wtorek, 31 marca, 2020
Autorzy Posts by RS

RS

47 POSTS 0 KOMENTARZE

419

Aktualnie ogłoszony stan epidemii COVID-19, powoduje, że dużo osób jest bardziej niż zwykle odizolowana od społeczeństwa. Chociaż powszechnie to dom uważany jest za najbezpieczniejsze miejsce do przeczekania epidemii, to izolacja pod jednym dachem z osobą przemocową może tylko pogorszyć sytuację osób doświadczających przemocy domowej. albowiem stwarza większe niebezpieczeństwo dla takich osób.

Na tę sytuację zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, wskazując min., że Ograniczenia, mające na celu ochronę zdrowia publicznego, spowodowały (…), że osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Od ponad dwóch tygodni znajdują się w zamknięciu z osobami, które stosują przemoc, a standardowe środki wsparcia i działalność instytucji udzielających pomocy zostały znacznie ograniczone.

W dalszej części wystąpienia, RPO zwrócił także uwagę na to, że (…) niezwykle istotne jest, aby wszystkie osoby, które przebywają teraz w izolacji społecznej miały pewność, że w razie potrzeby uzyskają niezbędne wsparcie, a sprawcy przemocy w rodzinie – w jakiejkolwiek jej formie: psychicznej, fizycznej, seksualnej, czy ekonomicznej – nie unikną odpowiedzialności za swoje zachowania wobec osób najbliższych.

W skierowanym wystąpieniu zawarte zostały również rekomendacje RPO, jak i informacja o przekazaniu uwagi do tzw. specustawy na temat koronawirusa, gdzie został podkreślony brak ujęcia w katalogu tzw. „spraw pilnych”, rozpatrywanych podczas epidemii przez sądy, nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego przez sprawcę przemocy w rodzinie oraz wstrzymania wykonania tytułów wykonawczych dotyczących eksmisji sprawców przemocy domowej, co może przyczynić się do wzrostu zagrożenia życia i zdrowia osób doświadczających przemocy domowej.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że tę kwestię (wstrzymanie wykonywania tytułów wykonawczych, nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego) podnosił również OZZKS w swoich uwagach do specustawy aktualnie procedowanej z powodu COVID-19, wskazując: „Należy zauważyć, że osoby doznające przemocy domowej doświadczają jej mieszkając ze sprawcą. Nawet więc w sytuacji tak ekstraordynaryjnej, jaką jest zagrożenie, czy stan epidemii, nie powinny one zostać pozbawione tego instrumentu prawnego, jakim jest opróżnienie lokalu mieszkalnego. W ocenie OZZKS, przepis ten więc nie powinien dotyczyć sytuacji, kiedy to powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy”.

Wystąpienie RPO do Minister Rodziny w sprawie osób doświadczających przemocy domowej


Poniżej udostępniamy przesłane do naszej redakcji uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych do Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta, uchwalona w dniu 28.03. przez Sejm została, stosownie do art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przesłana do Senatu, celem dalszego procedowania (druk 96 – tutaj).

Uwagi OZZKS do ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – tutaj

1359

Trwa aktualnie 8. posiedzenie Sejmu IX kadencji, podczas którego procedowany jest m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).

Projekt ten oprócz propozycji wprowadzenia szeregu bardzo istotnych i ważnych uregulowań, mających na celu umożliwienie szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczo-społecznym w obecnej szczególnej sytuacji, wprowadza również nowe, nieznane dotąd rozwiązania, chociażby dotyczące postępowań przed sądami, czy zmian w ustawie Kodeks karny wykonawczy, istotnie rozszerzających dotychczasowe zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).

I właśnie przy okazji zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, proponuje się podwyższenie górnej granicy orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności, warunkującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, do 18 miesięcy (druk 299 plik pdf, strona 121 oraz strona 91 uzasadnienia projektu, a także druk 299-A plik pdf i tam strona 15 uzasadnienia).

Choć głównym celem projektowanej w obecnych warunkach nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, rozszerzającej stosowanie Dozoru Elektronicznego ma być redukcja zagrożenia epidemiologicznego w polskich jednostkach penitencjarnych, to innym jej celem jest także racjonalna regulacja populacji więziennej oraz stworzenie lepszych warunków do prowadzenia kontrolowanego procesu resocjalizacji, readaptacji społecznej i zawodowej. Dlatego też projektodawcy postulują wprowadzenie na stałe tych rozwiązań do porządku prawnego, co ma zapewnić w przyszłości możliwość objęcia tym systemem o ponad 40 % większej populacji skazanych, niż dotychczas.

Wg danych statystycznych, dotyczących populacji skazanych, które pochodzą z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności prowadzonej przez Biuro Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w zakładach karnych i aresztach śledczych karę pozbawienia wolności do jednego roku i 6 miesięcy aktualnie odbywa około 12 tys. skazanych, którzy po wejście w życie wzmiankowanej nowelizacji dodatkowo uzyskaliby prawo do odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Projektowana nowelizacja w innym miejscu postuluje również wprowadzenie możliwości, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, udzielenia przez sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, skazanemu na niską karę, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (druk 299 plik pdf , art. 1 pkt 13 projektu – strona 16 oraz druk 299-A plik pdf, strona 6).

Druk nr 299 – tutaj

Druk nr 299-A – tutaj

297


Ukazał się właśnie nowy numer czasopisma Resocjalizacja Polska, które od roku 2013 wydawane jest jako półrocznik, a od roku 2014 uzyskuje dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu wydawane jest w formie dwujęzycznej – polskiej i angielskiej (Polish Journal of Social Rehabilitation) oraz publikowane jest w sieci Internet według modelu Open Access. Patronat nad czasopismem sprawuje z kolei Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Resocjalizacja Polska – jak można wyczytać na stronie czasopisma – jest naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań naukowych obejmujących szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami profilaktyki społecznej i resocjalizacji w sposób integrujący różne dyscypliny naukowe.

W ostatnim wydaniu czasopisma – Nr 17 (2019) – które praktycznie w całości poświęcone jest kurateli sądowej, wśród wieli ciekawych publikacji znanych autorów ze świata polskiej nauki i nie tylko, znalazły się również te, autorstwa kuratorów sądowych. Poniżej spis treści Nr 17 (2019) oraz odnośnik do elektronicznej wersji tego wydania.


Resocjalizacja Polska/Polish Journal of Social Rehabilitation, Nr 17 (2019) – tutaj

Poniżej udostępniamy skan pisma Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, parafowane przez Przewodniczącą Aleksandrę Szewerę-Nalewajek. Pismo zostało dzisiaj wysłane do p. MInister Anny Dalkowskiej- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i nawiązuje do wydanych rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wdrożenia procedur, mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego (zobacz tutaj).

Pismo OZZKS do Minister Anny Dalkowskiej – tutaj

Przy tej okazji udostępniamy również link do dzisiejszego (20.03.) artykułu w portalu Onet.pl, inspirowany rozmową z przewodniczącą OZZKS.

Kuratorzy sądowi zagrożeni. „Rzucono nas na pożarcie koronawirusa – tutaj

562

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wystosował apel w sprawie sytuacji osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, mając na uwadze ich bezpieczeństwo i dobro w czasie aktualnie ogłoszonej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzone konieczne ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji, w tym sądów – jak zauważają autorzy pisma – znaczne trudności mogą wystąpić w otrzymaniu pomocy postpenitencjarnej (szczególnie w formie świadczenia pieniężnego), udzielanej osobom uprawnionym przez kuratorów zawodowych. Dlatego też ważne jest, aby w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, w większym zakresie taka pomoc była udzielana przez Służbę Więzienną już w chwili zwalniania z jednostki penitencjartnej.

Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych, to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, bez własnego źródła dochodu i utrzymania, jak i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie praktycznie w większości sądów rejonowych w kraju przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów do niezbędnego minimum. Dotyczy się to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy, może na mocy decyzji kuratora zawodowego pobrać środki pomocowe właśnie w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy ww. formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności, a nawet uniemożliwić jej uzyskanie

Apel, który został przesłany do p. MInistra Michała Wójcika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz do wiadomości Dyrektora Generalnego Służby Więziennej udostępniamy poniżej.

Apel OZZKS ws. osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych – tutaj

Poniżej udostępniamy przekazane naszej redakcji dwa dokumenty. Pierwszym jest komunikat Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery, z dnia 13 marca br., a drugim, wystąpienie pani Minister dr Anny Dalkowskiej- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie rekomendacji, również z tego samego dnia.

Oba dokumenty dotyczą sytuacji, o której informujemy w ostatnich dniach, tj. związanej z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirus), wywołujący chorobę COVID 19

Komunikat Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów – tutaj

Wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Anny Dalkowskiej – tutaj

Poniżej udostępniamy wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, p. dr Anny Dalkowskiej w sprawie wydania rekomendacji dotyczących zasad wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Szanowna Pani Minister,

W załączeniu uprzejmie przesyłam wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów w sprawie wydania przez Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendacji w odniesieniu do wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w sytuacji zwiększonego zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na bezpieczeństwo kuratorów sądowych, a także osób poddanych ich oddziaływaniom, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Zwracam się także z uprzejmą prośbą o przekazanie Krajowej Radzie Kuratorów zwrotnej informacji na temat sposobu załatwienia tej sprawy.

Łączę wyrazy szacunku,
Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady KuratorówWystąpienie Krajowej Rady Kuratorów ws. koronawirusa – tutajNa prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy poniżej pismo opracowane przez Zespół ds. bezpieczeństwa i warunków pracy, które  zostało wysłane do wszystkich prezesów sądów okręgowych w Polsce. Związek w piśmie tym zwraca się o wydanie odpowiednich zarządzeń przez prezesów, w celu ochrony życia i zdrowia kuratorów sądowych, jak również osób poddanych ich oddziaływaniom. 

Rekomendacje OZZKS ws. koronawirusa – tutaj