środa, 24 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "instytut wymiaru sprawiedliwości"

instytut wymiaru sprawiedliwości

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport pt. Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Fragment z wprowadzenia: Dostrzegając potrzebę opisu i diagnozy działalności prowadzonej przez kuratorów sądowych w tym właśnie obszarze, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: IWS) na zlecenie Ministra Sprawiedliwości zorganizował przygotowanie przedmiotowego raportu. Zespół powołany przez IWS opracował kwestionariusz ankiety badawczej, przeprowadził badanie aktowe 500 spraw dobranych na jego potrzeby, opracował wyniki badań aktowych, przygotował analizę dogmatyczną, opracowanie i analizę danych statystycznych. Dodatkowo opracowanie wzbogacają analizy stosowanych w Polsce przez służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe programów resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Raport zawiera opracowanie programów oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kuratorów rodzinnych, a także analizy komparatystyczne systemów probacyjnych pod kątem programów stosowanych przez służby probacyjne oraz prezentację na ich tle metod stosowanych przez kuratorów sądowych w Polsce. Przeprowadzono badanie empiryczne (aktowe) na próbie ponad 500 spraw sądowych, analizę dogmatyczną, statystyczną, komparatystyczną, oraz analizę wyników obserwacji nieuczestniczącej w zakresie wyznaczonym przedmiotem raportu. Publikację kończy przedstawienie wniosków de lege lata i sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Publikację można pobrać nieodpłatnie ze strony IWS.

W dniu 28 września 2017r. w sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy”. Wydarzenie to było promocją badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych  w zakładach karnych i w warunkach wolnościowych  wobec sprawców przestępstw o charakterze agresji i przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Były to pierwsze w Polsce na taką skalę i z taką rzetelnością metodologiczną przeprowadzone badanie ewaluacyjne programów Treningu Zastępowania Agresji i Duluth.

Na początku konferencji głos zabrała Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek, która podziękowała autorom badań za trud włożony w ich przeprowadzenie. Podkreśliła, że wyniki tej ewaluacji są podstawą najnowszych i przygotowywanych wystąpień Rzecznika.

W pierwszym panelu poświęconym tematyce programów korekcyjno-edukacyjnych podejmowanych w warunkach izolacji głos zabrała prof. dr hab. Dobrochna Wójcik. Przypomniała ona o celowości i skuteczności prowadzenia programów korekcyjnych. Katarzyna Drapała dokonała charakteryzacji programów ograniczających agresję i przemoc na przykładzie Treningu Zastępowania Agresji (ART) i Modelu Duluth. Następnie głos zabrała dr Anna Więcek-Durańska, która przedstawiła wyniki badania efektywności programów korekcyjno-edukacyjnych. Kpt. dr. Sebastian Lizińczyk przedstawił z perspektywy Centralnego Zarządu Służby Więziennej  działania korekcyjno-edukacyjne realizowane przez Służbę Więzienną. Szczególną uwagę odbiorców zwrócił nowy program „Motywator”, bazujący na założeniach metody dialogu motywującego, będący próbą uzupełnienia stosowanych dotychczas programów.

W drugiej części konferencji dr Paulina Wiktorska przedstawiła wykład nt.  kontrowersji wobec prowadzenia mediacji w sprawach o przemoc domową. Następnie prof. dr hab. Eleonora Zielińska omówiła wyniki badań dotyczących spraw z art. 207, w których zarządzono postępowanie mediacyjne. Ciekawym głosem, przedstawionym z perspektywy psychologicznej a nie kryminologicznej, było wystąpienie dr Doroty Dyjakon z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  Ostatnie wystąpienie pani dr Beaty Czarneckiej-Dzialuk dotyczyło stosowania programów korekcyjnych w sprawach dotyczących przemocy w polskiej praktyce. Całość zwieńczyła dyskusja. Uczestnicy zgodzili się, że przedmiotowa problematyka wymaga podejmowania w ramach ustawicznego szkolenia praktyków.

Konferencja była istotnym głosem w sprawie poszukiwania skutecznych form reakcji na przestępczość z użyciem agresji. W kuluarach prowadzono żywą wymianę poglądów. Spotkanie umożliwiło nawiązanie cennych relacji pomiędzy praktykami a teoretykami.

W konferencji wzięła udział grupa kuratorów sądowych.

Namiary na publikację z wynikami badań prezentowanymi na konferencji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2656

W dniu 1 grudnia 2016r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się Seminarium poświęcone problematyce wykonywania nadzorów kuratorskich w sprawach opiekuńczych i współpracy służb społecznych w tym zakresie.

W spotkaniu tym uczestniczyli zarówno kuratorzy, sędziowie rodzinni jak i przedstawiciele innych instytucji na co dzień współpracujących z sądami rodzinnymi.

Podczas seminarium zostały zaprezentowane dwa referaty. Pierwszy wygłoszony przez kuratora specjalistę ds. rodzinnych panią Alinę Prusinowską-Marek – „Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich – raport z badań aktowych” (o raporcie pisaliśmy tutaj).

Jako druga głos zabrała pani dr Magdalena Arczewska. Wygłosiła referat pod tytułem: „Współpraca służb społecznych na rzecz dobra dziecka w perspektywie kuratorów rodzinnych”.

Informacje na temat seminarium oraz galeria zdjęć z wydarzenia dostępne są na stronie stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

1741
Ukazała się publikacja wydana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości autorstwa dr Jerzego Słyka pt.: Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Raport w pierwszej kolejności analizuje unormowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dające podstawę do odebrania dziecka rodzicom. Rekonstruuje znaczenie pojęcia przemocy w rodzinie, a także poddaje analizie procedurę odebrania dziecka przez pracownika socjalnego na podstawie art. 12a wspomnianej ustawy. W raporcie znaleźć możemy również wyniki badań ankietowych dotyczących oceny funkcjonowania procedury odebrania dzieci z rodziny na podstawie analizowanego przepisu prawnego.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania, której dostępne jest tutaj.