poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "kurator rodzinny"

kurator rodzinny

1289

Pod koniec marca br. w nocy z Domu Dziecka znajdującego się przy ulicy Asnyka w Wałbrzychu skradziono ogrodowy zestaw wypoczynkowy. Pracownicy ośrodka zgłosili sprawę policji, jednak sprawcy nie udało się dotąd ustalić. Kradzież zszokowała mieszkańców Wałbrzycha tym bardziej, że w placówce znalazły dom i opiekę malutkie dzieci. Na sytuację szybko i spontanicznie zareagowało dwóch mieszkańców pobliskich Świebodzic. Jednym z nich jest Maciej Więcek, kurator zawodowy i kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Świebodzicach.

Te dzieci trafiając do domu dziecka już zostały przez dorosłych skrzywdzone. Teraz na dodatek zostały okradzione – nie mogliśmy na to spokojnie patrzeć” .

Pełna wypowiedź dostępna tutaj: https://fb.watch/c987t8r5b_/

Maciej Więcek wspólnie z Mateuszem Brzuchaczem – instruktorem z siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, założyli na jednym z portali fundraisingowych zrzutkę publiczną, na której w ciągu kilku dni zebrano kwotę ponad 7 tys. złotych. Suma ta przewyższa szkody wyrządzone przez złodziei i pozwoli nie tylko odkupić skradzione meble, ale także uzupełnić plac zabaw o wiatę i zabawki. Z przebiegiem zrzutki można zapoznać się pod adresem: https://pomagam.pl/domdziecka4?fbclid=IwAR22_uV16ZVBVcsw5A9rHB6CDMVUVrDa7qSKw3uI2mW_tVfPxHRt_tOuUcU

Wielkie gratulacje dla kuratora Macieja Więcka, za kolejny odruch serca, który uruchamia wielkie dobro. To nie pierwszy raz, kiedy Maciej Więcek pomaga odzyskać wiarę dzieciom w to, że dorośli mogą być dobrzy!

O opisywanej akcji można przeczytać m.in. tu: https://dziennik.walbrzych.pl/swiebodzice-dwoch-kolegow-z-silowni-odkupi-skradzione-walbrzyskim-dzieciakom-meble-ogrodowe/

2132

Na początku lipca pisaliśmy (tutaj) o tym, że prezydent podpisał bardzo istotną, także z punktu widzenia pracy kuratorów sądowych, ustawę o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 29.08.2015r. Z tej okazji odsyłamy do wyszukanych przez nas w sieci publikacji:

1.) Tekst Anny Krzyżanowskiej z dnia 27.08.2015r. pt. Władza rodzicielska nie będzie ograniczana z automatu  w serwisie gazetaprawna.pl

2. ) Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, sędzią Dorotą Hildebrand-Mrowiec, zamieszczony w serwisie gazetaprawna.pl w dniu 28.08.2015r. pt. Obligatoryjne ograniczanie władzy jednemu z rodziców było niepotrzebne.

3.) Tekst Wchodzą w życie przepisy dotyczące opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Rodzice będą musieli się porozumiećrównież z serwisu gazetaprawna.pl z dnia 29.08.2015r.

1908

W dniu 27 lipca 2015r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego będąca uzupełnieniem wcześniej wprowadzonych zmian w zakresie procedur ochrony małoletnich świadków przestępstw. Od teraz, zgodnie z treścią art. 185d k.p.k.  istnieje bezwzględny obowiązek przeprowadzania przesłuchania dzieci w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Wcześniej przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach, często nazywanych „niebieskimi pokojami”,  było dobrą praktyką, każdorazowo uzależnioną od decyzji sądu.

Nad procesem powstania miejsc przesłuchań dzieci odpowiadającym nowym regulacjom prawnym czuwa Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Do tej pory 81 miejsc uzyskało certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Ich pełna lista znajduję się na stronie: www.dzieckoswiadek.fdn.pl

Więcej informacji o nowych przepisach na stronie internetowej Fundacji Dzieci Niczyje.

2801

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w dniu 20 lipca br. ustawę z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Nowelizacja ma na celu zapewnienie ochrony prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno w sytuacji rozwodu rodziców (art. 58 k.r.o.), jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale z różnych względów żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o.). Obowiązujące rozwiązania zawarte w art. 58 i art. 107 k.r.o. powodują, że w przypadku braku porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd jest zmuszony do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Regulacja ta zakłada automatyzm rozstrzygnięcia, co z jednej strony ogranicza zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej w wielu postępowaniach prowadzi do zaostrzenia konfliktów między rodzicami.

