niedziela, 1 października, 2023
Autorzy Posts by AS

AS

255 POSTS 0 KOMENTARZE

2141

Jak donosi portal Gazeta Prawna.pl Prokurator Generalny Andrzej Seremet domaga się aby sądy umarzały wnioski o waloryzację wynagrodzeń pracowników sądownictwa. Stanowisko Prokuratora Generalnego jest reakcją na pytania prawne wniesione do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe. Wątpliwości prawne powstały w związku z toczącymi się przed tym sądem postępowaniami, które wnosili między innymi kuratorzy sądowi. Jak czytamy na stronie GP: Gdańscy sędziowie nabrali wątpliwości, czy zamrożenie ustawami okołobudżetowymi z lat 2011, 2012 i 2013 waloryzacji wynagrodzeń nie naruszało konstytucji, a konkretnie zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa.

1741

Jak podaje portal Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 25.08.2015r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o darmowej pomocy prawnej.
Ustawa zakłada, że z darmowej pomocy prawnej będą mogli skorzystać:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Zgodnie z założeniami ustawy oferowana pomoc będzie polegała głównie na udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach; przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Proponowana pomoc nie obejmuje natomiast sporządzania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Ustawa kładzie również nacisk na kształtowanie świadomości prawnej obywateli. Obowiązek ten będą realizowały organy administracji publicznej, na które nałożono obowiązek podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zadania te będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Pełny komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się tutaj.                                                                                                                                            O ustawie można przeczytać również tutaj
Pełny tekst ustawy znajduje się tutaj.

2108

Alimenty(z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić) jako obowiązek wynikający z więzi rodzinnych są przedmiotem częstych rozważań teoretyków i praktyków prawa cywilnego, a także osób, które na co dzień świadczą pomoc rodzinom w kryzysie. Dla pogłębienia wiedzy na temat alimentów proponujemy dwa artykuły.

Pierwszy dotyczy tego, kto i na jakich zasadach może liczyć na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (pełny tekst artykułu znajduje się tutaj).

Drugi natomiast mówi o tzw. akcji „odzyskaj alimenty”. Akcja jest skierowana do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów. Więcej na temat akcji „odzyskaj alimenty” można przeczytać tutaj.

2836

W dniu 05.08.2015 odbyło się w Sejmie głosowanie nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy
o kuratorach sądowych. Senat w swoich propozycjach chciał aby sekretariaty były tworzone jedynie w zespołach kuratorskich liczących co najmniej 10 osób. Zaproponowane przez Senat zmiany w znacznym stopniu pogorszyłyby funkcjonowaniu wielu zespołów kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Ostatecznie jednak znaczą większością głosów Sejm przyjął zapis, że każdy zespół kuratorski będzie posiadał odrębny sekretariat, który funkcjonować będzie na zasadach ogólnych przewidzianych dla sekretariatów sądowych, z zastrzeżeniem, że podlegać on będzie nadzorowi kierownika zespołu w sposób określony o w ustawie o kuratorach sądowych.
W przyjętej nowelizacji w sposób szczegółowy określono również kompetencje kierowników zespołów kuratorskich. Po przyjętych zmianach rola kierownika zespołu, zwłaszcza w pionie karnym, znacznie wzrośnie. Nowelizacja ustawy wprowadza również możliwość powoływania zastępców kierowników zespołów kuratorskich. Z tekstem nowelizowanej ustawy można zapoznać się tutaj.
Zgodnie z obowiązującym procesem legislacyjnym nowelizacja ustawy zostanie skierowana do podpisu przez Prezydenta.

2548

Z wielką satysfakcją informujemy, że serwis KURATOR.INFO ma już miesiąc. W tym czasie udało nam się opublikować 30 informacji. Od początku jej powstania stronę odwiedziło 3987 osób. Najwięcej wejść było w niedzielę 02.08.2015r. kiedy to do serwisu zajrzało 345 osób!
Dziękujemy Wszystkim za zainteresowanie serwisem KURATOR.INFO i zachęcamy do dalszej współpracy!