poniedziałek, 23 maja, 2022
Autorzy Posts by AS

AS

254 POSTS 0 KOMENTARZE

Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne” pod Honorowym Patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia, Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza, Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dra hab. Romana Drozdadnia 26.11.2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64 aula główna 414

Konferencja będzie wydarzeniem inaugurującym Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zainicjowaną przez Center for Women’s Global Leadership. Początek Kampanii to 25 listopada i jest to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, natomiast jego zakończenie przypada na 10 grudnia, czyli Dzień Praw Człowieka.
W konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską, Miasto Słupsk i Sąd Okręgowy w Słupsku uczestniczyć będą m.in przedstawiciele wszystkich instytucji uprawnionych do wszczynania procedury niebieskiej karty, a także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb społecznych, Policji, Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób doznających przemocy, jak i pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną konferencji będą odbywały się debaty w równoległych panelach:
-Charakterystyka zjawiska przemocy domowej: ujęcie psycho – socjo – pedagogiczne,
-Zjawisko przemocy w prawie: osoby doznającej przemocy i perspektywa sprawcy,
-Konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem przemocy,
-Profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i możliwości systemowe, proceduralne i metodyczne.

Celem konferencji jest możliwie dogłębna analiza zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej występowania. Głównym założeniem debat jest multidyscyplinarny dyskurs o zjawisku przemocy z perspektywy badań naukowych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii. Poza tym szczególnie istotne będzie podjęcie próby wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie prewencyjnym, interwencyjnym, terapeutycznym. Konferencja będzie również służyła podjęciu dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu kooperacji przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.
Zaplanowane jest wydanie monografii zawierającej (po pozytywnej recenzji naukowej) artykuły naukowe referowane podczas konferencji.
Partnerami wydarzenia są m.in. Krajowa Rada Kuratorów, Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, Fundacja PROBARE.
Komitet Naukowy:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Akademia Pomorska)
prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (WSNS Pedagogium)
prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr. hab., prof. UW Jarosław Utrat – Milecki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. SWPS Jacek Kurzępa (Uniwersytet SWPS)
dr. hab., prof. AP Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)
dr Barbara Adamczyk (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Danuta Apanel (Akademia Pomorska)
dr Anna Babicka – Wirkus (Akademia Pomorska)
dr Paweł Kozłowski (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
doc. dr Jadwiga Królikowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Wirkus (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
Komitet Organizacyjny:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej)
SSO Dariusz Ziniewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku)
mgr Jolanta Szachnowska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Zapobiegania Problemom Alkoholowym)
Krzysztof Gierszyński (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku)
dr Anna Babicka – Wirkus
dr Grażyna Durka
dr Paweł Kozłowski
dr Ewa Piotrów
dr Andrzej Piotrowski
dr Łukasz Wirkus
dr Sebastian Zdończyk
Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia na adres: koz.pawel@gmail.com lub wirkus.l@gmail.com do dnia 08.11.2015 r. oraz dokonanie wpłaty 250,00 zł, która obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz publikację – po pozytywnej recenzji. Numer konta konferencji: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 subkonto 249 – 504 z dopiskiem „Przemoc w rodzinie”.
Warunkiem biernego, bezpłatnego udziału jest nadesłanie zgłoszenia na jeden z w/w adresów e – mailowych z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. KARTA UCZESTNICTWA konferencja 26.11.2015
Szczegółowy program konferencji i sesji panelowych podany zostanie w kolejnym komunikacie po 08.11.2015 r. na stronie www.przemocwrodzinie.apsl.edu.pl
Kontakt
Paweł Kozłowski (koz.pawel@gmail.com, kom. 698 675 025)
Łukasz Wirkus (wirkus.l@gmail.com, kom. 602 767 841)

