Opinia KRK na temat projektu zmian Ustawy Kodeks karny wykonawczy

Opinia KRK na temat projektu zmian Ustawy Kodeks karny wykonawczy

W dniu wczorajszym (29.11.2016r.) odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Praworządności i Praw Człowieka. Członkowie Komisji dyskutowali między innymi o Rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany mają dotyczyć zwiększenia zatrudnienia wśród osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych m. in. poprzez poszerzenie zakresu prac wykonywanych przez skazanych nieodpłatnie oraz zwiększenie możliwości finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy przez podniesienie potrącenia na ten cel z przysługującego skazanym wynagrodzenia za pracę.

W obradach Komisji uczestniczyli kuratorzy: Wioletta Włodyka – zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie, Henryk Pawlaczyk – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Tomasz Krzymiński – delegat do KRK, Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej.

Transmisja TV z posiedzenia Komisji dostępna jest tutaj.

Krajowa Rada Kuratorów przedstawiła swoją opinię i uwagi do proponowanych zmian legislacyjnych. W opinii przeczytać możemy między innymi:

Krajowa Rada Kuratorów co do zasady popiera wszystkie działania zmierzające do poprawy skuteczności procesu readaptacji i resocjalizacji skazanych. Istotnym elementem procesu resocjalizacji osób skazanych, w tym także osadzonych w jednostkach penitencjarnych, jest wykonywanie przez ww. osoby pracy w postaci zatrudnienia zarobkowego lub nieodpłatnego. Aktywizowanie skazanych poprzez pracę kształtuje ich właściwe i pożądane postawy społeczne, przygotowuje do efektywnego życia w społeczności po opuszczeniu więzienia. Jednakże w ocenie środowiska kuratorskiego proponowane rozwiązania w odniesieniu do ogólnie przyjętych założeń polityki karnej wydają się być z nią niespójne. Jednym z głównych założeń reformy polityki karnej jest rozwijanie kar nieizolacyjnych takich jak kara grzywny samoistnej, kara ograniczenia wolności czy wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego SDE (nowelizacja k.k.w. z dnia 15 kwietnia 2016r.).

Pełny tekst opinii KRK dostępny jest tutaj.

W dniu 30.11.2016r. KRK uzupełniło opinię przesłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z przedstawionymi tezami zapoznać się można tutaj.