niedziela, 23 stycznia, 2022
Autorzy Posts by AS

AS

253 POSTS 0 KOMENTARZE

W dniu 20 lutego 2019r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera przesłał do sekretariatu podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Łukasza Piebiaka propozycje uregulowań i przepisów o istotnym znaczeniu dla Kuratorskiej Służby Sądowej. Przesłane propozycje dotyczą między innymi: kwestii ustrojowych; wynagrodzeń kuratorów sądowych; uregulowań z zakresu prawa pracy; liczebności zespołów kuratorskich; funkcji zastępcy kierownika, czy bezpieczeństwa pracy.Prace nad przekazanym dokumentem zostały zainicjowane po spotkaniu delegacji Krajowej Rady Kuratorów z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 28 grudnia 2018r.

Z treścią propozycji zmian w przepisach dotyczących KSS zapoznać się można TUTAJ.

1927

Jak informują przedstawiciele Komitetu Założycielskiego w dniu 15 lutego 2019r. w Toruniu Uchwałą nr 1/2019r. Grupy Założycielskiej powołano do życia związek zawodowy pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Grupa Założycielska liczyła 44 osoby, które reprezentowały 17 Okręgów Sądowych. Uchwałą nr 2/2019 uchwalono Statutu Związku a Uchwałą nr 3/2019 wybrano Komitet Założycielski w składzie 7 osób. Komitet Założycielski w myśl zapisów Statutu będzie pełnił funkcję Zarządu Krajowego do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów. Z pośród Członków Zarządu Krajowego wyłonione zostanie Prezydium Związku w składzie, Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik którzy będą pełnić tę funkcję również do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów. Składka członkowska została zapisana w statucie jako 1 procent kwoty bazowej będącej podstawą do określenia wynagrodzenia zasadniczego zawodowych kuratorów sądowych. Siedzibą Związku jest miasto Toruń Kolejny krok to złożenie odpowiednich wniosków i załączników do KRS. O dalszych istotnych działaniach będziemy informować.

Została już uruchomiona strona internetowa OZZKS, która dostępna jest pod adresem: www.ozzks.pl

2060

Nakładem wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się książka autorstwa Anny Janus-Dębskiej i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pod tytułem Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

Z opisu wydawniczego: Zawody niebezpieczne kojarzą się zazwyczaj z pracą żołnierza, zwłaszcza sapera, policjanta, strażaka, górnika czy strażnika więziennego. Mało kto jednak, z wyjątkiem wąskiej grupy specjalistów zajmujących się problematyką probacji oraz, rzecz jasna, samych zainteresowanych byłby skłonny zaliczyć do nich – pozornie spokojny, bezstresowy i nieryzykowny – zawód kuratora sądowego. Tymczasem jest to jedna z mniej bezpiecznych profesji, z czego opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy. Brak świadomości społecznej odnośnie do dużego ryzyka związanego z wykonywaniem tego specyficznego zawodu wynika – przynajmniej po części – z bardzo małej liczby opublikowanych opracowań poświęconych tej istotnej kwestii […]. Doskonała znajomość materii omawianej w recenzowanej pracy wynika z faktu, że obie Autorki same wykonują zawód kuratora sądowego […].

Więcej informacji na temat prezentowanej publikacji można znaleźć na stronie IWS

W dniu 14. lutego 2019r. podczas 73. posiedzenia Senatu IX kadencji podjęto okolicznościową uchwałę w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej. Jak podaje strona Senatu RP pomysłodawcą uchwały była Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Projekt Uchwały odczytał senator Ryszard Majer – przewodniczący Komisji Ustawodawczej. W uzasadnieniu procedowanego dokumentu przypomniano, że naczelnik państwa Józef Piłsudski 7 lutego 1919 r. wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich w 3 miastach: Warszawie, Łodzi i Lublinie. Utworzono przy nich urząd stałych opiekunów sądowych, po 10 latach przemianowanych na kuratorów nieletnich, z czasem zakres ich zadań objął również osoby dorosłe, które dopuściły się przestępstwa. W uchwale podkreślono również, że kuratorzy sądowi są służbą od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływającą na bezpieczeństwo społeczeństwa, zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii i demoralizacji nieletnich.

Podjęta Uchwała została uroczyście wręczona Przewodniczącemu KRK, który w imieniu całego środowiska zawodowego podziękował senatorom za godne uczczenie 100- lecia kurateli sądowej w Polsce. Szczególne podziękowania zostały skierowane do senatorów Ryszarda Majera i Antoniego Szymańskiego za podjętą inicjatywę.

Podczas posiedzenia Senatu kuratorów sądowych reprezentowali: Grzegorz Kozera – przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów; Waldemar Saliński – wiceprzewodniczący Krajowej Rady Kuratorów; Renata Cieszko – sekretarz Krajowej Rady Kuratorów; Krzysztof Stasiak – ekspert Krajowej Rady Kuratorów; Aleksander Samek – delegat do Krajowej Rady Kuratorów oraz Andrzej Martuszewicz – Prezes Zarządu Fundacji PROBARE

Transmisję obrad Senatu można obejrzeć wchodząc na link: https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Autorami zdjęć są p. Katarzyna Czerwińska/Kancelaria Senatu oraz kurator Aleksander Samek

W dniu 05.02.2019r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów poinformował, że otrzymał odpowiedź na pismo skierowane w dniu 01.02.2019r. do pana Przemysława Wenerskiego. Z korespondencji skierowanej do przewodniczącego KRK wynika, że w najbliższym odcinku programu „Alarm” redakcja zamierza odnieść się na antenie do kwestii nieporozumienia wywołanego emisją materiału „Kuratorzy” z dnia 31.01.2019r. Redakcja wstępnie sygnalizuje gotowość do  wyjaśnienia różnicy między rolą kuratora sądowego a tego, który działa w oparciu o Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ostateczne uzgodnienia dotyczyć mają jeszcze formy, w jakiej ma to nastąpić.

W dniu 31.01.2019r. TVP wyemitowała program „Alarm”. Sposób przedstawiania w nim funkcjonariuszy publicznych jakimi są kuratorzy sądowi spowodował wzburzenie w tej grupie zawodowej. W związku z zawartymi w materiale nieprawdziwymi treściami, przewodniczący samorządu zawodowego kuratorskiej służby sądowej pan Grzegorz Kozera, skierował do szefa redakcji programu „Alarm” stosowne wystąpienie.

W związku z emisją materiału, który został zaprezentowany w programie „Alarm” podczas wydania z 31 stycznia 2019 roku, w którym najprawdopodobniej niezamierzonej, jednakże bardzo istotnej omyłki, która niesie daleko idące skutki dotyczące postrzegania grupy zawodowej kuratorów sądowych przez społeczeństwo. Zwłaszcza, że czas antenowy programu „Alarm” przypada na okres największej oglądalności, po głównym wydaniu wieczornych wiadomości TVP 1.”

1092

Szanowny Panie Ministrze
Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na brak szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, a w szczególności praw i obowiązków kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym, realizujących orzeczenia sądów regulujące kontakty rodziców (rodzica) z dzieckiem w obecności kuratora.
W taki sposób Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczął swoje wystąpienie, które w dniu 28 stycznia 2019r. skierował do Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik podkreśla również, że: duża liczba skarg napływających na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca pracy właśnie kuratorów sądowych uwypukla braki obecnie obowiązujących przepisów. Skargi kierowane do Rzecznika dotyczą często przebiegu spotkania rodzica z dzieckiem w obecności kuratora i sposobu, w jaki powinien zachowywać się kurator uczestnicząc w tych spotkaniach. Skarżący z jednej strony podnoszą nadmiernie – w ich ocenie – aktywną postawę kuratora podczas obecności przy kontaktach z dzieckiem. Z drugiej strony zaś, w innych skargach, podnoszona jest bierność kuratorów – w których niektórzy z rodziców chcieliby upatrywać swoistego „rozjemcy” i „strażnika” dbającego o prawidłowy przebieg ich kontaktów z dzieckiem. Z uwagi na usytuowanie instytucji kuratora sądowego w systemie prawnym, w systemie organów wymiaru sprawiedliwości, oczekiwania rodziców, iż jego rola, jako obecnego podczas kontaktów z dzieckiem, jest szczególna, odmienna od innych osób, o których mowa w art. 113 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wydają się zrozumiałe. Kurator sądowy jest bowiem funkcjonariuszem publicznym.

Z pełną treścią wystąpienia Rzecznika można zapoznać się na stronie www.brpo.gov.pl

W dniu 28 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukaszem Piebiakiem. Krajowa Rada Kuratorów reprezentowana była przez Prezydium: Przewodniczącego – Grzegorza Kozerę, Zastępcę Przewodniczącego – Waldemara Salińskiego i Sekretarza – Renatę Cieszko.

Podczas spotkania wiceminister Łukasz Piebiak poinformował przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów, że 11 grudnia 2018 roku został skierowany wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rządu nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Z wypowiedzi Podsekretarza Stanu wynikało, iż skierowanie tego wniosku ma charakter wyprzedzający, gdyż nie ma jeszcze wypracowanego ostatecznego kształtu projektu zmiany tej ustawy.

Komunikat w wersji PDF pobrać można TUTAJ.


29079

W dniu 12 grudnia 2018r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie pod pozycją nr 17. Strona RCL informuje, że akt prawny powinien zostać ogłoszony najpóźniej do dnia 21grudnia 2018r.

Więcej informacji na stronie https://wykaz.rcl.gov.pl/

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2344

1432

Na łamach tygodnika Polityka  ukazał się artykuł Joanny Cieśli pod tytułem: Bez znieczulenia. Autorka pisze w nim między innymi, że: Wojny o dzieci i okołorozwodowe konflikty nasilają się. Choć trudno to wprost wyczytać ze statystyk, potwierdzają kuratorzy i pełnomocnicy. Płynnie idzie może w co piątej sprawie. Podobno z reguły tym po czterdziestce, pięćdziesiątce jest łatwiej się dogadać niż młodszym; tym zamożniejszym i lepiej wykształconym łatwiej niż tym słabiej osadzonym w życiu. Ale też – każdy to wie – większy budżet pozwala na większy rozmach, stomatolog z radcą prawnym albo para celebrytów potrafi zafundować sobie nawzajem i potomstwu nieporównywalne z niczym piekło. Co tabloidy skrupulatnie relacjonują. A w świat idzie oburzenie, lecz i inspiracja: tak też można, ludzie to robią.

Na temat konfliktów okołorozwodowych, sytuacji dzieci rozwodników, a także realizacji orzeczeń w sprawach o kontakty głos zabrali: sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych, dr Magdalena Arczewska, socjolożka i prawniczka z UW oraz kurator sądowy Grzegorz Kozera – przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

artykuł dostępny jest na stronie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1773706,1,wojny-o-dzieci.read?fbclid=IwAR12DIO_ZENF8ZODFx3IYFPHnXrpVfYNrXUTQsKiAuTwvXtwcDTcDmoykY0