Czy kuratorzy zawodowi wykonują pracę w szczególnych warunkach?

Czy kuratorzy zawodowi wykonują pracę w szczególnych warunkach?

Zdecydowana większość kuratorów sądowych ma absolutne przekonanie, że ich praca jest silnie stresogenna, niebezpieczna, mocno obciążająca psychicznie, szczególnie zagrażająca wypaleniem zawodowym. Postrzegają swój zawód w kategoriach pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, bo do takich zaliczają realizację zadań w środowisku podopiecznych nacechowanym symptomami dysfunkcji społecznych, nieprzewidywalnymi okolicznościami, koniecznością ingerencji w podstawowe prawa obywateli. Subiektywne odczucia kuratorów są ważne i znajdowały już swoje potwierdzenie w wynikach badaniach prowadzonych w ostatnich latach, głównie w obszarze stresu i wypalenia zawodowego. Każde badanie przeprowadzane rzetelnymi narzędziami na dużej próbie dostarcza istotnych argumentów w debacie nad tworzeniem warunków do efektywnej pracy jednej z podstawowych służb publicznych zajmującej się bezpieczeństwem publicznym, wsparciem rodzin i realizacją polityki kryminalnej państwa, do których zalicza się bez wątpienia Kuratorska Służba Sądowa w Polsce.

Po wielomiesięcznych przygotowaniach i konsultacjach Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych podpisał właśnie umowę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym na badanie, którego celem będzie ocena psychospołecznych warunków pracy kuratorów sądowych oraz narażenia na negatywne zachowania ze strony podopiecznych w powiązaniu z ich stanem zdrowia i samopoczuciem. Badanie będzie przeprowadzone na grupie miniumum 500 kuratorów. OZZKS liczy na to, że wyniki badani dostarczą reprezentantom środowiska argumentów do zabiegania o wpisanie zawodu kuratora sądowego jako wykonywanego w warunkach szczególnych, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, oraz o których mowa w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Inicjator badania zaprosił chętnych kuratorów zawodowych do włączenia się w zbieranie funduszy na pokrycie kosztów realizacji umowy. Służy temu zbiórka publiczna, do której adres znajduje się pod adresem: https://zrzutka.pl/eajbuv. Już w pierwszych godzinach zrzutki uzbierano 10 procent potrzebnej kwoty.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się od 70 lat kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.