Przedmiotowa ustawa utrzymuje regułę, zgodnie z którą w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze porozumienia. Natomiast precyzuje formę, w jakiej porozumienie ma być zawierane – przewiduje, że będzie to porozumienie pisemne. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygać będzie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W przypadku stwierdzenia, że wymaga tego dobro dziecka, sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 58 § la).

2331

W dniu 9 lipca br. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych  przewidujące zastąpienie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów. Zespoły te będą w strukturze organizacyjnej sądów okręgowych a nie – jak dotychczas, organami pomocniczymi. Na zlecenie sądu lub prokuratora sporządzać będą opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu poprowadzą także mediacje, przeprowadzą wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz zajmą się poradnictwem specjalistycznym dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołu wejdą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści – zgodnie z regulacją – mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześnie będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo, dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje. Ustawa trafiła do Senatu.

4352

Źródło: Na wokandzie 24/2015, Autorzy: Magdalena Śniegulska, Barbara Arska-Karyłowska
Obie autorki są doktorami nauk psychologicznych, pracownikami naukowymi Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Dziecko, mimo rozwodu rodziców, wciąż potrzebuje obojga rodziców – ich miłości, opieki i wsparcia. Dlatego, z psychologicznego punktu widzenia, kluczowa w decydowaniu o zakresie opieki rodziców nad dzieckiem jest umiejętność uwzględnienia perspektywy każdego z nich, jak i małego człowieka.

Jak podaje Rocznik Demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego (wydanie na rok 2014), w 2013 r. w Polsce 66 132 par małżeńskich zdecydowało się na rozstanie. Dla porównania, w 1980 r. było to 39 833 małżeństw, w 1990 r. – 42 436, w 200 r. – 42 770, ale już w 2010 r. było ich aż 61 300. Gdyby porównać liczbę rozwodów z liczbą nowozawieranych małżeństw, to w 1980 r. na 1 000 zawartych małżeństw rozwiązanych zostało 129,6. W 2000 r. liczba ta wyniosła 202,6 a w 2013 r. – 366,6. Z kolei, współczynnik rozwodów podawany w stosunku do liczby ludności wskazuje, że w 2013 r. na 10 tys. Polaków przypadało 17,2 rozwodów. Współczynnik ten zmienił się nieznacznie od 2000 roku. W latach 1980-1990 miał wartość o wiele mniejszą, bo 11,2.

Czytaj cały artykuł

8965

W 24 numerze kwartalnika Na wokandzie ukazał się artykuł poświęcony właściwej współpracy sądu z asystentem rodziny i kuratorem rodzinnym autorstwa pani kurator Elżbiety Pędziałek-Kunert z Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Zapraszamy do lektury.

Właściwa współpraca sądu z kuratorem sądowym oraz asystentem rodziny w drodze postępowania opiekuńczego (rozpoznawczego) i wykonawczego może zapobiec podjęciu zbyt pochopnej decyzji o umieszczeniu małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ingerencja sądu rodzinnego w środowisko rodziny może przybrać dwojaką postać. Pierwsza z nich to postać interwencyjna – wynikająca z powstałej nagłej sytuacji kryzysowej w rodzinie, kiedy należy szybko zabezpieczyć dobro (zdrowie i życie) małoletniego. W tym przypadku sąd podejmuje decyzję o zabezpieczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie informacji przekazanej najczęściej przez policję lub pracownika socjalnego interweniującego w miejscu zamieszkania (pobytu) małoletniego i jego opiekunów. Decyzje sądu rodzinnego podejmowane w tym trybie często ocenianie są przez opinię publiczną jako wadliwe, choć wydaje się to niesłuszne. Informacja, jaką otrzymuje sąd w wyniku konkretnej sytuacji interwencyjnej, to zawsze ocena zdarzenia – ocena wycinka rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje dana rodzina, obraz stanu faktycznego oraz zagrożenia dobra małoletniego. Sąd w takiej sytuacji działa zabezpieczająco, ochronnie. Najczęściej w tych czynnościach kurator sądowy nie bierze udziału.

Czytaj cały tekst