sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "KSS"

KSS

W Dzienniku Ustaw z dnia 01.07.2016r. ukazały się nowe akty prawne mające istotny wpływ na pracę i organizację kuratorskiej służby sądowej.

Rozporządzenie MS  z dnia 13.07.2016r. w sprawie  sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych bezpośrednio reguluje pracę kuratorów pionu karnego  – jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 176 kkw. Wejście w życie tego rozporządzania automatycznie uchyla obowiązujące rozporządzenie z dnia 26.02.2013r.

Natomiast nowy Regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje – oczekiwany przez kuratorów – zapis o obligatoryjnie tworzonych w zespołach kuratorskich sekretariatach (par. 23).

Zob.  Rozporządzenie MS z dnia 30.06.2016r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

 

3238

W dniu 22.06.2016r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów związane z obchodzonym Dniem Kuratora Sądowego (więcej na ten temat można przeczytać tutaj). Jednym z zaproszonych gości był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W swoim wystąpieniu Rzecznik stwierdził, że służba kuratorska realizuje bardzo istotne zadania publiczne państwa. Po pierwsze kuratorzy sądowi są odpowiedzialni za wykonanie wielu orzeczeń sądowych w sprawach rodzinnych oraz karnych, pozwalają na realizowanie środków probacyjnych, czyli „wolnościowej” reakcji karnej państwa na przestępczość. Kuratela sądowa jest zatem kluczowym elementem systemu wymiaru sprawiedliwości i państwa prawa. Jednak równie ważną rolą kuratorów jest wsparcie osób społecznie wykluczonych, dotkniętych kryzysami życiowymi, jednostek, które nie radzą sobie we współczesnej rzeczywistości społecznej. Kuratorzy pozwalają im „wyjść na prostą”, odnaleźć się na nowo w życiu rodzinnym i zawodowym. Nie do przecenienia jest również rola kuratora jako podmiotu wspierającego rodziny w sytuacjach kryzysowych, poprzez swoje oddziaływanie kształtujących prawidłowe postawy rodzinne i wychowawcze. Innymi słowy, poza egzekwowaniem prawa kuratorzy realizują zadania państwa opiekuńczego.

Pełny tekst wystąpienia PRO dostępny jest pod na stronie: https://rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-na-obchodach-dnia-kuratora-sadowego