sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "KRK"

KRK

2189

W dniu 18 lipca 2018r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię na temat propozycji zmian w prawie rodzinnym. W opinii przeczytać możemy między innymi, że Kuratorzy sądowi popierają dążenia ustawodawcy do zagwarantowania dziecku prawa do wychowania przez obydwoje rodziców i możliwości utrzymywania z nimi swobodnego kontaktu, także w sytuacji gdy żyją oni w rozdzieleniu, jak również dążenia do wyeliminowania automatyzmu w ograniczaniu władzy rodzicielskiej temu z rodziców, z którym dziecko nie przebywa stale.

Pełny tekst opinii dostępny jest tutaj.

Zmiany w kodeksie rodzinnym stały się również przedmiotem rozmowy przewodniczącego KRK pana Grzegorza Kozery z dziennikarką portalu www.lex.pl. Wywiad z szefem samorządu zawodowego kuratorów sądowych dostępny jest na stronie www.lex.pl/czytaj.

2163

W dniu 27.09.2017r. w Sejmie RP odbyło się  posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji. Posłowie zajęli się między innymi rozpatrzeniem ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 1676).

W obradach Komisji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów w osobach pani kurator Renaty Cieszko – sekretarza prezydium KRK oraz pan kurator Rafał Sitarz – delegat do KRK z okręgu opolskiego. Kuratorzy przedstawili stanowisko KRK odnoszące się do projektowanych zmian.

Zapis relacji TV z posiedzenia Komisji znajduje się tutaj.

Ze stanowiskiem KRK można zapoznać się tutaj.

 

 

 

2322

W dniu 18 września 2017 r. odbyło się posiedzenie połączone z podsumowaniem drugiego roku działalności Porozumienia. Zebrani Sygnatariusze przewodnictwo w Porozumieniu przekazali Naczelnej Radzie Adwokackiej.   Podczas spotkania sekretarz Porozumienia przedstawił autorskie podsumowanie działalności organizacji, które można przeczytać tutaj.

Przypomnijmy, że środowisko kuratorskie reprezentują jako sygnatariusze: Krajowa Rada Kuratorów, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz należące do forum obywatelskiego Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM.

O idei porozumienia można przeczytać tutaj.

Z upoważnienia Prezydium KRK informujemy, że podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów, które odbyło się w dniach 25-26 kwietnia 2017r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskich 11 dokonano zmian w składzie prezydium Rady.

Z funkcji przewodniczącego zrezygnował Henryk Pawlaczyk – naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji w MS.

Uzupełnione prezydium kształtuje się następująco:

Przewodniczący prezydium – Grzegorz Kozera,  delegat okręgu częstochowskiego,

z-ca przewodniczącego prezydium – Waldemar Saliński, delegat okręgu elbląskiego,

sekretarz prezydium – Renata Cieszko, delegat okręgu siedleckiego.

 

(Przewodniczący G. Kozera – pierwszy z lewej strony, z-ca przewodniczącego W. Saliński – środek, sekretarz prezydium – Renata Cieszko – pierwsza z prawej strony).

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. Henryk Pawlaczyk został Naczelnikiem Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji. Do DWOIP  delegowani zostali również kuratorzy Wioletta Włodyga, Grzegorz Kozera, Tomasz Krzymiński, 

Już niedługo więcej informacji o zaistniałych zmianach.

W dniu wczorajszym (29.11.2016r.) odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Praworządności i Praw Człowieka. Członkowie Komisji dyskutowali między innymi o Rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany mają dotyczyć zwiększenia zatrudnienia wśród osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych m. in. poprzez poszerzenie zakresu prac wykonywanych przez skazanych nieodpłatnie oraz zwiększenie możliwości finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy przez podniesienie potrącenia na ten cel z przysługującego skazanym wynagrodzenia za pracę.

W obradach Komisji uczestniczyli kuratorzy: Wioletta Włodyka – zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie, Henryk Pawlaczyk – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Tomasz Krzymiński – delegat do KRK, Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej.

Transmisja TV z posiedzenia Komisji dostępna jest tutaj.

Krajowa Rada Kuratorów przedstawiła swoją opinię i uwagi do proponowanych zmian legislacyjnych. W opinii przeczytać możemy między innymi:

Krajowa Rada Kuratorów co do zasady popiera wszystkie działania zmierzające do poprawy skuteczności procesu readaptacji i resocjalizacji skazanych. Istotnym elementem procesu resocjalizacji osób skazanych, w tym także osadzonych w jednostkach penitencjarnych, jest wykonywanie przez ww. osoby pracy w postaci zatrudnienia zarobkowego lub nieodpłatnego. Aktywizowanie skazanych poprzez pracę kształtuje ich właściwe i pożądane postawy społeczne, przygotowuje do efektywnego życia w społeczności po opuszczeniu więzienia. Jednakże w ocenie środowiska kuratorskiego proponowane rozwiązania w odniesieniu do ogólnie przyjętych założeń polityki karnej wydają się być z nią niespójne. Jednym z głównych założeń reformy polityki karnej jest rozwijanie kar nieizolacyjnych takich jak kara grzywny samoistnej, kara ograniczenia wolności czy wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego SDE (nowelizacja k.k.w. z dnia 15 kwietnia 2016r.).

Pełny tekst opinii KRK dostępny jest tutaj.

W dniu 30.11.2016r. KRK uzupełniło opinię przesłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z przedstawionymi tezami zapoznać się można tutaj.

 

W dniu 15 listopada 2016r. w W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium pt.: „Luki w prawie wobec problemu tzw. porwań rodzicielskich” z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery. W seminarium udział wzięli również członkowie prezydium Krajowej Rady Kuratorów przewodniczący pan Henryk Pawlaczyk, zastępca przewodniczącego Grzegorz Kozera, sekretarz prezydium pani Reenata Cieszko.

Relacja z przebiegu seminarium oraz galeria zdjęć znajduje się na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Prezydent.pl

W dniu 11.10.2016r. Przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk uczestniczył w programie Echa Dnia emitowanym w TVP3. W audycji prócz przewodniczącego KRK udział wzięli prof. Jacek Wierciński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Tematem rozmowy była sprawa opisywana w mediach (pisaliśmy o niej tutaj) dotycząca postępowania sądu rodzinnego wobec ojca sześciorga dzieci.
Zapis rozmowy znajduje się tutaj.

 

W dniu 28.04.2016r. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów przekazało do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko dotyczące konieczności zmian legislacyjnych regulujących kontakty osoby uprawnionej z małoletnim dzieckiem w obecności kuratora sądowego. Dokument ten został również przekazany minister Beacie Kępie podczas spotkania, które odbyło się z inicjatywy KRK w dniu 28.04.2016r.

Opracowane przez Krajową Radę Kuratorów stanowisko jest równocześnie ustosunkowaniem się środowiska kuratorskiego do petycji skierowanej w dniu 09.02.2016r. przez Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka pod tytułem „O poszanowanie życia rodzinnego dziecka i jego tożsamości” do Rzecznika Praw Dziecka.

Tezy zawarte w opracowaniu Krajowej Rady Kuratorów zostały również zamieszczone w stanowisku przygotowanym przez KRK i Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, które w dniu 20.04.2016r. zostało przyjęte przez Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (pisaliśmy o tym tutaj).

Tekst stanowiska KRK dostępny jest tutaj.