sobota, 22 lutego, 2020
Autorzy Posts by M

M

50 POSTS 0 KOMENTARZE

Już po raz piąty w okolicy daty 13 grudnia odbył się Bieg Wolności na Białołęce upamiętniający ofiary stanu wojennego, a szczególnie internowanych w Areszcie Śledczym na Białołęce. Dzięki Urzędowi Dzielnicy Białołęka i Służbie Więziennej 14.12. 2019 r. przenieśliśmy się w czas i klimat lat osiemdziesiątych.

W tym roku wydarzenie akcentowało nasz jubileusz stulecia kurateli sądowej w Polsce. Organizatorzy zaprosili kuratorów sądowych z całej Polski, a tych którzy zechcieli zmierzyć się z dystansem minimum 4,3 km zachęcili do udziału zwalniając z opłaty startowej. Pojawiliśmy się więc w miasteczku biegowym my biegający i kibicujący kuratorzy w okolicznościowych koszulkach i z uśmiechem na ustach. 

Na scenie znajdowały się plakaty z logo KRK, jubileuszu oraz nowo powstałego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Związek reprezentowali przewodnicząca MOZ Warszawa Praga  Aleksandra Szewera-Nalewajek oraz założyciele Związku Adam Witkowicz i Jakub Nowak.

W V Białołęckim Biegu Wolności uczestniczyło 483 zawodników czyli niemal tyle samo co w latach ubiegłych. Trzy pełne okrążenia na dystansie 13 km ukończyło 393 zawodników. Kolejnych 69 osób ukończyło jedno lub dwa okrążenia. 


Ogromnie cieszy liczba uczestników w kategorii pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych z naciskiem na kuratorów sądowych.


W biegu uczestniczyło 49 osób z tzw. branży (służba kuratorska i więzienna, dla porównania w roku 2018 było 16 osób w tym 4 kobiety) i zdecydowana większość ukończyła pełen dystans 13 km. Brawa dla wszystkich!

Poniżej linki do wyników: 
Służba Więzienna i Kuratorzy Sądowi – Kobiety
Służba Więzienna i Kuratorzy Sądowi – Mężczyźni

Pierwsze 3 miejsca nagradzane były pięknymi pucharami i upominkami od sponsorów. W klasyfikacji „branżowej” podium kobiet zdominowały kuratorki, a w przypadku mężczyzn dwa pierwsze miejsca zdobyli funkcjonariusze Służby Więziennej. 

Specjalne puchary dla najszybszej kuratorki i najszybszego kuratora przygotował Ogólnopolski Związek Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Najszybszą kuratorką okazała się Katarzyna Gulcz z Sądu Rejonowego w Gdańsku, a najszybszym kuratorem został Marcin Tomczak z Ciechanowa

Podwójne szczęście dopisało Wioletcie Kaliczyńskiej z Gdyni, która była drugą kobietą z tzw. branży, a jako 13 kobieta open na mecie otrzymała pamiątkową statuetkę od stowarzyszenia „Białołęka jest Kobietą”. 

Wszyscy uczestnicy bez względu na liczbę ukończonych pętli otrzymali medale i czapki z logo biegu, a także raczyli się pyszną grochówką z kuchni polowej oraz gorącą kawą i herbatą.

Jak co roku swoją obecnością zaszczyciły nas Kuratorki Okręgowe Warszawa Praga: Anna Janus Dębska, Violetta Duda i Katarzyna Bernacik, które zagrzewały nas do walki. 

Godna podziwu jest również postawa kuratorów okręgowych  Agnieszki Bogusz z Krakowa i Grzegorza Miśty z Wrocławia, którzy zgłosili się do zawodów, wystartowali i ukończyli bieg. Szacun!

Wielkie podziękowania należą się za wolontariat koleżance z III ZKSS Praga Północ kurator zawodowej Anecie Czerwińskiej wraz z jej uczniami liceum o profilu resocjalizacyjnym. Aneta z młodzieżą od wczesnych godzin rannych organizowała biuro zawodów, a po biegu i dekoracjach porządkowała miejsce.  Osobiście dziękuję również Oli Dźwigulskiej  z Pragi Południe za pomoc w kryzysie dzień przed biegiem 😉 


Na koniec pragnę podziękować za obecność i całokształt Andrzejowi Martuszewiczowi, który sprawił nam ogromną niespodziankę i radość pojawiając się na miejscu. Andrzeja nikomu przedstawiać nie trzeba. Wiedza, doświadczenie i klasa, których tak bardzo nam wszystkim potrzeba w kolejnych latach służby.

