Jubileusz 35-lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego

Jubileusz 35-lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego

W dniu 26 listopada 2018 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. Współczesne dylematy resocjalizacyjne- w stronę twórczej resocjalizacji, którą zorganizowali współpracownicy prof. Marka Konopczyńskiego z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Była to okazja do świętowania jubileuszu 35 – lecia pracy naukowej prof. Konopczyńskiego, cenionego przez kuratorów sądowych eksperta, autora licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych. W wydarzeniu wzięli udział znakomici naukowcy – prof. Wiesław Ambrozik, prof. Barbara Kromolicka, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Zbyszko Melosik, prof. Andrzej Bałandynowicz oraz prof. Amadeusz Krause. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji, któą na swoim blogu zamieścilł prof. Śliwerski: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com. Polecamy też wywiad z prof. Konopczyńskim, który przeprowadził dziennikarz TVP3 Warszawa:  https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia a także materiał TVP3 Białystok: https://bialystok.tvp.pl/40148813/jubileusz-35lecia-pracy-naukowej-prof-marka-konopczynskiego Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na publikację, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Impuls zatytułowaną: Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W Stronę twórczej resocjalizacji , będącą Księgą jubileuszową dedykowaną Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu. W tej obszernej pozycji znalazły się teksty wielu znakomitych naukowców oraz doświadczonych praktyków, w tym kuratorów sądowych. Poniżej prezentujemy spis treści: Wprowadzenie     Wiesław Ambrozik Biografia Profesora Marka Konopczyńskiego Andrzej Bałandynowicz Prekursor nowoczesnego interpretowania treści procesu resocjalizacji Rozdział I. Rzeczywistość społeczna i doświadczenia socjalizacyjne Bogusław Śliwerski Imperatyw pamięci społecznej Tadeusz Pilch Strategia kształtowania człowieka czynu i rzeczywistości społecznej Kazimierz Pospiszyl Studia nad dynamiką wczesnej socjalizacji Jerzy Modrzewski O względności kwalifikacji zachowań konformistycznych i dewiacyjnych w doświadczeniu socjalizacyjnym jednostek w układach ich społecznej obecności Jerzy Nikitorowicz Diagnoza i autodiagnoza w kontekście złożonego procesu kształtowania się tożsamości Zbyszko Melosik Post-subkultury i tożsamość współczesnej młodzieży: tyrania tymczasowości? Ewa Solarczyk-Ambrozik Uczenie się przez całe życie i zmiany we wzorach przebiegu kariery a zapotrzebowanie na doradztwo zawodowe Agnieszka Cybal-Michalska Kariera jako zjawisko obiektywne i układ zewnętrzny – perspektywa funkcjonalno-strukturalna Agnieszka Gromkowska-Melosik Przemoc symboliczna, ideologia neoliberalna i automarginalizacja w edukacji: dlaczego wolę być dokerem niż prezesem korporacji? Rozdział II. Potrzeba budowania bądź rewitalizacji naturalnej humanistycznej wspólnoty Zdzisław Kosyrz Jak współdziałać z tymi, których trudno zrozumieć i kształtować? Zenon Gajdzica O szansach i warunkach samorozwoju osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną wkraczających w świat ludzi dorosłych Wiktor Rabczuk Pozytywna dyskryminacja w zwalczaniu nierówności, wykluczenia edukacyjnego i społecznego Anna Nowak Sytuacja prawna małoletniego i nieletniego z niepełnosprawnością intelektualną Jerzy Kunikowski Problem wartości i aspiracji w życiu młodego człowieka Krystyna Marzec-Holka Poliamoria – akceptowalne życie w sieci przyjacielskiej, miłosnej i seksualnej z wieloma partnerami czy patologia? Mirosław Sobecki Polska – z jaką pedagogiką w XXI wiek? Wioleta Danilewicz Od statycznego do procesualnego kierunku myślenia o rodzinie Ewa Jarosz Przemoc, zdrowie, pieniądze – szkic o powiązaniach Marek Michalak Dzieci bić nie wolno – nigdy! Rozdział III. Możliwości, ograniczenia i nowe wyzwania w pedagogice resocjalizacyjnej Beata Pastwa-Wojciechowska Diagnoza psychologiczna na rzecz wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy teorią a praktyką Ewa Wysocka Podejście pozytywne i psychotransgresjonizm w resocjalizacji – możliwości i ograniczenia w działalności pedagoga resocjalizującego Zdzisław Bartkowicz Kompetencje społeczne w kontekście procesu wykolejenia i resocjalizacji Marian Nowak Twórcza resocjalizacja a „progowe zasoby osób” w sytuacji izolacji więziennej Robert Opora Rola wartości moralnych w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała Koegzystencja modeli ryzyka i dobrego życia jako warunek skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych Marzenna Zaorska Problematyka przestępczości farmaceutycznej w opinii studentów resocjalizacji Kazimierz Pierzchała, Beata Mydłowska Przełamywanie stygmatyzacji osadzonych w obszarze działań duszpasterstwa więziennego Krzysztof Sawicki Młodzież jako przedmiot zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej Aneta Skuza Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym Rozdział IV. W stronę uspołecznienia twórczej resocjalizacji Wiesław Ambrozik W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań resocjalizacyjnych Barbara Kromolicka Twórcza resocjalizacja w pomocy postpenitencjarnej realizowanej przez zawodowych kuratorów sądowych Andrzej Węgliński Resocjalizacja w środowisku otwartym z zastosowaniem metody zarządzania przypadkiem w dozorach kuratorskich Agata Cudowska Twórcze orientacje życiowe jako zasoby w readaptacji społecznej Anna Kieszkowska Znaczenie oddziaływań inkluzyjno-katalaktycznych w środowisku życia Małgorzata Michel „Wykluczenie uczestniczące” jako przestrzeń potencjałów i narzędzie pracy pedagoga resocjalizacyjnego z dziećmi i młodzieżą na ulicy w nurcie „nowej resocjalizacji” Klaudia Węc Nibylandia resocjalizacyjna, czyli opowieść o populizmie, scjentyzmie, pozoranctwie w krainie iluzji. Psychoanalityczne inspiracje Marka Konopczyńskiego Iwona Klonowska Rola twórczej resocjalizacji w budowaniu nowej pedagogicznej funkcji Policji Kierunki działań i perspektywy Łukasz Kwadrans Między resocjalizacją tradycyjną a kreującą działalnością wychowawczą Możliwości stosowania twórczej resocjalizacji w ośrodkach kuratorskich Hubert Kupiec Kształcenie pedagogiczne studentów przez organizowanie warsztatów twórczej resocjalizacji Anna Janus-Dębska Praca na cele społeczne jako szansa na resocjalizację w społeczeństwie oraz ograniczenie poziomu recydywy Dariusz Piekut Sport jako płaszczyzna oddziaływań resocjalizacyjnych Literatura

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.