poniedziałek, 2 października, 2023
Tags Posts tagged with "sprawiedliwość naprawcza"

sprawiedliwość naprawcza

551

W dniach 20-26 listopada br. obchodzimy po raz kolejny Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej. Redakcja naszego portalu od kilku lat promuje kulturę i mechanizmy sprawiedliwości naprawczej jako wzmacniające podmiotowość wszystkich uczestników procesów towarzyszących przestępczości. Wciąż setki tysięcy ludzi dotkniętych przestępczością, konfliktami i krzywdami nie ma dostępu do sprawiedliwości naprawczej i powinno się to zmienić. We wszystkich krajach na całym świecie sprawiedliwość naprawcza nie stanowi ani wyraźnej alternatywy ani choćby znaczącego uzupełnienia sposobów reakcji na przekroczenie norm prawa. Nie dzieje się tak przypadkowo.

To władze państwowe przyjęły na siebie odpowiedzialność za ściganie przestępców i tym samym rozciągnęły ochronę nad pokrzywdzonym, który mógłby inaczej mieć trudności z dochodzeniem sprawiedliwości. Jednocześnie władze zapewniają ochronę porządku prawnego w ogólności, uniemożliwiając krwawe samosądy, które zdarzały się w przeszłości (wcale nie tak odległej – vide Albania). Zdaniem m.in. wybitnego norweskiego kryminologa Nielsa Christiego procesy te jednak zaszły za daleko i we współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństwach nie powinny mieć racji bytu. Tak opisuje to Małgorzata Maciejewska w swoim artykule Nils Christie – ojciec norweskiej kryminologii. Koncepcje sprawiedliwości naprawczej i społecznego rozwiązywania konfliktów (Political Dialogues, 25/2018): Odebranie jednostkom tak elementarnego uprawnienia do udziału w życiu społeczności rozbija i tak już rozbite wspólnoty i nie przyczynia się do poprawy zaistniałej sytuacji, ani tej jednostkowej, ani ogólnej. Jedno z większych zagrożeń dla przyjaznego człowiekowi procesu upatruje Christie w profesjonalizacji. Prawnicy jako profesjonaliści mają umiejętność interpretowania norm w sposób nieprzystępny dla osoby bez wykształcenia prawniczego. Ich rozumienie sytuacji faktycznych przez pryzmat wykładni norm prawnych jest często zupełnie oderwane od rzeczywistości w perspektywie zwykłego człowieka i jest dla niego niezrozumiałe. Strony stają się więc bierne, oddając spór w ręce profesjonalistów. Christie nie waha się napisać, że prawnicy kradną konflikty innych ludzi. Działanie reprezentujących stronę profesjonalistów w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z procesu nie zawsze uwzględnia rzeczywistą wolę i interesy. Zachęcamy do przeczytania całego tekstu, który jest dostępny tutaj. Warto poznać spojrzenie jednego z ojców współczesnej sprawiedliwości naprawczej.

Sprawiedliwość naprawcza jest podejściem polegającym na zajęciu się krzywdą lub ryzykiem szkody poprzez zaangażowanie wszystkich osób nimi dotkniętych i ma na celu dojście do wspólnego zrozumienia i w miarę możliwości porozumienia co do tego, w jaki sposób szkoda lub wykroczenie mogą zostać naprawione, a sprawiedliwość osiągnięta.

Nie ulega wątpliwości, że kuratorzy sądowi mogą odegrać znaczącą rolę w ułatwieniu zarówno sprawcom, jak i ofiarom przestępstw dostępu do narzędzi, jakimi dysponuje sprawiedliwość naprawcza. Nie bez powodu na rolę kuratorów sądowych zwracają uwagę rekomendacje Rady Europy. Trudno znaleźć drugą służbę publiczną, która miałaby taki dostęp do sprawców i osób pokrzywdzonych, determinowany przepisami prawa i treścią postępowań diagnostycznych i wykonawczych. Dlatego zachęcamy w tym trwającym Tygodniu Sprawiedliwości Naprawczej właśnie kuratorów sądowych do refleksji, skorzystania z dostępnych źródeł wiedzy, analizy prowadzonych spraw pod kątem włączenia procesu sprawiedliwości naprawczej. Może ktoś pokrzywdzony czeka na realne przeproszenie, zadośćuczynienie za wyrządzoną mu szkodę? Może ktoś chce mieć szansę, by w końcu wyrazić swój ból? A może ktoś potrzebuje przebaczyć sprawcy, bo w ten sposób widzi dopiero możliwość uwolnienia się od piętna doznanej krzywdy? Może to jest dobry czas do zastanowienia się, jak wygląda realizacja np. obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego? A jeśli w orzeczeniu sądowym takiego obowiązku nie ma, to czy to zamyka temat?

Polecamy szkolenia i webinaria organizowane przez European Forum for Restorative Justice. Rejestracja jest bezpłatna, jednak wymagana. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.euforumrj.org/en/events

Z przyjemnością informujemy o sukcesach kuratorów sądowych. Niewątpliwie taką okazją jest publikacja podręcznika o wartościach i standardach sprawiedliwości naprawczej, który został niedawno opublikowany przez Europejskie Forum na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej. W zespole eksperckim zajmującym się jego przygotowaniem znalazła się polska kurator sądowa – dr Honorata Czajkowska z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, będącego jednym z członków EFRJ.

Honorata Czajkowska jest stałą członkinią grupy roboczej ds. szkół naprawczych (Restorative Schools), która koncentruje się na pytaniu, w jaki sposób praktyka naprawcza (termin zwykle używany do stosowania wartości i zasad sprawiedliwości naprawczej w warunkach innych niż wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych) może być stosowana w szkołach do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej i naprawienia tych relacji, gdy zostaną zniszczone przez trudne zachowania, konflikty lub przestępstwa.

Europejskie Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową organizacją sieciową łączącą członków aktywnych w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej, w tym praktyków, naukowców i decydentów z całej Europy i nie tylko. Promuje rozwój badań, polityk i praktyk, aby zapewnić każdej osobie dostęp do usług sprawiedliwości naprawczej. Jego głównym celem jest włączenie mechanizmów sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, choć także w innych obszarch, takich jak rodziny, szkoły i społeczności lokalne jest to również istotne.

Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej w języku angielskim tutaj.

1873

W dniu 2 kwietnia 2019r. odbyła się we Wrocławiu debata nt. rozwoju sprawiedliwości naprawczej inicjująca międzynarodowy projekt: Restorative Justice. Strategies for change.

Restorative Justice. Strategies for Change jest międzynarodowym, 4-letnim projektem mającym na celu popularyzację wiedzy na temat sprawiedliwości naprawczej, upowszechnianie wiedzy na temat praktyk sprawiedliwości naprawczej, podjęcie współpracy z krajowymi instytucjami i ośrodkami działającymi w obszarze sprawiedliwości naprawczej, bądź sympatyzującymi z jej ideą, oraz koordynacja działań w tym zakresie na szczeblu krajowym.

Sprawiedliwość naprawcza jest koncepcją zorientowaną na możliwie najpełniejsze naprawienie szkód i krzywd wyrządzonych przestępstwem, przy aktywnym i dobrowolnym udziale pokrzywdzonego, sprawcy a niekiedy również innych osób z lokalnej społeczności. Programy sprawiedliwości naprawczej realizowane są w formie różnych praktyk. Najczęściej stosowaną praktyką jest mediacja, podczas której strony poszukują rozwiązania problemów wynikłych z przestępstwa przy pomocy bezstronnych i odpowiednio przeszkolonych osób – mediatorów.


W projekcie biorą udział następujące kraje: Albania, Belgia, Czechy, Estonia, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Irlandia oraz Szkocja. Koordynatorami projektu na szczeblu międzynarodowym są dr Ian Marder (Maynooth University, Department of Law), Gert Jan Slump (Restorative Justice Nederland), Edit Törzs, Tim Chapman i dr Bart Claes (European Forum for Restorative Justice). Zadaniem projektu jest realizacja powyżej wymienionych działań w świetle Rekomendacji Rady Europy [CM/Rec(2018)8] dotyczącej stosowania sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, przyjętej przez Komitet Ministrów 3 października 2018r. Realizacja projektu przebiega bez wsparcia finansowego.

Koordynatorzy projektu w Polsce:

Anna Matczak – dr nauk socjologicznych (LSE), wykładowca kryminologii (the Hague University of Applied Sciences oraz Collegium Civitas), której rozprawa doktorska poświęcona była między innymi percepcji społecznej mediacji karnej w Polsce, członek Europejskiego Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ).

Beata Czarnecka-Dzialuk – dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN; zagadnienia wprowadzenia sprawiedliwości naprawczej w Polsce bada, popularyzuje i wykłada (KUL, WPiA Uniwersytetu Gdańskiego); działa w Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ).

Grzegorz Miśta – pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, współtwórca Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, propagator praktyk naprawczych w kurateli sądowej oraz w przestrzeni miast, Wiceprezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS.

Honorata Czajkowska – dr nauk społecznych, starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Starszy kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Prezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS. Autorka publikacji i wystąpień poświęconych kurateli sądowej, poszukująca rozwojowych rozwiązań w pracy z młodzieżą.

We wrocławskiej debacie inaugurującej projekt wzięli udział mediatorzy (z Wrocławia i z Gdańska), edukatorzy, przedstawiciele świata nauki (m.in. prof. Irena Mudrecka z Uniwersytetu Opolskiego, dr Beata Czarnecka-Dzialuk z PAN, dr hab. Krystyna Dziubacka z Uniwersytetu Wrocławskiego), urzędnicy miejscy z Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego p. Bartłomiejem Świerczewskim na czele, reprezentanci Komendy Miejskiej Policji, Służby Więziennej, kuratorskiej służby sądowej, wrocławskich instytucji i organizacji pozarządowych. Wsparcie dla projektu zadeklarowali również Katedra Prawa Karnego Wykonawczego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Założenia projektu przedstawiła dr Anna Matczak z Uniwersytetu w Hadze, która połączyła się z pozostałymi uczestnikami spotkania za pomocą wideokonferencji.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zgodzili się być interesariuszami projektu. Rozmawiano o podejmowanych inicjatywach, o możliwościach ich wzmocnienia, współpracy i wymiany doświadczeń. Pojawiły się nowe pomysły. Sporo miejsca poświęcono koncepcji Restorative City, mediacjom rówieśniczym, edukacji prawnej, praktykom naprawczym podejmowanym przez Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej we współpracy z kuratorami sądowymi. Pojawił się temat wspólnych obchodów Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej (listopad). Uczestnicy spotkania wyrazili też gotowość udzielenia wsparcia organizatorom planowanych konferencji mediacyjnych (Strzelin i Wrocław – wrzesień 2019r.) oraz konferencji naukowej organizowanej w listopadzie przez Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Instytutu Pedagogiki UWr. Ustalono, że kolejna debata odbędzie się w Gdańsku już w październiku 2019r. Podjęliśmy także decyzję o budowie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W przyszłości planowane są wizyty studyjne w ramach krajów biorących udział w projekcie.

Podobne do wrocławskiego spotkania odbywają się w innych państwach zaangażowanych w projekt. W dniu 2 kwietnia odbyło się np. spotkanie inaugurujące projekt w Pradze, koordynowane przez czeską Służbę Probacyjną i Mediacyjną. Poniżej zdjęcie z profilu twitterowego czeskiej kurateli dokumentujące to wydarzenie.

W marcu br. odbyło się natomiast spotkanie inaugurujące projekt w Irlandii. Wzięło w nim udział blisko 100 specjalistów różnych dziedzin, w tym kuratorzy sądowi. Relację z tego wydarzenia można przeczytać tutaj.

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. koordynatorzy projektu z państw biorących w nim udział spotkają się na Uniwersytecie w Maynooth w celu wymiany doświadczeń i ustalenia perspektyw wspópracy.

Koordynatorzy projektu nformują, że aktualnie kończą prace związane z tłumaczeniem na język polski Rekomendacji Rady Europy [CM/Rec(2018)8] dotyczącej stosowania sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych. Wkrótce dokument zostanie przez uczestników projektu upubliczniony.

Kuratorów sądowych szczególnie zainteresowanych ideą sprawiedliwości naprawczej koordynatorzy projektu zachęcają do kontaktu i współpracy. Rodzi się pomysł powołania nieformalnej grupy zrzeszającej kuratorów – sympatyków sprawiedliwości naprawczej. Chętni mogą zgłaszać się na adres: RJS4C@protonmail.com Koordynatorzy projektu odsyłają również zainteresowanych do fanpage’a na facebooku.