poniedziałek, 23 maja, 2022
Autorzy Posts by RS

RS

98 POSTS 0 KOMENTARZE

2220

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Jubileusz ten stał się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych temu wydarzeniu. Właśnie tę okazję postanowili również uczcić kuratorzy sądowi z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. I jak postanowili, tak też zrobili.

W dniu 24 września w przepięknej sali sejmowej, mieszącej się w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskiej kurateli sądowej – potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym”, której organizatorem była Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, a honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Śląskiego.

Specjalne podziękowania dla wszystkich kuratorów sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach za trud w wypełnianiu codziennych obowiązków, skierował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski , który otworzył uroczystą konferencję oraz Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyna Frydrych. Z kolei członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs odczytała list intencyjny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. Następnie Kurator Okręgowa Ewa Wasiak-Łapińska w swoim wystąpieniu pt. „100 lat kurateli – akty prawne, ludzie, historia”, przybliżyła wszystkim obecnym na sali historię kurateli sądowej w Polsce i na Śląsku. 

Jednym z bardziej doniosłych momentów konferencji było wręczenie przez Marszałka Województwa Śląskiego i Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach listów gratulacyjnych dla osób szczególnie zasłużonych we współpracy ze służbą kuratorską oraz dla wyróżniających się kuratorów zawodowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.  Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinspektor Krzysztof Justyński, Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz była kurator wojewódzka w Katowicach i wieloletnia delegatka do Krajowej Rady Kuratorów Anna Kasprzyk.

W wystąpieniach prelegentów przedstawiono historię kurateli sądowej, jej aktualny stan oraz perspektywy. Omówiono także readaptację skazanych 
w świetle współpracy Służby Więziennej, fundacji, stowarzyszeń z kuratorami sądowymi. Akcentowano interdyscyplinarność tego rodzaju działań. Na końcu poruszono kwestię instytucjonalnego wsparcia dziecka i rodziny.

W podsumowaniu Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Frydrych, wyrażając swoje uznanie dla pracy wykonywanej przez kuratorów sądowych, złożyła wszystkim kuratorom życzenia zdrowia, sił w wypełnianiu codziennych obowiązków i satysfakcji w realizacji tak ważnych zadań w skali całego kraju.

Konferencja zgromadziła prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach oraz sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Przedstawicieli Służby Więziennej, Policji, organizacji i instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, jak i samorządowców. Obecni byli wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

Przede wszystkim zgromadziła jednak uczestników szczególnych i wyjątkowych w tym dniu – kuratorów sądowych. Zarówno zawodowych i społecznych.

–> Program Konferencji.
–> Informacja o konferencji na stronie UMWS.
–> Informacja o konferencji na stronie OISW w Katowicach.

1277

Dr Anna Dalkowska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 9 września br. i zastąpiła na tym stanowisku zdymisjonowanego, dotychczas pełniącego tę funkcję Łukasza Piebiaka. Nowa wiceminister, która jest sędzią i nauczycielem akademickim, stosownie do nowego zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, będzie sprawować stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości m.in. w sprawach nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych oraz podpisywania decyzji o delegowaniu zawodowych kuratorów sądowych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o odwołaniu ich z delegowania.


1877Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w dniu 20 sierpnia br. złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu.

Minister Łukasz Piebak stosownie do § 5 ust. 1 pkt 28 Zarządzenia Nr 157 /19/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, sprawował stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych.

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy, to temat dwudniowej ogólnopolskiej konferencji, na którą zapraszają Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych. Konferencja planowana jest w dniach od do 8 listopada 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszając do udziału w tym wydarzeniu, jego Organizatorzy jednocześnie podkreślają: W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Wydarzenie to stało się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych tej problematyce. Chcąc podsumować te wszystkie przedsięwzięcia pragnę zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, której zasadniczym celem będzie zastanowienie się nad perspektywami tej instytucji w Polsce oraz jej najbardziej optymalnym modelem. Tatematyka jest szczególnie aktualna w kontekście ostatnio ogłoszonego projektu ustawy okuratorskiej służbie sądowej.

Opłata konferencyjna za udział w Konferencji, którą należy uiścić do 21 października br., wynosi 275 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewnią przerwy kawowe, lunch pierwszego i drugiego dnia, udział w przyjęciu wieczornym w dniu 7 listopada oraz materiały konferencyjne.

Poniżej zamieszczamy komplet materiałów, udostępniony przez organizatorów:

3358W Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z roku 2019, pod pozycją 138 opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, wydane na podstawie delegacji z art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Reguły i zasady odnoszące się do biurowości kuratorskiej służby sądowej, zostały opisane w TYTULE IV tego aktu o nazwie Sekretariaty Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej (§ 511 – § 524). Cały akt jest dostępny tutaj.

2243

Konsultacje publiczne, to nic innego, jak forma dialogu przedstawicieli władz na szczeblu centralnym z organizacjami, rozmaitymi instytucjami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, związkami, ale także z obywatelami, które są przeprowadzane w toku procesu legislacyjnego na poziomie rządowym. Ich celem jest zebranie uwag do danego projektu od tychże podmiotów.

Rządowy projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej znajduje się aktualnie m.in. na etapie właśnie takich konsultacji publicznych w ramach których do Projektodawcy wpłynęły uwagi ze strony środowiska kuratorów sądowych, zrzeszonych w stowarzyszeniach kuratorskich (Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS oraz Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych AUXILIUM). W ramach tychże konsultacji zostały opracowane i przesłane także uwagi przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, ale również Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Ze wszystkimi dotychczas przesłanymi uwagami można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji – TUTAJ – do czego zachęcamy.

Przy tej okazji przypominamy także, że na stronach RCL można również zapoznać się z uwagami (także uzupełniającymi) Krajowej Rady Kuratorów, przesłanymi do Projektodawcy w ramach opiniowania projektu ustawy.

2262

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 27. czerwca br. ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji zakłada wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego kilka kluczowych rozwiązań, których celem jest szybkie, niemal natychmiastowe izolowanie osoby dotkniętej przemocą domową od osoby stosującej tę przemoc. Dotyczy to sytuacji szczególnych, albowiem takich, w których zagrożone jest życie lub zdrowie domowników. 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w sumie w pięciu aktach o randze ustawy. Są to Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ale wydaje się, że to co robi tutaj różnice jeśli chodzi o ochronę prawną osoby doznającej przemocy. to zmiany proponowane w ustawie o Policji. W myśl projektowanego art. 15aa, Policja dostanie zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podejmujący interwencję związaną z przemocą domową oceni, czy osoba stosując przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli zaistnieje takie niebezpieczeństwo, policjant będzie miał prawo wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc lub zakaz zbliżania się do tegoż mieszkania. Projekt zakłada natychmiastową wykonalność nakazu lub zakazu oraz możliwość ich łącznego stosowania. Co też istotne taki nakaz lub zakaz policjant będzie mógł wydać w wyniku zgłoszenia m.in. przez kuratora sądowego, a czynności w tym zakresie będzie podejmował niezwłocznie po uzyskaniu takiego zgłoszenia. Nakaz lub zakaz będzie tracił moc – co do zasady – po upływie dwóch tygodni od dnia jego wydania, chyba że zostanie przedłużony przez sąd.

Projekt zakłada również, iż w przypadku złożenia wniosku do sądu przez osobę pokrzywdzoną o opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, sąd orzeka w tymże przedmiocie w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia takiego wniosku. Nadto na czas postępowania osoba pokrzywdzona będzie miała prawo żądać zabezpieczenia, polegającego na orzeczeniu nakazu lub zakazu lub wydłużeniu ich obowiązywania w sytuacji, gdy zostały one zastosowane przez Policję. O takim zabezpieczeniu sąd będzie orzekał w ciągu 48 godzin od dnia wniesienia wniosku w tymże przedmiocie. Osoby domagające się zastosowania takich środków będą zwolnione z kosztów sądowych. W sytuacji niestosowania się do nakazu i zakazu osoba taka będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Z projektem, jak i jego uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.

3114

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony w dniu 27. czerwca br. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Rekomendowanym rozwiązaniem, jaki zakłada sygnalizowana nowelizacja jest podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich.

Projekt aktualnie jest w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy rozporządzenia będą stosowane do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich od 1 stycznia 2019 r.

–> Projekt