niedziela, 25 lutego, 2024
Tags Posts tagged with "kurator sądowy"

kurator sądowy

2763

W dniu 26 listopada 2018r. do Sejmu RP wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697 (RODO).

Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO m in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.

Art. 61 procedowanego aktu prawnego wprowadza zmiany w obowiązującej obecnie Ustawie o kuratorach sądowych, poprzez dodanie przepisów umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osób, których postępowanie dotyczy (art. 9a i art. 9b uoks). Uprawnienia te zostaną nadane zarówno kuratorom zawodowym jaki społecznym (art. 87 ust. 3 uoks)

Zobacz: art. 61 (strony 79-81) projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/697

Uzasadnienie zmian przepisów w zakresie uprawnień kuratorów sądowych znajduje się na stronach 130 – 135 omawianego aktu prawnego.

Z lektury uzasadnienia wynika między innymi, że: zagwarantowanie kuratorom sądowym prawa do pozyskiwania danych osobowych dotyczących także innych osób niż te będące uczestnikami postępowania jest niezbędne dla realizowania podstawowych zadań przewidzianych przepisami prawa. Dotyczy to zwłaszcza kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Diagnozując sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletniego kurator sądowy musi mieć zagwarantowaną możliwość odniesienia się do czynników zagrażających dobru dziecka, których źródłem mogą być nie jego rodzice, ale inne osoby pozostające z tym dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Wykazujący skłonności do częstego spożywania alkoholu w znacznych ilościach czy też prezentujący zachowania nacechowane przemocą domownik pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z małoletnim lub nieletnim, niebędący jednak uczestnikiem postępowania, bez wątpienia będzie miał znaczenie dla oceny całokształtu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej tego właśnie małoletniego lub nieletniego. Poza tym, brak zagwarantowania uprawnień kuratorom sądowym do pozyskiwania danych o innych mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której przedstawiciele innych służb odmawialiby udzielenia informacji o istotnych zdarzeniach zarejestrowanych w systemach pod adresem zamieszkania małoletniego lub nieletniego, o ile nie dotyczyłyby one go bezpośrednio. Tym samym mogłoby to prowadzić do znacznego zafałszowania obrazu tego środowiska i utrudnić sądowi wydanie orzeczenia, adekwatnego do stanu faktycznego.

Należy podkreślić, że zaproponowana zmiana przepisów została przygotowana przez kuratorów sądowych delegowanych do Wydziału kurateli w DWOiP Ministerstwa Sprawiedliwości przy współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Pełny tekst projektu ustawy dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

2414

W dniu 26.11.2018r. portal PRAWO.PL opublikował artykuł pod tytułem: Kuratorzy obawiają się zmian w swojej ustawie. Autorka tekstu zauważa, że Potrzebę nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych dostrzegali również sami kuratorzy, do tej pory nie zapoznano ich jednak z propozycjami. Opracowywany projekt miał między innymi uregulować długo oczekiwaną kwestię sekretariatów zespołów kuratorskich i kompetencji ich kierowników. Regulacje te zawierała już ustawa przyjęta przez Sejm w 2015 roku, jednak o jej losach zadecydował  błąd popełniony przez Marszałka Sejmu. Prezydent dostał do podpisu niewłaściwą wersję, a Trybunał Konstytucyjny z tego powodu uznał ją za niezgodną z konstytucją.

Kuratorzy chcą jednak zmian opartych na ewolucji, a nie rewolucji.

Z artykułem można zapoznać się na stronie www.prawo 

W dniu 20.11.2018r. przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym Rada ponownie zwraca uwagę na kluczowe dla środowiska zagadnienia, między innymi na:

  • bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych,
  • uregulowanie kwestii awansów zawodowych kuratorów sądowych,
  • kompleksowe uregulowanie przepisów postępowania wykonawczego w odniesieniu do kuratorów rodzinnych

Zdaniem Rady podniesione kwestie mają istotne znaczenie dla możliwości wykonywania podstawowych zadań przez Kuratorską Służbę Sądową , które związane są zarówno z ochroną dziecka i rodziny, jak i poprawą bezpieczeństwa społecznego, gdyż dotyczą oddziaływań na sprawców przestępstw i służą rekompensowaniu strat poniesionych przez ich ofiary.

 

Pełna treść wystąpienia Krajowej Rady Kuratorów znajduje się poniżej

W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o wartość 0.04, w następstwie czego wzrosną one w ujęciu kwotowym o 75 zł brutto.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Projekt został w dniu 24 października br. skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady Kuratorów. Wyznaczono 7 dni na odpowiedź.

W celu pobrania projektu Rozporządzenia należy kliknąć tutaj.

Pismo do Krajowej Rady Kuratorów dostępne jest tutaj.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj.

Poniżej zamieszczamy opinię KRK dotyczącą procedowanego aktu prawnego:

2803

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport o funkcjonowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Kontrolerzy NIKu wskazują, że prawo regulujące pracę kuratorów sądowych ma wiele luk – brakuje jednolitych zasad dotyczących m.in. ich naboru, szkolenia, czy zapewnienia im bezpieczeństwa. Niejednoznaczna jest także kwestia nadzoru nad kuratorami, prowadzonego przez kuratorów okręgowych, ponieważ przepisy nie określają, jak powinien być on realizowany.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie www.nik.gov.pl

Jak podaje serwis prawo.pl w Ministerstwie Sprawiedliwości dobiegają końca prace nad nowym prawem dla nieletnich. Zgodnie z opracowywanymi propozycjami już 10-letnie dziecko mogłoby odpowiadać za popełnienie czynu karalnego, obecnie granicą jest 13 lat. Ma być też – jak ustaliło Prawo.pl – wprowadzona dolna granica wykazywania przejawów demoralizacji – również od 10 lat. 

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie serwisu www.prawo.pl

2114

W dniu 18 lipca 2018r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię na temat propozycji zmian w prawie rodzinnym. W opinii przeczytać możemy między innymi, że Kuratorzy sądowi popierają dążenia ustawodawcy do zagwarantowania dziecku prawa do wychowania przez obydwoje rodziców i możliwości utrzymywania z nimi swobodnego kontaktu, także w sytuacji gdy żyją oni w rozdzieleniu, jak również dążenia do wyeliminowania automatyzmu w ograniczaniu władzy rodzicielskiej temu z rodziców, z którym dziecko nie przebywa stale.

Pełny tekst opinii dostępny jest tutaj.

Zmiany w kodeksie rodzinnym stały się również przedmiotem rozmowy przewodniczącego KRK pana Grzegorza Kozery z dziennikarką portalu www.lex.pl. Wywiad z szefem samorządu zawodowego kuratorów sądowych dostępny jest na stronie www.lex.pl/czytaj.

W dniu 12 lipca 2018r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaprezentował nowy projekt Kodeksu rodzinnego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu: Projekt Kodeksu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, że prawo będzie jasne, precyzyjne i komunikatywne. Dlatego warto podkreślić, że poza przejrzystością przedstawionych przepisów oraz ich kompleksowością – skupienie regulacji prawnych w jednym akcie prawnym (prawo materialne, prawo procesowe i prawo wykonawcze) staje się tak ważne dla każdego z nas, w szczególności stron postępowania sądowego w sprawach rodzinnych. Należy dodać, że projekt Kodeksu rodzinnego po raz pierwszy wprowadza do polskiego prawa całościową regulację postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.

Należy podkreślić, że w pracach nad prezentowanym projektem aktywny udział brali również kuratorzy sądowi.

Jak wynika z analizy prezentowanego dokumentu projekt Kodeksu rodzinnego regulując w jednym akcie prawnym prawo rodzinne w trzech obszarach: prawa materialnego, prawa procesowego i prawa wykonawczego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dostępne jest na stronie https://brpd.gov.pl/

Projekt Kodeksu rodzinnego pobrać można tutaj.