niedziela, 7 marca, 2021
Autorzy Posts by M

M

85 POSTS 0 KOMENTARZE

979

Koniec pierwszej połowy roku to tradycyjnie czas publikacji raportów SPACE I i SPACE II sporządzanych corocznie przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Lozannie dla Rady Europy. Raport SPACE II poświęcony jest ilości orzekanych kar alternatywnych dla pozbawienia wolności. Wnioski z tegorocznego raportu są podobne do ubiegłorocznych. Państwa europejskie coraz częściej sięgają do sankcji i środków, które utrzymują przestępców we wspólnocie bez pozbawiania ich wolności. Po kilku latach przerwy raport uwzględnia tym razem dane z Polski. I od razu okazuje się, że Polska ma najwyższy w Europie tzw. współczynnik probacyjny! Potwierdza to analizę, jaką na potrzeby publikacji Współczesne wyzwania kurateli sądowej w Polsce pod red. dra hab. Adama Kwiecińskiego przygotował w ubiegłym roku kurator Grzegorz Miśta. Mamy przy tym do czynienia z sytuacją trwałą, utrzymującą się na przestrzeni lat.

Z raportu Rady Europy wynika, że w dniu 31 stycznia 2019 r. w Europie było około 2 milionów osób podlegających alternatywom pozbawienia wolności, takim jak: dozór elektroniczny, kara ograniczenia wolności, warunkowe umorzenie, warunkowe zawieszenie kary lub warunkowe przedterminowe zwolnienie. W latach 2018-2019 populacja osób poddanych oddziaływaniom służb probacyjnych wzrosła o 7,9%, z 1 547 572 do 1 699 676 osób, biorąc pod uwagę 28 agencji krajowych, które dostarczyły dane dla obu tych lat (czyli bez Polski), podczas gdy średni wskaźnik probacyjny (probation population rate – liczba „probantów” na 100 000 mieszkańców) tych krajów wzrósł ze 137,8 do 139,6. Dla porównania wskaźnik probacyjny dla Polski był niemal pięciokrotnie wyższy (!) i wynosił 646,1. Był to najwyższy wskaźnik w Europie. Polska znalazła się obok takich krajów, jak Turcja, Gruzja i Litwa. W dalszej kolejności znalazły się Rosja, Estonia, Łotwa oraz Belgia, Szkocja i Rumunia, które jednak przekazały do raportu liczbę spraw, a nie osób objętych oddziaływaniami służb probacyjnych, przez co porównanie nie może być w pełni miarodajne. Poniższy slajd obrazuje opisywaną sytuację.

Źródło: Marcelo F. Aebi, Yuji Z. Hashimoto, Mélanie M. Tiago, Probation and Prisons in Europe, 2019: Key Findings of the SPACE reports.

W Polsce na 31 stycznia 2019 roku liczba osób objętych oddziaływaniami służb probacyjnych (tylko pion karny) wyniosła 245 328. Dla porównania w tym czasie francuskie służby probacyjne pracowały ze 175 978 skazanych (Francja ma 67 mln obywateli). W Anglii i Walii (59,6 mln obywateli) liczba osób poddanych oddziaływaniom kuratorów wyniosła 180 478, w Hiszpanii (46,9 mln obywateli) 60 157, we Włoszech (60,3 mln obywateli) 81 623. W wymienionych krajach o wyraźnie większej liczbie mieszkańców niż ma Polska, liczba osób objętych działaniami służb probacyjnych jest znacząco niższa. To pokazuje, jak ważną rolę pełnią w realizacji polityki kryminalnej polscy kuratorzy sądowi.

Badanie SPACE II zostało opublikowane wraz ze specjalnym raportem SPACE I dotyczącym więźniów w Europie w czasach pandemii. To sprawozdanie zawiera ocenę krótkoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na populacje więźniów w Europie w okresie do 15 kwietnia 2020 r., czyli w przybliżeniu w pierwszym miesiącu obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Dwadzieścia z 43 administracji więziennych poinformowało o zwolnieniu więźniów, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się w zakładach karnych COVID-19, stosując różne środki, takie jak amnestie, wcześniejsze i tymczasowe zwolnienia oraz inne alternatywy dla pozbawienia wolności. Średnio te 43 administracje więzienne uwolniły 5% populacji osadzonych (ponad 118 000 więźniów).