KOMUNIKAT KONFERENCJA SŁUPSK 26.11.2015

2013

W dniu wczorajszym zakończyła się, opisywana przez nas wcześniej 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Miasto Stołeczne Warszawa. Tematem przewodnim Konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. „Jak przesłuchać dziecko z poszanowaniem jego praw”- to jeden z głównych tematów tegorocznej Konferencji, o czym mówił między innymi w wykładzie inaugurującym prof. Thomasa Lyona z USA, światowej sławy ekspert w dziedzinie przesłuchania małoletnich świadków ( więcej o metodach pracy profesora można przeczytać tutaj).
Konferencja jest niewątpliwie największym tego typu wydarzeniem w Polsce, poświęconym pomocy krzywdzonym dzieciom, skierowanym do profesjonalistów z różnych dziedzin, mających do czynienia z tego typu przypadkami w swojej pracy zawodowej. Uczestnikami dwudniowej konferencji byli m.in. pracownicy socjalni, policjanci, psycholodzy, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, lekarze, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji, badacze i wykładowcy akademiccy. W jej trakcie krajowi i zagraniczni eksperci przedstawili modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Ponadto, zaprezentowane zostały projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.
W trakcie Konferencji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wręczył certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.
Więcej o konferencji możemy przeczytać również na stronach:
Ministerstwa Sprawiedliwości,
Rzecznika Praw Dziecka,
Fundacji Dzieci Niczyje.

