czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "Fundacja PROBARE"

Fundacja PROBARE

Komunikat Krajowej Rady Kuratorów z 5 czerwca 2020 roku:

Z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów, w porozumieniu z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, od 20 kwietnia 2020 roku prowadzona była akcja „Kuratorzy sądowi służbie zdrowia”, polegająca na zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla potrzeb pracowników służby zdrowia, którzy podczas pełnienia codziennych obowiązków zawodowych – ratując życie i zdrowie innych osób, są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i jego konsekwencje. Także te w postaci ciężkiej choroby, czy nawet śmierci. Dzięki wpłatom 217 osób dokonanym z potrzeby serca, zrozumienia dla trudnej sytuacji innych, przy poszanowaniu zasady solidaryzmu społecznego, kuratorzy sądowi po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć.

Ukoronowaniem przeprowadzonej zbiórki było podpisanie 4 czerwca 2020 roku, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, umowy darowizny pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Martuszewicza i Okręgową Radą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych reprezentowaną przez Przewodniczącą Annę Dudzińską i Skarbnika Helenę Falkowską.
Umowa podpisana została w obecności i przy udziale Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery jako ustawowego reprezentanta kuratorów sądowych, który w ich imieniu przekazał zebraną kwotę 17 053,99 złotych.

W związku z tym Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych, przekazała na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów list z podziękowaniami za udzielone wsparcie i przekazanie środków finansowych na potrzeby pracowników służby zdrowia. Poinformowała też, że środki te zostaną niezwłocznie wykorzystane na zakup 2 500 fartuchów ochronnych, które już zostały zamówione (zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże, szczególnie w mniejszych ośrodkach, czy placówkach takich jak domy pomocy społecznej).

Podczas spotkania, jego uczestnicy zwrócili uwagę na analogie uwidaczniające się pomiędzy pielęgniarkami i kuratorami sądowymi w zakresie specyfiki pracy, usytuowania w strukturze jednostek organizacyjnych, bezpośrednich kontaktów z osobami wymagającymi pomocy, także w ich środowisku. Zadeklarowali także gotowość do dalszej współpracy. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, a Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów i Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” zostali oprowadzeni po siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Żelazna 59/VII. W siedzibie mieszczą się między innymi sala konferencyjna, dział szkoleń, pomieszczenia sądu dyscyplinarnego I instancji. Bardzo ważnym miejscem jest izba historyczna, w której znajdują się cenne pamiątki związane z zawodem pielęgniarki i położnej, którego rodowód sięga roku 1860.

Przekazując relację z tego wydarzenia, jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować i przekazać wyrazy szacunku oraz uznania, przede wszystkim tym 217 kuratorom zawodowym, którzy wsparli akcję Krajowej Rady Kuratorów. Bez was Koleżanki i Koledzy pomoc nie byłoby możliwa. Pragniemy gorąco podziękować Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a przede wszystkim jej Prezesowi Andrzejowi Martuszewiczowi i Wiceprezesowi Adamowi Syldatkowi (zarazem Delegatowi do Krajowej Rady Kuratorów okręgu koszalińskiego), którzy w największym stopniu byli zaangażowani w obsługę finansową i formalną tego przedsięwzięcia.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Koleżanki Ani Kamińskiej i jej współpracowników z portalu kuratorzy.pl, Kolegi Grzegorza Miśty i redakcji portalu kurator.info oraz tych osób, które informacje o akcji zorganizowanej przez naczelny organ samorządu kuratorskiego przekazały na portalach społecznościowych, tym samym przyczyniając się do jej rozpropagowania w środowisku i wspierając ją.

Jesteśmy przekonani, że było warto – przede wszystkim dla satysfakcji z pomocy niesionej drugiemu człowiekowi i czynienia dobra, ale także dla wizerunku naszej grupy zawodowej.

Grzegorz Kozera, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów


Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży – pod tym tytułem odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk organizowane przez Fundację po DRUGIE na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Łodzi.

Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Inspiracją do zorganizowania forum jest Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży prowadzona co roku na całym świecie w pierwszych dniach listopada. Autorem inicjatywy jest szwajcarska organizacja pozarządowa zajmująca się prawami kobiet i dzieci – Women’s World Summit Foundation. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE, która od 2014 roku promuje tę inicjatywę wśród licznych podmiotów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W 2016 roku w kampanii wzięło udział ponad sto podmiotów. Odbyły się tysiące inicjatyw, które angażowały społeczności lokalne i propagowały budowanie świata bez przemocy.

Organizator forum – Fundacja po DRUGIE – chciałby, aby miało ono cykliczny charakter i na stałe wpisała się do kalendarza ważnych wydarzeń konsolidujących środowiska praktyków i teoretyków. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które w teorii lub praktyce zajmują się dziećmi, młodzieżą, pracą z rodziną. Umożliwia ono także zaprezentowanie działań podjętych w środowiskach lokalnych w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbyła się w 2016 roku.

Forum odbędzie się 9 marca 2017 r. na Uniwersytecie Łódzkim. 

Partnerami przedsięwzięcia są Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Fundacja na Rzecz Probacji – Probare.

 

W ramach Forum zaplanowano:

  • wystąpienia praktyków i teoretyków dotyczące profilaktyki przemocy wśród prelegentów m.in. prof. Marek Konopczyński, dr Małgorzata Dziewanowska – Uniwersytet Warszawski, dr Karolina Walczak – Uniwersytet Łódzki, Renata Durda – Niebieska Linia;
  • omówienie przebiegu Kampanii 19 dni w 2016 roku;
  • sesje plakatowe/tworzenie stoisk prezentujących działania realizowane w ramach Kampanii 19 dni; możliwość wymiany doświadczeń;
  • debatę pt. „Przemoc – choroba cywilizacji czy prawidłowość natury ludzkiej”.

Forum zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Już teraz można składać wstępne deklaracje uczestnictwa drogą mailową: 19dni@podrugie.pl

W zgłoszeniu należy podać planowaną liczbę uczestników (specjalistów) – ich imiona i nazwiska oraz reprezentowaną instytucję oraz liczbę uczestników młodzieżowych; do zgłoszenia należy załączyć informację czy reprezentowana przez Państwa jednostka jest zainteresowana wzięciem udziału w sesji plakatowej lub stworzeniem stoiska.

Liczba miejsc ograniczona.

Koszt uczestnictwa w forum: 100 zł/osoba.
Udział dla młodzieży i studentów jest bezpłatny.

Program wydarzenia dostępny jest pod adresem: http://podrugie.pl/wp-content/uploads/2017/01/Foum-Dobrych-Praktyk-.pdf

Fundacja po DRUGIE w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE zapraszają do udziału w seminarium interdyscyplinarnym pt.: „Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja  – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych”.

Spotkanie umożliwia szeroką wymianę doświadczeń w obszarze wspierania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych. Odbędzie się w dn. 4-6.04.2016 w Jadwisinie pod Warszawą.

Do udziału w seminarium organizatorzy zaprosili Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje na temat seminarium (program + organizacja) dostępne są tutaj.

158649

W dniu 17 grudnia 2015r. w siedzibie Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce integracji społecznej młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne. Do udziału w dyskusji został zaproszony m.in. pan Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji PROBARE, były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Poniżej program konferencji.