasie tegorocznych obrad, zamierzamy się odnieść do jubileuszu 100 – lecia Kurateli Sądowej  w Polsce, jednocześnie mając nadzieję, że Gdańska Konferencja wpisze się na stałe do kalendarza wydarzeń naukowych,  jako miejsce debat i dyskusji, szczególnie ważnych dla środowiska kuratorskiego.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie czlowiekwobliczuprawa.ug.edu.pl

Zapraszamy do Gdańska!

Prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska
Dr Michał Szykut

W imieniu organizatorów XIII Lęborskich Wydarzeń przedstawiamy agendę tegorocznych spotkań, informując zarazem, że partnerem wydarzeń została Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego:

28.06.2019 r. (piątek)

XIII Międzynarodowa Konferencja Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji.

9.30 – spotkanie u Burmistrza Miasta;

10:00 – Otwarcie konferencji i przywitanie gości, dr Michał Szykut (WNP UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku);
10.15 – wprowadzenie w tematykę konferencji, prof. dr hab. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki);
10.20 – Przestępca seksualny. Prawdy i mity, czyli pomiędzy wiedzą naukową a społeczną percepcją, prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański);
10.40 – dyskusja
10.50 – Krytyka diagnozowania opartego na szacowaniu ryzyka. Perspektywa prawnokarna i kryminologiczna, prof. dr hab. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański);
11.10 – dyskusja
11.20 – Offender Managament in Custody, Robert Cotterell Mentoring Services Menager (Wielka Brytania);
11.45 – dyskusja
11.55 – Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu emocjonalnym osób doświadczających przemocy domowej – raport z badań, dr Joanna Główczewska (Uniwersytet Gdański);
12.15 – dyskusja;
12.25 – 12.45 – przerwa kawowa;
12.45 – Nieletni w meksykańskich kartelach narkotykowych. Sposoby rekrutacji i selekcji, prof. dr. hab. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki);
13.05 – dyskusja;
13.15 – Resocjalizacja w warunkach wolności dozorowanej. Teoria versus praktyka, dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (IPSiR, Uniwersytet Warszawski);
13.35– dyskusja;
13.45 – Penitentiary probation in Ukraine and ways to development, Gen. Prof. Evgene Barash (Instytut Służby Więziennej w Kijowie);
14.05 – dyskusja;
14.15 – Siła, opór i zmiana młodzieży skonfliktowanej z prawem, dr hab. Przemysław Frąckowiak (WWSSE w Środzie Wielkopolskiej);
14.25 – dyskusja;
14.30 – podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (dr hab. Przemysław Frąckowiak);

15.00 – obiad w restauracji Różana.

17.00 – objazd okolic Lęborka przez uczestników II Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego, połączone z kwestowaniem na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

19.00 – Spotkanie integracyjne w Klubie Różana

29.06.2019 r. (sobota)

10.00 – 14.30 XIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski
15.00 – Grill dla uczestników XIII Lęborskich Wydarzeń

21.00 Spotkanie taneczne Klub Różana.

30.06.2019 r. (niedziela)

9.30 – spotkanie Przedstawicieli WSKS z delegacjami z Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

W imieniu organizatorów informujemy, że w ramach XIII Lęborskich Wydarzeń będziemy kwestować na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Zapraszamy serdecznie,

Komitet Organizacyjny

2731

W dniu 30 maja 2019r. w niezwykłej Sali Rycerskiej Zamku Oleśnickiego odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce. W spotkaniu przygotowanym przez kuratorów zawodowych I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym władze samorządowe, sędziowie, kuratorzy okręgowi, kuratorzy społeczni i przedstawiciele zaprzyjaźnionych oleśnickich instytucji.

Specjalne podziękowania dla kuratorów sądowych skierowali Burmistrz Oleśnicy – p. Jan Bronś oraz Wicestarosta Oleśnicki – p. Sławomir Kapica. Kurator Okręgowy Mirosław Nawrocki zwrócił uwagę na szczególną rolę kuratorów społecznych oraz podziękował im za zaangażowanie i codzienną współpracę z kuratorami zawodowymi.

Listy gratulacyjne kuratorom zawodowym i społecznym wręczyły Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnicy – p. Wioletta Noworyta oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Oleśnicy – p. Joanna Franckiewicz. Prelekcję pt. Rys historyczny kształtowania się kurateli sądowej na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Oleśnicy wygłosił kurator specjalista Roland Mełeń.

O współpracy kuratorów społecznych z sądem na przestrzeni lat opowiedziała kurator społeczna p. Ryszarda Wiśniewska – Paluch. W drugiej części spotkania wykład pt. Dialog motywacyjny jako skuteczne narzędzie w pracy kuratora sądowego zaprezentował p. Tomasz Sikora. Następnie ofertę Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przedstawiła Zastępca Dyrektora p. Wioletta Leśniowska. Całość zwieńczyły uroczysta kolacja i zwiedzanie Zamku Oleśnickiego z przewodnikiem.

Gratulujemy organizatorom świetnie przygotowanej imprezy.

W 2019 roku już po raz piętnasty odbędzie się Biesiada Kuratorska. Tym razem gospodarzami tego wyjątkowego spotkania, odbywającego się w roku jubileuszu stulecia polskiej kurateli sadowej, będą kuratorzy zawodowi ze Środy Wielkopolskiej. Co przygotowali dla uczestników wydarzenia? Jakie są warunki uczestnictwa? Tego dowiadujemy się z nadesłanej do naszej redakcji informacji.

Tegoroczna Biesiada odbędzie się w dniach 13-15 września 2019 roku. Bazą spotkania będzie Hotel Cezar położony przy drodze krajowej nr 11 w miejscowości Koszuty, ok. 6 km od Środy Wielkopolskiej, ok. 30 km od Poznania. Całkowity koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 600 zł od osoby. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w trzech ratach po 200 zł płatnych w terminach do 31.03.2019r., do 31.05.2019r. i do 31.07.2019r. Opłata obejmuje ubezpieczenie NNW.

Osoby, które chcą uczestniczyć w Biesiadzie proszone są o przesłanie zgłoszenia na formularzu na adres: monikabuziak@op.pl oraz o dokonanie wpłaty na nr rachunku bankowego:  71 1020 4160 0000 2502 0220 6621. W tytule przelewu należy wpisać: BIESIADA 2019 oraz nazwisko i imię uczestnika; Jako odbiorcę należy wpisać: Monika Buziak

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Osobom, które nie będą mogły przyjechać na całą biesiadę organizatorzy umożliwiają udział w samej uroczystej kolacji z dyskoteką, która odbędzie się w sobotę (14.09.2019r.).  Koszt wynosi 120zł (bez noclegu). Nocleg można dodatkowo zamówić za pośrednictwem organizatora. Ponadto istnieje możliwość rezerwacji noclegów na noc poprzedzającą  (z czwartku na piątek – 12/13.09.2019r.), jak  i po zakończeniu Biesiady (z niedzieli na poniedziałek – 15/16.09.2019r.) – rezerwacji należy dokonywać za pośrednictwem organizatora do dnia 30 lipca 2019r. Koszt noclegu – 75zł/dobę/osobę –  ze śniadaniem. 

Osoby nie uczestniczące w całej Biesiadzie nie będą objęte ubezpieczeniem NNW. 

Osoby, które będą dojeżdżać na biesiadę PKP powinny dojechać do Środy Wielkopolskiej (pociągi z Poznania w kierunku na Ostrów Wielkopolski, Jarocin). Na dworcu PKP w Środzie Wlkp. będzie czekać na nie miły kierowca, który zawiezie je do hotelu. Należy tylko zadzwonić do organizatora wcześniej i podać godzinę przyjazdu do Środy Wlkp. Również po Biesiadzie niemniej miły kierowca odwiezie uczestników na dworzec PKP w Środzie Wlkp.

Jak widać, organizatorzy zadbali o komfort uczestników i nie powinno być żadnych wymówek dla osób rozważających udział w Biesiadzie.

Szczegółowych informacji udziela p. kurator Monika Buziak. z którą kontaktować się można poprzez maila: monikabuziak@op.pl

Program Biesiady

Dzień pierwszy:  piątek – 13.09.2019r.
do godziny 12:00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników;
godz. 12:00 – Obiad;
godz. 13:00 – Spacer: przez łąki, przez pola …  ;
godz. 14:00 – 17:30 Zwiedzanie Dworu w Koszutach, odpoczynek w parku;
ok. godz. 18:00 – Powrót do Hotelu; Indywidualne przygotowania do wieczoru;
godz. 20:00 – 5:00 „Pidżama Party” – zabawa, tańce, hulanki, …
Mile widziane Wasze pidżamki, szlafroczki …
Podczas zabawy – Koncert Życzeń
Zagra nam jaśnie wielmożny Król Jan Kazimierz

Dzień drugi:  sobota – 14.09.2019r.
godz. 8:00 – 10:00 – Śniadanie;
godz. 10:00 – Wyjazd do Poznania; 
Zobaczymy Katedrę Poznańską położoną na Ostrowie Tumskim – najstarszą polską katedrę (miejsce pochówku pierwszych władców Polski: Mieszka I
i Bolesława Chrobrego). 
godz. 11:30 – 13:30 – Stary Rynek w Poznaniu – czas wolny;
Proszę nie przegapić o godzinie 1200 trykania Poznańskich Koziołków !!! 
godz. 13:30 – Wyjazd z Poznania;
godz. 14:30 –  Obiad u Szybkich i Smacznych;
godz. 16:30 –  17:00 Zwiedzanie Pałacu w Rogalinie;
ok godz. 18:00 Powrót do Hotelu; Indywidualne przygotowania do wieczoru;
godz. 20:30 – „Wspomnień czar … ”;
godz. 21:00 – 5:00 Wieczór taneczny – mile widziane królewny i królowie (w koronach, w strojach królewskich); 
Zagra dla nas miłościwie nam panujący Król Jan Kazimierz

Dzień trzeci:  niedziela – 15.09.2019r.
godz. 8:00 – 9:00 Śniadanie;
godz. 9:30 Wyjazd do Środy Wielkopolskiej;
godz. 10:00 Przejazd Kolejką Średzką do Zaniemyśla; Relaks na Wyspie Edwarda (urokliwa wyspa hrabiego Edwarda Raczyńskiego – autora koncepcji budowy Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej oraz fundatora Biblioteki Raczyńskich).
ok. godz. 14:00 – 15:00 Obiad w Hotelu Cezar;
godz. 15:00 Zakończenie Biesiady.

