czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "KRK"

KRK

W dniu 3 sierpnia 2020r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Opinia Rady, co do zasady, jest pozytywna. Autorzy dokumentu podkreślają jednak, że uposażenie aplikantów kuratorskich w dalszym ciągu znajduje się poniżej wynagrodzenia minimalnego i obecnie wynosi 2539,95 zł.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

2030

W dniu 23 maja 2019r. o godzinie 14:00 w Senacie RP odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Do udziału w ww. posiedzeniu została również zaproszona Krajowa Rada Kuratorów, którą reprezentować będą Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera oraz Zastępca Przewodniczącego Waldemar Saliński.

KRK przygotowała również opinię dotyczącą nowelizowanej ustawy w zakresie odnoszącym się do kwestii związanych z zadaniami przypisanymi kuratorom sądowym realizującym orzeczenia w sprawach karnych.

Tekst opinii KRK dostępny jest TUTAJ.

W dniach 11-12 kwietnia 2019r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskich 11 odbyło się IV posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji. Zachęcamy do zapoznania się udostępnionymi przez KRK materiałami, które są efektem prac Rady:
Komunikat z IV posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów,
Uchwała nr 1 o powołaniu H. Pawlaczyka na eksperta KRK,
Uchwała nr 2 w sprawie podziękowań dla Pani Renaty Cieszko za zasługi i pracę na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce,
Uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych w 2019 roku,
Uchwała nr 4 w sprawie zagwarantowania w budżecie na rok 2020 środków na wzrost wynagrodzeń w grupie kuratorów sądowych i włączenia do prac nad budżetem przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów,
Uchwała nr 5 w sprawie przyznania medali pamiątkowych Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Kuratora Sądowego w 2019 roku,
Uchwała nr 6 w sprawie podziękowań za zaangażowanie w organizację III Kongresu Kuratorskiego,
Uchwała nr 7 w sprawie stworzenia listy kuratorów sądowych będących w trakcie przewodu doktorskiego albo posiadających tytuł naukowy doktora lub wyższy

Jak informuje Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów: w dniu 29 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michałem Wójcikiem. W spotkaniu wziął także udział Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Artur Strumnik. Podkreślić należy, iż spotkanie było
efektem szybkiej reakcji Ministra Michała Wójcika na wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów z 18 marca 2019 roku
(KRK 13/V/2019).

W dniu 18 marca 2019r. Krajowa Rada Kuratorów skierowała do sekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości Pana Michała Wójcika między innymi następujące pytania: – czy w 2019 roku poza podwyżką wynikającą z podwyższenia kwoty bazowej planowane jest podwyższenie wynagrodzeń w grupie zawodowych kuratorów sądowych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, w jaki sposób byłaby ona przeprowadzona oraz czy obowiązywałyby od 01 stycznia 2019 roku?
– w jakiej wysokości zabezpieczone zostały środki na przeprowadzenie awansów w grupie zawodowych kuratorów sądowych i dla jakiej liczby awansów mają one stanowić pokrycie? – według jakich kryteriów dokonany został podział środków na awanse na poszczególne okręgi
sądowe i jaka liczba awansów przypadła w udziale każdemu z nich?

Z pełną treścią pisma można zapoznać się TUTAJ.

W dniu 20 lutego 2019r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera przesłał do sekretariatu podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Łukasza Piebiaka propozycje uregulowań i przepisów o istotnym znaczeniu dla Kuratorskiej Służby Sądowej. Przesłane propozycje dotyczą między innymi: kwestii ustrojowych; wynagrodzeń kuratorów sądowych; uregulowań z zakresu prawa pracy; liczebności zespołów kuratorskich; funkcji zastępcy kierownika, czy bezpieczeństwa pracy.Prace nad przekazanym dokumentem zostały zainicjowane po spotkaniu delegacji Krajowej Rady Kuratorów z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 28 grudnia 2018r.

Z treścią propozycji zmian w przepisach dotyczących KSS zapoznać się można TUTAJ.

W dniach 21-23 listopada 2018r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie Odbyło się III posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji.

Poniżej zamieszczamy komunikat z posiedzenia KRK oraz podjęte przez delegatów uchwały.

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów  Grzegorz Kozera dokonał otwarcia III Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji i powitał wszystkich, przybyłych delegatów. Następnie wskazał, że posiedzenie to przypadło w szczególnym czasie ze względu na zapowiedź przez Pana Łukasza Piebiaka- Podsekretarza Stanu w MS, dotyczącą przekazania do konsultacji publicznych, a następnie międzyresortowych projektu zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, która zbiegła się w czasie z odwołaniem Pana Henryka Pawlaczyka- wcześniej będącego Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów, funkcji Naczelnika Wydziału Kurateli Sądowej w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Komunikat w wersji PDF dostępny jest tutaj.

Pismo przewodnie skierowane do Ministra Sprawiedliwości można pobrać tutaj.

Uchwała Nr 1.

Uchwała Nr 2.

Podziękowanie dla Henryka Pawlaczyka.

Uchwała Nr 3.

Uchwała Nr 4.

Komunikat

z III posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów V kadencji

21-23 listopada 2018r.

Kraków , Sąd Okręgowy w Krakowie

I Dzień obrad – 21.11.2018r.

O godzinie 1200 Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów  Grzegorz Kozera dokonał otwarcia III Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji i powitał wszystkich, przybyłych delegatów.

Przewodniczący Rady wskazał, że posiedzenie to przypadło w szczególnym czasie ze względu na zapowiedź przez Pana Łukasza Piebiaka- Podsekretarza Stanu w MS, dotyczącą przekazania do konsultacji publicznych, a następnie międzyresortowych projektu zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, która zbiegła się w czasie z odwołaniem Pana Henryka Pawlaczyka- wcześniej będącego Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów, funkcji Naczelnika Wydziału Kurateli Sądowej w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Dyskusja dotycząca tych zagadnień, mających istotne znaczenie dla Kuratorskiej Służby Sądowej zdominowała początkową część posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Rada zadecydowała o przygotowaniu uchwały, w której za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości złoży podziękowania Panu Henrykowi Pawlaczykowi i zasygnalizuje, że decyzja ta jest dla środowiska zawodowych kuratorów sądowych zaskakująca.

Następnie Tomasz Macul- Delegat do KRK okręgu szczecińskiego, a zarazem Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej, zapoznał Radę z projektem zmian Regulaminu Krajowej Rady Kuratorów. Przyjęcie poszczególnych poprawek rekomendowanych przez komisję nastąpiło w odrębnych głosowaniach i każdorazowo poprzedzone było dyskusją, po czym Przewodniczący KRK przeprowadził głosowanie, podczas którego Rada przyjęła pełen tekst znowelizowanego Regulaminu.

Kolejnym punktem obrad Rady były kwestie związane z wynagrodzeniami kuratorów sądowych. Waldemar Saliński- Zastępca Przewodniczącego KRK poinformował zebranych, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich jest na etapie opiniowania przez Stały Komitet Rady Ministrów. W nawiązaniu do tego, Przewodniczący KRK odnowił temat wystąpienia przez Radę z wnioskiem dotyczącym oczekiwań wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych. Przypomniał, iż padła propozycja, aby postulowana przez Radę kwota podwyżek wyniosła 1 000 zł na etat, niezależnie od stopnia awansowego, tak aby w przeważającej części rekompensowała brak wzrostu wynagrodzeń na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat. Rada ustaliła, że przygotowany zostanie w tej kwestii projekt uchwały, który ujmował będzie nie tylko postulaty dotyczące doraźnego wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych, ale także wypracowania mechanizmu, który gwarantowałby ich realny, coroczny wzrost w przyszłości.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kozera poinformował też, że 20 listopada 2018 r. wystosował jeszcze jedno pismo do Pana Zbigniewa Ziobry- Ministra Sprawiedliwości, w którym ujął zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, konieczności przyjęcia rozwiązań i przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń kuratorów sądowych na takim poziomie, który realnie rekompensowałby spadek ich wartości nabywczej, zapewnienia środków na awanse w grupie kuratorów sądowych, jak również podkreślił potrzebę podjęcia dialogu pomiędzy Kierownictwem resortu i Krajową Radą Kuratorów.

II Dzień obrad – 22.11.2018r.

Przewodniczący KRK Grzegorz Kozera otworzył drugi dzień obrad i powitał zaproszonych do udziału w posiedzeniu przedstawicieli Biura Kuratora Okręgowego w Krakowie – Janinę Dziuban , Agnieszkę Bogusz  – zastępcę Kuratora Okręgowego w Krakowie oraz delegowaną do Biura Kuratora Okręgowego kurator specjalistę Monika Zamarlik- Mazurek. Przewodniczący Rady podziękował im za pomoc w zorganizowaniu posiedzenia KRK w Krakowie.

