Sukces zrzutki na pokrycie kosztów opracowania analizy zagrożeń w pracy kuratora sądowego

Sukces zrzutki na pokrycie kosztów opracowania analizy zagrożeń w pracy kuratora sądowego

Dwadzieścia dni przed planowanym terminem zakończyła się zbiórka publiczna zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, której celem było pokrycie kosztów realizacji umowy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Przedmiotem umowy jest ocena psychospołecznych warunków pracy kuratorów sądowych oraz narażenia na negatywne zachowania ze strony podopiecznych (m.in. agresja psychiczna i fizyczna, nadmierne wymagania) w powiązaniu z ich stanem zdrowia i samopoczuciem. Badanie zostanie przeprowadzone na grupie min. 500 zawodowych kuratorów sądowych, co stanowić będzie ok. 10 procent stanu kadrowego Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.

Ze względu na znaczny koszt badania organizator zaprosił chętnych kuratorów zawodowych do współuczestniczenia w finansowaniu badania, gwarantując jednocześnie, że pozostałe koszty zostaną sfinansowane ze środków Ogólnopolskiego Związku Kuratorów Sądowych oraz Międzyzakładowych Organizacji Związkowych. Zbiórka publiczna na portalu zrzutka.pl spotkała się z życzliwym odbiorem znacznej części środowiska. Nie tylko ilość kuratorów sądowych gotowych dorzucić się do badań (ok. 300 biorąc pod uwagę okoliczność, że niektóre donacje były dokonywane w imieniu całych zespołów), ale także wpłacane kwoty wskazują na dużą solidarność i determinację środowiska zawodowego.

Zbiórka publiczna została zakończona przed czasem. Okazało się bowiem, że brakującą kwotę 20.000 złotych zadeklarowała się przekazać firma ITM Poland S.A. Przypomnijmy, że firma ta znana jest jako dostawca usługi Bezpieczny Kurator, której celem jest wsparcie bezpieczeństwa zawodowych kuratorów sądowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Firma ta jest też jednym z członków konsorcjum obsługującego system dozoru elektronicznego w ramach umowy podpisanej ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości, która obowiązuje przez 53 miesiące od 1 maja 2018 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych przedstawił zakres zamówionego badania:

  1. Diagnoza psychospołecznych warunków pracy zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu wybranych skal Kopenhaskiego Kwestionariusza Psychospołecznych Warunków Pracy COPSOQ II (Pejtersen i in., 2010). COPSOQ II mierzy szerokie spectrum psychospołecznych warunków pracy. Na potrzeby przedstawianej diagnozy zostaną uwzględnione: (a) Wymagania pracy tj. wymagania jakościowe, wymagania poznawcze, wymagania emocjonalne (odporność emocjonalna, duża empatia, przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za trudne decyzje), tempo pracy, wymagania ukrywania emocji (umiejętność nieujawniania silnych emocji negatywnych w sytuacjach trudnych tj. lęku czy gniewu); (b) Relacje społeczne i przywództwo tj. uznanie w pracy, przewidywalność pracy, wsparcie pochodzące od współpracowników, wsparcie pochodzące od zwierzchnika; (c) Relacja praca-człowiek tj. konflikt praca-rodzina, konflikt rodzina-praca, pewność pracy, satysfakcja z pracy.
  2. Dodatkowo ocenie poddane zostanie zdrowie i samopoczucie kuratorów (ogólny stan zdrowia, problemy ze snem, depresja, wypalenie zawodowe, napięcie, stres somatyczny, stres poznawczy). Uzyskane w tym zakresie dane mogą stanowić dobry wskaźnik doświadczanego stresu wynikającego z określonych warunków pracy i poziomu dobrostanu badanych. Diagnoza zdrowia i samopoczucia zostanie przeprowadzona za pomocą wybranych skal Kwestionariusza COPSOQ II (Pejtersen i in., 2010).
  3. Narażenie na agresję ze strony osób z zewnątrz organizacji tj. klientów, petentów, pacjentów (agresję słowną, agresją fizyczną, zastraszanie użyciem przemocy fizycznej). Ankieta opracowana na potrzeby badań CIOP-PIB (Warszewska-Makuch, 2012).
  4. Narażenie na mobbing w pracy. Do ceny tej zmiennej zostanie wykorzystany Kwestionariusz Działań Negatywnych (Einarsen i in., 1994).
  5. Diagnoza zagrożeń biologicznych, epidemiologicznych oraz fizycznych takich jak drobnoustroje roznoszonymi drogą powietrzną, możliwość zakażenia mononukleozą, legionellozą, itp., grzyby, roztocza, silny odór panujący w pomieszczeniu, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, itp.

Organizatorzy badań za pośrednictwem naszego portalu przekazują podziękowania wszystkim darczyńcom i zapowiadają, że wkrótce przekażą informację o terminie i sposobie wypełniania ankiet.