środa, 23 września, 2020
Autorzy Posts by M

M

69 POSTS 0 KOMENTARZE

1989

Wdrożenie dialogu motywującego jako narzędzia pracy kuratora sądowego do codziennej praktyki zawodowej to cel stategiczny projektu szkoleniowego, który wystartował 7 stycznia w okręgu wrocławskim. Jest to kontynuacja działań szkoleniowych rozpoczętych w 2019 r.

Dialog Motywujący (DM) to metoda pracy, która służy wzmacnianiu motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została zakwalifikowana do tak zwanych Evidence Based Practices (praktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności). Znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach pracy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej. Dialog Motywujący to sposób rozmowy/kontaktu z drugim człowiekiem opracowany przez psychoterapeutów na podstawie wieloletnich doświadczeń. Rozmowa w duchu Dialogu Motywującego polega na tym, aby w jej trakcie wydobyć wewnętrzną motywację rozmówcy i właśnie na niej zbudować jego pracę nad sobą oraz chęć do wprowadzenia zmiany.

Skuteczność Dialogu Motywującego potwierdzona jest coraz liczniejszymi badaniami naukowymi. Na zachodzie Europy i w USA szkolenia z dialogu motywującego są już często obligatoryjnym elementem nauki dla personelu szeroko rozumianych zawodów pomocowych.

Szczegółowymi celami projektu szkoleniowo-wdrożeniowego są:
– Zwiększenie efektywności działań naprawczych/wychowawczych podejmowanych przez kuratorów sądowych wobec podopiecznych;
– Budowanie umiejętności skutecznego towarzyszenia podopiecznym w zmianie nawyków, przyzwyczajeń, stylu i sposobu życia;
– Zmiana postrzegania roli i osoby kuratora sądowego przez podopiecznych;
– Redefinicja koncepcji współpracy na linii kurator – podopieczny zarówno przez kuratorów sądowych jak i ich podopiecznych;
– Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kuratorów sądowych;
– Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych kuratorów sądowych poprzez budowanie praktycznych umiejętności biegłego posługiwania się narzędziami dialogu motywującego.

Projekt obejmuje 240 godzin szkoleniowych. Uczestniczy w nim 42 kuratorów zawodowych, co stanowi blisko 25 procent kadry okręgu wrocławskiego. W pierwszych sześciu miesiącach uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W trakcie 8-godzinnych comiesięcznych zajęć zdobędą podstawy teoretyczne, nauczą się narzędzi stosowanych w dialogu motywującym, poznają przebieg procesu, reagowania na język podtrzymania i zmiany, zasady pracy w duchu Dialogu Motywującego z osobami stosującymi i doświadczającymi przemocy. Ponadto nauczą się, jak używać dialogu motywującego wobec osób uzależnionych oraz jak pracować z bliskimi osób uzależnionych, jak wykorzystywać DM w terapii współuzależnienia, par, rodzin. Kuratorzy dowiedzą się też jak kierunkować i planować pracę z podopiecznym, jak wywoływać i wzmacniać zobowiązania podopiecznych oraz jak wspierać wprowadzanie oraz podtrzymanie zmiany. Zajęcia będą miały w większości charater warsztatowy. Po wakacjach uczestnicy projektu szkoleniowo-wdrożeniowego podzielą się na cztery dziesięciosobowe grupy, które będą uczestniczyć w sesjach superwizyjnych. Projekt zakończy się w grudniu 2020 roku podsumowaniem wiedzy i umiejętności uczestników oraz ewaluacją. Zdobyte w czasie projektu doświadczenia powinny w znacznym stopniu pozwolić zweryfikować przydatność metody dialogu motywującego w pracy kuratorów sądowych w polskich uwarunkowaniach prawnych.

Za opracowanie merytoryczne szkolenia odpowiada Polski Instytut Dialogu Motywującego. Patronat merytoryczny sprawuje dr David Prescott. Głównym szkoleniowcem jest Dominik Meinhart – Burzyński. Pomysładowcami i koordynatorami są Monika Kłonica i Grzegorz Miśta – zastępcy kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Finansowanie projektu zapewnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Organizatorem szkolenia jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

3 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Kuratorów sądowych dotyczy bezpośrednio poprawka wprowadzona przez § 1 pkt 29 przedmiotowego aktu prawnego:

w § 523 w ust. 8 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) upływu czasu, na jaki kara została orzeczona liczonego od dnia rozpoczęcia jej odbywania określonego w art. 57a k.k.w.”;

Zarządzenie weszło w życie z dniem 4 stycznia 2020 r. Dokument można pobrać poniżej.

W drugiej połowie ubiegło roku nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się publikacja autorstwa dra Pawła Kobesa pt. Funkcje kuratora w polityce kryminalnej. Opisane są w niej zadania realizowane przez kuratorów sądowych w stosunku do nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg czynności, które nie wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem książki jest to, że ukazane zostały w niej cele poszczególnych środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez kuratorów. Ważnym zagadnieniem jest również omówienie ustroju kurateli w Polsce nie tylko poprzez wskazanie przepisów, ale także krytyczną ich analizę.

Kolejną kwestią zawartą w publikacji są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Przedstawione problemy nie dotykają jedynie analizy przepisów prawnokarnych, ale przede wszystkim wskazują luki w tym systemie i opisują problem bezpieczeństwa w kontekście systemu organizacyjnego kurateli, a zatem kompleksowo. Warto w tym miejscu dodać, że dr Paweł Kobes jest autorem raportu dotyczącego bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, który przygotował w 2017 roku na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

W książce nt. funkcji kuratorów sądowych znalazła się również część ukazująca ewolucję kurateli sądowej w kontekście zmian w polityce kryminalnej.

Paweł Kobes jest doktorem nauk prawnych – specjalność prawo karne materialne. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Przez kilka lat był społecznym kuratorem sądowym. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, problematyce postępowania z nieletnimi, kryminologii oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Książka jest dostępna tutaj.

W opisie wykorzystano materiały wydawcy.

W dniach 1-5 padziernika 2019 roku odbyły się III Edycja Tygodnia Profilaktyki pod hasłem Szamotuły sercem otwarte na teatr i film oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach.

Organizatorami III Edycji Tygodnia Profilaktyki był II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Szamotułach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach oraz Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy dyrektorów szkół szamotulskich, dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury w Szamotułach oraz Fundacji „Nie wykluczaj” z Poznania.

Celem Tygodnia Profilaktyki było promowanie mody na życie bez uzależnień, propagowanie prospołecznych postaw, zapobieganie zachowaniom aspołecznym, wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, propagowanie idei twórczej profilaktyki poprzez działania teatralne, sportowe, artystyczne, a także powołanie kolejnego PaTPORTU w Zespole Szkół w Otorowie w powiecie szamotulskim. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych łączy i aktywizuje młodzież, nauczycieli, kuratorów sądowych i dyrektorów szkół oraz władze samorządowe by wspierały bezpieczny styl życia.

Tydzień Profilaktyki  był prowadzony przez autora programu PaT Grzegorza Jacha. Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z dyrektorami szkół, władzami samorządowymi, II ZKSS Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz ekspertem programu PaT – kierownikiem II ZKSS w Szamotułach Agnieszką Nowaczyk i panią dyrektor OPS w Szamotułach Iwoną Lembicz – Kwatreą, dyrektorem SP nr 2 Małgorzatą Jagiełłowicz oraz dyrektorem ZS nr 3 Danutą Kubiaczyk. Przez cały tydzień byliśmy aktywni profilaktycznie, a tym samym ukazywaliśmy młodym odbiorcom jak ważny jest drugi człowiek. Tydzień Profilaktyki zakończony został I Regionalnym Przystankiem Profilaktycznym w Szamotułach w którym wzięła udział młodzież ze szkół Powiatu Szamotulskiego, Powiatu Międzychodzkiego oraz młodzież z innych miast Polski.

