sobota, 15 maja, 2021
Autorzy Posts by RS

RS

85 POSTS 0 KOMENTARZE

180

Razem Wobec Rozstania, to tytuł I Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”, który powstał dzięki dotacji Programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest z kolei poprawa sytuacji rodzin i dzieci w kryzysie związanym z rozwodem i rozstaniem rodziców, a jego idea opiera się na nieformalnym partnerstwie Koalicjantów – twórców Standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców.

To dwudniowe wydarzenie, które planowane jest w dniach 15-16 czerwca, poświęcone będzie szeroko rozumianej sytuacji okołorozwodowej i kryzysowi rozstania, a do udziału w nim organizatorzy zapraszają rodziców, przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i środowisk pracujących z rodzinami i dziećmi w kryzysie rozstania. Sam udział w konferencji jest bezpłatny, po obowiązkowej rejestracji.

Konferencję, w programie której znajdują się panele naukowe, warsztaty i wykłady prowadzone przez najlepszych – jak zapewniają organizatorzy – ekspertów z Polski oraz gości z Family Separation Clinic w Londynie, otworzą Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Mirosława Kątna Przewodnicząca KOPD, a wykład inaugurujący poprowadzą specjaliści z Family Separation Clinic w Londynie – Karen i Nick Woodall, zajmujący się zagadnieniem alienacji rodzicielskiej.

Nam jest miło poinformować, że jedną z panelistek drugiego dnia Konferencji będzie Aleksandra Szewera-Nalewajek, kurator rodzinna w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.

Szczegółowe informacje, sylwetki ekspertów, program konferencji i rejestracja znajdują się na stronie: https://konferencja.akademiarozstania.pl/

468

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, to zjawisko związane nie tylko ze zdrowiem ludzi. Wpływa ono na procesy gospodarcze, sposoby organizowania pracy i edukacji, jak i na nasze codzienne nawyki i zwyczaje. Z kolei wprowadzony w Polsce w związku z nią (pandemią) stan epidemii, nie oszczędził także prawa karnego, wprowadzając dotychczas szereg zmian w różnych przepisach, w tym tych istotnych z poziomu pracy kuratora sądowego dla dorosłych. Wystarczy tylko wspomnieć o zmianach w zakresie orzekania kary łącznej w ramach wyroku łącznego, wprowadzone w Kodeksie karnym z mocy art. 38 pkt 3-7 ustawy z dnia 24 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 roku.

Zmiana o tyleż istotna, że to sądowy kurator zawodowy, jako organ wykonujący orzeczenie, w myśl dyspozycji wynikającej z art. 12b Kodeksu karnego wykonawczego, dodatkowo wzmocnionej treścią §47 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego sądu o warunkach do wydania wyroku łącznego, jeśli stwierdzi taką okoliczność.

Poza samą zmianą treści przepisów i warunków odnoszących się do łączenia kar, szczególnie warto zwrócić uwagę na tzw. przepisy temporalne, zawarte w rozdziale 8 ustawy nowelizującej. W myśl tychże przepisów (vide art. 81), 'Przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy', a 'Przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy'. Oznacza to w skrócie, że niemożliwym staje się łącznie kar orzeczonych prawomocnie przed dniem 24 czerwca 2020 roku z karami orzeczonymi prawomocnie po tym czasie.

Kontynuując temat istotnych zmian w prawie karnym z punktu widzenia kuratora dla dorosłych nie sposób nie wspomnieć o procedowanych aktualnie zmianach w przepisach odnoszących się m.in. do zawieszenia terminów biegu przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Podobne przepisy obowiązywały już w okresie od 31 marca do 16 maja 2020 r., kiedy to z mocy art. 15zzr ust. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.), terminy do przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia nie biegły w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. To jest de facto od dnia 14 marca 2020 roku, kiedy to rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzono tenże stan, zastąpiony poźniej stanem epidemii.

Pomysł, aby wrócić do tych rozwiązań odżył na nowo. W dniu 19 stycznia br. do Sejmu RP wpłynęła autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 867-A), w myśl której (pkt 4) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Projekt zakłada, że przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą będzie stosować się do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do kar orzeczonych również przed dniem jej wejścia w życie, chyba że termin przedawnienia już upłynie. 

W dniu 20 kwietnia ustawa ta została uchwalona przez Sejm i następnego dnia przekazana do Marszałka Senatu, celem dalszego procedowania (druk 383).

212

Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna monografia, która może zainteresować kuratorów sądowych, zarówno tych o specjalizacji rodzinnej, jak i karnej.

Monografia pod redakcją Danuty Apanel, Pawła Kozłowskiego (m.in. kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku, kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku oraz członek Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych) i Ewy Murawskiej, pt. Przestrzenie temporalne w pedagogice – konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne, traktuje m. in. o takich tematach jak:

– Obraz rodziny zabójców w ich wspomnieniach z dzieciństwa jako potencjał do zmiany resocjalizacyjnej – komunikat z badań
– Praktyczne aspekty nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności w odniesieniu do koncepcji ustawicznego kształcenia zawodowego 
– Młodzieżowe ośrodki wychowawcze a koncepcja resocjalizacji pozytywnej 
– Socjodemograficzne predyktory triady: wartości – cele – plany nieletnich
– Wywiad środowiskowy kuratora rodzinnego w sprawach nieletnich o demoralizację i czyny karalne – propozycja narzędzia 
– Więzi między rodzicami a dzieckiem w percepcji osób uzależnionych od narkotyków.

Więcej szczegółów na stronie internetowej wydawcy – Oficyny Wydawniczej Impuls.

425

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jak co roku przypada w lutym. Ten tegoroczny odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. W tym okresie, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się kuratorzy sądowi, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy i policjanci.

W krajach Unii Europejskiej co roku w dniu 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59, poz. 517). Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem było i jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Wsparcie będzie również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Poniżej udostępniamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym >>

W okresie od 16 września do 10 października 2020 roku z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zostały zebrane dane ankietowe, dotyczące udziału kuratora sądowego w kontaktach oraz zaległości w płatnościach za tzw. wywiady rozwodowe.

W ankiecie – jak podają jej autorzy – udział wzięło, poprzez jej skuteczne i pełne wypełnienie, łącznie 901 respondentów. A okoliczność, że ankietowani kuratorzy reprezentowali różne okręgi sądowe z całej Polski pozwolił przyjąć, że jej wyniki stanowią dość wartościowy materiał, uzasadniający podjęcie próby zdiagnozowania trudności jakie towarzyszą wykonywaniu orzeczeń w wyżej wymienionych sprawach.

Końcowy raport został opracowany przez Zespół do spraw kuratorów rodzinnych OZZKS i przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesów sądów apelacyjnych, z jednoczesną prośbą o przesłanie opracowania również prezesom sądów okręgowych i rejonowych. Wynikami ankiety autorzy opracowania planują również zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

.

Opracowanie OZZKS dot. udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną oraz zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe.

857

Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda?, to monografia autorstwa Anny Chmielewskiej, Anny Janus-Dębskiej i Grażyny Rybickiej, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Ekonomia i Środowisko. Praca ta, to swoiste rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polsce na podstawie wyników badań własnych autorek, które zostały zapoczątkowane w 2016 roku w ramach projektu badawczego, celem którego było m.in. przybliżenie społeczeństwu zawodu kuratora sądowego, uświadomienie sensu jego wykonywania, ukazania „ludzkiej twarzy” kurateli sądowej oraz zaprezentowanie szerokiej działalności społecznej i misji tego zawodu.

Badania zaprezentowane w publikacji, zostały objęte honorowym patronatem prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego, Krajowej Rady Kuratorów oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji PROBARE.

Sama publikacja – jak informują jej autorki – pozwala spojrzeć na kuratorów sądowych w sposób niestereotypowy, inny niż ten, nakreślany często przez media, i nie do końca prawdziwy. Adresowana jest do tych wszystkich, którzy chcą poznać istotę zawodu kuratora sądowego, a dzięki temu lepiej zrozumieć także położenie odbiorców jego działań.

Serdecznie gratulujemy publikacji oraz zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Poniżej udostępniamy informację na temat tej pozycji, w której znajduje się m.in. lista bibliotek, w których jest ona dostępna.

Informacja autorek o publikacji oraz recenzja

Dziś, 8 lutego, mija 102 lata od ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego i wejścia w życie dekretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 171), a przy nich urzędu stałych opiekunów sądowych, którym z czasem nadano miano kuratorów nieletnich. To wydarzenie uznaje się za początek kurateli sądowej w Polsce. I mimo, że formalnie opiekunowie sądowi nie byli nazywani kuratorami, to z uwagi na charakter wykonywanych przez nich zadań i umiejscowienie, uznaje się ich właśnie za pierwszych polskich kuratorów sądowych.

W miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie tworzą się specjalne sądy pokoju dla nieletnich. (…) Przy sądach dla nieletnich powstają urzędy stałych opiekunów sądowych, mianowanych przez sędziów spośród osób obojga płci, szczególnie kwalifikujących się do sprawowania nadzoru nad nieletnimi.

Z tej okazji życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Polsce sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. By służba społeczeństwu obywatelskiemu przynosiła satysfakcję, była doceniana w każdym aspekcie i postrzegana w sposób obiektywny.

Przypominamy również słowa, które znalazły się w okolicznościowej uchwale Senatu IX kadencji, podjętej przez tę izbę w roku jubileuszowym 2019, tj.

Kuratorzy sądowi są służbą od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływającą na bezpieczeństwo społeczeństwa,
zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii i demoralizacji nieletnich.

Jeszcze nie przebrzmiały całkowicie echa zeszłorocznej Biesiady kuratorskiej w Katowicach, a już czas szykować się na kolejną. Tym razem XVII.

Właśnie tak, dokładnie już S I E D E M N A S T Ą

Nie przedłużając zatem, w imieniu Organizatorów, kuratorów z Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do Tarnobrzega na XVII Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych pod hasłem WIEŚNIADA 2021, która odbędzie się w dniach 10-12 września 2021 roku.

Koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 640 zł wraz z ubezpieczeniem NNW, która to kwota jest płatna w trzech ratach (szczegóły w przygotowanym przez organizatorów Zaproszeniu, które udostępniamy poniżej).

Zgłoszenie udziału w Biesiadzie należy przesłać na załączonym również poniżej formularzu na adres: biesiada.tarnobrzeg@gmail.com po dokonaniu pierwszej wpłaty. Dla osób, które chcą uczestniczyć tylko w wieczornych imprezach (piątek i sobota) koszt udziału wynosi: Wieśniada 80 zł, Bankiet 150 zł bez noclegu. Zgłoszenia i opłaty należy dokonać do 31 maja 2021 r. na podany w materiałach nr rachunku bankowego.

Szczegółowych informacji udziela Beata Góra, tel. 502 435 528

Komunikat – zaproszenie organizatorów

Program XVII Ogólnopolskiej Biesiady

Zdjęcie wykorzystane w komunikacie
jest autorstwa Mateusza Zycha i zostało
zaczerpnięte z zasobów Wikipedii.

Za nami już połowa pierwszego miesiąca nowego roku, po którym oczekujemy, że będzie zdecydowanie lepszy od tego minionego, „...którego imienia nie wolno wymawiać”. Stało się bowiem tak, że pandemia w tym właśnie minionym roku zweryfikowała nasze plany, komfort pracy oraz życia codziennego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych postanowił w ten nowy rok wejść z przytupem, powołując do istnienia swój branżowy biuletyn pn. MOZaika – Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS.

MOZaika powstała na kanwie pomysłu małego grona członków OZZKS, jak informuje Katarzyna Gulcz, kuratorka sądowa z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, która została naczelną czasopisma. Z kolei rolą tego periodyku, który docelowo ma ukazywać się co kwartał, jest zebrać najważniejsze informacje, wydarzenia w jednym miejscu.

W premierowym numerze MOZaiki, w którym udzielili się głównie kuratorzy pomysłodawcy tej inicjatywy, znalazły się następujące publikacje:

 • Jak doszło do powołania OZZKS
 • Udział OZZKS w Seminarium u Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 • Dlaczego warto być członkiem OZZKS?
 • Odzież robocza? Ekwiwalent?
 • OK! Tczew- czyli o powstaniu ośrodka kuratorskiego słów kilka…
 • Krótka historia o podwyżkach, czyli: „GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM KURATORA POŚLE”.
 • Styczeń – czas decyzji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Praca w czasach COVID-19
 • Mamy to WE KRWI!
 • Bieszczady według (nie całkiem) świętego Pawła
 • Kuratorzy biegają
 • Nasze MOZy
 • Informacje o Zarządzie

Pierwszy numer MOZaiki dostępny jest na stronie internetowej OZZKS: ozzks.pl Dostępna jest także wersja o wysokiej rozdzielczości, którą można z pobrać tutaj.

Pomysłodawcom MOZaiki serdecznie gratulujemy inicjatywy i życzymy owocnej działalności oraz stałego zainteresowania ze strony dużego grona wiernych czytelników.

881

Głęboko zasmucony i pogrążony w smutku zawiadamiam o śmierci

Lecha Dobrosielskiego-Głodowskiego

wieloletniego, drogiego Kolegi, Kuratora Sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Rodzinie i Najbliższym składam kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia.

Wojciech Mroczkowski – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu wraz z Kuratorami Sądowymi Okręgu Poznańskiego
_________________________________

Trudno nam pogodzić się z odejściem naszego Drogiego Kolegi, jednakże wiemy, że pamięć o nim, a także jego dokonaniach nie zostaną przez nas nigdy zapomniane.