środa, 7 czerwca, 2023
Autorzy Posts by AS

AS

255 POSTS 0 KOMENTARZE

W dniu 3 sierpnia 2020r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Opinia Rady, co do zasady, jest pozytywna. Autorzy dokumentu podkreślają jednak, że uposażenie aplikantów kuratorskich w dalszym ciągu znajduje się poniżej wynagrodzenia minimalnego i obecnie wynosi 2539,95 zł.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

cof

W dniu 27 lipca 2020r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości materiały związane z oceną ryzyka zawodowego w grupie kuratorów sądowych.
Równocześnie w informacji przesłanej do kuratorów szef KRK zaznacza, że przesłany do MS dokument został opracowany przez zespół, powołany z inicjatywy KNSZZ Ad Rem, wzór karty oceny ryzyka zawodowego. Do uczestnictwa w zespole zaproszona została Krajowa Rada Kuratorów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a także NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.   Finalna wersja jest wynikiem uzgodnień KNSZZ Ad Rem i Krajowej Rady Kuratorów.

Grzegorz Kozera informuje również, że wzór karty przesłany zostanie także kuratorom okręgowym pod kątem jej ewentualnego wykorzystania w toku aktualnie prowadzonych prac, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa, dotyczących oceny ryzyka zawodowego w grupie kuratorów sądowych.
Z pismem przewodnim skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości można się zapoznać klikając TUTAJ.
A TUTAJ znajduje się Karta oceny ryzyka zawodowego w pracy kuratorów sądowych.

W dniu 24 lipca 2020r. przewodniczący KRK Grzegorz Kozera przesłał do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej opracowanie na temat realizacji obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowej kuratorów sądowych.
Przewodniczący KRK podkreśla, że: ” choć stanowisko pracy zawodowego kuratora sądowego, rozumiane przede wszystkim jako teren, w którym wykonuje on obowiązki służbowe w środowisku podopiecznych, może nieznacznie różnić się ze względu na uwarunkowania związane z klimatem czy ukształtowaniem terenu, to nie ma znaczenia dla zasadniczej części jego specyfiki determinowanej terenowo-biurowym charakterem wykonywanych czynności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zawodowy kuratorzy sądowi wykonują swoje obowiązki przede wszystkim w środowisku podopiecznych, co wyraźnie określone zostało zarówno w art. 3, jak i w art. 13 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych, a niedołączonymi atrybutami w pracy kuratora sądowego są mobilność i elastyczność w kontaktach z osobami oraz instytucjami”. W dalszej części pismo skierowanego do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Przewodniczący KRK apeluje o opracowanie i wdrożenie ujednoliconych rekomendacji dotyczących środków ochrony, odzieży i obuwia dla kuratorów sądowych.
Pismo skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości znajduje się TUTAJ. Z opracowaniem KRK na temat Realizacji obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowych kuratorów sądowych znajduje się TUTAJ.

5475

W dniu 20 lipca 2020r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Jak możemy przeczytać na w przygotowanej przez resort Ocenie skutków regulacji: Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167). Zgodnie z tym upoważnieniem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich poprzez podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich o wskazane niżej wartości, co oznacza wzrost wynagrodzeń, łącznie z podniesioną kwotą bazową.Wysokość mnożników kwoty bazowej (aktualna oraz projektowana) została podana poniżej według stopni służbowych:

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada zatem podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30.

W dniu 25 maja 2020r. odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z panią dr Anną Dalkowską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tematem spotkania było przywracanie funkcjonowania zespołów kuratorskich w kontekście wznowienia działalności sądów. Podczas spotkania została również poruszona kwestia wpisania rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w 2020r.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się TUTAJ.

Na prośbę prezydium Krajowej Rady Kuratorów publikujemy  opracowanie na temat przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich, a także standardów bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych w czasie ograniczonego funkcjonowania sądów.
W dniu 12 maja 2020r. rekomendacje Krajowej Rady Kuratorów zostały przesłane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej i do wiadomości Dyrektora DNA.
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów poinformował również, że przygotowane przez Radę opracowanie zostanie przekazane do wiadomości prezesów sądów okręgowych.  
Jak wynika z informacji przekazanych przez prezydium Rady, w pracach nad rekomendacjami aktywnie uczestniczyły trzy organizacje związkowe zrzeszające kuratorów sądowych.

Załącznik 1 – ETAPY
Załącznik 2 – STANDARDY


Z żalem zawiadamiamy, że 14 kwietnia 2020 roku odeszła nasza Koleżanka Bożenka Borkowska. Bożenka, jako kurator zawodowy dla dorosłych przepracowała w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 30 lat. Była osobą życzliwą i wyrozumiałą zarówno dla podopiecznych jak i dla współpracowników. Zawsze na „pierwszej linii frontu”.

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka (VI kurs) prowadzonej przez Fundację Helsińską, członkini Stowarzyszenia Kuratorów. Niezłomna propagatorka idei ustawy o kuratorach, aktywny kurator w „akcji poseł”. Kurator penitencjarny, delegat naszego Okręgu do Krajowej Rady Kuratorów, wiceprezes Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci – kuratorzy Okręgu Białostockiego.

W dniu 4 kwietnia 2020r. Przewodniczący KRK opublikował komunikat informujący o podjętych przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów działaniach związanych z uzyskaniem przez kuratorów sądowych podwyżek wynagrodzenia.
Przewodniczący KRK napisał:
Krajowa Rada Kuratorów, w okresie pomiędzy posiedzeniami reprezentowana przez Prezydium, mając na względzie dbałość o warunki płacy kuratorów sądowych, podjęła działania związane z kwestiami budżetowymi dotyczącymi planowanego, w roku bieżącym, wzrostu wynagrodzeń kuratorów sądowych. Uchwalenie ustawy z dnia 14 lutego 2020 roku- ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020, poz. 571), która weszła w życie 4 kwietnia 2020 roku (ze skutkami od 1 stycznia 2020), niesie za sobą wzrost wynagrodzenia zasadniczego za sprawą wzrostu kwoty bazowej dla kuratorów sądowych o:
aplikant kuratorski- 143,78 PLN,
kurator zawodowy- 226,59 PLN,
starszy kurator zawodowy- 259,94 PLN,
kurator specjalista- 294,45 PLN.

Wzrost kwoty bazowej oraz wynagrodzenia zasadniczego skutkuje także niewielkim wzrostem takich składników wynagrodzenia jak: dodatek terenowy (o 57,51 PLN), dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny. Wzrosną również stawki ryczałtowe dla kuratorów społecznych. Jednakże wykonanie podwyżki w pozostałej części wymaga zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 145).
Do wiążących ustaleń w tej kwestii doszło pomiędzy Krajową Radą Kuratorów, Departamentem Nadzoru Administracyjnego i Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, kiedy ustalono wzrost mnożników kwoty bazowej na następującym poziomie: aplikant kuratorski- 1,53 (wzrost o 0,28), kurator zawodowy- 2,26 (wzrost o 0,29), starszy kurator zawodowy- 2,56 (wzrost o 0,3), kurator specjalista- 2,86 (wzrost o 0,3).
Pełny tekst komunikaty jest do poprania TUTAJ.

W tym samym dniu, Przewodniczący KRK Grzegorz Kozera, zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o zainicjowanie prac, które pozwolą na wpisanie, w możliwie najkrótszym terminie, do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Pełny tekst pisma jest dostępny TUTAJ.Na prośbę Przewodniczącego KRK, Grzegorza Kozery publikujemy stanowisko Krajowej Rady Kuratorów do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299), która w dniu 27 marca br. została przesłana do Sejmu RP, klubów poselskich i przedstawicieli MS.

W dniu 28.03. Sejm uchwalił tekst ustawy i zgodnie art. 52 regulaminu przesłał ją do Senatu RP (zobacz tutaj). W ramach uchwalonej na tym etapie procesu legislacyjnego ustawy, Sejm przyjął m.in. szereg nadzwyczajnych przepisów dla wymiaru sprawiedliwości (zobacz tutaj).