W dniu 4 października I Przystanek Profilaktyczny został rozpoczęty V Marszem „ Masz odwagę iść przez życie swoją własną drogą ‘’ wśród licznie zaproszonych gości był z nami Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski, kurator specjalista z BKO w Poznaniu Justyna Piekarska oraz liczni kuratorzy z innych sądów między innymi  Kierownik ZKSS w SR w Obornikach Justyna Tolińska i zawsze wspierający nasze działania Kierownik ZKSS SR w Chodzieży Wojciech Bełka.  Ulicami Szamotuł młodzież wraz z nauczycielami, kuratorami, władzami samorządowymi, dyrektorami prezentowała profilaktyczne hasła: „Nie bij‘’, „Miej oczy otwarte‘’ , „Jesteś potrzebny”, „Stop przemocy‘’ , ‘’Warto marzyć‘’ , „Stop narkotykom‘’ , ‘’Mamo Tato uwierz we mnie‘’, „Daj mi pół litra miłości i działkę rozmowy‘’, „Mamo Tato ogarnij się‘’ okazując wiele radości, życzliwości odwagi, wyboru swojej własnej drogi.  W czasie I Przystanku młodzież miała możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach z instruktorami między innymi wokalnych, teatralnych, zumby, hip-hopu, plastycznych, fotograficznych, dziennikarskich, fitness-stepu, kulinarnych, instrumentalnych, stylizacji, czy fryzjerskich. Warto nadmienić, iż warsztaty fotograficzne prowadził Kierownik I ZKSS SR w Szamotułach Paweł Woźny.

Po kilku godzinach ćwiczeń młodzież zaprezentowała swoje efekty pracy w dniu następnym na oficjalnej Gali I Profilaktycznego Przystanku. Warto dodać, iż do późnych godzin nocnych młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w przedstawieniach teatralnych, w koncertach, w licznych animacjach, a przede wszystkim w szczerych wzruszeniach, serdecznościach w oparciu o gesty przyjaźni nawiązując relacje poprzez rozmowę, taniec, a przede wszystkim bycie ze sobą w zabawie, bez używek, bez przemocy.

Podczas koncertu wystąpił dla młodzieży kurator specjalista z Poznania pan Roman Fons wprowadzając wszystkich w niezwykły nastrój i pokazując, iż muzyka może być pasją, nawet, gdy na co dzień głównym zadaniem jest wychowanie i resocjalizacja.

W czasie, gdy młodzież intensywnie pracowała nad sobą, opiekunowie grup uczestniczyli w zajęciach z Sędzią Sądu Rejonowego w Szamotułach Kajetanem Kosterkiewiczem, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ aspekty prawne wśród dyrektorów, nauczycieli wzbudzają wiele emocji. Sędzia w sposób interesujący dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem wraz z panią dyrektor PPP w Szamotułach Anną Rożańską.      

W dniu 5 października na Hali Nałęcz w Szamotułach nastąpiło podsumowanie III Edycji Tygodnia Profilaktyki oraz I Regionalnego Przystanku Profilaktycznego PaT w Szamotułach. Młodzież uczestnicząca w Przystanku zaprezentował pracę wykonaną podczas kilkugodzinnych warsztatów, a tym samym opowiedziała o swoich doświadczeniach, czy przeżyciach w społeczności przystankowej.

Był to intensywny tydzień w ramach naszych działań odwiedziliśmy Szkołę w Otorowie, Szkołę Podstawową nr 2 w Szamotułach, Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach, skorzystamy z uprzejmości dyrektora Ośrodka Kultury pana Piotra Michalaka oraz szamotulskich szkół. Nasze spotkania inspirowały młodzież do odnalezienia swoich pasji, fascynowały w relacjach z instruktorami, motywowały do działań profilaktycznych, uskrzydlały nadając sens przyjaźni.

Profilaktyka w powiecie szamotulskim to nie tylko ulotki, a przede wszystkim działanie, praca z młodzieżą i promowanie mody na życie bez uzależnień. Kuratorzy wraz z innymi instytucjami łączą się by wspólnie działać dla młodzieży, by wspólnie i głośno mówić o tym, co w życiu ważne, by pokazywać młodym ludziom jak warto dokonywać właściwego wyboru, a przede wszystkim dawać młodym osobom czas i obecność by ich życie było uczciwe, zgodne z prawem, radosne i pełne pozytywnych wzruszeń.    

Autor: Tomasz Grochowski


Cóż to takiego PaT? Wytłumaczenie nie jest aż tak trudne. To skrót od nazwy „Profilaktyka a Ty” czyli ogólnopolskiego programu walki  z uzależnieniami i wykluczeniem społecznym młodych ludzi.

Jak twierdzi autor projektu Grzegorz Jach, to sposób na promowanie mody na życie bez uzależnień: od alkoholu, narkotyków i … internetu. To na wskroś humanistyczna akcja pokazująca młodzieży, że można  funkcjonować bez używek, a trzeźwy świat jest o wiele atrakcyjniejszy niż ten, w którym żyją uzależnieni i wykluczeni. 

W pierwszy październikowy weekend  w Szamotułach pojawiła się silna grupa PaT z dalszej i bliższej okolicy. A że program stawia na aktywność to i warsztaty przygotowane przez organizatorów nie dawały młodzieży czasu na dłuższy odpoczynek. Jednak PaT-owskie spotkania i warsztaty rozpoczęły się już wcześniej. W Otorowie przez kilka dni młodzież przygotowywała spektakl „Sekret” w reżyserii Grzegorza Jacha. 

Pierwszy Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach rozpoczął piątkowy Marsz. Marsz ludzi uśmiechniętych, przyjaznych, rozdyskutowanych i – co najważniejsze, otwartych. Po oficjalnym otwarciu Przystanku w hali „Nałęcz”, jeszcze w piątek rozpoczęły się zajęcia warsztatowe:  plastyczne, plakatu zaangażowanego,  instrumentalne, wokalne, hip-hopu, skarpbockingu, zumby, finess – stepu, Dj’skie, fryzjerskie, fotograficzne, kulinarne i  stylizacji. Wieczorem  koncerty i przedstawienia  teatralne. W Auli Szkoły Podstawowej nr 2  szamotulanie zobaczyli spektakle na motywach prozy Czechowa i Mrożka. Działo się dużo I twórczo. I tak aż do sobotniej Gali …..

Społeczność PaT–owska to środowisko wyjątkowo otwarte:

 „Każdy młody człowiek, który przychodzi do naszej PaT-owskiej społeczność utrzymuje bliskie relacje z rówieśnikami.  W naszej grupie są dzieci po przejściach, lecz  także młodzież tzw. dobrych domów. My nie stygmatyzujemy, zapraszamy każdego, każdy znajdzie coś dla siebie.  Dla każdego mamy czas i przestrzeń do działania. Metoda twórczej profilaktyki rówieśniczej, na której opiera się PaT,  sprawdza się od początku działania w naszej świetlicy środowiskowej „Anioły „. W PaT-cie otrzymaliśmy idę i dziś tworzymy społeczność, którą najprościej można zdefiniować: młody człowiek dla drugiego młodego człowieka.” – mówi Agnieszka Nowaczyk, psycholog, ekspert programu PaT, kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Autor: Agnieszka Nowaczyk

Linki do filmów z wydarzenia:
https://drive.google.com/file/d/1IECCkTL7DtVPZbitHsyWc4asJnex6aGr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HVq7JkK55uQVEflvy_NWY4HKgKDJ1Sge/view?usp=sharing

Za nami piąta – jubileuszowa edycja krynickiej konferencji. Ponownie zgromadziła liczne grono uczestników, którzy doceniają wysoką jakość merytoryczną oraz doskonałą organizację spotkania. W tym roku organizatorzy zaprosili blisko 50 prelegentów i moderatorów z Polski i sąsiedniej Słowacji. Wspólnie z ponad stu uczestnikami przez trzy dni dyskutowali o tym jak skuteczniej pomagać osobom znajdującym się na życiowym zakręcie. Nie zabrakło też tradycyjnej wycieczki. Drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się z wizytą studyjną do Zakładu Karnego w sąsiedniej Słowacji, gdzie poznali stosowane tam rozwiązania penitencjarne i postpenitencjarne. Słowaccy goście w tym czasie udali się zaś, z wizytą do polskiej jednostki penitencjarnej.

