Publikacja IWS o metodach pracy kuratorów rodzinnych

Publikacja IWS o metodach pracy kuratorów rodzinnych

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport pt. Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Fragment z wprowadzenia: Dostrzegając potrzebę opisu i diagnozy działalności prowadzonej przez kuratorów sądowych w tym właśnie obszarze, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: IWS) na zlecenie Ministra Sprawiedliwości zorganizował przygotowanie przedmiotowego raportu. Zespół powołany przez IWS opracował kwestionariusz ankiety badawczej, przeprowadził badanie aktowe 500 spraw dobranych na jego potrzeby, opracował wyniki badań aktowych, przygotował analizę dogmatyczną, opracowanie i analizę danych statystycznych. Dodatkowo opracowanie wzbogacają analizy stosowanych w Polsce przez służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe programów resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Raport zawiera opracowanie programów oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kuratorów rodzinnych, a także analizy komparatystyczne systemów probacyjnych pod kątem programów stosowanych przez służby probacyjne oraz prezentację na ich tle metod stosowanych przez kuratorów sądowych w Polsce. Przeprowadzono badanie empiryczne (aktowe) na próbie ponad 500 spraw sądowych, analizę dogmatyczną, statystyczną, komparatystyczną, oraz analizę wyników obserwacji nieuczestniczącej w zakresie wyznaczonym przedmiotem raportu. Publikację kończy przedstawienie wniosków de lege lata i sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Publikację można pobrać nieodpłatnie ze strony IWS.