Kochani Kuratorzy, w nowym roku, zaczynającym kolejną setkę kurateli  życzę nam wszystkim pogody ducha i wrażliwości na drugiego człowieka. Życzę też by nasza pozycja zawodowa wzrastała w siłę z każdym miesiącem i rokiem licząc, że Związki Zawodowe przyczynią się do tego. 

Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam za rok na Białołękę. Trenujemy!  

Jeśli będzie nas jeszcze więcej może uda się zorganizować nieoficjalne Pierwsze Mistrzostwa Polski Kuratorów Sądowych w biegu na 13 km 😉 

Zapraszam do śledzenia strony i wydarzenia Białołęcki Bieg Wolności na FB oraz www.biegwolnosci.waw.pl
Anna Myślińska
zawodowy kurator sądowy dla dorosłych
radna dzielnicy Białołęka,
inicjatorka i współorganizatorka Białołęckiego Biegu Wolności.

1378

Wdrożenie dialogu motywującego jako narzędzia pracy kuratora sądowego do codziennej praktyki zawodowej to cel stategiczny projektu szkoleniowego, który wystartował 7 stycznia w okręgu wrocławskim. Jest to kontynuacja działań szkoleniowych rozpoczętych w 2019 r.

Dialog Motywujący (DM) to metoda pracy, która służy wzmacnianiu motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została zakwalifikowana do tak zwanych Evidence Based Practices (praktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności). Znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach pracy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej. Dialog Motywujący to sposób rozmowy/kontaktu z drugim człowiekiem opracowany przez psychoterapeutów na podstawie wieloletnich doświadczeń. Rozmowa w duchu Dialogu Motywującego polega na tym, aby w jej trakcie wydobyć wewnętrzną motywację rozmówcy i właśnie na niej zbudować jego pracę nad sobą oraz chęć do wprowadzenia zmiany.

Skuteczność Dialogu Motywującego potwierdzona jest coraz liczniejszymi badaniami naukowymi. Na zachodzie Europy i w USA szkolenia z dialogu motywującego są już często obligatoryjnym elementem nauki dla personelu szeroko rozumianych zawodów pomocowych.

Szczegółowymi celami projektu szkoleniowo-wdrożeniowego są:
– Zwiększenie efektywności działań naprawczych/wychowawczych podejmowanych przez kuratorów sądowych wobec podopiecznych;
– Budowanie umiejętności skutecznego towarzyszenia podopiecznym w zmianie nawyków, przyzwyczajeń, stylu i sposobu życia;
– Zmiana postrzegania roli i osoby kuratora sądowego przez podopiecznych;
– Redefinicja koncepcji współpracy na linii kurator – podopieczny zarówno przez kuratorów sądowych jak i ich podopiecznych;
– Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kuratorów sądowych;
– Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych kuratorów sądowych poprzez budowanie praktycznych umiejętności biegłego posługiwania się narzędziami dialogu motywującego.

Projekt obejmuje 240 godzin szkoleniowych. Uczestniczy w nim 42 kuratorów zawodowych, co stanowi blisko 25 procent kadry okręgu wrocławskiego. W pierwszych sześciu miesiącach uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W trakcie 8-godzinnych comiesięcznych zajęć zdobędą podstawy teoretyczne, nauczą się narzędzi stosowanych w dialogu motywującym, poznają przebieg procesu, reagowania na język podtrzymania i zmiany, zasady pracy w duchu Dialogu Motywującego z osobami stosującymi i doświadczającymi przemocy. Ponadto nauczą się, jak używać dialogu motywującego wobec osób uzależnionych oraz jak pracować z bliskimi osób uzależnionych, jak wykorzystywać DM w terapii współuzależnienia, par, rodzin. Kuratorzy dowiedzą się też jak kierunkować i planować pracę z podopiecznym, jak wywoływać i wzmacniać zobowiązania podopiecznych oraz jak wspierać wprowadzanie oraz podtrzymanie zmiany. Zajęcia będą miały w większości charater warsztatowy. Po wakacjach uczestnicy projektu szkoleniowo-wdrożeniowego podzielą się na cztery dziesięciosobowe grupy, które będą uczestniczyć w sesjach superwizyjnych. Projekt zakończy się w grudniu 2020 roku podsumowaniem wiedzy i umiejętności uczestników oraz ewaluacją. Zdobyte w czasie projektu doświadczenia powinny w znacznym stopniu pozwolić zweryfikować przydatność metody dialogu motywującego w pracy kuratorów sądowych w polskich uwarunkowaniach prawnych.