W materiale wykorzystano informacje i zdjęcia nadesłane przez organizatora Biesiady.

16 grudnia 2018 roku już po raz czwarty odbył się Bieg Wolności na Białołęce. Wydarzenie to ma charakter upamiętniający ofiary stanu wojennego, a szczególnie internowanych w Areszcie Śledczym na Białołęce. Stąd nieprzypadkowe miejsce i czas, a także symboliczny dystans biegu 13 km.

Organizatorzy wydarzenia czyli Urząd Dzielnicy Białołęka i Służba Więzienna, podobnie jak w latach ubiegłych, zadbali o swoisty klimat lat osiemdziesiątych. W tym roku oprócz koksowników i wystawy plenerowej na temat stanu wojennego odbył się koncert chóru młodzieżowego z repertuarem nawiązującym do tematu wolności. Uczestnicy nie zawiedli pomimo, że pogoda nas nie rozpieszczała, bo było zimno, ślisko a nawet spadł śnieg.


Trzy pełne okrążenia na dystansie 13 km ukończyło 412 zawodników. Kolejnych 71 osób ukończyło jedno lub dwa okrążenia.  Razem w IV Białołęckim Biegu Wolności uczestniczyło 483 zawodników. W kategorii pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych bieg na pełnym dystansie ukończyło 16 osób. Poniżej lista według zajętych miejsc.

Służba Więzienna i Kuratorzy Sądowi – Kobiety
1. MYŚLIŃSKA ANNA
2. PEPŁAWSKA MAŁGORZATA
3. STANKIEWICZ MAŁGORZATA
4. KORNATKO-PULKOWSKA MARIOLA

Służba Więzienna i Kuratorzy Sądowi – Mężczyźni
1. FIEODOROW TOMASZ
2. KOZŁOWSKI GRZEGORZ
3. TOMCZAK MARCIN
4. WÓJTOWICZ ROBERT
5. SARZAŁA DARIUSZ
6. WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF
7. JANECKI PRZEMYSŁAW
8. SANTAREK WOJCIECH
9. GAJEWSKI MARIUSZ
10. KULIK KAROL
11. PIKULSKI MAREK
12. PULKOWSKI PIOTR

Pierwsze trzy miejsca nagradzane były pięknymi pucharami i upominkami od sponsorów. Wszyscy uczestnicy natomiast otrzymali medale i przepaski z logo biegu, a także raczyli się pyszną grochówką z kuchni polowej oraz gorącą kawą i herbatą.


Mimo, że udział kuratorów w biegu nie jest dominujący, cieszy obecność i wsparcie Kuratorów Okręgowych Sądu Okręgowego Warszawa Praga – Anny Janus Dębskiej i Violetty Dudy, a także wolontariat koleżanki z III ZKSS Praga Północ – kurator zawodowej Anety Czerwińskiej wraz z jej uczniami liceum o profilu resocjalizacyjnym.


Dla mnie jako pomysłodawczyni i współorganizatora nie do przecenienia jest udział osadzonych w biegu i to nie tylko w wymiarze symbolicznym. Myślę, że dla osób pozbawionych wolności sam udział w zawodach sportowych może być drogą do wolności w szerszym znaczeniu. Co roku mam ogromną radość i wzruszenie, kiedy widzę moment dekoracji, gdzie najszybsi biegacze z osadzonych stoją na podium, a przedstawiciele Służby Więziennej i Kuratorzy Okręgowi uściskiem dłoni gratulują i wręczają puchary osobom nad którymi zwykle sprawują nadzór. Tym większa była moja radość, że w tym roku wystartowało w biegu zdecydowanie więcej osadzonych w jednostkach penitencjarnych niż w latach ubiegłych.

Mam nadzieję, że za rok w V Białołęckim Biegu Wolności nas kuratorów będzie więcej ☺ do czego Was serdecznie namawiam i zapraszam. Kto już biega – nie pożałuje, a kto jeszcze się waha – niech spróbuje 😉

Anna Myślińska
zawodowy kurator sądowy dla dorosłych
radna dzielnicy Białołęka,
inicjatorka i współorganizatorka Białołęckiego Biegu Wolności.

Zapraszamy do śledzenia strony i wydarzenia Białołęcki Bieg Wolności na FB oraz http://www.biegwolnosci.waw.pl