piątek, 21 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "dozór elektroniczny"

dozór elektroniczny

3482

W dniu 14 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. poz. 1698).  Drugim opublikowanym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. poz. 1692).

Na kanwie sprawy brutalnego zgwałcenia młodej kobiety w Zabrzu przez recydywistę skazanego na 13 lat więzienia za przestępstwa na tle seksualnym, który dostał trzymiesięczną przerwę w odbywaniu kary, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada przedstawienie przez jego resort propozycji zmian w prawie. Groźni przestępcy wychodzący na przepustkę lub na przerwę z zakładu karnego mieliby być obejmowani systemem monitoringu elektronicznego. Nad prawidłowym przebiegiem tego środka czuwać miałby kurator sądowy.

Źródło: „Zmiany w prawie po brutalnym gwałcie w Zabrzu” (rp.pl.)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7979,informacja-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie.html

1993

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby umieszczenie dozoru elektronicznego w katalogu kar samoistnych, tak by nie był on tylko jedną z form kary ograniczenia wolności. Po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu karnego nie ma już bowiem możliwości zamiany krótkoterminowych kar pozbawienia wolności na karę odbywaną w warunkach systemu dozoru elektronicznego. Doprowadziło to do drastycznego spadku orzeczeń z zastosowaniem tej formy kary.

źródło: www.rpo.gov.pl

Pełna treść wystąpienia RPO dostępna tutaj:

System dozoru elektronicznego funkcjonuje w Polsce od września 2009r. Stopniowo wdrażano go w kolejnych apelacjach sądowych. Od 2012r. dozór elektroniczny wykonywany był już w całym kraju. Od początku ciężar jego wykonywania powierzono kuratorskiej służbie sądowej. Sytuacja ta nie zmieniła się także po 1 lipca br., kiedy to dozór elektroniczny przestał być systemem odbywania kary pozbawienia wolności, a stał się jedną z form kary ograniczenia wolności. Kuratorska służba sądowa dobrze poradziła sobie z nowymi obowiązkami, na co pośrednio wskazuje fakt, że spośród 47 tysięcy osób objętych dotychczas dozorem elektronicznym jego zasady naruszyło tylko 10% (źródło).

W mediach ukazują się kolejne artykuły, które podkreślają zalety systemu dozoru elektronicznego. Kuratorzy sądowi, będący najbliżej osób objętych dozorem elektronicznym, również dostrzegają te korzyści. Apelujemy jednak o rzetelne przedstawianie faktów. W ostatnich dniach szereg serwisów informacyjnych (m.in. rp.pl, wyborcza.pl, tvn24.pl, lex.pl) za Polską Agencją Prasową zamieściło artykuł o pierwszym przypadku zastosowania środka karnego zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej przestępstwem z wykorzystaniem systemu dozoru elektronicznego. W tekście tym można przeczytać m.in. „Obsługą systemu zajmuje się około 80 osób z Biura Dozoru Elektronicznego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz kadry podmiotu prywatnego, wykonującego zadania zlecone, a także 234 osoby w załogach terenowych. Ani słowem nie wspomina się natomiast o roli kuratorów sądowych i pracowników sądów. Taki przekaz jest nieprecyzyjny i może wprowadzać czytelników w błąd. W wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających z zastosowaniem dozoru elektronicznego jest bowiem zaangażowanych także ok. 2 tysiące zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych, których obowiązki i uprawnienia zostały szczegółowo wymienione w aktach normatywnych (tutaj i tutaj ). Zgodnie z brzmieniem art. 43d par. 3 k.k.w. czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz nałożonych w związku z nimi obowiązków wykonuje sądowy kurator zawodowy.  W wykonywanie kar i środków karnych w systemie dozoru elektronicznego zaangażowani są także wymiernie pracownicy sekretariatów wydziałów sądowych i asystenci sędziów. Zbyt rzadko w przekazach medialnych uwzględnia się ten aspekt. Warto także zaznaczyć, że podawana przy okazji opinii publicznej miesięczna opłata, jaką ponosi Skarb Państwa na rzecz wyłonionego w przetargu dostawcy infrastruktury (334 zł), nie jest równoważna pełnym kosztom wykonania kary ograniczenia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nie uwzględnia bowiem kosztów osobowych i materialnych sądów, co nie zmienia oczywiście faktu, że wykonywanie kar nieizolacyjnych jest wyraźnie tańsze od kosztów izolacji penitencjarnej.