niedziela, 12 lipca, 2020
Autorzy Posts by AS

AS

241 POSTS 0 KOMENTARZE

1374

Na stronie rządowego centrum legislacyjnego ukazała się informacja, że w dniu 30 listopada 2015r. wiceminister sprawiedliwości pan Marcin Warchoł skierował do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów i aplikantów kuratorskich (nr RD 505 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). W przekazanym piśmie pan Wiceminister zaznaczył, że z uwagi na potrzebę wejścia w życie projektowanych regulacji z dniem 1 stycznia 2016r. zwraca się z prośbą o umieszczenie przedmiotowego projektu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Treść pisma skierowanego do Komitetu Stałego Rady Ministrów znajduje się tutaj.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 23.11.2015r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich znajduje się tutaj.

998

Z wielką satysfakcją informujemy , że Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał cztery medale kuratorom sądowym, którzy zasłużyli się ochronie praw człowieka. Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r.  Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Może ona zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

W tym roku na wniosek Krajowej Rady Kuratorów odznaczenia te otrzymali:
pośmiertnie śp. kurator Tadeusz Jedynak i śp. kurator Agnieszka Bartkowiak oraz kurator społeczny Jacek Kamil Jastrzębski i kurator zawodowy Aleksandra  Dyrda.

Uroczyste wręczenia odznaczeń odbywać się będą wg następującego harmonogramu:
W dniu 25 listopada br. odznaczenie odebrała wdowa po śp. Tadeuszu Jedynaku – pani Ilona Jedynak. W grudniu odznaczenie otrzyma pan kurator Jacek Jastrzębski. W styczniu 2016 r. odznaczenie odbiorą najbliżsi śp. kurator Agnieszki Bartkowiak. W lutym 2016r. pani kurator Aleksandra Dyrda.

Niewątpliwie wyróżnienia te są wyrazem zaangażowania kuratorów sądowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i troski o respektowanie praw jego członków, zwłaszcza tych najsłabszych i najbardziej zagrożonych. Jesteśmy dumni z postawy naszych koleżanek i kolegów.

Z upoważnienia przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów pana Henryka Pawlaczyka zamieszczamy stanowisko Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości prawnych zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym po nowelizacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 30 czerwca 2015 roku, poz. 925).

Ponadto na prośbę Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów przekazujemy tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim kuratorom, którzy włączyli się w przygotowanie zapytania skierowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, a w szczególności podziękowania te skierowane są do pana kuratora Grzegorza Kozery – zastępcy przewodniczącego KRK.

Poniżej znajduje się:
zapytanie  KRK skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości
stanowisko DWOIP – odpowiedź na zapytanie KRK

 

 

   W dniach 25-27 listopada 2015r w Krynicy Zdroju odbędzie się konferencja pt. “Pomoc Postpenitencjarna w Regionie – Potrzeby, Wyzwania, Szanse”

   Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wspólnie organizują konferencję szkoleniową, poświęconą tematyce pomocy postpenitencjarnej w regionie. Wydarzenie swoim patronatem objęli Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Celem konferencji jest zacieśnienie i usprawnienie współpracy pomiędzy Kuratorską Służbą Sądową, Służbą Więzienną oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocowymi rynku lokalnego. Organizacja i wspólny udział w wydarzeniu ułatwi wypracowanie zbieżnych postulatów, metod pracy oraz spójnej logicznie i systemowo strategii pomocowej, jak również usprawni wzajemny przepływ informacji. Jednym z założeń organizatorów jest również podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na pomoc postpenitencjarną dla byłych więźniów i ich rodzin. Inspiracją do dalszego rozwoju tych form pomocy jest zapotrzebowanie społeczne, oszacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu, które funkcjonuje od listopada 2014r.

   Adresatami i zarazem uczestnikami konferencji są min. kuratorzy sądowi, wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej z wszystkich jednostek penitencjarnych małopolski i woj. świętokrzyskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

Miło nam również poinformować, że serwis Kurator.info jest partnerem konferencji. Zdjęcia i relację z przebiegu konferencji udostępnimy po jej zakończeniu.

Program Konferencji – Konferencja szkoleniowa – Krynica 2015 – program (3)

1374

Jacek Ignaczewski, autor komentarza do Kodeksu Rodzinne i Opiekuńczego twierdzi, że „postępowanie opiekuńcze powinien cechować diagnostyczny charakter, a Sąd opiekuńczy, kierując się dobrem małoletniego, powinien brać pod rozwagę również powszechnie znane zasady psychologii rozwojowej i pedagogiki”. Nie tylko bowiem samo życzenie, chęć kontaktu z dzieckiem powinno być przesłanką do wydania orzeczenia w tym przedmiocie, ale przede wszystkim perspektywicznie ujęte dobro małoletniego. Skutki bowiem traumatycznych przeżyć dziecka wywołanych „przymusem” relacji z zapomnianym rodzicem (bądź inną osobą uprawnioną do kontaktu) mogą być o wiele trudniejsze do skorygowania niż życie bez kontaktu z nim. Bardziej wyraziście mówi o tym Art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka, który stanowi, że dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka . J. Ignaczewski analizując uchwały Sądu Najwyższego dochodzi do wniosku, że udział w kontaktach jest prawem jak i obowiązkiem zarówno rodziców, jak i dziecka, z zaznaczeniem jednak, że dotyczy to dzieci starszych, które ze względu na swój rozwój są w stanie w prawidłowy sposób interpretować sytuację, w której się znalazły. Nieco inaczej postępowanie o kontakty osoby uprawnionej z dzieckiem interpretuje autor artykułu Utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanowi naruszenie dóbr osobistych, który ukazał się na portalu internetowym e.Gospodarka.pl. W tekście tym zwrócono szczególną uwagę na możliwość równoległego stosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

1110

W dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł pod tytułem: Prawnicy apelują o fundusze na sekretariaty dla kuratorów. Autor tekstu przypomina, że przez 13 lat kuratorzy sądowi zabiegają o przepisy, które zobowiązałyby prezesów sądów do utworzenia sekretariatów dla ich obsługi. Dziś na 540 zespołów kuratorskich jedynie 323 posiadają pełnoetatową obsługę biurową, przy czym tylko dla części tych zespołów utworzone zostały sekretariaty.

W wersji elektronicznej całość tekstu jest dostępna tutaj (po opłaceniu abonamentu). Artykuł jest również dostępny w wersji papierowej dziennika na stronie B11.

Zachęcamy do lektury.

 

980

Aby się stało

Gwiazdy by ciemniej było
smutek by stale dreptał
oczy po prostu by kochać
choć z zamkniętymi oczami

wiara by czasem nie wierzyć
rozpacz by więcej wiedzieć
i jeszcze ból by nie myśleć
tylko z innymi przetrwać

koniec by nigdy nie kończyć
czas by utracić bliskich
łzy by chodziły parami
śmierć aby wszystko się stało
pomiędzy światem a nami

/ks. Jan Twardowski/

W te dni przepełnione zadumą pamiętajmy o  naszych Koleżankach i Kolegach kuratorach, którzy w ostatnim czasie odeszli od nas na zawsze.

Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne” pod Honorowym Patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia, Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza, Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dra hab. Romana Drozdadnia 26.11.2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64 aula główna 414

Konferencja będzie wydarzeniem inaugurującym Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zainicjowaną przez Center for Women’s Global Leadership. Początek Kampanii to 25 listopada i jest to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, natomiast jego zakończenie przypada na 10 grudnia, czyli Dzień Praw Człowieka.
W konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską, Miasto Słupsk i Sąd Okręgowy w Słupsku uczestniczyć będą m.in przedstawiciele wszystkich instytucji uprawnionych do wszczynania procedury niebieskiej karty, a także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb społecznych, Policji, Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób doznających przemocy, jak i pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną konferencji będą odbywały się debaty w równoległych panelach:
-Charakterystyka zjawiska przemocy domowej: ujęcie psycho – socjo – pedagogiczne,
-Zjawisko przemocy w prawie: osoby doznającej przemocy i perspektywa sprawcy,
-Konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem przemocy,
-Profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i możliwości systemowe, proceduralne i metodyczne.

Celem konferencji jest możliwie dogłębna analiza zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej występowania. Głównym założeniem debat jest multidyscyplinarny dyskurs o zjawisku przemocy z perspektywy badań naukowych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii. Poza tym szczególnie istotne będzie podjęcie próby wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie prewencyjnym, interwencyjnym, terapeutycznym. Konferencja będzie również służyła podjęciu dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu kooperacji przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.
Zaplanowane jest wydanie monografii zawierającej (po pozytywnej recenzji naukowej) artykuły naukowe referowane podczas konferencji.
Partnerami wydarzenia są m.in. Krajowa Rada Kuratorów, Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, Fundacja PROBARE.
Komitet Naukowy:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Akademia Pomorska)
prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (WSNS Pedagogium)
prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr. hab., prof. UW Jarosław Utrat – Milecki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. SWPS Jacek Kurzępa (Uniwersytet SWPS)
dr. hab., prof. AP Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)
dr Barbara Adamczyk (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Danuta Apanel (Akademia Pomorska)
dr Anna Babicka – Wirkus (Akademia Pomorska)
dr Paweł Kozłowski (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
doc. dr Jadwiga Królikowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Wirkus (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
Komitet Organizacyjny:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej)
SSO Dariusz Ziniewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku)
mgr Jolanta Szachnowska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Zapobiegania Problemom Alkoholowym)
Krzysztof Gierszyński (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku)
dr Anna Babicka – Wirkus
dr Grażyna Durka
dr Paweł Kozłowski
dr Ewa Piotrów
dr Andrzej Piotrowski
dr Łukasz Wirkus
dr Sebastian Zdończyk
Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia na adres: koz.pawel@gmail.com lub wirkus.l@gmail.com do dnia 08.11.2015 r. oraz dokonanie wpłaty 250,00 zł, która obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz publikację – po pozytywnej recenzji. Numer konta konferencji: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 subkonto 249 – 504 z dopiskiem „Przemoc w rodzinie”.
Warunkiem biernego, bezpłatnego udziału jest nadesłanie zgłoszenia na jeden z w/w adresów e – mailowych z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. KARTA UCZESTNICTWA konferencja 26.11.2015
Szczegółowy program konferencji i sesji panelowych podany zostanie w kolejnym komunikacie po 08.11.2015 r. na stronie www.przemocwrodzinie.apsl.edu.pl
Kontakt
Paweł Kozłowski (koz.pawel@gmail.com, kom. 698 675 025)
Łukasz Wirkus (wirkus.l@gmail.com, kom. 602 767 841)

KOMUNIKAT KONFERENCJA SŁUPSK 26.11.2015

1458

W dniu wczorajszym zakończyła się, opisywana przez nas wcześniej 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Miasto Stołeczne Warszawa. Tematem przewodnim Konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. „Jak przesłuchać dziecko z poszanowaniem jego praw”- to jeden z głównych tematów tegorocznej Konferencji, o czym mówił między innymi w wykładzie inaugurującym prof. Thomasa Lyona z USA, światowej sławy ekspert w dziedzinie przesłuchania małoletnich świadków ( więcej o metodach pracy profesora można przeczytać tutaj).
Konferencja jest niewątpliwie największym tego typu wydarzeniem w Polsce, poświęconym pomocy krzywdzonym dzieciom, skierowanym do profesjonalistów z różnych dziedzin, mających do czynienia z tego typu przypadkami w swojej pracy zawodowej. Uczestnikami dwudniowej konferencji byli m.in. pracownicy socjalni, policjanci, psycholodzy, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, lekarze, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji, badacze i wykładowcy akademiccy. W jej trakcie krajowi i zagraniczni eksperci przedstawili modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Ponadto, zaprezentowane zostały projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.
W trakcie Konferencji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wręczył certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.
Więcej o konferencji możemy przeczytać również na stronach:
Ministerstwa Sprawiedliwości,
Rzecznika Praw Dziecka,
Fundacji Dzieci Niczyje.

