sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "dr Paweł Kozłowski"

dr Paweł Kozłowski

źródło foto: www.brpd.gov.pl

Ponad 20 ekspertów z całego kraju wzięło udział w debacie Ocena regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015r. , zorganizowanej 7 grudnia przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

W spotkaniu uczestniczyli sędziowie, naukowcy oraz praktycy. Kuratorską służbę sądową reprezentowali Krzysztof Stasiak – Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz dr Paweł Kozłowski z IV ZKSS w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytania, czy przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich są wystarczające, czy wymagają zmian i w jakim kierunku oraz, które z rozwiązań budzą największe zastrzeżenia i kontrowersje?

Fotorelacja ze spotkania dostępna pod adresem: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawo-nieletnich-debata

4233

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Słupsku obchodzi w tym roku piękny jubileusz 45-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta debata. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia, a wszystkim kuratorom zaangażowanym w funkcjonowanie ośrodka – z dr Pawłem Kozłowskim na czele, oraz jego wychowankom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych latach. W tym miejscu w sposób szczególny chcielibyśmy z wdzięcznością podkreślić 33-letni wkład w funkcjonowanie ośrodka, jaki włożyła jego wieloletnia kierownik – śp. pani kurator Dorota Szpakowska-Kulka.

W dniu 23 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Słupsku oraz w Siedzibie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku odbyła się Uroczysta Debata z okazji 45 – lecia działalności ośrodka. Debatę patronatem honorowym  objęli Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Pan Dariusza Ziniewicz i Prezydent Miasta Słupska Pan Roberta Biedronia.

Ośrodek Kuratorski nr 1 został utworzony na podstawie prawnej Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1971 roku i od 1 września 1971 roku realizuje swoją misję resocjalizacyjną. Pierwszym kierownikiem był p. Józef Nierod. Następnie ośrodek kuratorski prowadzili p. Trejana Perlmuter, p. Maria Posełkiewicz, a przez kolejne 33 lata kierownikiem ośrodka była p. Dorota Szpakowska – Kulka. Od grudnia 2013 r. prowadzenie ośrodka powierzono obecnemu kierownikowi – p. Pawłowi Kozłowskiemu.

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, jak i wobec nieletnich przejawiających symptomy demoralizacji. Warto nadmienić, że całościowych koszt miesięczny realizacji tego środka wychowawczego na jednego wychowanka wynosi ok. 250 zł miesięcznie.

Działalność ośrodka polega na grupowych oraz zindywidualizowanych działaniach resocjalizacyjnych bezpośrednio obejmujących nieletnich podopiecznych, ale także w ramach cyklicznych spotkań warsztatowych ich rodziców. Plan pracy ośrodka kuratorskiego nr 1 oparty jest na autorskim programie opracowanym na podstawie diagnozy zaburzeń natężenia eksternalizacyjych i internalizacyjnych zachowań problemowych u nieletnich podopiecznych ośrodka. Jest on rozwijany w poszczególnych obszarach projektami resocjalizacyjnymi takimi jak między innymi w ostatnim czasie:

 • zajęcia survivalowe,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • „Projekt kulturotechniczny Forum Hip – Hopowe” połączony z warsztatami muzycznymi, tanecznymi, koncertem hip – hopowym oraz spotkaniem z raperem Kalim w Lublina,
 • projekt kulturotechniczny pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem… (więcej na www.kuratorzy.gda.pl),
 • „Żywa lekcja historii” wraz z Bractwem Rycerskim im Księcia Bogusława V,
 • udział wychowanków ośrodka kuratorskiego w cyklicznym projekcie profilaktycznym „Niećpa” organizowanym przez Miasto Słupsk,
 • spotkanie z Profesor Nurią Simo Gil z University of Vic (Hiszpania), zajmującą się naukowo zagadnieniem demokracji w szkolnictwie katalońskim jako działaniem na rzecz aktywnej edukacji obywatelskiej,
 • trening mentalny i trening sportowy z Panem Marcinem Prusem, wielokrotnym reprezentantem Polski w siatkówce.
 • udział w „Jubileusz 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku” z wizytą
  u Ministra Sprawiedliwości RP – inicjatywa śp. dra Tadeusza Jedynaka (więcej na www/ kuratrzy.gda.pl),
 • udział w cyklicznej imprezie – Igrzyskach Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego, które co roku organizowane są przez inny ośrodek.

Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami ze Słupska w zakresie realizacji planu pracy. Misja resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego jest bowiem silnie zakorzeniona w środowisku lokalnym i stanowi ważny element łącznika wymiaru sprawiedliwości (w zakresie postępowania wykonawczego) ze społecznością lokalną oraz instytucjami samorządowymi i pozarządowymi.

Stąd też obchody rocznicowe przybrały formę debaty będącej merytorycznym spotkaniem ponad 70 osób. Brali w niej udział między innymi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, w tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusz Ziniewicz, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Mariola Watemborska, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Krzysztof Obst, Dyrektor Sądu Rejonowego w Słupsku p. Marta Drzastwa, Wiceprezydent Miasta Słupska p. Krystyna Danilecka – Wojewódzka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki p . Jolanta Szachnowska, Sędziowie z przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Barbarą Łakomiec, kuratorzy sądowi z Kuratorem Okręgowym w Słupsku p. Krzysztofem Gierszyńskim i zastępcą Kuratora Okręgowego p. Iwoną Urbanowicz, kierownicy ośrodków kuratorskich okręgu słupskiego, prezes Fundacji Probare p. Andrzej Martuszewicz, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych p. Krzysztof Stasiak, przedstawiciele oświaty (27 dyrektorów lub ich przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjów ze Słupska), przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

 Moderatorami debaty byli SSO Danuta Jastrzębska – rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Słupsku oraz dr Paweł Kozłowski – kierownik ośrodka kuratorskiego w Słupsku. Dyskusja przebiegała w węzłowych obszarach:

I. Ośrodek kuratorski – optyka organizacyjna, legislacyjna, orzecznicza.

II. Działalność resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego – wyzwania, możliwości rozwiązań metodycznych, ograniczenia.

III. Ośrodek kuratorski – miejsce w lokalnym systemie profilaktyki.

Celem debaty było przedstawienie tzw. dobrych praktyk płynących z wieloletniej działalności ośrodka kuratorskiego, a także wypracowanie wniosków de lege ferenda mających na celu doprecyzowanie założeń organizacyjnych, merytorycznych realizacji tego środka wychowawczego. Wnioski z debaty zostaną przekazane w najbliższym czasie Ministrowi Sprawiedliwości RP oraz Krajowej Radzie Kuratorów.

 

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video wemitowanego przez lokalną telewizję.

http://www.tv-slupsk.pl/video/345,obserwator-24112016 (od 10:30 minuty)

dyplom

 

Nakładem Wydawnictwa Impuls ukazała się książka Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, której autorem jest kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Słupsku – dr Paweł Kozłowski. W swojej publikacji dr Kozłowski podjął próbę empirycznej i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych adolescentów przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.

Pragnę bardzo mocno podkreślić, że Autor zaprezentował się jako osoba operująca wiedzą teoretyczną na poziomie ponadprzeciętnym, wykazał się ponadto nie tylko znajomością, ale także umiejętnością analizy i syntezy różnych aspektów posiadanej przez siebie wiedzy, tocząc bardzo ciekawe polemiki. Jest to bardzo istotne i podnosi walor pracy, albowiem Czytelnik nie dostaje do ręki kolejnej pozycji stanowiącej streszczenie innych książek, ale pracę, która odzwierciedla profesjonalizm jej Autora. […]

Przedstawiony materiał jest imponujący i niezwykle bogaty. Wielką umiejętnością Autora jest zaprezentowanie go w tak czytelny i pozwalający Czytelnikowi na jego śledzenie sposób. […] Książkę uważam za bardzo interesującą i potrzebną na polskim rynku. [fragment z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy – Wojciechowskiej]

Więcej na temat publikacji na stronie wydawnictwa Impuls. Gorąco zachęcamy do zakupu książki.