Wyłączając kraje o liczbie mieszkańców poniżej 500 000, tymi, które zwolniły najwięcej więźniów, były Turcja (35%; 102 944 więźniów), Cypr (16%; 121), Słowenia (16%; 230), Portugalia (15%; 1874), Norwegia (13%; 401), Irlandia (12%; 476), Włochy (9,4%; 5 739) i Hiszpania (7,4%; 4 356).

Polska nadal znajduje się w czołówce europejskich krajów z najwyższą średnią osadzonych na 100 000 mieszkańców. Wskaźnik prizonizacji wyniósł u nas 190. Gorzej jest tylko w Rosji, Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i na Litwie.

Podsumowanie raportu Space II dostępne jest tutaj.

509

Drogie Kuratorki, Drodzy Kuratorzy,

Dziś obchodzimy Nasze Święto – Dzień Kuratora Sądowego. Jest to okazja do wzajemnych życzeń niesłabnącego entuzjazmu, satysfakcji z wykonywanej pracy – ale i podziękowań – za profesjonalne zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi. Choć kolejne stulecie kurateli sądowej już od początku stawia przed nami zupełnie niespodziewane wyzwania – pamiętajmy, że działając wspólnie, osiągniemy ważne dla nas cele. I tego życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Dniu Naszego Święta.

Tegoroczne obchody Dnia Kuratora są również wyjątkowe dla Urwisa i Kuratelki – naszych dzielnych Krasnali, którzy obchodzą z Nami to Święto po raz pierwszy. Legenda głosi, że wypowiedzenie życzenia do ucha Krasnala-Kuratora gwarantuje jego spełnienie…Warto zatem odwiedzić Naszych Przyjaciół w tym szczególnym Dniu!

P.S. Pamiętajcie o środkach ochrony osobistej – Kuratelka i Urwis bardzo tego pilnują! Zresztą zobaczcie sami!

Z życzeniami tego co najlepsze w naszym zawodzie dla każdego z osobna,

Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS – admistratora portalu Kurator.info

134 osoby z grona 153-osobowej kadry kuratorskiej okręgu zielonogórskiego wzięły udział w szkoleniu zatytułowanym: „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w pracy kuratora sądowego„. Zajęcia odbyły się w formule online, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Organizatorem szkolenia było biuro Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Szkolenie poprowadziła Grażyna Kącka, psychoterapeutka i socjoterapeutka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, master trenerka Programu PEACE – ART i członkini Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International.

Celem dwugodzinnego wykładu było zwiększenie świadomości odbiorców w zakresie wpływu zachowań agresywnych na codzienne życie, pracę i zdrowie. Pośrednio odniesiono się również do rozwijania umiejętności zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zwracając uwagę na reakcje na zachowania agresywne i umiejętność chronienia się. W czasie wykładu uczestnicy poznali międzynarodowy Program PEACE – ART (Washington State Agression Replacement Training), który od wielu lat rekomendowany jest do pracy z osobami objętymi działaniami sądowymi i kuratorskimi.

Narzędzie to oceniane jest jako jeden z najbardziej skutecznych programów w zakresie generowania pozytywnych zmian w życiu i zachowaniu osób objętych dozorem. Metoda ta jest odmianą amerykańskiego programu Agression Replacement Training, dostosowaną do warunków polskich, z wykorzystaniem wskazówek jej twórców – Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Przeznaczona jest dla każdej grupy wiekowej, oparta na koncepcji społecznego uczenia się, w której nabywanie zachowań agresywnych i prospołecznych podlega tym samym prawom. U podstaw ART-u leży przekonanie, że podstawowymi przyczynami agresywnych zachowań są deficyty w 3 głównych obszarach: 

• kontrolowaniu własnej impulsywności; 
• rozwoju myślenia moralnego; 
• znajomości alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania. 

Drugą część szkolenia stanowiły czterogodzinne warsztaty, w których zdecydowało się wziąć udział 83 kuratorek i kuratorów zawodowych. Tym samym 55% kadry kurateli zawodowej okręgu zielonogórskiego zostało przeszkolonych w jednym z komponentów treningu zastępowania agresji jakim jest trening kontroli złości. Uczestnicy zostali podzieleni na 20-osobowe grupy, co stworzyło możliwość praktycznego przećwiczenia nowych umiejętności. Każdy uczestnik otrzymał międzynarodowe zaświadczenie o przeszkoleniu w treningu kontroli złości. 