Oprócz specjalistów ze świata nauki, praktyków, w tym licznej grupy kuratorów sądowych oraz ekspertów reprezentujących wszystkie szczeble Służby Więziennej, głos zabrali również Ci, dla których zgromadzeni w Krynicy pasjonaci resocjalizacji na co dzień starają się poświęcać swój czas – byli więźniowie.


Z niecierpliwością czekamy na opracowanie i powstanie pokonferencyjnej publikacji, która ponownie ukaże się wiosną na łamach Wydawnictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Krynickie wydarzenie ponownie zostało odnotowane przez serwisy informacyjne:
https://sadeczanin.info/rozmaitosci/co-laczy-jubileuszowy-tort-krynicka-konferencje-i-sursum-corda
https://mtv24.tv/artykuly/wydarzenia/jak_pomoc_wychodzacym_na_wolnosc_wiezniom-16619.html

Więcej informacje na stronie: http://konferencjakrynica.pl

Ten człowiek się nie zatrzymuje! To Usain Bolt krwiodawstwa. Rekord po rekordzie. Tym razem na celownik bierze wartość 37,8 (!) … litra krwi. Wierzymy, że – z pomocą św. Mikołaja, rekord padnie.

Piotr Cyruliczek – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Obornikach oraz jego koleżanki i koledzy z Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapraszają na mikołajkową edycję akcji pt. Mamy to we krwi. Odbędzie się ona 6 grudnia 2019 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa w Obornikach.

Akcja została objęta patronatem Starostwa Obornickiego i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce.

Od maja 2018 r. w ramach akcji Mamy to we krwi udało się zebrać wspólnie 245 litrów krwi!

Za aktywną pracę na rzecz propagowania idei PCK oraz honorowego krwiodawstwa Koło Honorowych Krwiodawców przy I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Obornikach zostało docenione przez Polski Czerwony Krzyż. Gratulujemy!

Organizatorzy Konferencji pt. Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych, która odbędzie się w dniach 11- 13 grudnia w Krynicy-Zdroju, informują, że pozostało już dosłownie kilka ostatnich wolnych miejsc. Osoby, które zastanawiają się nad skorzystaniem z zaproszenia powinny się pospieszyć.

Tymczasem niemal dopięty został program wydarzenia. Przedstawiamy go poniżej. Tradycyjnie drugiego dnia konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce. Tym razem odwiedzą zakład karny na Słowacji a potem wezmą udział w degustacji lokalnych słowackich produktów.

Informacje o warunkach uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: http://konferencjakrynica.pl


Program Konferencji

W poniedziałek 2.12.2019 r. startują zapisy do imprezy biegowej, która z roku na rok zyskuje na popularności także wśród kuratorów sądowych. Nic dziwnego, skoro jego promotorką i jedną z pomysłodawczyń jest kurator sądowa – p. Anna Myślińska.

Od pięciu lat pani kurator wraz ze Służbą Więzienną i Dzielnicą Białołęka organizuje Białołęcki Bieg Wolności wokół Aresztu Śledczego na Białołęce. Bieg wypada zawsze w okolicy rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym roku odbędzie się 14 grudnia od godz. 12:13. Podstawowy dystans to 13 km, ale można również ukończyć tylko jedną z trzech pętli tj. 4,3 km.

Impreza ma charakter otwarty, a jednym z jej celów jest upamiętnienie osób internowanych w stanie wojennym. Już od pierwszej edycji organizatorzy zapraszają do udziału kuratorów sądowych oraz funkcjonariuszy służby więziennej. Chcą w ten sposób integrować środowisko i popularyzować uprawienie sportu jako sposobu na radzenie sobie ze stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Bieg z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Dzielnica funduje puchary dla najlepszych uczestników, również wśród kuratorów i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od pierwszej edycji w organizację biegu angażują się także Kuratorzy Okręgowi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce organizatorzy zwolnili w tym roku z opłaty startowej uczestniczących w biegu kuratorów sądowych. Urząd Dzielnicy Białołęka i Służba Więzienna zapewniają nagrody, organizację, posiłek, medal za ukończenie biegu. Specjalne puchary dla najszybszej kuratorki zawodowej i najszybszego kuratora zawodowego ufundował Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie: www.biegwolnosci.waw.pl Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Zdjęcie: Jacek Deneka
(źródło: https://www.facebook.com/bialoleckibiegwolnosci)

Bardzo miło nam poinformować, że w październiku 2019 r. po ponad rocznym okresie rozmów, videokonferencji, ustaleń i spotkań, nieletni z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zostali beneficjentami projektu „Swim for Your Future”. Spiritus movens projektu jest Pan Tomasz Piotrkowski wychowawca w ośrodku kuratorskim, kurator społeczny, a jednocześnie entuzjasta sportu i trener lekkoatletyki. Projekt resocjalizacyjny otrzymał akceptację Prezesa The Decathlon Corporate Foudation Pana Jean Pierre’a Haemmerleina, która przeznaczyła środki finansowe na jego realizację, w tym zakup sprzętu sportowego niezbędnego do projektu, a także usług, w okresie najbliższych 3 lat. Celem fundacji jest promowanie projektów z wykorzystaniem nauki, szkoleń oraz uprawianiem sportu dla osób znajdujących się m. in. w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej.

Projekt jest realizowany przez sieć partnerów, którzy mają swoje jasno określone zadania. Partnerem projektu jest między innymi Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych, jako tzw. gwarant dżentelmeński, który będzie koordynował kontynuowanie udziału w projekcie osób, które już opuszczą ośrodek kuratorski. 

Poza tym Dyrektor sklepu sportowego Decathlon Słupsk – Pani Magdalena Drozd koordynuje przedsięwzięcia sportowe organizowane przez Decatholn, w których udział mogą wziąć nieletni z ośrodka kuratorskiego, a także wraz z grupą pracowników – wolontariuszy z Decathlon organizuje dni otwarte dla nieletnich w firmie w celu zapoznawania ich ze specyfiką pracy oraz szkoleniami w różnych obszarach pracy i sportów. 

Systematyczny trening mentalny jest prowadzony przez Pana Marcina Prusa (97 – krotnego Reprezentanta Polski w Siatkówce, MVP Mistrzostw Świata w Siatkówce w Bahrajnie, a także najlepszego siatkarza 25 – lecia Zaksy Kędzienyn – Koźle – wielokrotnego Mistrza Polski w siatkówce i ambasadora Szkolnych Ośrodków Siatkarskich), który prowadzi swoje działania w ośrodku kuratorskim w ramach realizacji zdań z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywana problemów uzależnień w Słupsku. 

W celu „podążania” za osobami biorącymi udział w projekcie, nieletni są objęci badaniem dynamiki zmian planów życiowych, które jest realizowane przez dra Pawła Kozłowskiego – kierownika ośrodka i jednocześnie adiunkta w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Pierwszy etap projektu jest wykonywany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku, którego ratownicy – instruktorzy prowadzą naukę pływania. Po tym etapie nieletni przystąpią do egzaminów na kartę pływacką. Następnie będą prowadzone dalsze działania szkoleniowe w celu uzyskania przez nieletnich uprawnień młodszych ratowników wodnych i kolejne. Celem jest także to, iż  w przyszłości, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, to oni będą szkolić młodsze osoby z ośrodka kuratorskiego. 

Działania resocjalizacyjne w oparciu o sporty wodne na obecnym etapie odbywają się w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku, dzięki czemu poza samą nauką pływania jest także czas na zabawę, rekreację oraz na rozmowy wychowawcze poza siedzibą ośrodka. Wszystko na poziomie dużej dynamiki, energii i nadziei na realizację konkretnych celów i planów życiowych.