Następnie przedstawił relację z działań Prezydium Rady w okresie między posiedzeniami. Poinformował, że w związku z publikacjami, które ukazały się na łamach Gazety Sądowej i poddawały w wątpliwość zarówno podstawy ustrojowe zawodu kuratora sądowego jako zawodu zaufania publicznego, jak i jego dotychczasowe usytuowanie w strukturze wymiaru sprawiedliwości (między innymi w zakresie Kodeksu Etyki Kuratora, samorządu zawodowego, czy statusu samodzielnego pracownika merytorycznego), przygotowywany jest tekst polemiczny.

Nadto oznajmił, że wykonane zostały przez Prezydium Rady uchwały podjęte podczas ostatniego posiedzenia, w tym uchwała skierowana do Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wydania opinii na temat obowiązków pracodawcy do zaopatrzenia kuratorów sądowych w obuwie i odzież roboczą, bądź do wypłaty stosownego ekwiwalentu.

Zdał też relację ze spotkania Komitetu organizacyjnego III Kongresu Kuratorskiego, który 25 i 26 lutego 2019 ma odbyć się w Poznaniu. Podczas ostatniego spotkania opracowany został scenariusz klipu reklamowego na 100-lecie kurateli sądowej w Polsce, a także zaakceptowany wstępny program kongresu i podział miejsc przypadających na poszczególne okręgi sądowe.

Przekazał też informację na temat spotkania kuratorów sądowych z przedstawicielami Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas spotkania Krajową Radę Kuratorów reprezentowali: Grzegorz Kozera- Przewodniczący, Marzena Depińska- delegat okręgu sieradzkiego, Rafał Sitarz- delegat okręgu opolskiego i Aleksander Samek- delegat okręgu wrocławskiego.

Pan Dariusz Cieślik- Zastępca Dyrektora w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich zapoznał przedstawicieli kuratorów sądowych z rozwiązaniami wypracowanymi w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: ujednoliceniem wieku odpowiedzialności nieletnich od 10 roku życia w przypadku demoralizacji lub dokonania czynu karalnego, wprowadzeniem instytucji możliwości zakończenia postępowania wobec nieletniego jeszcze na etapie przesądowym- w szkole lub policji, wprowadzeniem nowej kategorii placówek- ośrodków readaptacji nieletnich, zniesieniem obowiązku przeprowadzania przez kuratorów sądowych u nieletnich badań na zawartość alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Zasygnalizował nadto, że są prace koncepcyjne dotyczące uregulowania czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych, w szczególności obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi.

Reprezentanci kuratorów przedstawili propozycje uregulowań, które uwzględniały konieczność precyzyjnego określenia w wydanym przez sąd orzeczeniu czasu trwania kontaktu, miejsca w którym miałby się on odbywać, a także wskazania osób, określenia osób, które nie mogą brać w nim udziału. Przedstawione propozycje dotyczyły także ograniczenia czasu trwania jednorazowego kontaktu do 4 godzin, gdyż po takim okresie u dziecka ujawniają się już objawy zmęczenia, a ogólnego czasookresu, na jaki byłyby one orzekane w obecności kuratora co do zasady nie przekraczałaby 6 miesięcy.

Propozycje kuratorów uwzględniały też, że ryczałt za obecność przy kontakcie byłby wypłacany niezwłocznie, a zwrot innych kosztów ponoszonych przez kuratora następowałby na podstawie przedłożonych przez kuratora rachunków, na zasadach analogicznych do zasad przyznawania wynagrodzenia biegłym. Przedstawiciele KRK zaproponowali też, aby kuratorzy na wzór spraw, w których kontrolują oni obowiązki nałożone na nieletnich, wykonywali oni sprawy z zakresu kontroli warunków życiowych osób poddanych prawnej opiece lub kurateli. Wiązałoby się to z wyposażeniem kuratorów rodzinnych w kompetencje do pozyskiwania informacji z PCPR, zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków pomocy społecznej, itp., a także formułowania wobec prawnego opiekuna lub kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie zaleceń dotyczących pełnionej funkcji lub warunków życiowych zapewnionych osobie poddanej prawnej opiece lub kurateli.

Następnie prace Krajowej Rady Kuratorów prowadzone były w komisjach:

  • Komisja legislacyjno- prawna pracowała nad rekomendacjami zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r . o kuratorach sądowych.
  • Komisja monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami kuratorów pracowała nad opracowaniem propozycji przepisów ustawowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia kuratorów od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku kuratorów społecznych także od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zajmowała się też oceną ryzyka pracy kuratora sądowego.
  • Komisja rozwoju i współpracy – zajmowała się kwestią przygotowania folderu informacyjnego o służbie kuratorskiej oraz plakatu z okazji 100 lecia kurateli sądowej, opracowaniu zasad współpracy ze związkami zawodowymi, a także wyodrębnieniem w ustawie o kuratorach sądowych rozdziału poświęconego bezpieczeństwu  pracy kuratorów sądowych.

Prezydium Rady i Przewodniczący komisji stałych podjęli też przygotowania materiałów na posiedzenie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej poświęcone kuratorskiej służby sądowej, które wstępnie zaplanowane zostało na 18 grudnia bieżącego roku.

III Dzień obrad- 23.11.2018r.

Obrady rozpoczęły się od kontynuowaniem pracy w komisjach. Następnie Przewodniczący wznowił obrady plenarne Krajowej Rady Kuratorów, podczas których przedstawione zostały przygotowane projekty uchwał. Po uzgodnieniu ostatecznej ich treści, Rada podjęła uchwały:

  • w sprawie warunków pracy i płacy zawodowych kuratorów sądowych, tj. wzrostu w 2019 roku wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o 1 000,00 złotych miesięcznie brutto i wypracowaniu rozwiązań prawnych skutkujących corocznym wzrostem wynagrodzeń kuratorów sądowych na poziomie procentowym nie mniejszym niż wzrost średniego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, poczynając od 2020 roku (uchwała skierowana do Ministra Sprawiedliwości),
  • w sprawie podziękowań dla Pana Henryka Pawlaczyka w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości za działania na rzecz rozwoju kurateli sądowej i współpracę z Krajową Radą Kuratorów,
  • w sprawie upoważnienia Komisji rozwoju i współpracy do opracowania folderu i plakatu z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce,
  • w sprawie powołaniu komisji nadzwyczajnej do zorganizowania w Sejmie, w 2019 roku konferencji z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce.

Nadto Rada postanowiła złożyć pisemne podziękowania za promowanie Kuratorskiej Służby Sądowej:

  • Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych „Frontis” i zastępcy Kuratora Okręgowego we Wrocławiu- Grzegorzowi Miście za zorganizowanie w październiku bieżącego roku konferencji What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy.
  • Krzysztofowi Jasińskiemu- zastępcy Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu, Krakowskiemu Stowarzyszeniu Kuratorów Sądowych i jego prezesowi Dariuszowi Palmirskiemu – delegatowi do KRK okręgu krakowskiego za organizację cyklicznie, każdego roku odbywającej się konferencji poświęconej tematyce readaptacji społecznej skazanych.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami kuratorów Lechowi Sobieszczukowi, który poinformował, że w najbliższym czasie komisja prześle Prezydium Rady propozycje przepisów ustawy o kuratorach sądowych dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej kuratorów zawodowych, a w przypadku kuratorów społecznych także ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, których koszty pokrywane byłyby ze środków Skarbu Państwa.

W końcowej fazie obrad Rada zajęła się sprawami bieżącymi, w tym omówieniem procedury dotyczącej opiniowaniem projektu zmiany ustawy o kuratorach sądowych, powstaniem branżowych związków zawodowych, reakcją samorządu w przypadku brak satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości na zgłoszone postulaty płacowe.

Na tym porządek obrad wyczerpano. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów podziękował delegatom za aktywny udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

Komunikat sporządzili:

Urszula Strojek-Porowska

Delegat okręgu łomżyńskiego

Karol Knop

Delegat okręgu poznańskiego

Komunikat zatwierdził po wniesieniu poprawek redakcyjnych zatwierdzonych przez protokolantów

Z upoważnienia Prezydium,

Przewodniczący

Krajowej Rady Kuratorów

Grzegorz Kozera

 

 

 

 

W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o wartość 0.04, w następstwie czego wzrosną one w ujęciu kwotowym o 75 zł brutto.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Projekt został w dniu 24 października br. skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady Kuratorów. Wyznaczono 7 dni na odpowiedź.

W celu pobrania projektu Rozporządzenia należy kliknąć tutaj.

Pismo do Krajowej Rady Kuratorów dostępne jest tutaj.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj.

Poniżej zamieszczamy opinię KRK dotyczącą procedowanego aktu prawnego: