Nowe akty prawne dotyczące kuratorów

Nowe akty prawne dotyczące kuratorów

W Dzienniku Ustaw z dnia 01.07.2016r. ukazały się nowe akty prawne mające istotny wpływ na pracę i organizację kuratorskiej służby sądowej.

Rozporządzenie MS  z dnia 13.07.2016r. w sprawie  sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych bezpośrednio reguluje pracę kuratorów pionu karnego  – jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 176 kkw. Wejście w życie tego rozporządzania automatycznie uchyla obowiązujące rozporządzenie z dnia 26.02.2013r.

Natomiast nowy Regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje – oczekiwany przez kuratorów – zapis o obligatoryjnie tworzonych w zespołach kuratorskich sekretariatach (par. 23).

Zob.  Rozporządzenie MS z dnia 30.06.2016r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.