czwartek, 28 stycznia, 2021
Autorzy Posts by RS

RS

78 POSTS 0 KOMENTARZE

Już po raz trzeci odbędzie się w Katowicach, ciesząca się za każdym razem dużym zainteresowaniem Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa – Ciemna liczba przestępstw, której organizatorem jest Uniwersytet SWPS w Katowicach.

Trzecia edycja tej powoli cyklicznej konferencji (dwie poprzednie odbyły się w roku 2018 i 2019) zaplanowana została na 16 listopada 2020r. w siedzibie uczelni (Katowice, ul. Techników 9) i zostanie poświęcona przestępstwom przeciwko bezbronnym. Jej uczestnicy będą mogli przyjrzeć się takim zdarzeniom kryminalnym trudnym do ujawnienia, jak: zaginięcia (w szczególności dzieci), akty przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec ofiar, które nie są w stanie się obronić przed sprawcą, czy przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby.

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Katowice. Z kolei nasz portal kurator.info – o czym z przyjemnością informujemy – objął konferencję patronatem medialnym. Dodatkowo, co też cieszy, wśród prelegentów znalazło się dwóch naszych kolegów kuratorów zawodowych, tj. Adam Witkowicz (kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Zawierciu) i Rafał Skręt (kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu).

Udział w konferencji jest płatny i wynosi odpowiednio 85 zł dla studentów i doktorantów oraz 100 zł dla absolwentów, pracowników naukowych i przedstawicieli służb. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty konferencyjnej. Formularz zgłoszeniowy, jak i pozostałe szczegółowe informacje są dostępne na stronie poświęconej temu wydarzeniu – tutaj. A tam między innymi również Program Konferencji (cztery panele tematyczne) oraz informacje dotyczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji.

III PSYCHOKRYMINALISTYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA
CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW – PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZBRONNYM

2357

Uchwalona przez Sejm RP 30. kwietnia. Przyjęta 6. maja przez Senat RP bez poprawek. Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19. maja. I wreszcie ogłoszona 29. maja w Dzienniku Ustaw. O czym mowa? Tak, o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą antyprzemocową.

Jej celem – jak można wyczytać w uzasadnieniu do projektu – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Nowe przepisy oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego (m.in. odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia), wprowadzają również zmiany do takich ustaw, jak Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

I tak, zupełnie nowym instrumentem mającym służyć bardziej skutecznej ochronie osoby dotkniętej przemocą jest nadanie Policji, a także Żandarmerii Wojskowej (w zakresie jej właściwości rzeczowej) uprawnień do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Co istotne, taki nakaz lub zakaz będzie wydawany w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia domowników. Ponadto będzie on natychmiast wykonalny, będzie obowiązywał 14 dni, a dodatkowo nakaz i zakaz będą mogły być stosowane łącznie. W praktyce to też oznacza, że Policja będzie mogła wydać taki nakaz i/lub zakaz np. podczas podjętej interwencji we wspólnie zajmowanym mieszkaniu. Nieobecność osoby stosującej przemoc nie będzie tutaj przeszkodą to wydania tych środków podczas wykonywania czynności przez Policję. Policja (lub Żandarmeria Wojskowa), w myśl nowych przepisów, będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji i zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie, w przypadku niestosowania się do nich. Poza tym w takiej sytuacji osoba stosująca przemoc narazi się na odpowiedzialność w trybie przyspieszonym z Kodeksu wykroczeń w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wprowadzone zmiany zakładają także, że osoba dotknięta przemocą lub jej przedstawiciel ustawowy skorzysta z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc. Taki wniosek będzie można złożyć na urzędowym formularzu, przy czym samodzielne sporządzenie wniosku z pominięciem urzędowego formularza nie będzie wywoływać żadnych negatywnych skutków.

Vacatio legis, jakie określił ustawodawca, to okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, lecz jak donosi np. Polska Agencja Prasowa, mogą pojawić się jeszcze przepisy nowelizujące tę ustawę m.in. w zakresie skrócenia tego okresu.

Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy obowiązuje już ponad 20 lat. Podobne rozwiązanie wprowadzono również w Czechach, jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

1387

W piątek (29. maja) w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 964 zostało ogłoszone rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projekt ów ukazał się na rządowych stronach dzień wcześniej, bo w czwartek, a to w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

W samym rozporządzeniu, wśród wielu rozwiązań, poszerzony został katalog osób, którym będą przekazywane dane o osobach odbywających kwarantannę m.in. o kuratorów sądowych. Jak uzasadniali autorzy projektu, takie rozwiązanie stało się konieczne z uwagi na zapewnienie tej grupie zawodowej bezpieczeństwa sanitarnego poprzez właśnie dostęp do informacji o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Co ważne, wiedza o takich osobach powinna być dostępna kuratorom sądowym przed przystąpieniem przez nich do wykonywania czynności służbowych zleconych przez sądy i inne uprawnione instytucje. W takich bowiem przypadkach bezpośrednie kontakty nie powinny mieć miejsca, a o tej przeszkodzie kurator winien być poinformowany – co ponownie podkreślono – przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań w terenie.

Pozyskiwanie danych przez kuratora sądowego o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych będzie mogło odbywać się w trybie § 2 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia, którego pełna treść dostępna jest tutaj.

1974

Dzisiaj, tj. 29. maja, do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany pod nr. RD 145 projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (zobacz tutaj).

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie tzw. mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich w następujący sposób:

– kurator specjalista: z 2,56 do 2,86,
– starszy kurator zawodowy: z 2,26 do 2,56,
– kurator zawodowy: z 1,97 do 2,26,
– aplikant kuratorski: z 1,25 do 1,53.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu został minister Michał Wójcik- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu podpisał Łukasz Schreiber, jako ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jednocześnie pan minister na twitterowym profilu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych wyraził przekonanie, że ów projekt będzie szybko procedowany.Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na 3. kwartał br.

1857

W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. pod pozycją 875 (zob. tutaj) zostały opublikowane przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, których zadaniem jest bezpieczne „odmrażanie” pracy sądów.

Na kanwie tych przepisów Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rekomendowane rozwiązania, umożliwiające ustanowienie i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interesantów w czasie stanu epidemii. Wydane zostały również wspólne wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce, które to dokumenty udostępniamy poniżej.

Pismo Podsekretarz Stanu ws. rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce

1157

Na prośbę zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy opracowane rekomendacje odnoszące się do stopniowego przywracania pracy zespołów kuratorskiej służby sądowej w zakresie powierzonych do wykonania zadań i obowiązków w okresie ograniczonego funkcjonowania sądów w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Część z proponowanych przez OZZKS rekomendacji została także zawarta w propozycjach dotyczących przywracania funkcjonalności kurateli sądowej, przedstawionych przez Krajową Radę Kuratorów, w piśmie KRK 16/V/2020 z dnia 11 maja 2020r. Odnoszą się one do tzw. „odmrażania” pracy kuratorów w pionie kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i  w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów sądowych.

Rekomendacje – pismo przewodnie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3W reakcji na publikację pt. Bolą mnie sytuacje, kiedy idzie matka z dzieckiem i widząc mnie, mówi: Bądź grzeczna, bo ta pani cię zabierze, zamieszczoną w weekendowym wydaniu portalu Gazeta.pl z dnia 11.04.br., Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postanowił wyrazić sprzeciw wobec zawartych treści dotyczących stricte pracy kuratorów sądowych.

Jak informuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych- Aleksandra Szewera-Nalewajek, oświadczenie, którego treść udostępniamy poniżej wraz ze słowem wstępnym, zostało przesłane do redakcji Gazety Wyborczej z uwagi na brak zgody na przedstawianie naszej pracy w takiej krzywdzącej narracji. 
Szanowni Państwo! W imieniu kuratorów zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych, przesyłam oświadczenie, będące reakcją na wywiad pani redaktorki Anny Kality z anonimową pracownicą socjalną, „ Bolą mnie sytuację , kiedy idzie matka z dzieckiem i ….” z Gazeta PL. Weekend z dnia 11.04.2020r. Jednocześnie chcę podkreślić, że bardzo się cieszymy, że Państwa redakcja porusza tematy społeczne, stara się pokazać z innej strony „niepopularne społecznie” zawody. Wiemy także, że pani Anna Kalita ma w planach przeprowadzenie wywiadu z kuratorką sądową. Jako OZZKS, deklarujemy chęć współpracy, a także wsparcia, gdybyście np. Państwo potrzebowali coś skonsultować czy też dopytać się, z zakresu pracy kuratorów sądowych.

Z poważaniem,
Aleksandra Szewera-Nalewajek
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Kuratorów Sądowych


Oświadczenie OZZKS – tutaj

Na prośbę zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępniamy poniżej dwa pisma, przygotowane przez Związek.

Pierwszym z pism jest wystąpienie do pani Minister dr Anny Dalkowskiej- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  w zakresie udziału kuratora sądowego w kontaktach dzieci z rodzicami.

Pismo do dr Anny Dalkowskiej – tutaj

Kolejnym pismem, jest wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, które dotyczy udzielania pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych.

Pismo do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – tutaj

1104

Ludzi i akcji, które mają na celu nieść pomoc w walce z pandemią koronawirusa, jest coraz więcej, a pomóc można na kilka sposobów. Wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu już dawno pokazały, że chętnie angażują się w akcje charytatywne i społeczne. I znowu pomagają. Tym razem dziewczęta z zawierciańskiej placówki szyją maseczki ochronne i odzież ochronną, które będą wykorzystywane w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, wyznaczonym do walki z wirusem SARS-CoV-2.

To nie tylko pomoc dla społeczności lokalnej, ale także forma resocjalizacji, szczególnie bliska naszej redakcji, bo w duchu sprawiedliwości naprawczej.

W przeciągu 3 tygodni od rozpoczęcia się tej akcji do Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu przekazanych zostało już ponad 5600 maseczek i 115 ubrań ochronnych. W prace zaangażowane są wszystkie wychowanki przebywające w placówce, a o samej akcji zrobiło się już głośno poprzez publikacje w lokalnych mediach (zobacz tutaj)

Dostrzegając tę wspaniałą postawę wszystkich wychowanek ZPiSchN w Zawierciu i będąc pełnym podziwu dla Nich, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postanowił uruchomić akcję crowdfundingową na stronie zrzutka.pl, by pozyskane w ten sposób środki przekazać na zakup odzieży, butów oraz środków higienicznych.

zrzutka na ww. cel jest dostępna tutaj

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu jest placówką typu półotwartego, przeznaczoną dla dziewcząt w wieku od 13 do 21 lat. Aktualnie przebywa w nim 35 podopiecznych z całej Polski. W placówce prowadzona jest także terapia indywidualna i grupowa dla nieletnich uzależnionych od środków psychoaktywnych. Od września 2019 roku funkcjonuje również hostel, którego mieszkanki (wychowanki) uczęszczają do szkół oraz pracy zarobkowej poza zakładem i przygotowują się do samodzielnego życia po opuszczeniu zakładu.  

Gratulujemy Organizatorom tej akcji inicjatywy i trzymamy kciuki za jej powodzenie.

zdjęcie oraz video użyte w materiale pochodzą z profilu FB placówki.