Gratulujemy organizatorom szkolenia stworzenia możliwości rozwoju zawodowego w kluczowym obszarze pracy tak dużej grupie kuratorów zawodowych. Tym bardziej zasługuje na uznanie , że projekt zrealizowano w warunkach ograniczeń epidemicznych i wymagało to pokonania wielu barier organizacyjnych, w tym technicznych. Cieszy, że kolejna część polskich kuratorów poznała zasady pracy w zweryfikowanej naukowo praktyce metodycznej.

Komunikat Krajowej Rady Kuratorów z 5 czerwca 2020 roku:

Z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów, w porozumieniu z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, od 20 kwietnia 2020 roku prowadzona była akcja „Kuratorzy sądowi służbie zdrowia”, polegająca na zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla potrzeb pracowników służby zdrowia, którzy podczas pełnienia codziennych obowiązków zawodowych – ratując życie i zdrowie innych osób, są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i jego konsekwencje. Także te w postaci ciężkiej choroby, czy nawet śmierci. Dzięki wpłatom 217 osób dokonanym z potrzeby serca, zrozumienia dla trudnej sytuacji innych, przy poszanowaniu zasady solidaryzmu społecznego, kuratorzy sądowi po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć.

Ukoronowaniem przeprowadzonej zbiórki było podpisanie 4 czerwca 2020 roku, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, umowy darowizny pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Martuszewicza i Okręgową Radą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych reprezentowaną przez Przewodniczącą Annę Dudzińską i Skarbnika Helenę Falkowską.
Umowa podpisana została w obecności i przy udziale Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery jako ustawowego reprezentanta kuratorów sądowych, który w ich imieniu przekazał zebraną kwotę 17 053,99 złotych.

W związku z tym Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych, przekazała na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów list z podziękowaniami za udzielone wsparcie i przekazanie środków finansowych na potrzeby pracowników służby zdrowia. Poinformowała też, że środki te zostaną niezwłocznie wykorzystane na zakup 2 500 fartuchów ochronnych, które już zostały zamówione (zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże, szczególnie w mniejszych ośrodkach, czy placówkach takich jak domy pomocy społecznej).

Podczas spotkania, jego uczestnicy zwrócili uwagę na analogie uwidaczniające się pomiędzy pielęgniarkami i kuratorami sądowymi w zakresie specyfiki pracy, usytuowania w strukturze jednostek organizacyjnych, bezpośrednich kontaktów z osobami wymagającymi pomocy, także w ich środowisku. Zadeklarowali także gotowość do dalszej współpracy. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, a Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów i Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” zostali oprowadzeni po siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Żelazna 59/VII. W siedzibie mieszczą się między innymi sala konferencyjna, dział szkoleń, pomieszczenia sądu dyscyplinarnego I instancji. Bardzo ważnym miejscem jest izba historyczna, w której znajdują się cenne pamiątki związane z zawodem pielęgniarki i położnej, którego rodowód sięga roku 1860.

Przekazując relację z tego wydarzenia, jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować i przekazać wyrazy szacunku oraz uznania, przede wszystkim tym 217 kuratorom zawodowym, którzy wsparli akcję Krajowej Rady Kuratorów. Bez was Koleżanki i Koledzy pomoc nie byłoby możliwa. Pragniemy gorąco podziękować Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a przede wszystkim jej Prezesowi Andrzejowi Martuszewiczowi i Wiceprezesowi Adamowi Syldatkowi (zarazem Delegatowi do Krajowej Rady Kuratorów okręgu koszalińskiego), którzy w największym stopniu byli zaangażowani w obsługę finansową i formalną tego przedsięwzięcia.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Koleżanki Ani Kamińskiej i jej współpracowników z portalu kuratorzy.pl, Kolegi Grzegorza Miśty i redakcji portalu kurator.info oraz tych osób, które informacje o akcji zorganizowanej przez naczelny organ samorządu kuratorskiego przekazały na portalach społecznościowych, tym samym przyczyniając się do jej rozpropagowania w środowisku i wspierając ją.

Jesteśmy przekonani, że było warto – przede wszystkim dla satysfakcji z pomocy niesionej drugiemu człowiekowi i czynienia dobra, ale także dla wizerunku naszej grupy zawodowej.

Grzegorz Kozera, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów


4 czerwca 2020 roku, odbyło się spotkanie kuratorów sądowych z Panem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem, zorganizowane z inicjatywy Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium” we współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Z ramienia Krajowej Rady Kuratorów kuratorzy sądowi reprezentowani byli przez Przewodniczącego Grzegorza Kozerę i Delegata do Krajowej Rady Kuratorów okręgu katowickiego, (zarazem Wiceprzewodniczącego ŚSKS „Auxilium”). Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium” reprezentowali Przewodnicząca Aneta Marczak-Cywińska i Wiceprzewodniczący Rafał Chmiel.

Tematem spotkania był planowany w bieżącym roku wzrost wynagrodzeń kuratorów sądowych. Kuratorzy uczestniczący w spotkaniu przekazali Panu Ministrowi podziękowania w związku z wpisaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na rok bieżący. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zapytał także o kwestie związane z praktycznym aspektem tej decyzji i jej wykonaniem.

Pan Minister wyjaśnił, że kluczowe dla podjęcia takiej decyzji przez Radę Ministrów było stanowisko Ministerstwa Finansów. Zapewnił również, że kwestia przeprowadzenia tegorocznych podwyżek w grupie zawodowych kuratorów sądowych, także w zakresie ich wykonania poprzez wzrost mnożnika kwoty bazowej, nie jest zagrożona, a zakładany termin ich przeprowadzenia w III kwartale bieżącego roku, ze skutkami finansowymi od 1 stycznia 2020 roku, jest terminem realnym.

W odniesieniu do konkretnych terminów związanych z przebiegiem procesu legislacyjnego, Pan Minister Michał Wójcik wskazał, że osobą kompetentną w odniesieniu do udzielenia informacji w tym zakresie jest Pan Artur Strumnik- Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W rozmowie telefonicznej z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów, Dyrektor Departamentu i Efektywności Finansowej zadeklarował, że będzie mógł takie informacje przekazać w przyszłym tygodniu, po uzyskaniu niezbędnych informacji także od właściwych komórek odpowiadających za legislacyjne i prawne aspekty tego zagadnienia.

Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów przekazali również informacje na temat przeprowadzonej akcji „Kuratorzy sądowi służbie zdrowia” i poinformowali, że przy udziale Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, w dniu spotkania, została sfinalizowana umowa darowizny na rzecz Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (organu samorządowego), która pozyskane w ten sposób środki będzie mogła przeznaczyć na zakup około 2 500 fartuchów ochronnych dla pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej, medycyny szkolnej i środowiskowo- rodzinnej. Działaniem tym kuratorzy sądowi włączyli się w prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcję „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Reprezentujący Prezydium Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, zapytał przy tej okazji o możliwość zaopatrzenia zespołów kuratorskich w maseczki szyte przez więźniów w zakładach karnych. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazał, że istnieje taka możliwość, przy czym wnioski takie powinny być kierowane do konkretnych jednostek penitencjarnych, od których Ministerstwo Sprawiedliwości odkupuje maseczki, przekazując je następie do wnioskującego podmiotu. Jednocześnie Pan Minister zapewnił, że dyrektorzy sądów zostali zapewnieni przez Ministerstwo Sprawiedliwości w środki, które powinny być wystarczające dla zaspokojenia potrzeb poszczególnych jednostek w środki ochrony osobistej, także w odniesieniu do zespołów kuratorskich, i nie powinny na tym polu występować problemy.

Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze, sprzyjającej dialogowi i dalszej współpracy.

Grzegorz Kozera, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Komunikat w wersji pdf dostępny jest tutaj.

Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. Św. Jan Paweł II

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 30 maja 2020 roku zmarła nasza Koleżanka Jolanta Samburska-Sadowska – Kurator specjalista, rodzinny.

W Kurateli Sądowej przepracowała niemal 42 lata: rozpoczęła 01.05.1978 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy; w dniu 01.03.1989 r. po półrocznej przerwie wróciła do zawodu kuratora sądowego – i pozostała w nim do emerytury.

Jola nie tylko pracowała w zawodzie kuratora sądowego, ale uczyła naszego zawodu: w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, a następnie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz praktycznie jako zawodowy kurator sądowy, Kurator Wojewódzki Rodzinny, Kurator Okręgowy Rodzinny, a następnie Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (do 14 lipca 2017 r., z dniem 15.07.2017 r. przeszła na emeryturę). Jola inicjowała lub włączała się w wiele wszechstronnych przedsięwzięć pomocowych dla naszych podopiecznych zwłaszcza małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

O swoich trudnościach i problemach niewiele mówiła lub w ogóle nie mówiła. Natomiast natychmiast bezinteresownie angażowała się w pomoc osobie, która do niej przychodziła ze swoim problemem. Nie pomijała nikogo, nikogo nie wyróżniała.

Pracowała sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Lubiła i umiała bawić się radośnie. Lubiła podróżować i wędrować po górach. Kochała rodzinę – była jej całkowicie oddana. Szanowała ludzi – wszystkich bez wyjątku.

Jolu pamiętamy Twoją serdeczność, Twoją spontaniczność, Twoją komunikatywność, Twoją empatię, Twój uśmiech i Twoją wszechobecną dobroć.

Jolu, Dziękujemy, że Byłaś w naszym życiu – będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Spoczywaj w pokoju.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 4 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej

(pożegnanie nadesłane przez Krajową Radę Kuratorów)

1481

30 maja 2020 roku rozpoczął działalność profil facebookowy Krajowej Rady Kuratorów. Nieco wcześniej KRK dyskretnie zadebiutowała na Twitterze. Odtąd informacje Rady będą bezpośrednio i szybciej docierać do użytkowników social mediów. Gratulujemy i życzymy powodzenia administratorom profili.

Krajowa Rada Kuratorów na Facebooku: kliknij
Krajowa Rada Kuratorów na Twitterze: kliknij

654

Tylko do 20 maja br. potrwa akcja Krajowej Rady Kuratorów podjęta w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE, której celem jest zebranie środków pieniężnych na zwiększenie bezpieczeństwa osób, które wykonując swe codzienne obowiązki zawodowe, w sposób szczególny, narażone są na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Inicjatywa wpisuje się w kontekst szerszego projektu „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, w który włączyła się między innymi Służba Więzienna. Skazani osadzeni w zakładach karnych szyją maseczki dla potrzeb pracowników służby zdrowia, a poszczególne zakłady karne przekazują je do przychodni, szpitali, domów pomocy społecznej.

Krajowa Rada Kuratorów zachęca do dołączenia do akcji licząc na to, że kuratorzy sądowi nie pozostaną obojętni.

Pomoc jest naprawdę potrzebna. Media każdego dnia donoszą o trudnej sytuacji placówek medycznych, a kilka dni temu podano informację o śmierci kolejnej pielęgniarki z powodu COVID-19.

Przypominamy numer subkonta Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, udostępnionego dla potrzeb prowadzonej akcji:

43 1600 1462 1020 8571 4000 0003

Organizatorzy proszą, aby w tytule przelewu podać: „Darowizna COVID-19. Kuratorzy sądowi służbie zdrowia”.

991

Otrzymaliśmy prośbę o pomoc w dotarciu do kuratorów sądowych z zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniu naukowym.

Szanowni Państwo,
nazywam się Ewa Grudziewska i jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Akademii Pedagogiki Specjalnie w Warszawie. Wspólnie z koleżanką dr Martą Mikołajczyk prowadzimy badania wśród przedstawicieli zawodów związanych ze szeroko rozumianą służbą społeczną dotyczące sposobów radzenia sobie w pracy, w związku panującą sytuacją epidemiczną.

Badania są w pełni anonimowe a czas wypełnienia kwestionariusza zajmuje max. 15 minut. Będziemy wdzięczne za pomoc.

Poniżej zamieszczamy link do badań: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchpSM904-_O1GkQK3sw2f6ylUQ1hBRldFUjc2SlEySVJEME9aVlE4UTBVRi4u

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 maja 2020r. odeszła nasza wyjątkowa Koleżanka Małgorzata Kopeć, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Kielcach. 

Małgosia pracowała jako kurator dla dorosłych prawie 25 lat; była Kierownikiem III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, kuratorem penitencjarnym, a także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

Małgosia była wyjątkową osobą, posiadała dar zjednywania ludzi. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, chętna do pracy, a także do zabawy. Była wulkanem pozytywnej energii, nie było dla Niej rzeczy niemożliwych. Będziemy Ją pamiętać jako radosną, życzliwą, ciepłą osobę i będzie nam Jej bardzo brakowało.

Kuratorzy okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach