środa, 24 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS"

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS

4440

Dobre wieści w trudnych czasach. Dr Honorata Czajkowska – kurator zawodowa rodzinna z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu i Prezeska Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS została właśnie wybrana na członkinię Working Group on Restorative Schools, utworzonej przy Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej (European Forum for Restorative Justice).

Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową organizacją sieciową łączącą podmioty działające w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej – praktyków, naukowców i decydentów w całej Europie i poza nią. Promuje badania, rozwój polityk i praktyk, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie sprawiedliwości naprawczej, w dowolnym czasie i w każdym przypadku. Jej głównym celem jest promocja zastosowania sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, ale inne obszary, takie jak mediacja rodzinna, szkolna i społeczna, również znajdują się w orbicie jej zainteresowania.

W skład Working Group on Restorative Schools weszło 13 osób z 8 krajów – Hiszpanii, Norwegii, Irlandii, Australii, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polski. Będą oni w szczególności analizować w jaki sposób praktyka naprawcza może być wykorzystywana w szkołach do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oraz naprawiania tych relacji, które na skutek konfliktów, trudnych zachowań czy przestępstw, wymagają odbudowy. Do głównych zadań grupy będzie należało m. in. stworzenie dokumentu wyjaśniającego potencjalny wkład sprawiedliwości naprawczej w społeczności szkolnej, poparcie i zachęcanie do badań nad potencjalnym zastosowaniem sprawiedliwości naprawczej w szkołach czy inicjowanie projektów umożliwiających realizację założeń sprawiedliwości naprawczej. Ponadto, działania grupy będą zmierzały do zwiększenia świadomości wszystkich podmiotów tworzących i funkcjonujących w przestrzeni szkolnej (kadra szkolna, dzieci i młodzież, administracja) w zakresie znaczenia relacji między nimi, sposobu, w jaki wchodzą w interakcje czy radzenia sobie z konfliktami i wyzwaniami w konstruktywny sposób. A zatem uczenia, jak stać się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy mogą dokonać zmiany szerząc wartości, takie jak więź, solidarność, odpowiedzialność i integracja.

Więcej informacji dotyczących przedmiotowej grupy roboczej znajduje się pod linkiem: https://www.euforumrj.org/en/call-new-working-group-restorative-schools Uczestnictwo w w/w grupie było możliwe dzięki członkostwu w Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej, do którego Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS przystąpiło w maju 2019 roku. Aktualnie jest jedną z dwóch polskich organizacji zrzeszonych w ERFJ.

Gratulujemy Honoracie Czajkowskiej sukcesu i cieszymy się, że polska kuratela sądowa będzie reprezentowana w tym interesującym i potrzebnym projekcie. Trzymamy kciuki.

Dziś, tj. 25 czerwca,  obchodzimy Dzień Kuratora Sądowego. Z tej okazji wszystkim koleżankom i kolegom kuratorom sądowym życzymy sukcesów i bezpieczeństwa w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Wyrażamy też nadzieję, że wartość naszej służby zostanie właściwie rozpoznana przez decydentów i adekwatnie doceniona.

Dzień Kuratora Sądowego został ustanowiony uchwałą KRK z dnia 18 czerwca 2011 roku. O wyborze tej daty zadecydowały uwarunkowanie historyczne. Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.). W ten sposób zapoczątkowana została w Polsce kuratela sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

Aktualnie kuratorską służbę sądową w Polsce tworzy 5211 kuratorów zawodowych i niemal 25 tysięcy kuratorów społecznych.

 

Rola sprawiedliwości naprawczej w reagowaniu na przestępczość i nieprzystosowanie społeczne nieletnich była tematem kolejnego spotkania w ramach projektu Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. W dniu 12 maja w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej zgromadzili się sędziowie rodzinni, kuratorzy rodzinni, mediatorzy, dyrektor Zakładu Poprawczego w Sadowicach, pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji oraz przedstawiciele Służby Więziennej. Gościem specjalnym spotkania była pani dr Beata Czarnecka-Dzialuk, ekspert w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej, reprezentująca Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Polską Akademię Nauk.

 

 

Program spotkania wyglądał następująco:

  • Prezentacja projektu „Praca na rzecz społeczności lokalnej – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” – Ewa Żmuda (Z-ca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji) i Grzegorz Miśta (Z-ca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu);
  • Perspektywy działań kuratorów sądowych w kontekście realizacji idei sprawiedliwości naprawczej – dr Honorata Czajkowska (I ZKSS w SR dla Wrocławia – Śródmieścia) i Aleksander Samek (Kierownik I ZKSS w SR dla Wrocławia – Fabrycznej);
  • Prezentacja projektu Pogotowie Mediacyjne – Joanna Wajda i Michał Mazur (Fundacja Dom Pokoju);
  • Rola sprawiedliwości naprawczej w reagowaniu na przestępczość i demoralizację nieletnich – 
dr Beata Czarnecka – Dzialuk (Polska Akademia Nauk, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości);

Spotkanie zakończyła dyskusja. Ustalono, że zostanie podjęta próba wykorzystania istniejącej bazy podmiotów umożliwiających wykonywanie prac na cele społeczne w ramach kar ograniczenia wolności i zastępczej formy kary grzywny do postępowań wobec nieletnich. Zwrócono uwagę na dojrzałość istniejącego modelu, dobry nadzór i sprawność organizacyjną. Ponadto rozmawiano o możliwości dalszej promocji mediacji wśród podmiotów poddanych oddziaływaniom kuratorskiej służby sądowej. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i przyczyniło się do nawiązania konstruktywnych relacji międzyinstytucjonalnych.

Z ideą i działalnością Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej można zapoznać się na stronie projektu: www.wcsn.pl

 

Po kilku tygodniach prac, prowadzonych głównie w tak zwanym międzyczasie, udało nam się zakończyć prace nad gruntownym liftingiem naszej strony internetowej. W zasadzie jest to całkiem nowa odsłona tej witryny. Mamy nadzieję, że pomoże nam sprawnie komunikować nasze wartości i informować o podejmowanych przez nas działaniach. Znajdziecie nas pod adresem: www.frontis.com.pl Zachęcamy do odwiedzin. Ponadto przypominamy, że Stowarzyszenie Frontis posiada także swój profil na portalu społecznościowym Facebook (kliknij, żeby zobaczyć).
DSKS Frontis

 

2269

W dniach 25-26 lutego 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja poświęcona w całości zagadnieniu kary ograniczenia wolności. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele świata nauki i praktycy. Konferencja w swoich założeniach ma stanowić także forum dobrych praktyk. Organizatorami konferencji są Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Adresatami konferencji są przede wszystkim sędziowie, kuratorzy sądowi, samorządowcy, przedstawicie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności. Wydarzenie odbędzie się w mogącej pomieścić 500 osób sali 1D im. Unii Europejskiej, która znajduje się w samym sercu starówki wrocławskiej, zaledwie kilkaset metrów od rynku. O szczegółach, w tym o programie konferencji i terminie zgłoszeń, organizatorzy będą informować także za pośrednictwem portalu kurator.info w kolejnych miesiącach.

2547

W dniu 24.09.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie spotkali się przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń prawniczych w celu podpisania deklaracji współpracy. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Krajowej Rady Kuratorów oraz dwóch stowarzyszeń kuratorskich.

Komunikat prasowy ze spotkania:

W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

Podpisanie porozumienia jest realizacją wizji instytucjonalizacji dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych. Dotychczasowa debata dotycząca reform sądownictwa i zawodów prawniczych często oceniana była jako nieuporządkowana. Z reguły nie prowadziła ona również do wniosków, które mogłyby być przedmiotem środowiskowego konsensu. Poprawie sytuacji ma służyć instytucjonalizacja dialogu społecznego w tym zakresie.

Formą realizacji takiego mechanizmu jest zaproponowana przez sygnatariuszy Porozumienia, idea stałej współpracy samorządów i stowarzyszeń prawniczych na zasadzie całkowitego poszanowania autonomii oraz równorzędności każdej z nich. Jej celem jest wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Dzięki temu dialog będzie miał całościowy charakter i prezentował będzie pełny obraz poglądów zawodów prawniczych na debatowaną problematykę.

Porozumienie zamierza realizować te cele w oparciu przede wszystkim o aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych; zajmowanie stanowiska w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy mającej związek z celem jego powołania; organizowaniem konferencji, seminariów, konwersatoriów oraz innych spotkań merytorycznych. Porozumienie zamierza także prowadzić kampanię społeczną, działalność wydawniczą oraz uruchomić stronę internetową służącą wymianie stanowisk między członkami Porozumienia.

Wśród tematów będących przedmiotem zainteresowania Porozumienia w najbliższym czasie wymienić należy zagadnienia związane z pozycją ustrojową prokuratury, nadzorem zewnętrznym nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, mediacją i innymi alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz reformą instytucji ławnika jako udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli: Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Stowarzyszenia Notariuszy RP, Stowarzyszenia Prokuratorów RP, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz Związku Zawodowego Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP. W skład działającego przy Porozumieniu Forum Obywatelskiego wchodzą Stowarzyszenie Amici Curiae oraz Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych. Możliwie jest dołączenie do Porozumienia innych organizacji.

Tekst deklaracji: czytaj tekst deklaracji

Sygnatariusze deklaracji przyjęli cztery wspólne stanowiska, w tym jedno niezwykle istotne dla środowiska kuratorskiego.

Pierwsze dotyczy wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego.  czytaj stanowisko nr 1

Drugie stanowisko dotyczy zasad procesu legislacyjnego. czytaj stanowisko nr 2

Trzecie stanowisko, zgłoszone przez Naczelną Radę Adwokacką, dotyczy senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. czytaj stanowisko nr 3

Czwarte stanowisko dotyczy obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o zabezpieczenie w budżecie na 2016 rok odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej liczby etatów, koniecznych do utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego, składającego się z co najmniej jednego pełnego wydzielonego etatu sekretarskiego. czytaj stanowisko nr 4

O wydarzeniu można przeczytać także w serwisie gazetaprawna.pl (czytaj tutaj) oraz w serwisie wyborcza.pl (czytaj tutaj).