piątek, 3 lutego, 2023
Tags Posts tagged with "kuratorzy sądowi"

kuratorzy sądowi

3825

Informujemy, że podczas Ogólnopolskiej Konferencji: Resocjalizacja, Readaptacja i Pomoc Postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych , która odbyła się w dnia 16-18 listopada 2016 r. w Krynicy Zdroju, miała miejsce premiera nowego serwisu www.codalej.info, wspierającego pozytywny powrót na wolność osób opuszczających zakłady karne! Portal powstał z inicjatywy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS z Wrocławia i Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, a jego pomysłodawcą jest Krzysztof Jasiński – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Prace nad serwisem – najpierw koncepcyjne, a następnie wdrożeniowe, trwały od roku. Brali w nich udział – oprócz w/w autora pomysłu, m.in. kuratorzy zawodowi: Elżbieta Klimczak, Edyta Żegleń-Nycz, Artur Kobos, Dawid Domatowicz i Grzegorz Miśta. Na starcie portal obejmuje bazę 290 podmiotów świadczących pomoc postpenitencjarną, która jest sukcesywnie rozwijana przy zaangażowaniu głównie kuratorów sądowych.

Aby uzyskać informację o placówce oferującej pomoc wystarczy w wyszukiwarce zamieszczonej w portalu wpisać miejscowość i kategorię pomocy (np. bezpłatne porady prawne, praca, noclegi, etc.). Po wybraniu placówki dostępny jest opis oferty pomocowej, dane kontaktowe, godziny urzędowania, etc. Wyświetla się także mapa z naniesionym adresem jednostki. Po kliknięciu można ustawić np. trasę dotarcia do punktu docelowego. W bazie są takie rodzaje placówek, jak noclegownie, hostele, schroniska dla bezdomnych, domy socjalne, jadłodajnie, łaźnie, punkty świadczące bezpłatne porady prawne, pomoc psychologiczną i rzeczową, urzędy pracy, sprawdzone agencje pracy, poradnie odwykowe, ośrodki leczenia uzależnień i inne. Jest też dużo organizacji pozarządowych. Baza obejmuje także adresy zespołów kuratorskiej służby sądowej. Docelowo pod jednym adresem będzie można zatem sprawdzić dane kontaktowe do dowolnego zespołu w Polsce. Wystarczy wpisać miejscowość i zaznaczyć kategorię kuratorzy.

Portal został udostępniony w tzw. wersji beta. Oznacza to, że będzie modyfikowany i usprawniany już w trakcie użytkowania. Autorzy serwisu uznali, że taki model rozwojowy będzie najefektywniejszy. Na obecnym etapie niektóre kwestie wymagają weryfikacji i poprawek w celu osiągnięcia docelowej funkcjonalności. Administratorzy zachęcają chętnych kuratorów sądowych do współpracy.

Serwis codalej.info jest narzędziem opracowanym przez kuratorską służbę sądową i prowadzonym przez jej przedstawicieli na zasadach non-profit. Jest adresowany zarówno bezpośrednio do osób opuszczających jednostki penitencjarne (docelowo także placówki dla nieletnich i usamodzielniających się), jak i do profesjonalistów zaangażowanych w proces readaptacji społecznej (kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny).

Kuratorzy sądowi pełnią ważną rolę w przygotowaniu skazanych do życia na wolności w trakcie ich pobytu w zakładach karnych, jak i już po zakończeniu izolacji penitencjarnej, prowadząc dozory wobec osób warunkowo przedterminowo zwolnionych. Powodzenie procesu readaptacji zależy od wielu czynników. Niewątpliwie jednak jest to w interesie całego społeczeństwa. Kuratorzy sądowi – co jak się wydaje jest zdecydowanie zbyt rzadko uświadamiane, współtworzą lokalny system bezpieczeństwa. Udana readaptacja to m.in. mniejsza przestępczość, skuteczniejsza realizacja obowiązków (np. alimenty), naprawianie szkód, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa funkcjonowania w rolach społecznych. By to osiągnąć potrzebne są wysokie kompetencje funkcjonariuszy publicznych i narzędzia pracy odpowiadające wyzwaniom współczesności. Wierzymy, że portal codalej.info takim narzędziem będzie.

Portal został sfinansowany ze środków własnych stowarzyszeń. Zawiera wyłącznie dane dostępne publicznie. Nie zawiera i nie będzie zawierał reklam.

Patronem serwisu jest Krajowa Rada Kuratorów.

25 października 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.W związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 29 listopada 2016 r. godz. 13:00.

Przewodniczącym składu orzekającego jest wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą jest sędzia TK Julia Przyłębska.

W drugiej połowie stycznia ukazały się dwa artykuły w opolskim wydaniu serwisu wyborcza.pl. dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Pierwszy traktuje o zagrożeniu ze strony psów i jest zatytułowany: „Pies pogryzł? Ryzyko zawodowe kuratora, listonosza, kuriera…” (dostępny tutaj). Drugi artykuł nosi tytuł: „Z pamiętnika kuratora sądowego: Walka na marginesie życia” (dostępny tutaj).

2125

Dobre wieści z Torunia. Dzięki determinacji tamtejszego Kuratora Okręgowego udało się pilotażowo wdrożyć superwizję dla grupy kuratorów zawodowych. Kuratorska służba sądowa ze względu na charakter powierzonych jej zadań od dawna postuluje systemowe wyposażenie jej w możliwość korzystania z sesji superwizyjnych. Gratulujemy kuratorom okręgu toruńskiego. Ten dobry przykład z pewnością zainspiruje kolejnych. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem nadesłanym do naszej redakcji przez kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Toruniu – Piotra Bolewickiego.

Toruńscy kuratorzy rozpoczęli cykl superwizji!

Dzięki zabiegom Biura Kuratora Okręgowego w Toruniu oraz przychylności władz Sądów w Okręgu od grudnia br. grupa 9 kuratorów zawodowych rozpoczęła cykl sesji superwizji przewidziany na 10 spotkań grupowych rozłożonych na przestrzeni roku.

Słowo superwizja pochodzi od angielskiego supervision, co oznacza: nadzór, kontrola zawodowa, opieka. Funkcjonują różne definicje określenia superwizja. Eksponują one poszczególne aspekty związane z tym procesem, takie jak: nabywanie umiejętności zawodowych pod okiem bardziej doświadczonego kolegi, nabywanie wiedzy teoretycznej, znaczenie i omawianie mechanizmu przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy z drugim człowiekiem, nauka zasad etycznych czy kształtowanie zawodowych wartości¹.

Praca w obszarze pomagania drugiemu człowiekowi stanowi źródło satysfakcji zawsze wtedy, kiedy osiąga się cele zakładane w procesie pomagania. Osoba pomagająca – terapeuta, kurator, pracownik socjalny, pedagog, wychowawca itp. – czerpie wtedy zadowolenie i ma poczucie sensu swoich zawodowych poczynań.

Jednakże każdej osobie pomagającej zdarzają się trudni podopieczni oraz trudne sytuacje z nimi związane. Nie sposób nauczyć się na studiach czy szkoleniach postępowania w indywidualnie różniących się sytuacjach, które spotykamy w pracy. Zdarza się, że proces resocjalizacyjny nie posuwa się w oczekiwanym tempie albo nie idzie w zakładanym kierunku. Chcemy pomagać, ale nie robimy tego skutecznie. Kurator staje wtedy przed sytuacją, która go zastanawia, niepokoi, wprawia w poczucie bezradności i może prowadzić do wypalenia zawodowego. Nie wiemy, czy dobrze postępujemy, nie wiemy, jak poradzić sobie z trudnością pojawiającą się w pracy z dozorowanym czy nadzorowanym. Potrzebujemy pomocy kogoś, kto jest bardziej doświadczony zawodowo, kto nie jest zaangażowany tak jak my w konkretną relację pomagania. Możemy oczekiwać także pomocy innych osób, które podzielą się własnymi doświadczeniami, udzielą nam wsparcia merytorycznego oraz zwyczajnie ludzkiego. Wszystkie te aspekty składają się na obszar rozwoju zawodowego osób pomagających określany jako superwizja.

Superwizja to swoista, znana przede wszystkim wśród psychologów i terapeutów, ale i coraz szerszego grona profesjonalnych „pomagaczy”, metoda dbania o higienę podstawowego narzędzia pracy, jakim sam pracownik profesjonalnie zajmujący się osobami z licznymi problemami natury życiowej, a niekiedy prawnej.

Szczególnie jeśli jest to superwizja prowadzona w grupie. Podczas superwizji jej uczestnicy dzielą się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądając się nawzajem swojej pracy.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne analizowanie źródeł trudności podopiecznych, szukanie istoty konkretnych problemów, dochodzenie do właściwych rozwiązań, ale jednocześnie ujawnianie swoich uczuć towarzyszących działalności zawodowej.

Kuratorzy na co dzień pracują z różnymi podopiecznymi, którzy doświadczają bądź generują w sposób nadprzeciętny problemy takie jak: uzależnienia, współuzależnienia, przemoc, naruszanie norm życia społecznego i porządku prawnego.

Zadania stawiane przed kuratorami mają wiele aspektów: od diagnostycznego, poprzez kontrolny, po decyzyjny. Powierzając do wykonania konkretne sprawy sądy oczekują, że w sposób profesjonalny zostaną zdiagnozowane problemy i przyczyny, które legły u ich wystąpienia, a które zaowocowały ingerencją sądu czy to rodzinnego, czy karnego.

Następnie oczekuje się, że kurator, poprzez swoje działania z indywidualnym przypadkiem, z jego otoczeniem, w kooperacji z dostępnymi instytucjami wspierającymi, doprowadzi postępowanie wykonawcze do pomyślnego zakończenia. Pomyślnego czyli takiego, które zniesie konieczność ingerencji wymiaru sprawiedliwości w życie oddanych w opiekę jednostek i powrót ich do życia społecznego opartego na obowiązujących normach.

Nagromadzenie bądź intensywność problemów, ich etiologii i możliwych negatywnych skutków, powodują w praktyce często u kuratora wątpliwości diagnostyczne i niejasność w kwestii planowania procesu resocjalizacyjnego.

Podczas superwizji trudności te ujawniają się przy analizie prezentowanego materiału. Osoba prowadząca oraz uczestnicy sesji stawiają dociekliwe pytania, które zmuszają do głębszego zastanowienia się nad trafnością diagnozy oraz celowości stosowanych strategii i technik wychowawczych.

Stawiane w grupie pytania bywają początkiem późniejszych przemyśleń i zmian wykraczających daleko poza ramy pracy zawodowej, co w efekcie może przyczyniać się do minimalizowania ryzyka wypalenia zawodowego, którym kuratorzy są szczególnie zagrożeni.

Trudno jest czasami osobie, której praca jest właśnie poddawana oglądowi, zobaczyć coś, co dla innych wydaje się oczywiste. Trzeba wtedy przeanalizować nie tylko swoje myślenie, ale także emocje przeżywane w kontakcie z podopiecznym².

W wyniku superwizji może dochodzić do wprowadzania zmian w pracy z dozorowanymi i nadzorowanymi. Podczas grupowych sesji pojawiają się odpowiedzi na część nurtujących uczestników pytań. Uzyskują oni wgląd w przyczyny pojawiających się w pracy trudności, poznają inne propozycje podejścia do konkretnych sytuacji i spraw, ukazując nowe kierunki bądź metody pracy.

Często uczestnicy superwizji dowiadują się, co przeszkadza im w pracy i jakie są tego powody, dowiadują się też co oraz jak powinno się zmienić.

Porządkowanie przed każdą sesją informacji o dotychczasowej pracy z podopiecznymi umożliwia, w niektórych przypadkach, dokonanie ponownej diagnozy. Stawiamy sobie wtedy nowe, twórcze pytania, na które szukamy odpowiedzi w trakcie superwizji. Inni uczestnicy superwizji, będąc świadkami naszej pracy, zdejmują z nas ciężar odpowiedzialności, który może przekładać się na objawy wypalenia zawodowego, skutkujące dolegliwościami osłabiającymi zdolność kuratora do pracy.

W oparciu o nawiązaną w trakcie cyklu szkoleń dla kuratorów zawodowych okręgu toruńskiego z Dialogu motywującego współpracę z Prywatnym Ośrodkiem Psychoterapii i Leczenia Uzależnień SENSICA w Toruniu, zrodził się pomysł utworzenia dziewięcioosobowej eksperymentalnej grupy kuratorów, którzy wyrazili chęć udziału w dziesięciu kilkugodzinnych sesjach grupowej superwizji.

Nie można z całą pewnością uznać superwizji za elementu szkolenia, a raczej jako rodzaj wsparcia ze strony pracodawcy adekwatnego do stanowiska pracy i powierzanych zadań, mieszczącego się, w mojej ocenie, w granicach zobowiązań pracodawcy wynikających z art. 207 Kodeksu pracy (Dz.U.2014.1502 j.t. ze zm.), zgodnie zresztą ze stanowiskiem wyrażonym przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w piśmie DWOiP-II-5400-30/14 z 13 listopada 2014 r.

Póki co nie ma rozwiązań systemowych w tym zakresie dedykowanych kuratorom zawodowym, tak jak ma to miejsce w przypadku np. pracowników socjalnych, którym Ustawa o pomocy społecznej w art. 121a (Dz.U.2015.163 t.j.). gwarantuje prawo do udziału w superwizji. 

Pomysł Kuratora Okręgowego dotyczący eksperymentalnego projektu superwizji został przyjęty życzliwie i zaakceptowany przez władze Sądu Okręgowego w Toruniu i Sądów Rejonowych w Chełmnie, Toruniu i Wąbrzeźnie. Dzięki temu cykl zajęć superwizyjnych w naszym okręgu właśnie się rozpoczął!

W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyła się pierwsza sesja superwizji, w której uczestniczyło dziewięciu kuratorów zawodowych naszego okręgu pracujących „pod okiem” certyfikowanego superwizorap. Olgi Olszewskiej, której otwartością i ciepłem kuratorzy dali się zauroczyć podczas szkoleń warsztatowych z metody dialogu motywującego kontynuowanych od 2014 r.

Kolejne dziewięć sesji odbędzie się w okresie do końca listopada 2016 r. z założeniem, że spotkania będą się odbywać średnio raz w miesiącu.

Po całym cyklu zostanie dokonana ewaluacja, która pozwoli ocenić przydatność tego rodzaju instrumentu „higieny pracy”, a jej ewentualnie pozytywny wynik może stanowić podwaliny dla postulatu wprowadzenia rozwiązań systemowych.

¹ Renata Kałucka, Piotr Antoniak, „Superwizja w pracy nad przemocą domową”, w: Niebieska Linia, 2010 nr 6.

² Renata Zuba, „Po co nam superwizja”, w: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2000 r. nr 5, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

1928

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom z Nowego Sącza, współprowadzone przez tamtejszych kuratorów sądowych, dynamicznie się rozwija. Właśnie poinformowało o poszerzeniu swojej oferty. We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie od września br. bierze udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Celem Programu  jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Osoby te mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, groszek z marchewką, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Informacje o Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA można znaleźć na stronie: www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/Kuratorzy//informacja%20na%20www.pdf

 

2010

W środowisku kuratorskim istnieją rożne poglądy na współpracę kuratorów sądowych z organizacjami pozarządowymi. Jej przeciwnicy podnoszą argumenty, że podmioty z sektora NGO nie są w stanie profesjonalnie wykonywać zadań dotąd zarezerwowanych dla podmiotów publicznych. Obawiają się też oni, że taka współpraca może w dalszej perspektywie ograniczyć rolę kuratorskiej służby sądowej. Z kolei zwolennicy otwarcia się na kooperację z  organizacjami pozarządowymi twierdzą, że jest to szansa dla kuratorskiej służby sądowej, dzięki której możliwa jest optymalizacja stosowanych procedur i skuteczniejsze realizowanie stawianych przed tą formacją celów. I choć nie wszędzie wszystko przebiega prawidłowo, istnieje coraz więcej udanych przykładów współpracy kuratorów ze stowarzyszeniami i fundacjami. Kuratorzy sądowi nierzadko też sami indywidualnie angażują się w działalność takich podmiotów. Niedawno pisaliśmy o nowosądeckim Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne, gdzie kuratorzy sądowi współpracują ze stowarzyszeniem Sursum Corda (tutaj). Czekamy na kolejne przykłady takich działań. Chętnie o nich napiszemy na portalu kurator.info.

Tymczasem zachęcamy do lektury artykułu Macieja Waszkiewicza, pt. Skazani na NGO, który ukazał się w dniu 28.08.2015r. na portalu ngo.pl. W tekście tym opisana jest współpraca wrocławskich kuratorów sądowych ze Stowarzyszeniem Pomocy Ludzie Ludziom we Wrocławiu przy organizacji procesu wykonywania kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych.

1828
źródło: Fundacja Court Watch

Minister Sprawiedliwości Borys Budka wraz ze współpracownikami odwiedził w dniu 26 sierpnia br. Sąd Okręgowy w Toruniu, gdzie spotkał się m.in. z sędziami, kuratorami sądowymi, przedstawicielami Fundacji Court Watch i reprezentantami samorządu terytorialnego. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia uczestników i obserwatorów procesu wypracowywania modelu Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Kolejne Centrum Sprawiedliwości Naprawczej powstaje w Białymstoku.

Kuratorzy sądowi stanowią niezwykle istotne ogniwo w tym innowacyjnym projekcie. Współpraca z organizacją pozarządową pozwala na optymalizację stosowanych przez nich procedur. Kara ograniczenia wolności i idea sprawiedliwości naprawczej coraz zauważalniej przesuwają się w centrum uwagi wymiaru sprawiedliwości, co zostało usankcjonowane nowelizacją przepisów prawa karnego, która weszła w życie dnia 1 lipca br.

O wizycie Ministra Sprawiedliwości w Toruniu można przeczytać tu. A tutaj  relacja TVP Info.

 

 

 

2809

Kuratorzy sądowi wykonują swoje obowiązki w środowisku otwartym. To oznacza, że narażeni są na szereg zagrożeń, także ze strony osób, z którymi na mocy orzeczeń sądowych przychodzi im współpracować. Wśród zadań kuratorskich, obok oddziaływań wychowawczych i readaptacyjnych znajdują się bowiem także zadania kontrolne. Przepisy prawa obligują kuratorów sądowych do wyegzekwowania obowiązków nałożonych w wyrokach i postanowieniach sądu. Jest to często tłem napaści na kuratorów sądowych, których każdego roku niestety zbyt wiele ma miejsce w naszym kraju. Polska kuratorska służba sądowa jest w Europie najbardziej obciążona zadaniami. Wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości Polska ma najwyższy współczynnik liczby skazanych objętych nadzorem służb probacyjnych na 100 tyś mieszkańców (ponad 1000). Oznacza to, że statystycznie co setny Polak jest w jakimś stopniu poddany oddziaływaniom kuratora sądowego. Nieprawdopodobne lecz niestety prawdziwe. Kuratorzy do tej pory w obszarze bezpieczeństwa zdani byli wyłącznie na siebie. Pojawia się szansa by to zmienić.

W dniu 18 sierpnia br. pierwszych 33 kuratorów zawodowych okręgu wrocławskiego zostało wyposażonych w infrastrukturę wzmacniającą poziom ich bezpieczeństwa. Wcześniej rozwiązanie było testowane przez 12 kuratorów zawodowych przez okres dwóch miesięcy. Testy wypadły pozytywnie. Na czym polega wsparcie kuratorów? W przypadku zagrożenia kurator zawodowy może przy pomocy dedykowanego urządzenia połączyć się z centralą monitorowania i uruchomić procedurę alarmową. Pracownik centrali w ramach zaprogramowanej ścieżki podejmuje stosowne czynności, m.in. wysyła na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny i zawiadamia właściwą miejscowo jednostkę Policji. Ponadto przebieg interwencji zostaje zapisany w sposób cyfrowy, co ułatwia prowadzenie postępowania dowodowego w przypadku zgłoszenia czynności napadu na funkcjonariusza publicznego. Dotychczas zdarzało się bowiem, że działającemu w pojedynkę kuratorowi sądowemu trudno było wystarczająco udokumentować przebieg krytycznego zdarzenia. Do 10 września wszyscy kuratorzy okręgu wrocławskiego zostaną objęci programem. Możliwość skorzystania z przedmiotowych rozwiązań otrzymali także kuratorzy zawodowi okręgu opolskiego, świdnickiego, jeleniogórskiego i legnickiego. Dostarczycielem usługi jest firma ITM Poland, która wchodzi również w skład konsorcjum firm obsługujących System Dozoru Elektronicznego.

mg-3418
Pomieszczenie, w którym wyszkoleni pracownicy firmy ITM reagują na zgłoszenia kuratorów sądowych. Centrum działa 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.