poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "Rzecznik Praw Dziecka"

Rzecznik Praw Dziecka

W dniu 12 lipca 2018r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaprezentował nowy projekt Kodeksu rodzinnego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu: Projekt Kodeksu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, że prawo będzie jasne, precyzyjne i komunikatywne. Dlatego warto podkreślić, że poza przejrzystością przedstawionych przepisów oraz ich kompleksowością – skupienie regulacji prawnych w jednym akcie prawnym (prawo materialne, prawo procesowe i prawo wykonawcze) staje się tak ważne dla każdego z nas, w szczególności stron postępowania sądowego w sprawach rodzinnych. Należy dodać, że projekt Kodeksu rodzinnego po raz pierwszy wprowadza do polskiego prawa całościową regulację postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.

Należy podkreślić, że w pracach nad prezentowanym projektem aktywny udział brali również kuratorzy sądowi.

Jak wynika z analizy prezentowanego dokumentu projekt Kodeksu rodzinnego regulując w jednym akcie prawnym prawo rodzinne w trzech obszarach: prawa materialnego, prawa procesowego i prawa wykonawczego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dostępne jest na stronie https://brpd.gov.pl/

Projekt Kodeksu rodzinnego pobrać można tutaj. 

4555

W siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest nieizolacyjnym środkiem wychowawczym określonym art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1654). Do pracy w zespole Rzecznik Praw Dziecka zaprosił kuratorów sądowych, w tym osoby wytypowane przez Krajową Radę Kuratorów. Pracom zespołu przewodniczy Pani Agnieszka Rękas- główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a zespół tworzą: Katarzyna Gumowska- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Olsztynie, Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Paweł Kozłowski- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku, Łukasz Kwadrans- ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Urszula Nieroba- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Chorzowie, Agnieszka Rojowska- Zastępca Kuratora Okręgowego w Lublinie, były kierownik ośrodka kuratorskiego, Ewa Schneider- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Poznaniu, Krzysztof Stasiak- ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Maciej Więcek- Delegat do Krajowej Rady Kuratorów okręgu Świdnica, wychowawca w Ośrodku Kuratorskim w Wałbrzychu, Dariusz Zabrocki- Delegat do Krajowej Rady Kuratorów okręgu Słupsk, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Miastku.Podczas posiedzenia 31 maja 2017 roku Pan Marek Michalak- Rzecznik Praw Dziecka dokonał uroczystego wręczenia aktów powołania członkom zespołu i w trakcie spotkania z nimi określił zadania zespołu, jak i oczekiwania dotyczące wypracowanych rozwiązań. Opracowanie standardów ma służyć przede wszystkich ochronie praw dziecka, wspomaganiu funkcji wychowawczych rodziny, jak również wypracowaniu kompleksowych rozwiązań systemowych służących upowszechnieniu tego środka wychowawczego i szerszym wykorzystywaniu jego funkcji profilaktycznych i diagnostycznych. Zespół ma również wypracować rozwiązania, które pozwoliłyby na zwiększenie dostępności udziału w zajęciach ośrodków kuratorskich dla dzieci, które są zagrożone demoralizacją lub też wykazują jej przejawy, lecz ich sprawy nie były rozpatrywane w trybie przewidzianym Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

tekst Grzegorz Kozera,

zdjęcia Piotr Molęcki

źródło foto: www.brpd.gov.pl

Ponad 20 ekspertów z całego kraju wzięło udział w debacie Ocena regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO/3-4 z dnia 29 października 2015r. , zorganizowanej 7 grudnia przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

W spotkaniu uczestniczyli sędziowie, naukowcy oraz praktycy. Kuratorską służbę sądową reprezentowali Krzysztof Stasiak – Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz dr Paweł Kozłowski z IV ZKSS w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytania, czy przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich są wystarczające, czy wymagają zmian i w jakim kierunku oraz, które z rozwiązań budzą największe zastrzeżenia i kontrowersje?

Fotorelacja ze spotkania dostępna pod adresem: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/prawo-nieletnich-debata

źródło: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich we wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości zwrócili uwagę na fakt, ze obecnie w postępowaniach opiekuńczych nie istnieje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka. Zaapaleowali o otoczenie dziecka prawną opieką kuratora „kolizyjnego” i profesjonalnego pełnomocnika.

Rzecznicy zwrócili w piśmie uwagę na fakt, że w sprawach sądowych, w których rozstrzygane są tak istotne kwestie rodzinne, jak sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka czy np. kontakty dziecka z rodzicem, często dochodzi do zasadniczego i głębokiego konfliktu pomiędzy rodzicami. Zajmują oni skrajne stanowiska procesowe i prezentują wykluczające się koncepcje na sytuację wychowawczą dziecka. Sprawia to, że interes dziecka nie jest w postępowaniach tych właściwie reprezentowany.

Rzecznicy zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości o zwiększenie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym poprzez:

 

  • rozszerzenie katalogu spraw, w których działa kurator „kolizyjny” na sprawy dotyczące pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej, a także sprawy dotyczące kontaktów (przynajmniej do spraw, w których zdaniem sądu zaistniało realne zagrożenie dobra dziecka przez działania, zwłaszcza procesowe, rodzica),
  •  zapewnienie właściwych kwalifikacji kuratora „kolizyjnego”, zgodnie ze wskazaniem zawartym w sygnalizacji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. S 2/14,
  •  zapewnienie, aby dziecko w postępowaniu opiekuńczym mogło korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który działałby zgodnie ze wskazaniami i życzeniami dziecka.

Pełny tekst wystąpienia rzeczników dostępny jest tutaj.

źródło: www.brpd.gov.pl

2881

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka ukazała się informacja, że Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie działań nad opracowaniem i wdrożeniem Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci.  Rzecznik zadeklarował pełną gotowość do współpracy przy wypracowywaniu tego dokumentu.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci powinna obejmować kompleksowe podejście nakierowane na zapobieganie, ochronę i wsparcie we wszystkich formach przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, rówieśniczej i instytucjonalnej.

Wystąpienie Rzecznika ukazało się w przededniu Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, przypadającego na 30 kwietnia.

Tekst wystąpienia RPD dostępny jest tutaj.

2297

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazała się informacja o wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Edukacji Narodowej z postulatem konieczności zmiany przepisów dotyczących możliwości opieki nad dziećmi przez małoletnie matki przebywające w placówkach resocjalizacyjnych. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uważa, że „fakt przebywania w placówce resocjalizacyjnej nie jest dostateczną okolicznością uzasadniającą brak możliwości sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem. Małoletnia matka i jej dziecko powinny mieć szansę na stworzenie głębokiej więzi emocjonalnej, budowanie bliskości i poczucia bezpieczeństwa”.
Treść wystąpień dostępna jest tutaj i tutaj.

2976

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka ukazała się informacja nowej publikacji pt: „Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze)” pod redakcją naukową prof. Stanisława L. Stadniczeńki. Prezentując opracowanie redaktorzy podkreślają, że publikacja jest skarbnicą interpretacji zawartych na kartach Konwencji o prawach dziecka. Eksperci zebrani pod kierownictwem prof. Stanisława L. Stadniczeńki wyjaśniają, w jaki sposób prawa dziecka są składową systemu praw człowieka i obywatela, wskazują najważniejsze obszary praw dziecka, analizują, dlaczego niektóre nie są powszechnie respektowane. Wybór zagadnień oraz celne spostrzeżenia autorów komentarzy stawia tę publikację w szeregu najważniejszych z zakresu ochrony praw dziecka, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Pełny tekst publikacji dostępny jest tutaj.

2696

W dniu 17 grudnia 2015r. Rzecznik Praw Dziecka skierował list do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o „podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań mających na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utartą zdrowia lub życia na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek.”

Autor listu zauważa, że dotychczasowo podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Rzecznik Praw Dziecka coraz częściej otrzymuje prośby o podjęcie działań mających na celu ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąż.

Tekst listu można przeczytać tutaj.

Pełne opracowanie stanowiska RPD znajduje się tutaj.

 

 

 

1745

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Sejm RP ustanowił go w ubiegłym roku – w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list otwarty, w którym napisał: Szanowni wychowawcy, sędziowie, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele zawodów obcujących na co dzień z dziećmi! Ponad 90 proc. młodych ludzi, z którymi się spotykam, wskazuje, że najważniejszym ich prawem jest prawo do wyrażania własnego zdania. Najmłodsi nie domagają się absolutnej zgody na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów, po prostu – chcą być słuchani. Warto poświęcić im czas i uwagę, nie tylko 20 listopada.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj.