niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Rzecznik Praw Obywatelskich"

Rzecznik Praw Obywatelskich

źródło: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich we wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości zwrócili uwagę na fakt, ze obecnie w postępowaniach opiekuńczych nie istnieje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka. Zaapaleowali o otoczenie dziecka prawną opieką kuratora „kolizyjnego” i profesjonalnego pełnomocnika.

Rzecznicy zwrócili w piśmie uwagę na fakt, że w sprawach sądowych, w których rozstrzygane są tak istotne kwestie rodzinne, jak sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka czy np. kontakty dziecka z rodzicem, często dochodzi do zasadniczego i głębokiego konfliktu pomiędzy rodzicami. Zajmują oni skrajne stanowiska procesowe i prezentują wykluczające się koncepcje na sytuację wychowawczą dziecka. Sprawia to, że interes dziecka nie jest w postępowaniach tych właściwie reprezentowany.

Rzecznicy zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości o zwiększenie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym poprzez:

 

  • rozszerzenie katalogu spraw, w których działa kurator „kolizyjny” na sprawy dotyczące pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej, a także sprawy dotyczące kontaktów (przynajmniej do spraw, w których zdaniem sądu zaistniało realne zagrożenie dobra dziecka przez działania, zwłaszcza procesowe, rodzica),
  •  zapewnienie właściwych kwalifikacji kuratora „kolizyjnego”, zgodnie ze wskazaniem zawartym w sygnalizacji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. S 2/14,
  •  zapewnienie, aby dziecko w postępowaniu opiekuńczym mogło korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który działałby zgodnie ze wskazaniami i życzeniami dziecka.

Pełny tekst wystąpienia rzeczników dostępny jest tutaj.

źródło: www.brpd.gov.pl

4775

W dniu 01.06.2016r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja poświęcona sytuacji osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.  Jak można przeczytać na stronie internetowej RPO, udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, resortu spraw zagranicznych, Komendy Głównej Policji, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy dyskutowali o wnioskach płynących z przedstawionego dziś Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji w latach 2008-2015. O publikacji dr Adam Bodnar, płk Krzysztof Olkowicz – zastępca RPO i Justyna Lewandowska – dyrektorka KMP rozmawiali również z dziennikarzami podczas konferencji prasowej.

Pełna informacja na temat konferencji dostępna jest tutaj.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji dostępny jest tutaj.

2154

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w dniu 31 grudnia 2015r. do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uregulowanie postępowania wykonawczego w sprawach cywilnych i uwzględniającej rolę kuratorów sądowych, poprzez nowelizację ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

W ten sposób Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił opinię przedstawioną mu przez Krajową Radę Kuratorów w wystąpieniu z dnia 16 grudnia 2015 r. (KRK 72/IV/2015).  Przeprowadzanie przez kuratorów sądowych wywiadu środowiskowego stanowi ingerencję państwa w konstytucyjne chronione prawo obywateli do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dlatego podstawy i kryteria takich działań powinny być jasno i ściśle określone w przepisach rangi ustawowej. Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla się do przedstawionego mu postulatu kuratorów sądowych, aby w sposób kompleksowy określić w kodeksie postępowania cywilnego ich rolę w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych.
Pełny tekst wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny tutaj.
Komunikat RPO o wystąpieniu dostępny tutaj.
Na ten temat powstał też artykuł w serwisie rp.pl.

2076

Z wielką satysfakcją informujemy , że Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał cztery medale kuratorom sądowym, którzy zasłużyli się ochronie praw człowieka. Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r.  Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Może ona zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

W tym roku na wniosek Krajowej Rady Kuratorów odznaczenia te otrzymali:
pośmiertnie śp. kurator Tadeusz Jedynak i śp. kurator Agnieszka Bartkowiak oraz kurator społeczny Jacek Kamil Jastrzębski i kurator zawodowy Aleksandra  Dyrda.

Uroczyste wręczenia odznaczeń odbywać się będą wg następującego harmonogramu:
W dniu 25 listopada br. odznaczenie odebrała wdowa po śp. Tadeuszu Jedynaku – pani Ilona Jedynak. W grudniu odznaczenie otrzyma pan kurator Jacek Jastrzębski. W styczniu 2016 r. odznaczenie odbiorą najbliżsi śp. kurator Agnieszki Bartkowiak. W lutym 2016r. pani kurator Aleksandra Dyrda.

Niewątpliwie wyróżnienia te są wyrazem zaangażowania kuratorów sądowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i troski o respektowanie praw jego członków, zwłaszcza tych najsłabszych i najbardziej zagrożonych. Jesteśmy dumni z postawy naszych koleżanek i kolegów.

1991

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby umieszczenie dozoru elektronicznego w katalogu kar samoistnych, tak by nie był on tylko jedną z form kary ograniczenia wolności. Po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu karnego nie ma już bowiem możliwości zamiany krótkoterminowych kar pozbawienia wolności na karę odbywaną w warunkach systemu dozoru elektronicznego. Doprowadziło to do drastycznego spadku orzeczeń z zastosowaniem tej formy kary.

źródło: www.rpo.gov.pl

Pełna treść wystąpienia RPO dostępna tutaj: