wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "obsługa biurowa"

obsługa biurowa

2462

Senat RP w dniu 24 lipca 2015r. na swoim 79 posiedzeniu uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o kuratorach sądowych. Wcześniej przegłosowano poprawkę, w wyniku której jedynie zespoły liczące powyżej 10 zawodowych kuratorów sądowych będą miały zapewnione sekretariaty. Dziesięcioosobowe i mniejsze zespoły będą miały swoje sekretariaty, jeśli taką decyzję podejmie prezes sądu rejonowego. Jest to rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem strony rządowej, która powoływała się na argumenty racjonalności i adekwatności.

Zapewnienie odpowiedniej obsługi biurowej zespołom kuratorskiej służby sądowej jest bezwzględnym warunkiem pełnej ich profesjonalizacji. Środowisko kuratorskie walczy o to od wielu lat. Zmiana polityki karnej dokonana nowelizacją przepisów prawa karnego materialnego i  wykonawczego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r. ma doprowadzić – zgodnie z założeniem ustawodawcy, m.in. do wzrostu liczby orzekanych kar nieizolacyjnych. Nowe zadania nałożone na kuratorów zawodowych i kierowników zespołów wymagają odpowiedniego zaplecza. Bez tego nie ma mowy o efektywnym systemie wykonywania kar i środków karnych. To oczywiście niesie za sobą określone koszty.  Kuratorzy sądowi dostrzegają konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa. Rozumieją też potrzebę wyposażenia zespołów w obsługę biurową adekwatnie do ich stanu kadrowego. Postulat utworzenia sekretariatów jest podyktowany przede wszystkim troską o odpowiedni standard pracy. Kuratorzy sądowi wykonują bowiem swoje zadania przede wszystkim w terenie, w środowisku swoich podopiecznych. Jednoosobowy sekretariat zespołu stanowi absolutne minimum dla zapewnienia możliwości poprawnego funkcjonowania jakiegokolwiek zespołu. Sprawy muszą być rejestrowane na bieżąco. Wiele czynności kuratorskich podejmowanych jest bowiem w trybie pilnym, co podyktowane jest np. dobrem małoletniego. Jak ma to robić np. 10 kuratorów, którzy w sądzie pojawiają się jedynie na dyżurach, w trakcie których głównie podejmują strony postępowań? Rozwiązanie, by obsługę biurową kuratorów prowadzili pracownicy wydziałów karnych lub rodzinnych jest rozwiązaniem zastępczym i nie sprawdza się. W praktyce bowiem pracownicy ci zaabsorbowani są innymi niż kuratorskie zadaniami. Jedynie sekretariaty są rozwiązaniem na miarę wymagań stawianych kuratorskiej służbie sądowej.

Wprowadzane do ustawy o kuratorach sądowych zmiany nakładają nowe zadania na kierowników zespołów. Wyposażenie zespołów w sekretariaty miało także im zapewnić warunki do ich wykonywania. Nie wszędzie tak się stanie. Szkoda. Była szansa…

 

 

2131

W dniu 8 lipca Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 3409 i 3513). Zgłoszono dwie poprawki. Pierwsza dotyczy utworzenia odrębnych sekretariatów dla każdego zespołu kuratorskiej służby sądowej (niezależnie od liczby zatrudnionych w nim kuratorów zawodowych), funkcjonujących na zasadach ogólnych przewidzianych dla sekretariatów sądowych z zastrzeżeniem podległości nadzorowi kierownika zespołu. Druga poprawka określa termin wejścia w życie tych przepisów na 1 stycznia 2016r. Komisja wniosła o przyjęcie poprawek. (źródło: www.sejm.gov.pl)

W trakcie prac w komisji wszyscy uczestnicy uznali, że obligatoryjne sekretariaty są niezbędne dla zapewnienia warunków do profesjonalnego wykonywania zadań zwłaszcza w obliczu prognozowanego wzrostu kar nieizolacyjnych. Jedyną wątpliwość budzą koszty tego rozwiązania. Stenogram z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 8 lipca br: www.orka.sejm.gov.pl

W dniu 9 lipca odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

W dniu 15 lipca Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP wniosła o dokonanie poprawki polegającej na tym, że obligatoryjność utworzenia sekretariatu zkss warunkowana ma być liczbą etatów kuratorskich (powyżej 10). W trakcie posiedzenia senatu w dniu 23 lipca jeden z senatorów złożył wniosek formalny o odrzucenie poprawki i przyjęcie ustawy w kształcie uchwalonym przez Sejm RP. Ze stenogramem posiedzenia można się zapoznać tutaj (Druk 976A).

Głosowanie odbędzie się w dniu 24 lipca 2015r.

O zasadach przebiegu procesu ustawodawczego można przeczytać tutaj.