Toruńska Akademia Rozumienia FASD – konferencja

Toruńska Akademia Rozumienia FASD – konferencja

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę z Torunia realizuje w 2017 r. projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia, w ramach którego ponad 100 profesjonalistów z różnych dziedzin szeroko pojętej sfery polityki społecznej, podnosiło swoją wiedzę na temat problematyki związanej z syndromem FASD.

Uczestnicy projektu najpierw mogli skorzystać z warsztatu wstępnego, a następnie w trzech blokach warsztatów pogłębionych poświęconych różnym aspektom syndromu FASD. Warsztaty prowadzili nasi rodzimi eksperci problematyki: pan dr Krzysztof Liszcz, koncentrując się na zdrowotnych aspektach problematyki oraz pani Katarzyna Kałamajska – Liszcz skoncentrowana na sferze edukacyjnej dzieci dotkniętych syndromem FASD. Trzeci blok poświęcony sferze przywiązania i jego zaburzeniom wynikającym z syndromu FASD, poprowadziła pani dr Teresa Jadczak – Szumiło z Żywca.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość skorzystania z 64 godzin intensywnych szkoleń, w niewielkich warsztatowych grupach. Chętni uczestnicy projektu podjęli się realizacji własnych mikroprojektów w ramach tzw. „pracy domowej”, stając się dzięki temu ambasadorami problematyki FASD w swoich środowiskach.

Wyłoniony spośród uczestników projektu zespół chętnych osób pochylił się nad zredagowaniem haseł do Alfabetu FASD, hasłowo przedstawiającego problematykę FASD. Założeniem wydawnictwa było jak najbardziej przystępne, ale i uniwersalne oraz przydatne, dla każdej z zaproszonych grup profesjonalistów przedstawienie podstawowych treści dotyczących syndromu FASD i jego skutków w różnych sferach życiowych osób nim dotkniętych.

Prezentacja Alfabetu będzie miała miejsce się w trakcie konferencji objętej patronatem Prezydenta Torunia, którą odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Projekt finansuje Miasto Toruń, a patronatem honorowym objęli go: Minister Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Lekarska.

Fundacja mogła liczyć na wsparcie członków Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji Po – most z Torunia (założonego i tworzonego przez kuratorów sądowych) , które ubiegłoroczną konferencją Kocham! Nie upijam zainicjowało działania w przestrzeni miejskiej nakierowane na profilaktykę i przeciwdziałanie skutkom syndromu FASD.

Ufamy, że prezentowane w czasie Konferencji wystąpienia prelegentów przyczynia się do kontynuowania działań skierowanych na wsparcie dla osób i rodzin borykających się z problemem FASD.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji wyłącznie drogą mailową na adres: p.bolewicki@dajszanse.nazwa.pl

Rejestracja zostanie zakończona w dniu 4 grudnia 2017 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy.

Plakat z programem wydarzenia: