środa, 23 września, 2020
Autorzy Posts by RS

RS

62 POSTS 0 KOMENTARZEW reakcji na publikację pt. Bolą mnie sytuacje, kiedy idzie matka z dzieckiem i widząc mnie, mówi: Bądź grzeczna, bo ta pani cię zabierze, zamieszczoną w weekendowym wydaniu portalu Gazeta.pl z dnia 11.04.br., Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postanowił wyrazić sprzeciw wobec zawartych treści dotyczących stricte pracy kuratorów sądowych.

Jak informuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych- Aleksandra Szewera-Nalewajek, oświadczenie, którego treść udostępniamy poniżej wraz ze słowem wstępnym, zostało przesłane do redakcji Gazety Wyborczej z uwagi na brak zgody na przedstawianie naszej pracy w takiej krzywdzącej narracji. 
Szanowni Państwo! W imieniu kuratorów zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych, przesyłam oświadczenie, będące reakcją na wywiad pani redaktorki Anny Kality z anonimową pracownicą socjalną, „ Bolą mnie sytuację , kiedy idzie matka z dzieckiem i ….” z Gazeta PL. Weekend z dnia 11.04.2020r. Jednocześnie chcę podkreślić, że bardzo się cieszymy, że Państwa redakcja porusza tematy społeczne, stara się pokazać z innej strony „niepopularne społecznie” zawody. Wiemy także, że pani Anna Kalita ma w planach przeprowadzenie wywiadu z kuratorką sądową. Jako OZZKS, deklarujemy chęć współpracy, a także wsparcia, gdybyście np. Państwo potrzebowali coś skonsultować czy też dopytać się, z zakresu pracy kuratorów sądowych.

Z poważaniem,
Aleksandra Szewera-Nalewajek
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Kuratorów Sądowych


Oświadczenie OZZKS – tutaj

Na prośbę zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy poniżej dwa pisma, przygotowane przez Związek.

Pierwszym z pism jest wystąpienie do pani Minister dr Anny Dalkowskiej- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  w zakresie udziału kuratora sądowego w kontaktach dzieci z rodzicami.

Pismo do dr Anny Dalkowskiej – tutaj

Kolejnym pismem, jest wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, które dotyczy udzielania pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych.

Pismo do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – tutaj

966

Ludzi i akcji, które mają na celu nieść pomoc w walce z pandemią koronawirusa, jest coraz więcej, a pomóc można na kilka sposobów. Wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu już dawno pokazały, że chętnie angażują się w akcje charytatywne i społeczne. I znowu pomagają. Tym razem dziewczęta z zawierciańskiej placówki szyją maseczki ochronne i odzież ochronną, które będą wykorzystywane w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, wyznaczonym do walki z wirusem SARS-CoV-2.

To nie tylko pomoc dla społeczności lokalnej, ale także forma resocjalizacji, szczególnie bliska naszej redakcji, bo w duchu sprawiedliwości naprawczej.

W przeciągu 3 tygodni od rozpoczęcia się tej akcji do Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu przekazanych zostało już ponad 5600 maseczek i 115 ubrań ochronnych. W prace zaangażowane są wszystkie wychowanki przebywające w placówce, a o samej akcji zrobiło się już głośno poprzez publikacje w lokalnych mediach (zobacz tutaj)

Dostrzegając tę wspaniałą postawę wszystkich wychowanek ZPiSchN w Zawierciu i będąc pełnym podziwu dla Nich, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postanowił uruchomić akcję crowdfundingową na stronie zrzutka.pl, by pozyskane w ten sposób środki przekazać na zakup odzieży, butów oraz środków higienicznych.

zrzutka na ww. cel jest dostępna tutaj

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu jest placówką typu półotwartego, przeznaczoną dla dziewcząt w wieku od 13 do 21 lat. Aktualnie przebywa w nim 35 podopiecznych z całej Polski. W placówce prowadzona jest także terapia indywidualna i grupowa dla nieletnich uzależnionych od środków psychoaktywnych. Od września 2019 roku funkcjonuje również hostel, którego mieszkanki (wychowanki) uczęszczają do szkół oraz pracy zarobkowej poza zakładem i przygotowują się do samodzielnego życia po opuszczeniu zakładu.  

Gratulujemy Organizatorom tej akcji inicjatywy i trzymamy kciuki za jej powodzenie.

zdjęcie oraz video użyte w materiale pochodzą z profilu FB placówki.

Na prośbę Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów poniżej udostępniamy komunikat Prezydium KRK w sprawie działań związanych z poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przesyłając te materiały do naszej redakjci, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie serdecznie podziękować Przewodniczącemu seniorowi Andrzejowi Martuszewiczowi- obecnie ekspertowi KRK za udzielone wsparcie, pomoc i wspólne działanie.

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Kuratorów z dnia 31 marca br.

Wystąpienie z dnia 27 marca br. skierowana do Marszałek Sejmu RP
Wystąpienie z dnia 30 marca br. skierowane do Marszałka Senatu RP

951

Aktualnie ogłoszony stan epidemii COVID-19, powoduje, że dużo osób jest bardziej niż zwykle odizolowana od społeczeństwa. Chociaż powszechnie to dom uważany jest za najbezpieczniejsze miejsce do przeczekania epidemii, to izolacja pod jednym dachem z osobą przemocową może tylko pogorszyć sytuację osób doświadczających przemocy domowej. albowiem stwarza większe niebezpieczeństwo dla takich osób.

Na tę sytuację zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, wskazując min., że Ograniczenia, mające na celu ochronę zdrowia publicznego, spowodowały (…), że osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Od ponad dwóch tygodni znajdują się w zamknięciu z osobami, które stosują przemoc, a standardowe środki wsparcia i działalność instytucji udzielających pomocy zostały znacznie ograniczone.

W dalszej części wystąpienia, RPO zwrócił także uwagę na to, że (…) niezwykle istotne jest, aby wszystkie osoby, które przebywają teraz w izolacji społecznej miały pewność, że w razie potrzeby uzyskają niezbędne wsparcie, a sprawcy przemocy w rodzinie – w jakiejkolwiek jej formie: psychicznej, fizycznej, seksualnej, czy ekonomicznej – nie unikną odpowiedzialności za swoje zachowania wobec osób najbliższych.

W skierowanym wystąpieniu zawarte zostały również rekomendacje RPO, jak i informacja o przekazaniu uwagi do tzw. specustawy na temat koronawirusa, gdzie został podkreślony brak ujęcia w katalogu tzw. „spraw pilnych”, rozpatrywanych podczas epidemii przez sądy, nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego przez sprawcę przemocy w rodzinie oraz wstrzymania wykonania tytułów wykonawczych dotyczących eksmisji sprawców przemocy domowej, co może przyczynić się do wzrostu zagrożenia życia i zdrowia osób doświadczających przemocy domowej.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że tę kwestię (wstrzymanie wykonywania tytułów wykonawczych, nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego) podnosił również OZZKS w swoich uwagach do specustawy aktualnie procedowanej z powodu COVID-19, wskazując: „Należy zauważyć, że osoby doznające przemocy domowej doświadczają jej mieszkając ze sprawcą. Nawet więc w sytuacji tak ekstraordynaryjnej, jaką jest zagrożenie, czy stan epidemii, nie powinny one zostać pozbawione tego instrumentu prawnego, jakim jest opróżnienie lokalu mieszkalnego. W ocenie OZZKS, przepis ten więc nie powinien dotyczyć sytuacji, kiedy to powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy”.

Wystąpienie RPO do Minister Rodziny w sprawie osób doświadczających przemocy domowej


Poniżej udostępniamy przesłane do naszej redakcji uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych do Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta, uchwalona w dniu 28.03. przez Sejm została, stosownie do art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przesłana do Senatu, celem dalszego procedowania (druk 96 – tutaj).

Uwagi OZZKS do ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – tutaj

1936

Trwa aktualnie 8. posiedzenie Sejmu IX kadencji, podczas którego procedowany jest m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).

Projekt ten oprócz propozycji wprowadzenia szeregu bardzo istotnych i ważnych uregulowań, mających na celu umożliwienie szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczo-społecznym w obecnej szczególnej sytuacji, wprowadza również nowe, nieznane dotąd rozwiązania, chociażby dotyczące postępowań przed sądami, czy zmian w ustawie Kodeks karny wykonawczy, istotnie rozszerzających dotychczasowe zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).

I właśnie przy okazji zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, proponuje się podwyższenie górnej granicy orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności, warunkującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, do 18 miesięcy (druk 299 plik pdf, strona 121 oraz strona 91 uzasadnienia projektu, a także druk 299-A plik pdf i tam strona 15 uzasadnienia).

Choć głównym celem projektowanej w obecnych warunkach nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, rozszerzającej stosowanie Dozoru Elektronicznego ma być redukcja zagrożenia epidemiologicznego w polskich jednostkach penitencjarnych, to innym jej celem jest także racjonalna regulacja populacji więziennej oraz stworzenie lepszych warunków do prowadzenia kontrolowanego procesu resocjalizacji, readaptacji społecznej i zawodowej. Dlatego też projektodawcy postulują wprowadzenie na stałe tych rozwiązań do porządku prawnego, co ma zapewnić w przyszłości możliwość objęcia tym systemem o ponad 40 % większej populacji skazanych, niż dotychczas.

Wg danych statystycznych, dotyczących populacji skazanych, które pochodzą z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności prowadzonej przez Biuro Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w zakładach karnych i aresztach śledczych karę pozbawienia wolności do jednego roku i 6 miesięcy aktualnie odbywa około 12 tys. skazanych, którzy po wejście w życie wzmiankowanej nowelizacji dodatkowo uzyskaliby prawo do odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Projektowana nowelizacja w innym miejscu postuluje również wprowadzenie możliwości, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, udzielenia przez sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, skazanemu na niską karę, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (druk 299 plik pdf , art. 1 pkt 13 projektu – strona 16 oraz druk 299-A plik pdf, strona 6).

Druk nr 299 – tutaj

Druk nr 299-A – tutaj

793


Ukazał się właśnie nowy numer czasopisma Resocjalizacja Polska, które od roku 2013 wydawane jest jako półrocznik, a od roku 2014 uzyskuje dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu wydawane jest w formie dwujęzycznej – polskiej i angielskiej (Polish Journal of Social Rehabilitation) oraz publikowane jest w sieci Internet według modelu Open Access. Patronat nad czasopismem sprawuje z kolei Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Resocjalizacja Polska – jak można wyczytać na stronie czasopisma – jest naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań naukowych obejmujących szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami profilaktyki społecznej i resocjalizacji w sposób integrujący różne dyscypliny naukowe.

W ostatnim wydaniu czasopisma – Nr 17 (2019) – które praktycznie w całości poświęcone jest kurateli sądowej, wśród wieli ciekawych publikacji znanych autorów ze świata polskiej nauki i nie tylko, znalazły się również te, autorstwa kuratorów sądowych. Poniżej spis treści Nr 17 (2019) oraz odnośnik do elektronicznej wersji tego wydania.


Resocjalizacja Polska/Polish Journal of Social Rehabilitation, Nr 17 (2019) – tutaj

Poniżej udostępniamy skan pisma Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, parafowane przez Przewodniczącą Aleksandrę Szewerę-Nalewajek. Pismo zostało dzisiaj wysłane do p. MInister Anny Dalkowskiej- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i nawiązuje do wydanych rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wdrożenia procedur, mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego (zobacz tutaj).

Pismo OZZKS do Minister Anny Dalkowskiej – tutaj

Przy tej okazji udostępniamy również link do dzisiejszego (20.03.) artykułu w portalu Onet.pl, inspirowany rozmową z przewodniczącą OZZKS.

Kuratorzy sądowi zagrożeni. „Rzucono nas na pożarcie koronawirusa – tutaj