sobota, 13 sierpnia, 2022
Autorzy Posts by RS

RS

102 POSTS 0 KOMENTARZE

2318

Konsultacje publiczne, to nic innego, jak forma dialogu przedstawicieli władz na szczeblu centralnym z organizacjami, rozmaitymi instytucjami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, związkami, ale także z obywatelami, które są przeprowadzane w toku procesu legislacyjnego na poziomie rządowym. Ich celem jest zebranie uwag do danego projektu od tychże podmiotów.

Rządowy projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej znajduje się aktualnie m.in. na etapie właśnie takich konsultacji publicznych w ramach których do Projektodawcy wpłynęły uwagi ze strony środowiska kuratorów sądowych, zrzeszonych w stowarzyszeniach kuratorskich (Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS oraz Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych AUXILIUM). W ramach tychże konsultacji zostały opracowane i przesłane także uwagi przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, ale również Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Ze wszystkimi dotychczas przesłanymi uwagami można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji – TUTAJ – do czego zachęcamy.

Przy tej okazji przypominamy także, że na stronach RCL można również zapoznać się z uwagami (także uzupełniającymi) Krajowej Rady Kuratorów, przesłanymi do Projektodawcy w ramach opiniowania projektu ustawy.

2332

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 27. czerwca br. ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji zakłada wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego kilka kluczowych rozwiązań, których celem jest szybkie, niemal natychmiastowe izolowanie osoby dotkniętej przemocą domową od osoby stosującej tę przemoc. Dotyczy to sytuacji szczególnych, albowiem takich, w których zagrożone jest życie lub zdrowie domowników. 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w sumie w pięciu aktach o randze ustawy. Są to Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ale wydaje się, że to co robi tutaj różnice jeśli chodzi o ochronę prawną osoby doznającej przemocy. to zmiany proponowane w ustawie o Policji. W myśl projektowanego art. 15aa, Policja dostanie zupełnie nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podejmujący interwencję związaną z przemocą domową oceni, czy osoba stosując przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli zaistnieje takie niebezpieczeństwo, policjant będzie miał prawo wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc lub zakaz zbliżania się do tegoż mieszkania. Projekt zakłada natychmiastową wykonalność nakazu lub zakazu oraz możliwość ich łącznego stosowania. Co też istotne taki nakaz lub zakaz policjant będzie mógł wydać w wyniku zgłoszenia m.in. przez kuratora sądowego, a czynności w tym zakresie będzie podejmował niezwłocznie po uzyskaniu takiego zgłoszenia. Nakaz lub zakaz będzie tracił moc – co do zasady – po upływie dwóch tygodni od dnia jego wydania, chyba że zostanie przedłużony przez sąd.

Projekt zakłada również, iż w przypadku złożenia wniosku do sądu przez osobę pokrzywdzoną o opuszczenie lokalu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, sąd orzeka w tymże przedmiocie w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia takiego wniosku. Nadto na czas postępowania osoba pokrzywdzona będzie miała prawo żądać zabezpieczenia, polegającego na orzeczeniu nakazu lub zakazu lub wydłużeniu ich obowiązywania w sytuacji, gdy zostały one zastosowane przez Policję. O takim zabezpieczeniu sąd będzie orzekał w ciągu 48 godzin od dnia wniesienia wniosku w tymże przedmiocie. Osoby domagające się zastosowania takich środków będą zwolnione z kosztów sądowych. W sytuacji niestosowania się do nakazu i zakazu osoba taka będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Z projektem, jak i jego uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.

3192

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony w dniu 27. czerwca br. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Rekomendowanym rozwiązaniem, jaki zakłada sygnalizowana nowelizacja jest podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich.

Projekt aktualnie jest w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy rozporządzenia będą stosowane do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich od 1 stycznia 2019 r.

–> Projekt

2358

Do naszej redakcji trafił w roku jubileuszowym wyjątkowy podarunek, który przekazał jednemu z naszych redaktorów p. Janusz Ligocki, zawodowy kurator sądowy rodzinny Sądu Rejonowego w Cieszynie. Jest nim historyczna wpinka widoczna na zdjęciach. Jak głosi miejska legenda, miała ona powstać w latach 80. XX wieku. Autor tego prezentu dodatkowo wyjaśnia: „Moja ciotka, która była w latach 80. kuratorem społecznym mówiła, że musiała to mieć wpięte, jak jeździła do podopiecznych w stanie wojennym. Ale ile w tym prawdy, nie wiem. To było gdzieś pod Lublinem i ta wpinka w tamtym czasie była chyba na cały kraj„.

Cieszy, że już w tamtym czasie – świadomie, bądź nie – podejmowane były próby nakierowane na identyfikację naszej grupy. Grupy polskich kuratorów sądowych. A warto zaznaczyć, że takie zwroty, jak właśnie identyfikacja wizualna grupy, budowanie świadomości i tożsamości marki (ang. branding), kreowanie marki itp., to pojęcia charakterystyczne przecież dla współczesnego świata. I z tej perspektywy współczesnego świata, z perspektywy dzisiejszej można pokusić się o taką konstatację, że polska kuratela sądowa jest właśnie taką marką. Marką samą w sobie, której aktualny wizerunek był budowany przez całe pokolenia kuratorów, począwszy od stałych opiekunów sądowych, powołanych przed stu laty przez ówczesnego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Warto o tym pamiętać, szczególnie w bieżącym roku jubileuszowym. Warto też nas (kuratorów sądowych) wspierać i adekwatnie doceniać.

Koledze Januszowi Ligockiemu jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie naszej redakcji i obdarowanie tak wyjątkową pamiątką. Zwracamy się również z apelem do wszystkich tych, którzy posiadają swoje wspomnienia związane z przekazaną nam wpinką lub którzy znają historię jej powstania i funkcjonowania. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją, czy to drogą mailową (kurator.info@op.pl), czy poprzez nasz Facebookowy profil.

Dziś, tj. 25 czerwca, obchodzimy w Polsce Dzień Kuratora Sądowego, który został ustanowiony uchwałą KRK z dnia 18 czerwca 2011 roku. O wyborze tej daty zadecydowały uwarunkowania historyczne. Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.). W ten sposób zapoczątkowana została w Polsce kuratela sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387 z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

Tegoroczny Dzień Kuratora Sądowego przypada w szczególnie uroczystym czasie, albowiem w roku jubileuszowym. Z tej okazji przekazujemy życzenia dla wszystkich kuratorów sądowych, przesłane do naszej redakcji przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, w imieniu całej KRK, z którymi można zapoznać się tutaj.

Przyłączając się do tych życzeń, wyrażamy też nadzieję, że wartość naszej służby będzie właściwie rozpoznawana przez decydentów i adekwatnie doceniana.

Choć od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, to jest ono jak najbardziej warte odnotowania. Otóż w dniu 1 marca br. w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100 lecia Kurateli Sądowej w Polsce, którą zorganizowali kuratorzy Okręgu Bielskiego. Uczestnicy konferencji zgromadzeni w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w jej trakcie mogli m.in. wysłuchać prelekcji nawiązujących do historii polskiej kurateli sądowej, ale i do jej teraźniejszości oraz przyszłości.

Konferencję otworzyli Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Kurator Okręgowy w tymże sądzie p. Arkadiusz Ochodek, a wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, jak i jej eksperci w osobach Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka. Obecni byli także wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach na czele.

Poza wystąpieniami merytorycznymi, były również akcenty podkreślające uroczysty charakter tego wydarzenia. Jako, że konferencja odbywała się w sali koncertowej, to nie mogło oczywiście zabraknąć występu muzycznego. Na scenie pojawił się kwartet puzonowy, w skład którego wchodzili młodzi wychowankowie szkoły, odgrywając znane światowe przeboje muzyczne. Na scenie z autorskim spektaklem pt. UKRYTE wystąpiła Artystyczna Grupa Antyprzemocowej Art. 207 z Bielska-Białej. Jubileuszowy charakter konferencji był również okazją do wręczenia wyróżnień przez prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zasłużonym kuratorom zawodowym i społecznym z sądów rejonowych okręgu bielskiego, tj. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Gratulujemy wszystkim kuratorom Okręgu Bielskiego, zaangażowanym w organizację konferencji, którea organizacja – jak nam doniesiono – stała na wysokim poziomi.

Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia galerii – tutaj

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 21 lutego br. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia br. Obecnie w oczekiwaniu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Co to takiego? Mowa oczywiście o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa powyższa, zwana ustawą sektorową z racji ingerowania w wiele sektorów państwa, jak np. sektor ubezpieczeniowy, bankowy, zdrowia, rodziny i pracy, obrony narodowej, sprawiedliwości, infrastruktury – znowelizowała ponad 160 ustaw wśród których znalazła się również ustawa o kuratorach sądowych. Jej celem jest zharmonizowanie przepisów tych wszystkich ustaw z regulacjami wynikającymi z RODO. Jest aktem bardzo obszernym, liczycym ponad 200 stron, a wraz z uzasadnieniem blisko 500, co też wskazuje na jej wagę dla porządku prawnego naszego państwa.

Z treścią omawianej ustawy można zapoznać się na stronach Sejmu RP (tutaj), a tam w art. 57 ze zmianami w zakresie stricte naszej ustawy (strony 79-82). Vacatio legis dla wprowadzonych zmian (poza niektórymi wprost wskazanymi przepisami) ustalono na 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warto też przy tej okazji przypomnieć, że w pierwszej wersji projektu tejże ustawy (2017 rok), w części dotyczącej sektora związanego z wymiarem sprawiedliwości nie było w ogóle ujętych przepisów związanych z kuratelą sądową. A obecność RODO w ustawie o kuratorach sądowych, to wynik ścisłej współpracy Wydziału Kurateli, Krajowej Rady Kuratorów i środowiska kuratorskiego. Jest to kolejny przykład potwierdzający nasz profesjonalizm i skuteczność, kiedy działamy wspólnie. Wyrażamy przekonanie, że przepisy te będą pomocne w naszej codziennej trudnej pracy.