W dniach 08 i 09 października 2015 roku odbyło się w Warszawie, kolejne już VI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Miało ono przede wszystkim charakter roboczy i w znacznej mierze zostało zdominowane przez tematykę dotyczącą funkcjonowania zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Pierwszy dzień obrad rozpoczął się przedstawieniem informacji na temat „Akcji Kasacja” zrealizowanej przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Fundacją na Rzecz Probacji „Probare”. Obecnie, w Sądzie Najwyższym wszczęte zostało już postępowanie kasacyjne w sprawie waloryzacji wynagrodzenia, wniesione przez jednego z kuratorów okręgu toruńskiego. Delegaci zgodnie ustalili, że z środków zgromadzonych w ramach akcji zostanie opłacony udział profesjonalnego pełnomocnik, który sporządzał wzór kasacji, w wybranym postępowaniu kasacyjnym. Intencją Rady jest, aby było to postępowanie, w którym kurator został obciążony kosztami postępowania (tak bulwersujące dla naszego środowiska rozstrzygnięcia miały miejsce w okręgu rzeszowskim).
Kolejny punkt obrad był dyskusją nad możliwością uzyskania przez Krajową Radę Kuratorów zdolności do czynności prawnych pozwalających na rozszerzenie jej działalności, poprzez uzyskanie numerów identyfikacyjnych NIP i REGON (mogą być one nadawane również jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej).
Bardzo żywą reakcję delegatów wzbudził kolejny temat dotyczący sytuacji kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, po wejściu w życie znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 30 czerwca 2015 roku, poz. 925). Wskutek stanowiska Krajowej Rady Kuratorów sygnalizującego wątpliwości co do konstytucyjności wcześniej obowiązujących przepisów, w znowelizowanym regulaminie uchylone zostały przepisy wskazujące na możliwość zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych na etapie postępowania wykonawczego, a także przepisy zakładające ich udział w sprawach z zakresu kontroli warunków życiowych osób poddanych prawnej opiece. Na tym tle dochodzi do rozbieżności interpretacyjnych dotyczących zakresu czynności zlecanych kuratorom przez sąd w postępowaniu wykonawczym i możliwości ich realizacji przez kuratorów w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów podjęła decyzję o wystąpieniu do Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości o sporządzenie stanowiska odnośnie kategorii spraw i zakresu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym i rozpoznawczym, zlecanych do wykonania kuratorom sądowym.
Następnie, delegaci do Krajowej Rady Kuratorów udali się do Kościoła Najświętszego Zbawiciela gdzie uczestniczyli w Mszy w intencji Ś.p. Tadeusza Jedynaka i zmarłych kuratorów sądowych.
Do udziału w drugim dniu obrad Krajowej Rady Kuratorów zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety, pilne obowiązki uniemożliwiły uczestnictwo w posiedzeniu Panu Borysowi Budce- Ministrowi Sprawiedliwości, a także Panu Mirosławowi Przybylskiemu- Dyrektorowi Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Pan Krzysztof Mycka- Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. I to właśnie od wystąpienia zaproszonego gościa rozpoczął się drugi dzień obrad.
Pan Naczelnik poinformował, że notowany jest znaczny spadek obciążenia w zespołach kuratorskiej służby sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych (w ciągu roku z 212 000 do 202 000 spraw). Będzie on postępował, gdyż znowelizowane przepisy karne obowiązujące od 01 lipca bieżącego roku spowodowały spadek wpływu spraw do sądów, o około 90% relatywnie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Do 10 października 2015 roku odnotowano w skali kraju zaledwie 13 orzeczeń o skazaniu na karę ograniczenia wolności w formie dozoru elektronicznego.
Na porównywalnym do dotychczasowego poziomie kształtuje się natomiast obciążenie w zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na utrzymującą się, znaczną liczbę nadzorów w sprawach opiekuńczych, która nie maleje pomimo niżu demograficznego i ciągle zmniejszającej się liczby dzieci. Zainicjował dyskusję na temat możliwych przyczyn tego zjawiska, w którą aktywnie włączyli się uczestniczący w posiedzeniu delegaci. Podsumowując kwestie dotyczące kurateli rodzinnej, Pan Krzysztof Mycka zadeklarował, że zmienił pogląd na kwestię unormowania statusu kuratora rodzinnego jako organu postępowania wykonawczego i obecnie dostrzega potrzebę kodeksowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.
Pan Naczelnik poinformował, że Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji opracował już nowy projekt rozporządzenia na podstawie art. 176 kkw., który obecnie został przekazany do Departamentu Legislacyjnego. Zapewnił, że po zakończeniu prac nad projektem rozporządzenia, zostanie ono poddane szerokim konsultacjom społecznym, także ze środowiskiem kuratorów sądowych, przy czym nie zawiera ono nowych jakościowo rozwiązań.
Poruszył także kwestie dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności i podkreślił, że wszystkie sprawy dotyczące kary ograniczenia wolności powinny zostać zakreślone bezpośrednio po upływie terminu, na jaki kara ta została orzeczona. Inna pragmatyka postępowania nie jest możliwa, gdyż każdorazowo prowadziłaby do naruszenia konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich i byłaby porównywalna do sytuacji, w której skazany przebywałby w zakładzie karnym dłużej niż wynika to z wyroku sądu. Pan Krzysztof Mycka wyjaśnił też kwestie związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności wobec osób, które przebywają w zakładach karnych.
Pan Naczelnik odniósł się też do kwestii obsługi biurowej ZKSS i poinformował, że w budżecie na 2016 rok nie zostały zabezpieczone etaty na ten cel. Wskazał, że niezależnie od tego dysponentem etatów urzędniczych jest dyrektor sądu, który decyzję o ich zagospodarowaniu podejmuje w porozumieniu z prezesem sądu. Jedynym sposobem wygospodarowania środków na zabezpieczenie obsługi biurowej jest szukanie oszczędności w sferze kurateli społecznej, przy czym nie ma żadnych gwarancji, że wygospodarowane w ten sposób środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby zespołów kuratorskich.
Swoje wystąpienie Pan Krzysztof Mycka zakończył stwierdzeniem, że funkcjonowanie polskiego systemu probacji można ocenić pozytywnie, gdyż powrotność do przestępstwa dotyczy zaledwie 1/3 skazanych, podówczas gdy w niektórych państwach Unii Europejskiej wskaźnik ten dochodzi do 50%.
Po części obrad z udziałem zaproszonego gościa nastąpiła krótka przerwa, po czym delegaci do Krajowej Rady Kuratorów przystąpili do podejmowania uchwał. Podjęte zostały następujące uchwały, w sprawie:
• Podziękowania dla Łukasza Kwadransa- delegata okręgu świdnickiego za inicjatywę i organizację wyjazdowego posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów w Cieszynie, połączonego z Konferencją naukowo- społeczną „Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości”.
• Podziękowania dla Rafała Chmiela- delegata okręgu katowickiego za zaangażowanie i pomoc w wyłonienie kancelarii prawniczej, której zlecone zostało sporządzenie wzoru kasacji od wyroku sądu II instancji oddalającego roszczenie o waloryzację wynagrodzenia.
• Zatwierdzenia treści porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” a Krajową Radą Kuratorów w sprawie zbiórki środków materialnych na potrzebę „Akcji Kasacja”.
• Zatwierdzenia decyzji Prezydium Krajowej Rady Kuratorów o przystąpieniu do Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
• Przeznaczenia środków zgromadzonych dla potrzeb „Akcji Kasacja” na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami kasacyjnymi.
• Przesłania do delegatów pełnego opracowania na temat warunków i możliwości uzyskania przez Krajową Radę Kuratorów numerów identyfikacyjnych NIP i REGON.
• Uzyskania opinii prawnej, uwzględniającej także aspekt praktyczny i celowościowy, dotyczącej udziału kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem.
Komunikat zredagował:
Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.

Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z:
• Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu
• Polskim Towarzystwie Penitencjarnym – Kołem Terenowzm we Wrocławiu
• Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych FRONTIS
• Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej
zaprasza do udziału w V Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym Recydywa przestępcza – uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa, które odbędzie się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.
Tegoroczne Seminarium jest kontynuacją podejmowanych w ostatnich kilku latach cyklu interdyscyplinarnych dyskursów z zakresu resocjalizacji i penitencjarystki, odbywających się dotychczas pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.
Organizowane przez nas seminaria mają charakter środowiskowy i są swego rodzaju interaktywnym spotkaniem trzech światów: nauki (teorii) – praktyki – człowieka. Przyjęta konwencja zachęca ponadto do interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowaną problematykę, która rozpatrywana jest z kilku perspektyw naukowych m.in. prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i pedagogiki. W trakcie seminariów swoje stanowiska prezentują wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich, przedstawiciele służby więziennej różnych szczebli, kuratorzy sądowi, mediatorzy, działacze organizacji pozarządowych wspierający proces resocjalizacji skazanych oraz beneficjenci wszelkiego typu oddziaływań resocjalizacyjnych. W tej naukowej debacie, jako słuchacze, uczestniczą również studenci i doktoranci z dolnośląskich ośrodków akademickich, a przede wszystkim praktycy zainteresowani problematyką resocjalizacji i penitencjarystyki.
Przedmiotem dyskusji, w ramach kolejnego – piątego – Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, chcemy uczynić zagadnienie uwarunkowań recydywy przestępczej. W tym roku chcielibyśmy zastanowić się nad prewencją recydywy przestępczej i spróbować poszukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego człowiek który odbył karę pozbawienia wolności podejmuje ponownie działalność przestępczą? oraz Jak zmniejszać prawdopodobieństwo ponownego powrotu do przestępstwa osób wykolejonych przestępczo?

o szczegółach seminarium można przeczytać w wyróżnionym pliku komunikat .

informacje na temat poprzednich edycji seminarium można znaleźć tutaj:

I sem. 2008r. II.seminarium 2009r.  III. seminarium 2010r.

IV.seminarium .2011r..1-1IV.seminarium 2011r. 2-2

Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2015r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w Budynku D odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom prawa rodzinnego i nowym wyzwaniom, jakie będą wynikały z korzystania z zasady dobra dziecka w zmieniających się warunkach ustawowych, a także w zmianach społecznych i ekonomicznych naszego kraju. Konferencja ma na celu wywołanie rozmowy sędziów i adwokatów o ochronie dobra dziecka w trudnych sprawach rodzinnych.
Jak zaznaczają organizatorzy, konferencja jest zorganizowana w formie moderowanych dyskusji przedstawicieli Palestry i sądów oraz innych specjalistów biorących udział w postępowaniach rodzinnych.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można tutaj i tutaj. 

Niedawno informowaliśmy Was o mającym się odbyć w Chrzanowie Małopolskim Kongresie Dziecka i Rodziny. W dniu dzisiejszym prezentujemy relację z tego wydarzenia.

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przy współudziale organów samorządowych powiatu chrzanowskiego zorganizowało w dniu 2 października 2015r. w Chrzanowie „Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny”. Kongres odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Marszałka Województwa Małopolskiego.

W Kongresie uczestniczyło blisko 150 osób, w tym Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, który rozpoczął część merytoryczną Kongresu wykładem inauguracyjnym, Minister Sprawiedliwości Borys Budka, który otworzył Kongres wraz z Marszałkiem Województwa Markiem Sową, jak również Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. konstytucyjnych rodziny Anna Andrzejewska. Ponadto w Kongresie wzięli udział sędziowie rodzinni i władze Sądu Okręgowego w Krakowie w osobie v-ce prezesa SO w Krakowie – SSO Michała Niedźwiedzia, Prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie – SSR Grażyny Lipy oraz kuratorzy okręgowi Apelacji Krakowskiej. Gośćmi Kongresu byli również przedstawiciele ośrodków naukowych, władz samorządowych, Policji, Służby Więziennej.

Uczestnicy kongresu – sędziowie rodzinni, asystenci rodziny, kuratorzy rodzinni, koordynatorzy pieczy zastępczej, w trakcie kongresu przedstawili swoją charakterystykę pracy w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. W prowadzonych dyskusjach panelowych ujawniono słabe i mocne strony obowiązujących unormowań prawnych dotyczących dziecka i rodziny. Podczas dyskusji zostały wypracowane uwagi i wnioski do zmian w zakresie funkcjonującej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostaną upublicznione i przekazane przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych do Ministerstwa Sprawiedliwości, biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych pragnie serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom oraz uczestnikom za udział w Kongresie oraz za podjęcie dyskusji w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych
Prezes Zarządu Dariusz Palmirski

DSC05059DSC05084 DSC04982-1024x683DSC05007-1024x683

1575

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w dniu 02.10.2015r. organizuje w Chrzanowie Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny przy Honorowym Patronacie Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.
Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji na temat realizacji pomocy dziecku i rodzinie w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. oraz podsumowanie funkcjonowania i realizacji zadań w okresie ostatnich trzech lat. Podczas Kongresu przedstawione zostaną zadania i funkcje asystenta rodziny w oparciu o wiedzę i praktykę działania, jak również zadania i funkcjonowanie kurateli rodzinnej oraz ochrony dziecka i rodziny przez sąd rodzinny. Poruszona zostanie również kwestia roli i zadań pieczy zastępczej zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktyki.
W Kongresie będą uczestniczyć m.in. Minister Sprawiedliwości, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele świata nauki, parlamentarzyści, samorządowcy oraz kuratorzy, asystenci rodziny oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Dariusz Palmirski

1979

W lipcu 2015r. zaczął obowiązywać nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zmiany, które znalazły się w obecnie obowiązującym akcie prawnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 925), wykluczają możliwość zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym. Oznacza to, że sądy tracą możliwość zbadania sytuacji osoby poddanej opiece lub kurateli po wydaniu orzeczenia. Uwagę na te zmiany w prawie zwrócili sędziowie rodzinni, którzy w dniach od 6 do 10 września 2015r. konferowali podczas XVII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. W podjętej podczas obrad uchwale, sędziowie postulowali o pilną nowelizację kodeksu postępowania cywilnego tak, by znalazło się w nim „kompleksowe uregulowanie postępowania wykonawczego”. Jednak do czasu zmiany przepisów kuratorzy rodzinni powinni spodziewać się zmniejszonego wpływu wywiadów środowiskowych.
Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.
Pełna wersja nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych znajduje się tutaj.

1384

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja o tym, że został już uruchomiony portal poświęcony darmowej pomocy prawnej (www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl). Dzięki niemu możemy się dowiedzieć komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna. Z przedstawionej przez ministerstwo informacji wynika również, że od początku 2016 r. wraz z uruchomieniem ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej na portalu zostanie umieszczony również wykaz 1524 punktów darmowej pomocy z podziałem na województwa.
Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

1787

Jak donosi portal Gazeta Prawna.pl Prokurator Generalny Andrzej Seremet domaga się aby sądy umarzały wnioski o waloryzację wynagrodzeń pracowników sądownictwa. Stanowisko Prokuratora Generalnego jest reakcją na pytania prawne wniesione do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe. Wątpliwości prawne powstały w związku z toczącymi się przed tym sądem postępowaniami, które wnosili między innymi kuratorzy sądowi. Jak czytamy na stronie GP: Gdańscy sędziowie nabrali wątpliwości, czy zamrożenie ustawami okołobudżetowymi z lat 2011, 2012 i 2013 waloryzacji wynagrodzeń nie naruszało konstytucji, a konkretnie zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa.