poniedziałek, 2 października, 2023

652

W ostatni dzień kalendarzowego lata, 22 września, odbędzie się we Wrocławiu konferencja pn. Kuratorzy Sądowi – Wyzwania, Oczekiwania, Możliwości. Jej organizatorami są Krajowa Rada Kuratorów oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu we współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych AUXILIUM i Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych FRONTIS. Pomysł na wspólną organizację takiego wydarzenia powstał już w listopadzie ubiegłego roku, przy okazji parafowania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy właśnie Radą, a ww. Wydziałem Prawa (zobacz).

Wydarzenie to, jak informują Organizatorzy, ma być okazją do zastanowienia się nad przyszłością polskiej kurateli sądowej, jej modelu oraz miejsca w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. W zamyśle ma być również wstępem do planowanego przyszłorocznego IV Kongresu Kuratorskiego. Dodatkowo odbywa się w tym samym roku, w którym zaczęły obowiązywać szerokie zmiany ustrojowe, wprowadzone przez ustawodawcę w akcie regulującym organizację kuratorskiej służby sądowej.

Głównym punktem wydarzenia niewątpliwie będą zagraniczni goście, którzy wygłoszą swoje prelekcje w otwierającym konferencję panelu pt. Kuratela w Europie. A są to PhDr. Andrea Matouškova – Dyrektor Probacyjnej i Mediacyjnej Służby w Republice Czeskiej oraz prof. Ioan Durnescu z Uniwersytetu Bukaresztańskiego w Rumunii, ekspert w dziedzinie europejskiej probacji, wieloletni członek Konfederacji ds. Europejskiej Probacji (CEP), były kurator sądowy, redaktor naczelny czasopisma The European Journal of Probation oraz współautor m.in. takiej pozycji, jak Probation: 12 Essential Questions oraz Core Correctional Skills. The Training Kit. Warto tutaj zaznaczyć, że współpraca z organizacjami kuratorów sądowych innych krajów, to jedno z ustawowych zadań Krajowej Rady Kuratorów. Dodatkowo podczas czerwcowego posiedzenia, delegaci do KRK podjęli uchwałę ws. przystąpienia do Europejskiej Organizacji do spraw Probacji – zobacz.

Patronat medialny nad konferencją objął należący do Wolters Kluwer Polska otwarty serwis informacyjny Prawo.pl, zawierający codzienne informacje m.in. z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej. Z kolei wśród wystawców pokażą się firmy – sponsorzy wydarzenia, jak ITM Poland S.A., producent i dostawca m.in. aplikacji BEZPIECZNY KURATOR oraz OrCom sp. j., producent i dostawca systemów informatycznych, w tym systemu Służba Kuratorska OrCom.NET, dedykowanego dla wsparcia pracy zespołów kuratorskiej służby sądowej.

We foyer konferencyjnym swoją ofertę i dorobek zaprezentuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, zrzeszający ponad 1,6 tys. zawodowych kuratorów sądowych w 28. Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych, tzw. MOZ-ach.

Konferencja jest organizowana w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Wszyscy zaangażowani w jej przygotowanie nie pobierają z tego tytułu jakichkolwiek wynagrodzeń. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby maksymalnie zbilansować koszty, by były jak najmniejsze. Dlatego udział w wydarzeniu wynosi tylko 100 zł. Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem wydarzenia jest dostępny poniżej. Należy go wysłać pod adres: konferencjakrk2023@gmail.com, najpóźniej do 15 września.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z REGULAMINEM

W planowanych dwóch przerwach będzie dostępny catering w formie drobnego poczęstunku wraz z kawą i herbatą. Ponieważ na potrzeby konferencyjne zarezerwowana jest tylko część budynku WPAiE, gdzie odbędzie się konferencja (sala 2D im. Witolda Świdy, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław), będą w nim przebywać także studenci i być może inni uczestnicy pozostałych wydarzeń w tym dniu. Dlatego korzystając z cateringu należy posiadać przy sobie identyfikator wręczany przez Organizatorów podczas rejestracji.