W dniach 08 i 09 października 2015 roku odbyło się w Warszawie, kolejne już VI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Miało ono przede wszystkim charakter roboczy i w znacznej mierze zostało zdominowane przez tematykę dotyczącą funkcjonowania zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Pierwszy dzień obrad rozpoczął się przedstawieniem informacji na temat „Akcji Kasacja” zrealizowanej przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Fundacją na Rzecz Probacji „Probare”. Obecnie, w Sądzie Najwyższym wszczęte zostało już postępowanie kasacyjne w sprawie waloryzacji wynagrodzenia, wniesione przez jednego z kuratorów okręgu toruńskiego. Delegaci zgodnie ustalili, że z środków zgromadzonych w ramach akcji zostanie opłacony udział profesjonalnego pełnomocnik, który sporządzał wzór kasacji, w wybranym postępowaniu kasacyjnym. Intencją Rady jest, aby było to postępowanie, w którym kurator został obciążony kosztami postępowania (tak bulwersujące dla naszego środowiska rozstrzygnięcia miały miejsce w okręgu rzeszowskim).
Kolejny punkt obrad był dyskusją nad możliwością uzyskania przez Krajową Radę Kuratorów zdolności do czynności prawnych pozwalających na rozszerzenie jej działalności, poprzez uzyskanie numerów identyfikacyjnych NIP i REGON (mogą być one nadawane również jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej).
Bardzo żywą reakcję delegatów wzbudził kolejny temat dotyczący sytuacji kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, po wejściu w życie znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 30 czerwca 2015 roku, poz. 925). Wskutek stanowiska Krajowej Rady Kuratorów sygnalizującego wątpliwości co do konstytucyjności wcześniej obowiązujących przepisów, w znowelizowanym regulaminie uchylone zostały przepisy wskazujące na możliwość zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych na etapie postępowania wykonawczego, a także przepisy zakładające ich udział w sprawach z zakresu kontroli warunków życiowych osób poddanych prawnej opiece. Na tym tle dochodzi do rozbieżności interpretacyjnych dotyczących zakresu czynności zlecanych kuratorom przez sąd w postępowaniu wykonawczym i możliwości ich realizacji przez kuratorów w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów podjęła decyzję o wystąpieniu do Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości o sporządzenie stanowiska odnośnie kategorii spraw i zakresu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym i rozpoznawczym, zlecanych do wykonania kuratorom sądowym.
Następnie, delegaci do Krajowej Rady Kuratorów udali się do Kościoła Najświętszego Zbawiciela gdzie uczestniczyli w Mszy w intencji Ś.p. Tadeusza Jedynaka i zmarłych kuratorów sądowych.
Do udziału w drugim dniu obrad Krajowej Rady Kuratorów zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety, pilne obowiązki uniemożliwiły uczestnictwo w posiedzeniu Panu Borysowi Budce- Ministrowi Sprawiedliwości, a także Panu Mirosławowi Przybylskiemu- Dyrektorowi Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Pan Krzysztof Mycka- Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. I to właśnie od wystąpienia zaproszonego gościa rozpoczął się drugi dzień obrad.
Pan Naczelnik poinformował, że notowany jest znaczny spadek obciążenia w zespołach kuratorskiej służby sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych (w ciągu roku z 212 000 do 202 000 spraw). Będzie on postępował, gdyż znowelizowane przepisy karne obowiązujące od 01 lipca bieżącego roku spowodowały spadek wpływu spraw do sądów, o około 90% relatywnie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Do 10 października 2015 roku odnotowano w skali kraju zaledwie 13 orzeczeń o skazaniu na karę ograniczenia wolności w formie dozoru elektronicznego.
Na porównywalnym do dotychczasowego poziomie kształtuje się natomiast obciążenie w zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na utrzymującą się, znaczną liczbę nadzorów w sprawach opiekuńczych, która nie maleje pomimo niżu demograficznego i ciągle zmniejszającej się liczby dzieci. Zainicjował dyskusję na temat możliwych przyczyn tego zjawiska, w którą aktywnie włączyli się uczestniczący w posiedzeniu delegaci. Podsumowując kwestie dotyczące kurateli rodzinnej, Pan Krzysztof Mycka zadeklarował, że zmienił pogląd na kwestię unormowania statusu kuratora rodzinnego jako organu postępowania wykonawczego i obecnie dostrzega potrzebę kodeksowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.
Pan Naczelnik poinformował, że Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji opracował już nowy projekt rozporządzenia na podstawie art. 176 kkw., który obecnie został przekazany do Departamentu Legislacyjnego. Zapewnił, że po zakończeniu prac nad projektem rozporządzenia, zostanie ono poddane szerokim konsultacjom społecznym, także ze środowiskiem kuratorów sądowych, przy czym nie zawiera ono nowych jakościowo rozwiązań.
Poruszył także kwestie dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności i podkreślił, że wszystkie sprawy dotyczące kary ograniczenia wolności powinny zostać zakreślone bezpośrednio po upływie terminu, na jaki kara ta została orzeczona. Inna pragmatyka postępowania nie jest możliwa, gdyż każdorazowo prowadziłaby do naruszenia konstytucyjnie chronionych praw i wolności obywatelskich i byłaby porównywalna do sytuacji, w której skazany przebywałby w zakładzie karnym dłużej niż wynika to z wyroku sądu. Pan Krzysztof Mycka wyjaśnił też kwestie związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności wobec osób, które przebywają w zakładach karnych.
Pan Naczelnik odniósł się też do kwestii obsługi biurowej ZKSS i poinformował, że w budżecie na 2016 rok nie zostały zabezpieczone etaty na ten cel. Wskazał, że niezależnie od tego dysponentem etatów urzędniczych jest dyrektor sądu, który decyzję o ich zagospodarowaniu podejmuje w porozumieniu z prezesem sądu. Jedynym sposobem wygospodarowania środków na zabezpieczenie obsługi biurowej jest szukanie oszczędności w sferze kurateli społecznej, przy czym nie ma żadnych gwarancji, że wygospodarowane w ten sposób środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby zespołów kuratorskich.
Swoje wystąpienie Pan Krzysztof Mycka zakończył stwierdzeniem, że funkcjonowanie polskiego systemu probacji można ocenić pozytywnie, gdyż powrotność do przestępstwa dotyczy zaledwie 1/3 skazanych, podówczas gdy w niektórych państwach Unii Europejskiej wskaźnik ten dochodzi do 50%.
Po części obrad z udziałem zaproszonego gościa nastąpiła krótka przerwa, po czym delegaci do Krajowej Rady Kuratorów przystąpili do podejmowania uchwał. Podjęte zostały następujące uchwały, w sprawie:
• Podziękowania dla Łukasza Kwadransa- delegata okręgu świdnickiego za inicjatywę i organizację wyjazdowego posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów w Cieszynie, połączonego z Konferencją naukowo- społeczną „Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości”.
• Podziękowania dla Rafała Chmiela- delegata okręgu katowickiego za zaangażowanie i pomoc w wyłonienie kancelarii prawniczej, której zlecone zostało sporządzenie wzoru kasacji od wyroku sądu II instancji oddalającego roszczenie o waloryzację wynagrodzenia.
• Zatwierdzenia treści porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” a Krajową Radą Kuratorów w sprawie zbiórki środków materialnych na potrzebę „Akcji Kasacja”.
• Zatwierdzenia decyzji Prezydium Krajowej Rady Kuratorów o przystąpieniu do Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
• Przeznaczenia środków zgromadzonych dla potrzeb „Akcji Kasacja” na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami kasacyjnymi.
• Przesłania do delegatów pełnego opracowania na temat warunków i możliwości uzyskania przez Krajową Radę Kuratorów numerów identyfikacyjnych NIP i REGON.
• Uzyskania opinii prawnej, uwzględniającej także aspekt praktyczny i celowościowy, dotyczącej udziału kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem.
Komunikat zredagował:
Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.