Za opracowanie merytoryczne szkolenia odpowiada Polski Instytut Dialogu Motywującego. Patronat merytoryczny sprawuje dr David Prescott. Głównym szkoleniowcem jest Dominik Meinhart – Burzyński. Pomysładowcami i koordynatorami są Monika Kłonica i Grzegorz Miśta – zastępcy kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Finansowanie projektu zapewnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Organizatorem szkolenia jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

3 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Kuratorów sądowych dotyczy bezpośrednio poprawka wprowadzona przez § 1 pkt 29 przedmiotowego aktu prawnego:

w § 523 w ust. 8 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) upływu czasu, na jaki kara została orzeczona liczonego od dnia rozpoczęcia jej odbywania określonego w art. 57a k.k.w.”;

Zarządzenie weszło w życie z dniem 4 stycznia 2020 r. Dokument można pobrać poniżej.

W drugiej połowie ubiegło roku nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się publikacja autorstwa dra Pawła Kobesa pt. Funkcje kuratora w polityce kryminalnej. Opisane są w niej zadania realizowane przez kuratorów sądowych w stosunku do nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg czynności, które nie wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem książki jest to, że ukazane zostały w niej cele poszczególnych środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez kuratorów. Ważnym zagadnieniem jest również omówienie ustroju kurateli w Polsce nie tylko poprzez wskazanie przepisów, ale także krytyczną ich analizę.

Kolejną kwestią zawartą w publikacji są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Przedstawione problemy nie dotykają jedynie analizy przepisów prawnokarnych, ale przede wszystkim wskazują luki w tym systemie i opisują problem bezpieczeństwa w kontekście systemu organizacyjnego kurateli, a zatem kompleksowo. Warto w tym miejscu dodać, że dr Paweł Kobes jest autorem raportu dotyczącego bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, który przygotował w 2017 roku na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

W książce nt. funkcji kuratorów sądowych znalazła się również część ukazująca ewolucję kurateli sądowej w kontekście zmian w polityce kryminalnej.

Paweł Kobes jest doktorem nauk prawnych – specjalność prawo karne materialne. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Przez kilka lat był społecznym kuratorem sądowym. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, problematyce postępowania z nieletnimi, kryminologii oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Książka jest dostępna tutaj.

W opisie wykorzystano materiały wydawcy.

W dniach 1-5 padziernika 2019 roku odbyły się III Edycja Tygodnia Profilaktyki pod hasłem Szamotuły sercem otwarte na teatr i film oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach.

Organizatorami III Edycji Tygodnia Profilaktyki był II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Szamotułach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach oraz Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy dyrektorów szkół szamotulskich, dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury w Szamotułach oraz Fundacji „Nie wykluczaj” z Poznania.

Celem Tygodnia Profilaktyki było promowanie mody na życie bez uzależnień, propagowanie prospołecznych postaw, zapobieganie zachowaniom aspołecznym, wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, propagowanie idei twórczej profilaktyki poprzez działania teatralne, sportowe, artystyczne, a także powołanie kolejnego PaTPORTU w Zespole Szkół w Otorowie w powiecie szamotulskim. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych łączy i aktywizuje młodzież, nauczycieli, kuratorów sądowych i dyrektorów szkół oraz władze samorządowe by wspierały bezpieczny styl życia.

Tydzień Profilaktyki  był prowadzony przez autora programu PaT Grzegorza Jacha. Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z dyrektorami szkół, władzami samorządowymi, II ZKSS Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz ekspertem programu PaT – kierownikiem II ZKSS w Szamotułach Agnieszką Nowaczyk i panią dyrektor OPS w Szamotułach Iwoną Lembicz – Kwatreą, dyrektorem SP nr 2 Małgorzatą Jagiełłowicz oraz dyrektorem ZS nr 3 Danutą Kubiaczyk. Przez cały tydzień byliśmy aktywni profilaktycznie, a tym samym ukazywaliśmy młodym odbiorcom jak ważny jest drugi człowiek. Tydzień Profilaktyki zakończony został I Regionalnym Przystankiem Profilaktycznym w Szamotułach w którym wzięła udział młodzież ze szkół Powiatu Szamotulskiego, Powiatu Międzychodzkiego oraz młodzież z innych miast Polski.

