czwartek, 28 stycznia, 2021
Autorzy Posts by AS

AS

248 POSTS 0 KOMENTARZE

1244

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w dniu 02.10.2015r. organizuje w Chrzanowie Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny przy Honorowym Patronacie Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.
Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji na temat realizacji pomocy dziecku i rodzinie w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. oraz podsumowanie funkcjonowania i realizacji zadań w okresie ostatnich trzech lat. Podczas Kongresu przedstawione zostaną zadania i funkcje asystenta rodziny w oparciu o wiedzę i praktykę działania, jak również zadania i funkcjonowanie kurateli rodzinnej oraz ochrony dziecka i rodziny przez sąd rodzinny. Poruszona zostanie również kwestia roli i zadań pieczy zastępczej zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktyki.
W Kongresie będą uczestniczyć m.in. Minister Sprawiedliwości, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele świata nauki, parlamentarzyści, samorządowcy oraz kuratorzy, asystenci rodziny oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Dariusz Palmirski

1673

W lipcu 2015r. zaczął obowiązywać nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zmiany, które znalazły się w obecnie obowiązującym akcie prawnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 925), wykluczają możliwość zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym. Oznacza to, że sądy tracą możliwość zbadania sytuacji osoby poddanej opiece lub kurateli po wydaniu orzeczenia. Uwagę na te zmiany w prawie zwrócili sędziowie rodzinni, którzy w dniach od 6 do 10 września 2015r. konferowali podczas XVII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. W podjętej podczas obrad uchwale, sędziowie postulowali o pilną nowelizację kodeksu postępowania cywilnego tak, by znalazło się w nim „kompleksowe uregulowanie postępowania wykonawczego”. Jednak do czasu zmiany przepisów kuratorzy rodzinni powinni spodziewać się zmniejszonego wpływu wywiadów środowiskowych.
Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.
Pełna wersja nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych znajduje się tutaj.

1075

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja o tym, że został już uruchomiony portal poświęcony darmowej pomocy prawnej (www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl). Dzięki niemu możemy się dowiedzieć komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna. Z przedstawionej przez ministerstwo informacji wynika również, że od początku 2016 r. wraz z uruchomieniem ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej na portalu zostanie umieszczony również wykaz 1524 punktów darmowej pomocy z podziałem na województwa.
Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

1506

Jak donosi portal Gazeta Prawna.pl Prokurator Generalny Andrzej Seremet domaga się aby sądy umarzały wnioski o waloryzację wynagrodzeń pracowników sądownictwa. Stanowisko Prokuratora Generalnego jest reakcją na pytania prawne wniesione do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe. Wątpliwości prawne powstały w związku z toczącymi się przed tym sądem postępowaniami, które wnosili między innymi kuratorzy sądowi. Jak czytamy na stronie GP: Gdańscy sędziowie nabrali wątpliwości, czy zamrożenie ustawami okołobudżetowymi z lat 2011, 2012 i 2013 waloryzacji wynagrodzeń nie naruszało konstytucji, a konkretnie zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa.

1121

Jak podaje portal Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 25.08.2015r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o darmowej pomocy prawnej.
Ustawa zakłada, że z darmowej pomocy prawnej będą mogli skorzystać:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Zgodnie z założeniami ustawy oferowana pomoc będzie polegała głównie na udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach; przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Proponowana pomoc nie obejmuje natomiast sporządzania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Ustawa kładzie również nacisk na kształtowanie świadomości prawnej obywateli. Obowiązek ten będą realizowały organy administracji publicznej, na które nałożono obowiązek podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zadania te będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Pełny komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się tutaj.                                                                                                                                            O ustawie można przeczytać również tutaj
Pełny tekst ustawy znajduje się tutaj.

1270

Alimenty(z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić) jako obowiązek wynikający z więzi rodzinnych są przedmiotem częstych rozważań teoretyków i praktyków prawa cywilnego, a także osób, które na co dzień świadczą pomoc rodzinom w kryzysie. Dla pogłębienia wiedzy na temat alimentów proponujemy dwa artykuły.

Pierwszy dotyczy tego, kto i na jakich zasadach może liczyć na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (pełny tekst artykułu znajduje się tutaj).

Drugi natomiast mówi o tzw. akcji „odzyskaj alimenty”. Akcja jest skierowana do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów. Więcej na temat akcji „odzyskaj alimenty” można przeczytać tutaj.

2034

W dniu 05.08.2015 odbyło się w Sejmie głosowanie nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy
o kuratorach sądowych. Senat w swoich propozycjach chciał aby sekretariaty były tworzone jedynie w zespołach kuratorskich liczących co najmniej 10 osób. Zaproponowane przez Senat zmiany w znacznym stopniu pogorszyłyby funkcjonowaniu wielu zespołów kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Ostatecznie jednak znaczą większością głosów Sejm przyjął zapis, że każdy zespół kuratorski będzie posiadał odrębny sekretariat, który funkcjonować będzie na zasadach ogólnych przewidzianych dla sekretariatów sądowych, z zastrzeżeniem, że podlegać on będzie nadzorowi kierownika zespołu w sposób określony o w ustawie o kuratorach sądowych.
W przyjętej nowelizacji w sposób szczegółowy określono również kompetencje kierowników zespołów kuratorskich. Po przyjętych zmianach rola kierownika zespołu, zwłaszcza w pionie karnym, znacznie wzrośnie. Nowelizacja ustawy wprowadza również możliwość powoływania zastępców kierowników zespołów kuratorskich. Z tekstem nowelizowanej ustawy można zapoznać się tutaj.
Zgodnie z obowiązującym procesem legislacyjnym nowelizacja ustawy zostanie skierowana do podpisu przez Prezydenta.

1745

Z wielką satysfakcją informujemy, że serwis KURATOR.INFO ma już miesiąc. W tym czasie udało nam się opublikować 30 informacji. Od początku jej powstania stronę odwiedziło 3987 osób. Najwięcej wejść było w niedzielę 02.08.2015r. kiedy to do serwisu zajrzało 345 osób!
Dziękujemy Wszystkim za zainteresowanie serwisem KURATOR.INFO i zachęcamy do dalszej współpracy!