środa, 23 września, 2020
Autorzy Posts by RS

RS

62 POSTS 0 KOMENTARZE

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z pismem do dr Anny Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o wydanie rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w poszczególnych obszarach z uwagi na obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U., poz. 1356).

Na mocy tego aktu, zostały wprowadzone między innymi dodatkowe obostrzenia w niektórych powiatach, charakteryzujących się największym przyrostem zakażeń koronawirusem. W zależności od dynamiki zmian w tym zakresie, powiaty te są objęte tzw. żółtą lub czerwoną strefą.

Z pismem OZZKS do Ministerstwa Sprawiedliwości ws. wydania rekomendacji dla Prezesów Sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w strefach, w których nastąpił wzrost zakażeń można zapoznać się – tutaj.

Odkluczanie: Teatr w więzieniu – Spotkania z ekspertami, to nowy projekt Fundacji Jubilo, stanowiący cykl spotkań online wokół zagadnień związanych z teatrem w więzieniu, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminę Wrocław. Każde ze spotkań ma swój temat przewodni, omawiany przez moderatorki spotkania i zaproszonych gości.

Dotychczas zostały zrealizowane cztery spotkania w ramach cyklu. Ostatnie z nich (czwarte spotkanie), pt. Resocjalizacja: co to znaczy, koncentrowało się właśnie na owym słowie „Resocjalizacja”. Czy definicja tego słowa jest wystarczająco jasna? Czy należy ją rozszerzyć bądź przedefiniować? Jednym z uczestników tego spotkania był Grzegorz Miśta, pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Wiceprezes Zarządu SKS Frontis, a także Małgorzata Tyrakowska, emerytowana wychowawczyni w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Spotkanie moderowała Magdalena Hasiuk z Instytutu Sztuki PAN, a jego gospodarzem był Diego Pileggi, włoski aktor i reżyser oraz współzałożyciel Fundacji Jubilo.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia i odsłuchania bardzo ciekawych rozważań, dotyczących nie tylko próby definiowania samego pojęcia „Resocjalizacja” – spotkanie traktuje bowiem również o istocie, potrzebie i efektywności stwarzania przestrzeni do kulturowego rozwoju osadzonych. Zachęcamy także do obejrzenia nagrań z wcześniejszych trzech wydarzeń, zorganizowanych w ramach realizacji całego cyklu, a które są dostępne m.in. na kanale Fundacji Jubilo w serwisie YouTube – tutaj.

Październik, to tradycyjnie miesiąc, w którym corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W Polsce jest on połączony z obchodami Tygodnia Mediacji, w którym na terenie całego kraju w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

W tym roku, aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs (pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości) na plakat promujący mediację, jako alternatywnego do procesu sądowego sposobu rozwiązywania sporów. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a jego celem jest kształtowanie wśród tej grupy młodzieży pozytywnego wizerunku mediacji oraz jej spopularyzowanie. 

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, którego druk zleci Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostaną go m.in. sędziowie koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy zwycięskich prac.

Pierwotnie, jako ostateczny termin do nadsyłania prac konkursowych został wskazany dzień 12 lipca br. Termin ten jednak na prośbę wielu uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie został przedłużony i organizatorzy na zgłoszenia prac oczekują do 6 września!

Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami, określone zostały w Regulaminie konkursu na plakat z 15.06.2020., zmienionym przez Regulamin z 07.07.2020. Odsyłamy również do informacji Organizatora nt. konkursu – tutaj i tutaj.

713


Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pochwalił się dzisiaj nową odsłoną swojej strony internetowej do odwiedzenia której zachęcamy. Dla zainteresowanych na stronie znalazły się m.in. informacje jak założyć MOZ, udostępnione zostały także druki oraz pisma, stanowiska związkowe i in.

Przy tej okazji warto również poinformować, że OZZKS zadebiutował dokładnie 25 kwietnia br. na Twitterze, jednym z popularniejszych obecnie serwisów społecznościowych, uruchamiając swój profil.

OZZKS w nowej odsłonie internetowej: https://ozzks.pl
OZZKS w serwisie Twitter: @_OZZKS

Już po raz trzeci odbędzie się w Katowicach, ciesząca się za każdym razem dużym zainteresowaniem Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa – Ciemna liczba przestępstw, której organizatorem jest Uniwersytet SWPS w Katowicach.

Trzecia edycja tej powoli cyklicznej konferencji (dwie poprzednie odbyły się w roku 2018 i 2019) zaplanowana została na 16 listopada 2020r. w siedzibie uczelni (Katowice, ul. Techników 9) i zostanie poświęcona przestępstwom przeciwko bezbronnym. Jej uczestnicy będą mogli przyjrzeć się takim zdarzeniom kryminalnym trudnym do ujawnienia, jak: zaginięcia (w szczególności dzieci), akty przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec ofiar, które nie są w stanie się obronić przed sprawcą, czy przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby.

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Katowice. Z kolei nasz portal kurator.info – o czym z przyjemnością informujemy – objął konferencję patronatem medialnym. Dodatkowo, co też cieszy, wśród prelegentów znalazło się dwóch naszych kolegów kuratorów zawodowych, tj. Adam Witkowicz (kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Zawierciu) i Rafał Skręt (kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu).

Udział w konferencji jest płatny i wynosi odpowiednio 85 zł dla studentów i doktorantów oraz 100 zł dla absolwentów, pracowników naukowych i przedstawicieli służb. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty konferencyjnej. Formularz zgłoszeniowy, jak i pozostałe szczegółowe informacje są dostępne na stronie poświęconej temu wydarzeniu – tutaj. A tam między innymi również Program Konferencji (cztery panele tematyczne) oraz informacje dotyczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji.

III PSYCHOKRYMINALISTYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA
CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW – PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZBRONNYM

1330

Uchwalona przez Sejm RP 30. kwietnia. Przyjęta 6. maja przez Senat RP bez poprawek. Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19. maja. I wreszcie ogłoszona 29. maja w Dzienniku Ustaw. O czym mowa? Tak, o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą antyprzemocową.

Jej celem – jak można wyczytać w uzasadnieniu do projektu – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Nowe przepisy oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego (m.in. odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia), wprowadzają również zmiany do takich ustaw, jak Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

I tak, zupełnie nowym instrumentem mającym służyć bardziej skutecznej ochronie osoby dotkniętej przemocą jest nadanie Policji, a także Żandarmerii Wojskowej (w zakresie jej właściwości rzeczowej) uprawnień do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Co istotne, taki nakaz lub zakaz będzie wydawany w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia domowników. Ponadto będzie on natychmiast wykonalny, będzie obowiązywał 14 dni, a dodatkowo nakaz i zakaz będą mogły być stosowane łącznie. W praktyce to też oznacza, że Policja będzie mogła wydać taki nakaz i/lub zakaz np. podczas podjętej interwencji we wspólnie zajmowanym mieszkaniu. Nieobecność osoby stosującej przemoc nie będzie tutaj przeszkodą to wydania tych środków podczas wykonywania czynności przez Policję. Policja (lub Żandarmeria Wojskowa), w myśl nowych przepisów, będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji i zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie, w przypadku niestosowania się do nich. Poza tym w takiej sytuacji osoba stosująca przemoc narazi się na odpowiedzialność w trybie przyspieszonym z Kodeksu wykroczeń w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wprowadzone zmiany zakładają także, że osoba dotknięta przemocą lub jej przedstawiciel ustawowy skorzysta z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc. Taki wniosek będzie można złożyć na urzędowym formularzu, przy czym samodzielne sporządzenie wniosku z pominięciem urzędowego formularza nie będzie wywoływać żadnych negatywnych skutków.

Vacatio legis, jakie określił ustawodawca, to okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, lecz jak donosi np. Polska Agencja Prasowa, mogą pojawić się jeszcze przepisy nowelizujące tę ustawę m.in. w zakresie skrócenia tego okresu.

Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy obowiązuje już ponad 20 lat. Podobne rozwiązanie wprowadzono również w Czechach, jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

1065

W piątek (29. maja) w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 964 zostało ogłoszone rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projekt ów ukazał się na rządowych stronach dzień wcześniej, bo w czwartek, a to w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

W samym rozporządzeniu, wśród wielu rozwiązań, poszerzony został katalog osób, którym będą przekazywane dane o osobach odbywających kwarantannę m.in. o kuratorów sądowych. Jak uzasadniali autorzy projektu, takie rozwiązanie stało się konieczne z uwagi na zapewnienie tej grupie zawodowej bezpieczeństwa sanitarnego poprzez właśnie dostęp do informacji o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Co ważne, wiedza o takich osobach powinna być dostępna kuratorom sądowym przed przystąpieniem przez nich do wykonywania czynności służbowych zleconych przez sądy i inne uprawnione instytucje. W takich bowiem przypadkach bezpośrednie kontakty nie powinny mieć miejsca, a o tej przeszkodzie kurator winien być poinformowany – co ponownie podkreślono – przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań w terenie.

Pozyskiwanie danych przez kuratora sądowego o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych będzie mogło odbywać się w trybie § 2 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia, którego pełna treść dostępna jest tutaj.

1672

Dzisiaj, tj. 29. maja, do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany pod nr. RD 145 projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (zobacz tutaj).

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie tzw. mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich w następujący sposób:

– kurator specjalista: z 2,56 do 2,86,
– starszy kurator zawodowy: z 2,26 do 2,56,
– kurator zawodowy: z 1,97 do 2,26,
– aplikant kuratorski: z 1,25 do 1,53.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu został minister Michał Wójcik- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu podpisał Łukasz Schreiber, jako ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jednocześnie pan minister na twitterowym profilu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych wyraził przekonanie, że ów projekt będzie szybko procedowany.Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na 3. kwartał br.

1513

W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. pod pozycją 875 (zob. tutaj) zostały opublikowane przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, których zadaniem jest bezpieczne „odmrażanie” pracy sądów.

Na kanwie tych przepisów Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rekomendowane rozwiązania, umożliwiające ustanowienie i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interesantów w czasie stanu epidemii. Wydane zostały również wspólne wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce, które to dokumenty udostępniamy poniżej.

Pismo Podsekretarz Stanu ws. rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce

1016

Na prośbę zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy opracowane rekomendacje odnoszące się do stopniowego przywracania pracy zespołów kuratorskiej służby sądowej w zakresie powierzonych do wykonania zadań i obowiązków w okresie ograniczonego funkcjonowania sądów w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Część z proponowanych przez OZZKS rekomendacji została także zawarta w propozycjach dotyczących przywracania funkcjonalności kurateli sądowej, przedstawionych przez Krajową Radę Kuratorów, w piśmie KRK 16/V/2020 z dnia 11 maja 2020r. Odnoszą się one do tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i  w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów sądowych.

Rekomendacje – pismo przewodnie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3