W dniu 4 października I Przystanek Profilaktyczny został rozpoczęty V Marszem „ Masz odwagę iść przez życie swoją własną drogą ‘’ wśród licznie zaproszonych gości był z nami Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski, kurator specjalista z BKO w Poznaniu Justyna Piekarska oraz liczni kuratorzy z innych sądów między innymi  Kierownik ZKSS w SR w Obornikach Justyna Tolińska i zawsze wspierający nasze działania Kierownik ZKSS SR w Chodzieży Wojciech Bełka.  Ulicami Szamotuł młodzież wraz z nauczycielami, kuratorami, władzami samorządowymi, dyrektorami prezentowała profilaktyczne hasła: „Nie bij‘’, „Miej oczy otwarte‘’ , „Jesteś potrzebny”, „Stop przemocy‘’ , ‘’Warto marzyć‘’ , „Stop narkotykom‘’ , ‘’Mamo Tato uwierz we mnie‘’, „Daj mi pół litra miłości i działkę rozmowy‘’, „Mamo Tato ogarnij się‘’ okazując wiele radości, życzliwości odwagi, wyboru swojej własnej drogi.  W czasie I Przystanku młodzież miała możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach z instruktorami między innymi wokalnych, teatralnych, zumby, hip-hopu, plastycznych, fotograficznych, dziennikarskich, fitness-stepu, kulinarnych, instrumentalnych, stylizacji, czy fryzjerskich. Warto nadmienić, iż warsztaty fotograficzne prowadził Kierownik I ZKSS SR w Szamotułach Paweł Woźny.

Po kilku godzinach ćwiczeń młodzież zaprezentowała swoje efekty pracy w dniu następnym na oficjalnej Gali I Profilaktycznego Przystanku. Warto dodać, iż do późnych godzin nocnych młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w przedstawieniach teatralnych, w koncertach, w licznych animacjach, a przede wszystkim w szczerych wzruszeniach, serdecznościach w oparciu o gesty przyjaźni nawiązując relacje poprzez rozmowę, taniec, a przede wszystkim bycie ze sobą w zabawie, bez używek, bez przemocy.

Podczas koncertu wystąpił dla młodzieży kurator specjalista z Poznania pan Roman Fons wprowadzając wszystkich w niezwykły nastrój i pokazując, iż muzyka może być pasją, nawet, gdy na co dzień głównym zadaniem jest wychowanie i resocjalizacja.

W czasie, gdy młodzież intensywnie pracowała nad sobą, opiekunowie grup uczestniczyli w zajęciach z Sędzią Sądu Rejonowego w Szamotułach Kajetanem Kosterkiewiczem, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ aspekty prawne wśród dyrektorów, nauczycieli wzbudzają wiele emocji. Sędzia w sposób interesujący dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem wraz z panią dyrektor PPP w Szamotułach Anną Rożańską.      

W dniu 5 października na Hali Nałęcz w Szamotułach nastąpiło podsumowanie III Edycji Tygodnia Profilaktyki oraz I Regionalnego Przystanku Profilaktycznego PaT w Szamotułach. Młodzież uczestnicząca w Przystanku zaprezentował pracę wykonaną podczas kilkugodzinnych warsztatów, a tym samym opowiedziała o swoich doświadczeniach, czy przeżyciach w społeczności przystankowej.

Był to intensywny tydzień w ramach naszych działań odwiedziliśmy Szkołę w Otorowie, Szkołę Podstawową nr 2 w Szamotułach, Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach, skorzystamy z uprzejmości dyrektora Ośrodka Kultury pana Piotra Michalaka oraz szamotulskich szkół. Nasze spotkania inspirowały młodzież do odnalezienia swoich pasji, fascynowały w relacjach z instruktorami, motywowały do działań profilaktycznych, uskrzydlały nadając sens przyjaźni.

Profilaktyka w powiecie szamotulskim to nie tylko ulotki, a przede wszystkim działanie, praca z młodzieżą i promowanie mody na życie bez uzależnień. Kuratorzy wraz z innymi instytucjami łączą się by wspólnie działać dla młodzieży, by wspólnie i głośno mówić o tym, co w życiu ważne, by pokazywać młodym ludziom jak warto dokonywać właściwego wyboru, a przede wszystkim dawać młodym osobom czas i obecność by ich życie było uczciwe, zgodne z prawem, radosne i pełne pozytywnych wzruszeń.    

Autor: Tomasz Grochowski


Cóż to takiego PaT? Wytłumaczenie nie jest aż tak trudne. To skrót od nazwy „Profilaktyka a Ty” czyli ogólnopolskiego programu walki  z uzależnieniami i wykluczeniem społecznym młodych ludzi.

Jak twierdzi autor projektu Grzegorz Jach, to sposób na promowanie mody na życie bez uzależnień: od alkoholu, narkotyków i … internetu. To na wskroś humanistyczna akcja pokazująca młodzieży, że można  funkcjonować bez używek, a trzeźwy świat jest o wiele atrakcyjniejszy niż ten, w którym żyją uzależnieni i wykluczeni. 

W pierwszy październikowy weekend  w Szamotułach pojawiła się silna grupa PaT z dalszej i bliższej okolicy. A że program stawia na aktywność to i warsztaty przygotowane przez organizatorów nie dawały młodzieży czasu na dłuższy odpoczynek. Jednak PaT-owskie spotkania i warsztaty rozpoczęły się już wcześniej. W Otorowie przez kilka dni młodzież przygotowywała spektakl „Sekret” w reżyserii Grzegorza Jacha. 

Pierwszy Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach rozpoczął piątkowy Marsz. Marsz ludzi uśmiechniętych, przyjaznych, rozdyskutowanych i – co najważniejsze, otwartych. Po oficjalnym otwarciu Przystanku w hali „Nałęcz”, jeszcze w piątek rozpoczęły się zajęcia warsztatowe:  plastyczne, plakatu zaangażowanego,  instrumentalne, wokalne, hip-hopu, skarpbockingu, zumby, finess – stepu, Dj’skie, fryzjerskie, fotograficzne, kulinarne i  stylizacji. Wieczorem  koncerty i przedstawienia  teatralne. W Auli Szkoły Podstawowej nr 2  szamotulanie zobaczyli spektakle na motywach prozy Czechowa i Mrożka. Działo się dużo I twórczo. I tak aż do sobotniej Gali …..

Społeczność PaT–owska to środowisko wyjątkowo otwarte:

 „Każdy młody człowiek, który przychodzi do naszej PaT-owskiej społeczność utrzymuje bliskie relacje z rówieśnikami.  W naszej grupie są dzieci po przejściach, lecz  także młodzież tzw. dobrych domów. My nie stygmatyzujemy, zapraszamy każdego, każdy znajdzie coś dla siebie.  Dla każdego mamy czas i przestrzeń do działania. Metoda twórczej profilaktyki rówieśniczej, na której opiera się PaT,  sprawdza się od początku działania w naszej świetlicy środowiskowej „Anioły „. W PaT-cie otrzymaliśmy idę i dziś tworzymy społeczność, którą najprościej można zdefiniować: młody człowiek dla drugiego młodego człowieka.” – mówi Agnieszka Nowaczyk, psycholog, ekspert programu PaT, kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Autor: Agnieszka Nowaczyk

Linki do filmów z wydarzenia:
https://drive.google.com/file/d/1IECCkTL7DtVPZbitHsyWc4asJnex6aGr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HVq7JkK55uQVEflvy_NWY4HKgKDJ1Sge/view?usp=sharing

Za nami piąta – jubileuszowa edycja krynickiej konferencji. Ponownie zgromadziła liczne grono uczestników, którzy doceniają wysoką jakość merytoryczną oraz doskonałą organizację spotkania. W tym roku organizatorzy zaprosili blisko 50 prelegentów i moderatorów z Polski i sąsiedniej Słowacji. Wspólnie z ponad stu uczestnikami przez trzy dni dyskutowali o tym jak skuteczniej pomagać osobom znajdującym się na życiowym zakręcie. Nie zabrakło też tradycyjnej wycieczki. Drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się z wizytą studyjną do Zakładu Karnego w sąsiedniej Słowacji, gdzie poznali stosowane tam rozwiązania penitencjarne i postpenitencjarne. Słowaccy goście w tym czasie udali się zaś, z wizytą do polskiej jednostki penitencjarnej.

Oprócz specjalistów ze świata nauki, praktyków, w tym licznej grupy kuratorów sądowych oraz ekspertów reprezentujących wszystkie szczeble Służby Więziennej, głos zabrali również Ci, dla których zgromadzeni w Krynicy pasjonaci resocjalizacji na co dzień starają się poświęcać swój czas – byli więźniowie.


Z niecierpliwością czekamy na opracowanie i powstanie pokonferencyjnej publikacji, która ponownie ukaże się wiosną na łamach Wydawnictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Krynickie wydarzenie ponownie zostało odnotowane przez serwisy informacyjne:
https://sadeczanin.info/rozmaitosci/co-laczy-jubileuszowy-tort-krynicka-konferencje-i-sursum-corda
https://mtv24.tv/artykuly/wydarzenia/jak_pomoc_wychodzacym_na_wolnosc_wiezniom-16619.html

Więcej informacje na stronie: http://konferencjakrynica.pl

Ten człowiek się nie zatrzymuje! To Usain Bolt krwiodawstwa. Rekord po rekordzie. Tym razem na celownik bierze wartość 37,8 (!) … litra krwi. Wierzymy, że – z pomocą św. Mikołaja, rekord padnie.

Piotr Cyruliczek – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Obornikach oraz jego koleżanki i koledzy z Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapraszają na mikołajkową edycję akcji pt. Mamy to we krwi. Odbędzie się ona 6 grudnia 2019 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa w Obornikach.

Akcja została objęta patronatem Starostwa Obornickiego i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce.

Od maja 2018 r. w ramach akcji Mamy to we krwi udało się zebrać wspólnie 245 litrów krwi!

Za aktywną pracę na rzecz propagowania idei PCK oraz honorowego krwiodawstwa Koło Honorowych Krwiodawców przy I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Obornikach zostało docenione przez Polski Czerwony Krzyż. Gratulujemy!

Organizatorzy Konferencji pt. Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych, która odbędzie się w dniach 11- 13 grudnia w Krynicy-Zdroju, informują, że pozostało już dosłownie kilka ostatnich wolnych miejsc. Osoby, które zastanawiają się nad skorzystaniem z zaproszenia powinny się pospieszyć.

Tymczasem niemal dopięty został program wydarzenia. Przedstawiamy go poniżej. Tradycyjnie drugiego dnia konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce. Tym razem odwiedzą zakład karny na Słowacji a potem wezmą udział w degustacji lokalnych słowackich produktów.

Informacje o warunkach uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: http://konferencjakrynica.pl


Program Konferencji

W poniedziałek 2.12.2019 r. startują zapisy do imprezy biegowej, która z roku na rok zyskuje na popularności także wśród kuratorów sądowych. Nic dziwnego, skoro jego promotorką i jedną z pomysłodawczyń jest kurator sądowa – p. Anna Myślińska.

Od pięciu lat pani kurator wraz ze Służbą Więzienną i Dzielnicą Białołęka organizuje Białołęcki Bieg Wolności wokół Aresztu Śledczego na Białołęce. Bieg wypada zawsze w okolicy rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym roku odbędzie się 14 grudnia od godz. 12:13. Podstawowy dystans to 13 km, ale można również ukończyć tylko jedną z trzech pętli tj. 4,3 km.

Impreza ma charakter otwarty, a jednym z jej celów jest upamiętnienie osób internowanych w stanie wojennym. Już od pierwszej edycji organizatorzy zapraszają do udziału kuratorów sądowych oraz funkcjonariuszy służby więziennej. Chcą w ten sposób integrować środowisko i popularyzować uprawienie sportu jako sposobu na radzenie sobie ze stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Bieg z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Dzielnica funduje puchary dla najlepszych uczestników, również wśród kuratorów i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od pierwszej edycji w organizację biegu angażują się także Kuratorzy Okręgowi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce organizatorzy zwolnili w tym roku z opłaty startowej uczestniczących w biegu kuratorów sądowych. Urząd Dzielnicy Białołęka i Służba Więzienna zapewniają nagrody, organizację, posiłek, medal za ukończenie biegu. Specjalne puchary dla najszybszej kuratorki zawodowej i najszybszego kuratora zawodowego ufundował Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie: www.biegwolnosci.waw.pl Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Zdjęcie: Jacek Deneka
(źródło: https://www.facebook.com/bialoleckibiegwolnosci)