Poniżej udostępniamy plakat promujący konferencję oraz agendę konferencyjną (trzy panele tematyczne, dziesięciu wyśmienitych prelegentów). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie konferencji do dnia rozpoczęcia wydarzenia, a także w jego trakcie, o ile doszło do tego z przyczyn niezależnych od organizatora.

Plakat wydarzenia oraz Program konferencji

_________________________

Wszelkich informacji tak dotyczących zgłoszeń, płatności, faktur, jak i organizacyjnych udziela kolega Rafał Skręt,
delegat KRK z okręgu sosnowieckiego (tel. 509 396 435).

1624

7 maja 2023 roku odeszła nasza Droga Koleżanka

śp. Beata Majewska

wieloletni kurator specjalista dla dorosłych i kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Wszyscy zapamiętamy Beatę, jako osobę życzliwą, oddaną swojej pracy i ludziom. Zawsze chętną do pomocy, troskliwą i zaangażowaną w sprawy swojego Zespołu.

Beatko zawsze będziesz w naszej pamięci!

Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 czerwca o godzinie 10:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie.

Kuratorzy okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie

_______________________________________________
Rodzinie zmarłej oraz jej koleżankom i kolegom z pracy przekazujemy wyrazy naszego współczucia.

Z przykrością przekazujemy informację nadesłaną przez środowisko kuratorów sądowych okręgu krakowskiego o nagłej śmierci pana kuratora zawodowego Wojciecha Maciejewskiego, kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Myślenicach.

Rodzinie zmarłego oraz jego koleżankom i kolegom z pracy przekazujemy wyrazy naszego głębokiego współczucia.

3014

Z dniem 5 kwietnia 2023r., po trzymiesięcznym okresie vacatio legis, weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. Jest to najobszerniejsza zmiana przepisów w blisko 22-letniej historii obowiązywania aktu regulującego kompleksowo ustrój kuratorskiej służby sądowej. Ustawodawca dokonał istotnych modyfikacji, które wpłyną na funkcjonowanie tej grupy zawodowej. Czy pod rządami znowelizowanej ustawy kuratorzy sądowi będą w stanie skuteczniej realizować stawiane przed nimi zadania? Czas pokaże.

W procesie legislacyjnym środowisko kuratorskie wskazywało na potrzebę zmian prawnych, jednak starało się przekonywać projektodawcę do uwzględnienia własnej diagnozy problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem tej służby publicznej. Osią autodiagnozy było twierdzenie, że liczba zadań powierzanych kuratorom sądowym przerasta istniejące zasoby. Zadaniowy czas pracy nie może być tu swoistym alibi. Zwracano uwagę na fakt, że wśród zawodowych kuratorów sądowych nasila się zjawisko wypalenia zawodowego i frustracji, co potwierdzają liczne badania prowadzone przez badaczy uniwersyteckich. Dużo cennych danych w tym zakresie dostarczył także obszerny raport z badania zamówionego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Część uwag środowiska znalazła zrozumienie ustawodawcy. Większość jednak odrzucono.

Pozytywnym efektem towarzyszącym nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych była mobilizacja środowiska zawodowego, które mocno zaangażowało się w prace legislacyjne. Reprezentujące kuratorów sądowych organizacje – Krajowa Rada Kuratorów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, kuratorzy sądowi zrzeszeni w innych związkach zawodowych i stowarzyszeniach kuratorskich w kluczowych kwestiach mówili jednym głosem, co miało duże znaczenie i przyniosło w ostateczności kilka dających nadzieję na przyszłość rozwiązań. Za bezinteresownie poświęcony czas liderom tych podmiotów należy się szacunek i uznanie.

Co zmienia się w ustawie? Przede wszystkim ustawodawca ograniczył samorządność zawodową kuratorów sądowych, będącą kluczowym atrybutem zawodów zaufania publicznego. Zmniejsza się rola okręgowych zgromadzeń kuratorów. Kuratorzy okręgowi będą odtąd powoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie stanowiska funkcyjne zostaną obsadzone na nowo wg zasad określonych w znowelizowanych przepisach. Zmieniają się przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego, które w całości przeniesione zostało na poziom sądu okręgowego. Prezes sądu okręgowego zyskuje więcej uprawnień. M.in. w wielu sytuacjach będzie mógł działać z urzędu, nie czekając na wniosek kuratora okręgowego. Będzie też powoływał rzecznika dyscyplinarnego. Kurator okręgowy nadal będzie ponosił odpowiedzialność za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu, jednak jego wpływ zostaje ograniczony. Kadencja kuratora okręgowego jest skrócona do 4 lat. Tyle samo trwać będą kadencje kierowników zespołów. Ustawa wprowadza obligatoryjność powołania sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz sekretariatu kuratora okręgowego. Nie zmienia się liczba stopni awansu zawodowego, wbrew postulatom środowiska, które widziało w tym szansę na rozbudowę motywatorów rozwoju zawodowego lub choćby pozostania w służbie doświadczonych pracowników. W ostatniej chwili do ustawy wprowadzono zapisy o ryczałcie za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Problem kosztów dojazdów do miejsca wykonywania czynności służbowych od wielu lat podnoszony jest jako jeden z najpilniejszych do rozwiązania. Zmieniono na wyższe kwoty ryczałtów przyznawanych kuratorom społecznym i zawodowym za niektóre zadania. To ważne. Szkolenie teoretyczne aplikantów kuratorskich powierzono Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, tym samym delegując tam część odpowiedzialności za budowanie etosu zawodowego kuratorów sądowych. Pozostaje mieć nadzieję, że zapewniony będzie w ten sposób wysoki standard szkolenia, które nie ograniczy się do e-learningu, lecz uwzględni np. kwestie treningu umiejętności metodycznych. Nowelizacja ustawy wprowadza też przepisy związane z nadzorem administracyjnym, wypełniając lukę powstałą w 2012 roku. Kuratorzy doczekali się również umocowania ustawowego dla postulowanej od dawna superwizji. W niektórych okręgach sądowych dostęp do superwizji był już zapewniony pod rządami dotychczasowej ustawy, jednak nowelizacja powinna stworzyć warunki do upowszechnienia tej praktyki.

Zmiany w ustawie o kuratorach sądowych były w czasie vacatio legis dość obszernie omawiane i komentowane – zarówno w kanałach informacyjnych Krajowej Rady Kuratorów i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, jak i w innych źródłach. Nowelizacji ustawy kuratorskiej towarzyszy szereg zmian na poziomie rozporządzeń. Nie wszystkie prace legislacyjne się zakończyły. Ostateczny kształt tych przepisów zdeterminuje warunki pracy kuratorów sądowych. W środowisku kuratorskim dominuje przekonanie, że kuratela sądowa wymaga wzmocnienia, jeżeli ma odpowiadać na współczesne potrzeby społeczne. Jeśli kuratorzy sądowi mają być skuteczni w swoich oddziaływaniach, muszą mieć zapewnione warunki do stosowania zweryfikowanych naukowo metod pracy. Tymczasem wydaje się, że nowelizowana ustawa utrwala trend kontrolno-egzekucyjny w kurateli sądowej. Trzymajmy kciuki za polskich kuratorów sądowych, żeby w każdych warunkach potrafili utrzymać etos służby profesjonalnej i kierującej się humanitaryzmem.

1761

 „…wobec potęgi gór prościej odkrywa się siebie, a przynajmniej to, że większość granic i lęków to tylko ułomność naszego umysłu, poza którą zaczyna się wolność…”
– Jacek Teler

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych pragnie serdecznie zaprosić kuratorów sądowych z całego kraju na V Ogólnopolski Rajd Turystyczny Kuratorów Sądowych „Beskid Śląski 2023”, który odbędzie się w terminie od 1 do 4 czerwca 2023r

W tym roku bazą rajdową będzie Gazdówka wraz z Zajazdem Regionalnym na Białym Krzyżu (Szczyrk – Przełęcz Salmopolska), gdzie będzie można wypocząć, nabrać sił i odpowiednio przygotować się do górskich wycieczek. Obiekt oprócz miejsc noclegowych w pokojach 2 i 4 osobowych, zapewnia również doskonałą kuchnię oraz możliwość wspólnego biesiadowania przy grillu, czy ognisku (link do strony obiektu: https://pokoje.bialykrzyz.pl). Przy obiekcie znajduje się parking. 

Koszt uczestnictwa w tegorocznym rajdzie wynosi 680 zł od osoby. Cena obejmuje noclegi w Gazdówce na Białym Krzyżu (pokoje z łazienką), wyżywienie (przywitalne ognisko w dniu 01.06.2023r., śniadanie w formie szwedzkiego stołu, obiad oraz kolację w dniach 02 i 03.06.2023 r., a także śniadanie w formie szwedzkiego stołu w dniu 04.06.2023 r.), ubezpieczenie oraz usługę przewodnicką. 

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w rajdzie do dnia 30.04.2023 roku, na adres: dariuszpalmirski@gmail.com

W związku z koniecznością uiszczenia zadatku uprzejmie prosimy, aby każdy z zainteresowanych po otrzymaniu od organizatora informacji zwrotnej o wpisie na listę uczestników rajdu, dokonał wpłaty kwoty 680 złotych na konto Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych o numerze: 

SANTANDER Consumer Bank
19 1090 2011 0000 0001 3095 7811 

Każdy uczestnik powinien dokonań wpłaty indywidualnie do dnia 30.04.2023r., a w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za rajd”. Wskazana kwota, to pełna opłata za uczestnictwo w rajdzie obejmująca również ubezpieczenie NNW.

W związku z faktem, iż impreza nie jest organizowana zarobkowo oraz koniecznością rezerwacji całego obiektu i pokrycia kosztów stałych, opłaty za uczestnictwo w rajdzie, w razie nieobecności uczestnika nie będą zwracane. 

PROGRAM RAJDU

1 czerwca 2023r. 
Indywidualny dojazd uczestników do miejsca zakwaterowania, tj. Gazdówka na Białym Krzyżu (Przełęcz Salmopolska) 43-370 Szczyrk, ul. Wiślańska 1, w godzinach popołudniowych (zakwaterowanie od godz. 16:00). W tym dniu nie przewidujemy żadnych wspólnych wyjść, z uwagi na różne godziny dojazdu poszczególnych uczestników. Wieczorem natomiast planowane jest spotkanie integracyjne przy ognisku (ok. godz. 19:00). 

2 czerwca 2023r. 
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 9:00-10:00.
Trasa: Przełęcz Salmopolska (934 m.n.p.m.) – Malinów (1115 m.n.p.m.) – Przełęcz pod Malinowem (1009 m.n.p.m.) – Malinowska Skała (1152 m.n.p.m.) –– Skrzyczne (1257 m.n.p.m.) – Malinowska Skała (1152 m.n.p.m.) – Przełęcz pod Malinowem (1009 m.n.p.m.) – Malinów (1115 m.n.p.m.) – Przełęcz Salmopolska (934 m.n.p.m.) 

Czas przejścia całej trasy to ok. 7:00h 
Łączna długość trasy 15,9 km (suma podejść 668m, suma zejść 668 m) 

Obiad w Schronisku PTTK „Skrzyczne” ok. godz. 14:00. Obiadokolacja w Zajeździe Regionalnym na Białym Krzyżu ok. godz. 19:00.

3 czerwca 2023r. 
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 9:00-10:00. 
Trasa: Przełęcz Salmopolska (934 m.n.p.m.) – Grabowa (907 m.n.p.m.) – Stary Groń (789 m.n.p.m.) – Krzywónek (647 m.n.p.m.) –– Brenna (412 m.n.p.m.) – Hala Jaworowa (1152 m.n.p.m.) – Kotarz (973 m.n.p.m.) – Grabowa (907 m.n.p.m.) – Przełęcz Salmopolska (934 m.n.p.m.) 

Czas przejścia całej trasy to ok. 7:00h
Łączna długość trasy 17,8 km (suma podejść 750m, suma zejść 750 m) 

Opcjonalnie trasę można skrócić o ok. 30 min (1,3 km). Czas przejścia wyniesie wówczas ok. 6:00h 
Łączna długość trasy 16,5 km (suma podejść 638m, suma zejść 638 m) 

Obiad w Starej Karczmie w Brennej ok. godz. 14:00. Obiadokolacja w Zajeździe Regionalnym na Białym Krzyżu ok. godz. 19:00. 

4 czerwca 2023r. 
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 9:00-10:00. Po śniadaniu pożegnanie uczestników rajdu. 

Zarówno w czwartek jak i w niedzielę każdy z uczestników może wybrać się indywidualnie na wędrówki. 

Bliższych informacji na temat dojazdu, pobytu w miejscu noclegowym oraz rzeczy koniecznych do zabrania ze sobą udzielimy drogą mailową. 

Liczba miejsc ograniczona! 

Serdecznie zapraszamy – Organizatorzy


Komunikat i zdjęcia nadesłane przez Organizatora

924

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Kontynuując coroczną już imprezę, informujemy że VI Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2023r. Tegoroczna edycja odbędzie się w Bornym Sulinowie, gdzie oprócz wycieczek motocyklowych po Szwajcarii Drawskiej, zwiedzaniu zamków i bunkrów można będzie skorzystać również z takich atrakcji jak paintball, przejazd amfibią z przewodnikiem czy wypoczynek na kajakach.

Zakwaterowanie zaplanowane jest w Hostelu Cztery Pory Roku, gdzie czekają na nas pokoje 2, 3, 4 i 5 osobowe w cenie 70 zł od osoby. Można również skorzystać ze śniadań w cenie 35 zł od osoby. W cenie noclegu jest możliwość skorzystania z groty solnej (45min.) Na terenie Hostelu jest również pole namiotowe oraz możliwość noclegu w pomieszczeniach po samochodach wojskowych.

W trakcie zlotu zaplanowana jest również biesiada grillowa z koncertem zespołu „Fizyka Płynów” w cenie 120 zł. Atrakcje dodatkowe (paintball, kajaki, przejazd amfibią) ustalane będą nam miejscu i będą płatne indywidualnie. 

Wszelkich informacji udziela organizator: Roman Fons kurator zawodowy SR Szczecinek (tel. 504465866) oraz jego pomocnik Witold Czubak kurator zawodowy SO Kalisz (tel. 606906962).

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2023r.

Tekst i zdjęcia nadesłane przez Organizatora

1591

Kiedy ucichły już wystrzały Sylwestrowych szampanów czas, aby ogłosić wszem i wobec !!!

STARTUJE REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
XIX OGÓLNOPOLSKIEJ BIESIADY KURATORÓW SĄDOWYCH

Zapraszamy w tym pięknym i lepszym Nowym Roku na Epicką Biesiadę w Toruniu.

Uważamy, że tradycja jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest przekraczanie granic, aby stawać się coraz lepszym, dlatego wkładamy całe nasze serca w organizację tego tradycyjnego spotkania i mamy jednocześnie pewność, że będzie trwała dłużej niż trzy dni, ponieważ pozostanie ona w Waszych wspomnieniach na jeszcze bardzo, bardzo długo.

Przygotujcie się na nową definicję rozrywki, przygotujcie się na obcowanie z pięknem i bądźcie gotowi na odkrycie w sobie jeszcze większej ilości dobrej energii. Kliknij link i dowiedz się więcej: ZAPROSZENIE I INFORMACJE

Co gdzie i kiedyCzekamy na Twoje Zgłoszenie, które wypełnisz TUTAJWszystkie materiały i tekst nadesłane przez Organizatora.

Trudno wykonywać przez lata tak trudny zawód, jakim jest profesja kuratora sądowego, bez zasobów, które pozwalają przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Jednym z nich jest z pewnością sport. A wśród pasji sportowych jedną z najpopularniejszych jest bieganie. W gronie kuratorów nie brakuje osób, które mają na swoim rozkładzie maratony, a nawet ultramaratony, w tym te rozgrywane w górach. Ale każdy bieg, nawet ten krótszy, to szansa na utrzymanie równowagi psychofizycznej, odreagowanie stresów, inwestycja w zdrowie, a także szansa poznania wartościowych ludzi.

12 grudnia o godz. 12:13 wystartował po raz ósmy Białołęcki Bieg Wolności, jedna z ulubionych imprez biegowych kuratorów sądowych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka.

Po pierwsze – idea. Impreza odbywa się w okolicach daty ogłoszenia stanu wojennego i upamiętnia jego ofiary. Odbywa się przy Areszcie Śledczym na Białołęce, gdzie internowanych było wielu polskich patriotów, którym zawdzięczamy odzyskanie suwerenności naszej ojczyzny. Kuratorzy sądowi, którzy są służbą państwową, w sposób naturalny czują się odpowiedzialni za podtrzymanie pamięci o tym, co stanowi spoiwo naszej narodowej tożsamości.

Po drugie – afirmacja wolności. Kuratorzy sądowi w swoich zadaniach służbowych na horyzoncie zawsze widzą wolność. Nawet jedna z wykonywanych przez nas procedur nazywana jest „przygotowaniem do wolności”. Wykonujemy środki wolnościowe, pracujemy w środowisku otwartym, będąc promotorami nieraz ostatniej szansy, by nie trafić do więzienia.

Po trzecie – klimat. Ten na grudniowym biegu bywa surowy, ale trudne warunki to dla nas codzienność. Jednak nie pogodowy klimat jest najważniejszy, lecz ten związany z atmosferą międzyludzką. A ta jest ciepła, życzliwa, przyjazna – jak ogrzewanie zmarzniętych stóp i dłoni przy oryginalnych koksownikach dostarczonych przez Służbę Więzienną – jednego ze współorganizatorów biegu.

Po czwarte – integracja. Ten bieg łączy ludzi. Na tej imprezie wielu kuratorów sądowych nawiązało relacje, które pielęgnuje, przed kolejnymi edycjami motywując się do przyjazdu, kibicując sobie wzajemnie i śledząc swoje postępy na dedykowanych biegaczom aplikacjach.

Po piąte – ten bieg jest kuratorski, bo został wymyślony przez kuratorkę sądową – Annę Myślińską. Wprawiła w ruch machinę organizacyjną, która z roku na rok gwarantuje perfekcyjną organizację. Dba o to, by każdy kurator czuł się na biegu jak u siebie. Białołęcki Bieg Wolności stał się swoistymi nieoficjalnymi mistrzostwami Polski kuratorów sądowych. Kto wie, może kiedyś to się zmieni w stan oficjalny?

W tym roku kuratorzy sądowi rozbili bank! Padło wiele wartościowych wyników, a na podiach poszczególnych klasyfikacji nie pozostawiliśmy wiele miejsca innym. Zacznijmy od największego Jokera w talii kuratorskiej służby sądowej. Artur Rydz – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach zajął drugie (!) miejsce w klasyfikacji open z rewelacyjnym czasem. Dystans 13 kilometrów przebiegł w nieco ponad 48 minut, co oznacza, że każdy kilometr – w niełatwych warunkach (śnieg, wiatr), pokonywał w tempie średnio 3:43. Taki wynik pozwolił mu zdecydowanie wygrać w kategorii „Pracownicy Służby Więziennej i Kuratorzy sądowi”. Drugiego na mecie reprezentanta Służby Więziennej wyprzedził aż o 11 minut. To był knockout! Brawo! Z dumy pękali nie tylko licznie przybyli do Białołęki świętokrzyscy kuratorzy, ale cała reprezentacja kurateli sądowej. Na czwartym miejscu w tej kategorii dobiegł Robert Biedka z Sądu Rejonowego w Ostrołęce, któremu do podium zabrakło jedynie 22 sekund.

Wiadomo powszechnie, że polska kuratela jest kobietą. A polskie kuratorki są bardzo szybkie na trasach biegowych. Każdego roku na BBW odnoszą sukcesy i w tym roku nie mogło być inaczej, czego dowodem są dwa pierwsze miejsca w kategorii „Pracownicy Służby Więziennej i Kuratorzy sądowi”. Zwyciężyła Paulina Serafin-Gorszkowska z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (9 miejsce open!), a na drugim miejscu podium stanęła niezawodna Wioletta Kaliczyńska z Sądu Rejonowego w Gdyni. Tuż za podium znalazła się natomiast Anna Myślińska z Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie.

Pełne wyniki rywalizacji biegowej dostępne są tutaj.

Po raz kolejny w Białołęckim Biegu Wolności wystartował wyjątkowy biegacz – Pan Zdzisław Niewczas. Stanowi on inspirację dla każdego, kto biega, a zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiają się, czy nie jest za późno, by zacząć biegać. Pan Zdzisław urodził się w 1932 roku. Mimo swoich 90 lat biega codziennie 8 km. Szacunek Panie Zdzisławie!

Białołęcki Bieg Wolności to doskonale zorganizowane wydarzenie, które integruje kuratorów sądowych i promuje nasz zawód przed szerszą publicznością. Jako portal kuratorskiej służby sądowej Kurator.info z wielką przyjemnością obserwujemy rozwój tej imprezy i z dumą pełnimy rolę patrona medialnego.

W relacji wykorzystano m.in. zdjęcia Jacka Deneki. Więcej zdjęć na facebookowym profilu biegu.

727

Listopad i grudzień, to szczególne miesiące dla obszaru przeciwdziania przemocy. Co roku przez 19 pierwszych dni listopada ma miejsce światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Z kolei okres pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia, to czas kiedy odbywa się międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

Tym razem chcemy poinformować i serdecznie zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej jubileusz 5-lecia kuratorskiej kampanii przeciw przemocy pn. V KURATORSKA KAMPANIA PRZECIW PRZEMOCY, jaką organizuje środowisko kuratorskie z okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Z informacji o tym wydarzeniu, nadesłanej przez organizatorów konferencji można przeczytać, że „Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy to cykliczne wydarzenie, które od 5 lat organizuje Kuratorska Służba Sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu. Nasza aktywność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach naszych podopiecznych przypada na miesiące listopad i grudzień, a celem działalności jest tworzenie świata bez przemocy w rodzinach naszych podopiecznych. (…) Formuła naszych wydarzeń ma charakter konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów, wystaw, edukacji szkolnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Kuratorska Służba Sądowa zaprasza do współpracy aby razem działać na rzecz bezpieczeństwa naszych podopiecznych.”

Poniżej udostępniamy plakat promujący to wydarzenie, informację o kampanii oraz agendę konferencji.

918

Dzisiaj, choć z lekkim opóźnieniem, ale też z niekrywaną przyjemnością, wspominamy konferencję, która odbyła w dniu 17 listopada br., a jej tytuł przewodni, to Kurator sądowy w społeczności lokalnej – praca i współpraca. Organizatorami tej niezwykle udanej, jak donoszą jej uczestnicy, konferencji naukowej i metodyczno – szkoleniowej były Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radomiu, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oraz MOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Sądu Okręgowego w Radomiu.

Organizatorom wydarzenia przyświecała idea ukazania pracy kuratorskiej służby sądowej na rzecz społeczności lokalnej w kontekście podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami i środowiskami społecznymi. Ważnym elementem konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów wielu środowisk związanych z pracą w obszarze resocjalizacji, organizacji wsparcia dziecka i rodziny, kreowania polityki socjalnej i prawnej związanej z bezpieczeństwem obywateli.

Ponad 200 uczestników wysłuchało prelegentów, którzy zaprezentowali szczegóły pracy kuratorów sądowych, oraz przedstawiali zakres współpracy pomiędzy kuratorami a poszczególnymi instytucjami takimi jak: MOPS, Służba Więzienna, Policja. Wystąpili również przedstawiciele uczelni, wskazując na psychologiczne aspekty pracy kuratorów sądowych oraz ich miejsce w sektorze zintegrowanych usług społecznych na rzecz rodziny.

Wydarzenie to odbyło się w gościnnych murach Akademii, catering zapewnił Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, przy pomocy Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Poniżej udostępniamy też galerię z tego wydarzenia oraz program konferencji. Wszystkie zdjęcia są autorstwa Agnieszki Walczyk, kurator sądowej ZKSS w Sądzie Rejonowym w Radomiu.

GALERIA KONFERENCJI W RADOMIU

PROGRAM KONFERENCJI