Powołano Zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć...

Powołano Zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W jego składzie znalazła się kurator sądowa.

1397

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 14 sierpnia 2023 r.) wprowadziła istotne zmiany mające na celu poprawę standardów ochrony małoletnich i reagowania na przestępstwa na ich szkodę. Jedną z nich jest nowelizacja Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304), w której dodano rozdział poświęcony analizie zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ustawodawca dedykuje temu zadaniu specjalny zespół ekspercki działający przy Ministrze Sprawiedliwości.

W skład Zespołu wchodzi siedmiu stałych ekspertów – po jednym z dziedziny prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji. Członkowie powoływani są na czteroletnią kadencję i zachowują niezależność od Ministra Sprawiedliwości oraz innych organów lub instytucji. 25 kwietnia 2024 r. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wręczył powołania sześciu członkom Zespołu rekomendowanym przez komisję konkursową pracującą pod przewodnictwem wiceministry sprawiedliwości Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Kurator sądowa w składzie Zespołu.

Jedną z ekspertek Zespołu, wyłonioną w trzyetapowym konkursie, została kurator sądowa – dr Honorata Czajkowska pracująca obecnie jako Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Honorata Czajkowska jest zawodowym kuratorem rodzinnym i adiunktem w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oprócz pani kurator w skład Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu powołani zostali: Anna Chobel, prof. dr hab. Ewa Jarosz, lek. Beata Kozielec-Oracka, dr Tomasz Rowiński i dr Grzegorz Wrona. Sylwetki członków Zespołu oraz fotorelacja z ich powołania dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pierwsze zadanie Zespołu.

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-CIeślak zaapelowała do Zespołu, by pierwszą sprawą poddaną jego analizie była sprawa Kamilka z Częstochowy. Jak podkreśliła, podjęcie jej przez Zespół byłoby nie tylko hołdem dla jego pamięci w zbliżającą się rocznicę śmierci chłopca, ale też wyraźnym sygnałem, że Polska stanowczo dąży do poprawy systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zespół ma dokonywać oceny zdarzenia pod kątem funkcjonowania systemu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz określać działania usprawniające to funkcjonowanie, umożliwiające zapobieganie takim sytuacjom w przyszłości. Wynikiem analizy ma być każdorazowo raport, zawierający opis okoliczności zdarzenia, informacje o tym, jak instytucje i organy państwa realizowały swoje uprawnienia i obowiązki, a także jak reagowały na zagrożenie życia i zdrowia małoletniego.

Eksperci mają też udzielać zaleceń właściwym organom oraz instytucjom, a także zgłaszać uwagi o stanie funkcjonowania systemu i procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

Środowisko kuratorów sądowych wspierało starania o powołanie do życia rozwiązań określanych procedurą Serious Case Review i z satysfakcją przyjmuje powołanie do życia Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.