sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "kuratorzy rodzinni"

kuratorzy rodzinni

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport pt. Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Fragment z wprowadzenia: Dostrzegając potrzebę opisu i diagnozy działalności prowadzonej przez kuratorów sądowych w tym właśnie obszarze, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: IWS) na zlecenie Ministra Sprawiedliwości zorganizował przygotowanie przedmiotowego raportu. Zespół powołany przez IWS opracował kwestionariusz ankiety badawczej, przeprowadził badanie aktowe 500 spraw dobranych na jego potrzeby, opracował wyniki badań aktowych, przygotował analizę dogmatyczną, opracowanie i analizę danych statystycznych. Dodatkowo opracowanie wzbogacają analizy stosowanych w Polsce przez służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe programów resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Raport zawiera opracowanie programów oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kuratorów rodzinnych, a także analizy komparatystyczne systemów probacyjnych pod kątem programów stosowanych przez służby probacyjne oraz prezentację na ich tle metod stosowanych przez kuratorów sądowych w Polsce. Przeprowadzono badanie empiryczne (aktowe) na próbie ponad 500 spraw sądowych, analizę dogmatyczną, statystyczną, komparatystyczną, oraz analizę wyników obserwacji nieuczestniczącej w zakresie wyznaczonym przedmiotem raportu. Publikację kończy przedstawienie wniosków de lege lata i sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Publikację można pobrać nieodpłatnie ze strony IWS.

Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa pani Aliny Prusinowskiej-Marek pt.: Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich – raport z badań aktowych .

Opracowanie zawiera wyniki badań aktowych przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, w okresie od kwietnia do września 2016 r.  Celem badań było sprawdzenie, czy trwające od co najmniej 3 lat nadzory wykonywane przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich są skuteczne i celowe. Badaniem objęto dokumenty z akt sądowych „Opm” i teczek kuratorskich „Opmk” w 206 sprawach z 26 sądów rejonowych. Uzupełniono je danymi jakościowymi uzyskanymi w trakcie dwóch wywiadów fokusowych z udziałem kuratorów zawodowych z apelacji warszawskiej. Autorka w końcowej części swojego raportu zawarła szereg cennych rekomendacji dotyczących m.in. potrzeby ujednolicenia sposobu dokumentowania czynności, potrzeby objęcia ubezpieczeniem społecznym kuratorów społecznych, wprowadzenia systemowej superwizji.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

2105

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w dniu 31 grudnia 2015r. do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uregulowanie postępowania wykonawczego w sprawach cywilnych i uwzględniającej rolę kuratorów sądowych, poprzez nowelizację ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

W ten sposób Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił opinię przedstawioną mu przez Krajową Radę Kuratorów w wystąpieniu z dnia 16 grudnia 2015 r. (KRK 72/IV/2015).  Przeprowadzanie przez kuratorów sądowych wywiadu środowiskowego stanowi ingerencję państwa w konstytucyjne chronione prawo obywateli do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dlatego podstawy i kryteria takich działań powinny być jasno i ściśle określone w przepisach rangi ustawowej. Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla się do przedstawionego mu postulatu kuratorów sądowych, aby w sposób kompleksowy określić w kodeksie postępowania cywilnego ich rolę w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych.
Pełny tekst wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny tutaj.
Komunikat RPO o wystąpieniu dostępny tutaj.
Na ten temat powstał też artykuł w serwisie rp.pl.