piątek, 21 lutego, 2020
Autorzy Posts by RS

RS

33 POSTS 0 KOMENTARZE

Jakiś czas temu na naszym portalu pojawiła się informacja (tutaj) o planowanej dwudniowej (7-8 listopada) konferencji w Gdańsku, a dokładnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pn. Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy.

Jak donoszą nam Organizatorzy tego wydarzenia: Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, gdyż liczba uczestników przekroczyła już… 230 (słownie: dwieście trzydzieści) osób. A licznik dalej bije.

Partnerem w organizacji konferencji zostało wydawnictwo Wolters Kluwer, natomiast portal Prawo.pl objął konferencję patronatem medialnym. Poniżej udostępniamy Program konferencji, który prezentuje się naprawdę imponująco.

574

Do naszej redakcji wpłynęła właśnie informacja o wrześniowej naradzie szkoleniowej, dotyczącej kwestii kluczowych i niezwykle ważnych. Ważnych, bo poruszających kwestie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Uczestniczyli w niej kuratorzy zawodowi okręgu warszawsko-praskiego, przedstawiciel Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji. Naradzie przewodniczył Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

W trakcie tego spotkania, które odbyło się w Sądzie Okręgowym, p. Anna Janus-Dębska- Kurator Okręgowa, przedstawiła prezentację dotyczącą sytuacji oraz czynników szkodliwych i niebezpiecznych, na które narażeni są kuratorzy sądowi podczas wykonywania zadań służbowych. Jak donoszą organizatorzy tej narady (tutaj), spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy wszystkimi służbami uczestniczącymi w naradzie co może mieć wpływ nie tylko na podwyższenie poziomu wykrywalności przestępstw skierowanych przeciwko funkcjonariuszom publicznym oraz poprawę bezpieczeństwa pracy służb probacyjnych, ale także na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Narada ta odniosła już taki efekt, że w trakcie spotkania naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji, które miało miejsce w Słupsku, zostały poruszone zagadnienia omawiane podczas spotkania z kuratorami okręgu warszawsko-praskiego tj. dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zaakcentowana została informacja, iż kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i znajduje się pod szczególną ochroną karno-prawną. Omówiono także rozwiązania organizacyjno-prawne związane ze współpracą Policji z Kuratorską Służbą Sądową i obowiązków z niej wynikających (szczegóły).

Organizatorom narady gratulujemy inicjatywy. Być może spotkanie to, stanie się asumptem do podobnych narad w innych okręgach, o czym chętnie napiszemy. Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych i jego poprawa, to niezwykle ważne zagadnienia, wymagające opracowania we współpracy z kuratorami sądowymi i uregulowania na poziomie ustawy, czego od lat domagają się przedstawiciele naszego środowiska.

1073

To już kolejny news na naszym portalu, poświęcony obchodom 100-lecia kurateli sądowej w Polsce i zapewne nie ostatni. Otóż w dniu 9 października w sali im. St. Dąbrowskiego, mieszczącej się w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, poświęcone temu wydarzeniu.

W uroczystościach oprócz kuratorów zawodowych okręgu warszawsko-praskiego, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Dariusz Cieślik Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pani Beata Waś Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pan Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i wiceprezes Pan Jacek Łabuda, prezesi Sądów Rejonowych, dr hab. J. Utrat-Milecki, dyrektorzy sądów, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz kuratorzy zasłużeni dla polskiej kurateli: Pan Andrzej Martuszewicz, Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty i Pan Adam Gutenberg.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat dr hab. J. Utrata-Mileckiego, profesora UW „Etos pracy kuratora sądowego”. Podczas Zgromadzenia zaprezentowana została historia kurateli polskiej, wzbogacona wypowiedziami kuratorów, którzy tę historię tworzyli. Został również odczytany List gratulacyjny otrzymany od Pana Grzegorza Kozery Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Pan Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego, uhonorował zasłużonych kuratorów medalami pamiątkowymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pani Anna Janus-Dębska Kurator Okręgowy wraz z zastępcami Panią Katarzyną Bernacik i Panią Violettą Duda, wręczyła kuratorom zawodowym podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy oraz za trud wkładany w pełnienie codziennych obowiązków. W części artystycznej wystąpił Zespół wokalny środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Pl. Hallera w Warszawie.

Niespodziankę stanowiła prezentacja filmu przygotowana przez Kuratorów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie, przedstawiającego wypowiedzi dzieci kuratorów na temat pracy rodziców.

Informacja przygotowana przez Organizatorów.


Na rynku wydawniczym ukazała się w bieżącym roku nowa pozycja pióra prof. dra hab. Roberta Opory z Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego, jednego z bardziej poczytnych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. „Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie„, bo taki tytuł nosi książka, jest interesującą propozycją dla wszystkich kuratorów sądowych, którzy pracują na co dzień z grupą dzieci, młodzieży czy dorosłych  w społecznościach lokalnych. Prezentowana pozycja pozwala również na podniesienie kompetencji profesjonalnych w ujęciu indywidualnym poprzez lepsze zrozumienie problematyki niedostosowania społecznego i planowania adekwatnych działań korekcyjno-resocjalizacyjnych. 

Książka do nabycia na stronach Wydawnictwa Naukowego PWN zarówno w wersji papierowej, jak i w formie eBooka – tutaj.

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Jubileusz ten stał się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych temu wydarzeniu. Właśnie tę okazję postanowili również uczcić kuratorzy sądowi z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. I jak postanowili, tak też zrobili.

W dniu 24 września w przepięknej sali sejmowej, mieszącej się w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskiej kurateli sądowej – potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym”, której organizatorem była Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, a honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Śląskiego.

Specjalne podziękowania dla wszystkich kuratorów sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach za trud w wypełnianiu codziennych obowiązków, skierował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski , który otworzył uroczystą konferencję oraz Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyna Frydrych. Z kolei członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs odczytała list intencyjny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. Następnie Kurator Okręgowa Ewa Wasiak-Łapińska w swoim wystąpieniu pt. „100 lat kurateli – akty prawne, ludzie, historia”, przybliżyła wszystkim obecnym na sali historię kurateli sądowej w Polsce i na Śląsku. 

Jednym z bardziej doniosłych momentów konferencji było wręczenie przez Marszałka Województwa Śląskiego i Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach listów gratulacyjnych dla osób szczególnie zasłużonych we współpracy ze służbą kuratorską oraz dla wyróżniających się kuratorów zawodowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.  Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinspektor Krzysztof Justyński, Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz była kurator wojewódzka w Katowicach i wieloletnia delegatka do Krajowej Rady Kuratorów Anna Kasprzyk.

W wystąpieniach prelegentów przedstawiono historię kurateli sądowej, jej aktualny stan oraz perspektywy. Omówiono także readaptację skazanych 
w świetle współpracy Służby Więziennej, fundacji, stowarzyszeń z kuratorami sądowymi. Akcentowano interdyscyplinarność tego rodzaju działań. Na końcu poruszono kwestię instytucjonalnego wsparcia dziecka i rodziny.

W podsumowaniu Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Frydrych, wyrażając swoje uznanie dla pracy wykonywanej przez kuratorów sądowych, złożyła wszystkim kuratorom życzenia zdrowia, sił w wypełnianiu codziennych obowiązków i satysfakcji w realizacji tak ważnych zadań w skali całego kraju.

Konferencja zgromadziła prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach oraz sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Przedstawicieli Służby Więziennej, Policji, organizacji i instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, jak i samorządowców. Obecni byli wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

Przede wszystkim zgromadziła jednak uczestników szczególnych i wyjątkowych w tym dniu – kuratorów sądowych. Zarówno zawodowych i społecznych.

–> Program Konferencji.
–> Informacja o konferencji na stronie UMWS.
–> Informacja o konferencji na stronie OISW w Katowicach.

516

Dr Anna Dalkowska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 9 września br. i zastąpiła na tym stanowisku zdymisjonowanego, dotychczas pełniącego tę funkcję Łukasza Piebiaka. Nowa wiceminister, która jest sędzią i nauczycielem akademickim, stosownie do nowego zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, będzie sprawować stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości m.in. w sprawach nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych oraz podpisywania decyzji o delegowaniu zawodowych kuratorów sądowych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o odwołaniu ich z delegowania.


1047Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w dniu 20 sierpnia br. złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu.

Minister Łukasz Piebak stosownie do § 5 ust. 1 pkt 28 Zarządzenia Nr 157 /19/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, sprawował stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych.

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy, to temat dwudniowej ogólnopolskiej konferencji, na którą zapraszają Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych. Konferencja planowana jest w dniach od do 8 listopada 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszając do udziału w tym wydarzeniu, jego Organizatorzy jednocześnie podkreślają: W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Wydarzenie to stało się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych tej problematyce. Chcąc podsumować te wszystkie przedsięwzięcia pragnę zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, której zasadniczym celem będzie zastanowienie się nad perspektywami tej instytucji w Polsce oraz jej najbardziej optymalnym modelem. Tatematyka jest szczególnie aktualna w kontekście ostatnio ogłoszonego projektu ustawy okuratorskiej służbie sądowej.

Opłata konferencyjna za udział w Konferencji, którą należy uiścić do 21 października br., wynosi 275 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewnią przerwy kawowe, lunch pierwszego i drugiego dnia, udział w przyjęciu wieczornym w dniu 7 listopada oraz materiały konferencyjne.

Poniżej zamieszczamy komplet materiałów, udostępniony przez organizatorów: