wtorek, Wrzesień 18, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

306 POSTS 0 KOMENTARZE

W dniu 19 maja 2018r. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Człuchowie przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie zorganizował XII Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Burmistrza Miasta Człuchów.

W Igrzyskach uczestniczyło pięć ośrodków kuratorskich z: Damnicy, Miastka, Słupska, Strzelina i Człuchowa. Łączna liczba wychowanków, opiekunów i gości 85 osób.

W tym roku oprócz kształtowania wśród wychowanków właściwych postaw społecznych, patriotycznych, poznawania ciekawych zakątków naszego kraju postawiono na umiejętności współdziałania w grupie i kształtowania właściwych wzorców rywalizacji sportowej. Wychowankowie rywalizowali więc na polu paintballowym w Rzewnicy gm. Rzeczenica. W wyniku rywalizacji:

  • I miejsce zajął OK w Strzelinie,
  • II miejsce OK w Człuchowie,
  • III miejsce OK w Słupsku,
  • IV miejsce OK w Miastku,
  • V miejsce OK w Damnicy.

Pomimo różnie zajętych miejsc zwycięzcami turnieju byli wszyscy uczestnicy.

Rywalizacja przebiegała we właściwej atmosferze, przy dobrej pogodzie. Nawiązały się nowe znajomości i sympatie. Była w pełni bezpieczna dzięki profesjonalnej obsłudze.

Po raz kolejny pokazano, że resocjalizacja w miejscu zamieszkania (bez odrywania wychowanka od rodziny) daje oczekiwane rezultaty. W czasie Igrzysk wychowankowie mieli możliwość poznania nowych form spędzania czasu wolnego, zmierzenia się z swoimi słabościami w trudnych zawodach, poznania nowych zakątków naszego kraju oraz nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Igrzysk, a szczególnie wychowankom wszystkich ośrodków, których postawa pozwoliła na bezpieczną zabawę. 

źródło: www.slupsk.so.gov.pl

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy od 12 lat organizują to cenne wydarzenie oraz tym, którzy na co dzień pracują z młodzieżą w ośrodkach kuratorskich. A najbardziej oczywiście gratulujemy samej młodzieży!

Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS zaprasza do Wrocławia na międzynarodową konferencję pt. 99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy , organizowaną z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia polskiej kurateli sądowej. Wśród prelegentów m.in. cenieni polscy i brytyjscy eksperci z nurtu sprawiedliwości naprawczej. Oprócz samej konferencji organizatorzy przygotowują szereg imprez towarzyszących. Wśród nich m.in. pokaz spektaklu Fundacji Jubilo „Odzwierciedlenie”, teatru realizowanego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Rejestracja uczestników wystartuje jeszcze w maju. Portal kurator.info jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału w październikowych wrocławskich wydarzeniach. Liczymy na dobre spotkanie i integrację środowiska. Więcej informacji na specjalnej stronie dedykowanej konferencji: www.konferencja.wroclaw.pl oraz na stronie wydarzenia na facebooku.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przeprowadził kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy TO we Krwi”. W ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce, sala rozpraw w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na kilka godzin zamieniła się w ambulatorium, gdzie oddano ponad 10 litrów krwi ratującej życie ludzkie. Sąd jest miejscem, gdzie nie tylko udziela się pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym, osobom pokrzywdzonym czy w rozwiązywaniu sporów. Sądy to również miejsce gdzie pracują ludzie, dla których pomoc innym jest naturalnym odruchem serca i dlatego tak licznie uczestniczyli w akcji krwiodawstwa: „Mamy TO we Krwi”.

Jak bardzo potrzebna jest krew doświadczyłem osobiście będąc w szpitalu w Puszczykowie gdzie znalazłem się po wypadku. Na kilka dni przed naszą akcją zostały wstrzymane operacje z powodu braku krwi… Po rozmowie z Ordynatorem Urologii dr Kazimierzem Wysockim wspólnie w szpitalu zawiesiliśmy plakat z apelem o pilną pomoc i udział w akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 30.04.2018r.

Kolejna akcja „Mamy TO we Krwi” odbędzie się w Obornikach Wielkopolskich w dniu 11 maja 2018r. w Starostwie Powiatowym – gorąco zapraszamy.

Jeszcze raz dziękujemy za liczny udział pracowników Sądu Okręgowego w Poznaniu, dziękujemy Panu SSA Krzysztofowi Lewandowskiemu Prezesowi Sądu Okręgowemu w Poznaniu, Dyrekcji Sądu, urzędnikom sądu, kuratorom sądowym, sędziom, służbom więziennym.

Ewa i Roman Fons

 

Oficyna Wydawnicza Impuls wydała kolejną publikację poświęconą młodzieży niedostosowanej społecznie.  Autorami książki Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe są Łukasz Kwadrans i Karol Konaszewski, którzy przeprowadzili badania młodzieży przejawiającej symptomy demoralizacji i popełniającej czyny karalne przebywającej w ośrodkach kuratorskich. Na ich podstawie dochodzą do przekonania, że aby działania naprawcze były skuteczne, powinno się analizować funkcjonowanie młodzieży nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez nią zasobów.  Istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasobów osobistych i społecznych młodzieży, ponieważ mogą być one płaszczyzną odbicia, która będzie sprzyjać kształtowaniu zachowań akceptowanych i rozwojowi tożsamości zintegrowanej.

Przedmiotem swoich analiz teoretycznych autorzy uczynili funkcjonowanie ośrodka kuratorskiego, placówki wychowawczej o ponad czterdziestoletniej tradycji w polskim systemie postępowania z nieletnimi. Jest to specyficzny rodzaj oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach nieizolacyjnych, przy wykorzystaniu współpracy oraz zasobów nie tylko własnych podopiecznego i wychowawcy, kuratora rodzinnego, lecz także rodziców nieletniego, środowiska rówieśniczego, szkolnego i lokalnego. Ponadto dokonali oni charakterystyki młodzieży, która kierowana jest do ośrodka kuratorskiego. Wskazują na poziom jej nieprzystosowania społecznego, przyczyny i stopień, zwracając również uwagę na zalecenia co do klasyfikacji czy postępowania diagnostycznego przy skierowaniu oraz metodycznego w pracy z nieletnimi.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Problematyka zasobów osobistych i społecznych
1.1. Pojęcie zasobów osobistych i społecznych
1.2. Model salutogenezy Aarona Antonovsky’ego
1.3. Założenia koncepcji resilience
1.4. Prężność i sprężystość psychiczna zasobami osobistymi jednostek
1.5. Kapitał społeczno-kulturowy jako źródło zasobów zewnętrznych jednostki
1.6. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera
2. Dylematy młodzieży w okresie dorastania
2.1. Pojęcie młodzieży i charakterystyka okresu dorastania
2.2. Specyfika okresu dorastania w ujęciu Erika Eriksona i Jamesa Marcii
2.3. Specyfika młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3. Kształtowanie zasobów młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3.1. Profilaktyka i resocjalizcja młodzieży w środowisku otwartym
3.2. Ośrodek kuratorski jako placówka wspierająca kształtowanie zasobów osobistych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej
3.3. Problematyka (nie)przystosowania społecznego, czyli jaką młodzież kieruje się do ośrodków kuratorskich
3.4. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego młodzieży
4. Środowiskowe uwarunkowania zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
4.1. Założenia i cel badań
4.2. Pytania badawcze
4.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
4.4. Narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań
4.6. Charakterystyka badanej grupy
4.7. Typy i sposoby analiz statystycznych
5. Charakterystyka zasobów osobistych w grupie młodzieży nieprzystosowanej i ich obraz w zależności od zmiennych socjodemograficznych
6. Środowiskowe wyznaczniki zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
6.1. Środowiskowe predyktory sprężystości psychicznej
6.2. Środowiskowe predyktory poczucia koherencji
6.3. Środowiskowe predyktory prężności
6.4. Dyskusja wyników
7. Postępowanie diagnostyczno-metodyczne w ośrodku kuratorskim
8. Założenia teoretyczne programu kształtowania zasobów osobistych nieletnich
8.1. Wstępne założenia programu
8.2. Treści programu w grupie młodzieży nieprzystosowanej
Zakończenie

Książkę można nabyć tutaj.

Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się właśnie publikacja kuratora zawodowego Aleksandra Cywińskiego, będąca jego pracą doktorską. Książka Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych porusza zagadnienia z kilku dyscyplin, a w szczególności prawa i pedagogiki.

Fragment książki (źródło: www.impulsoficyna.com):

Uzasadnienia wyboru tematu rozprawy doktorskiej upatruję na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to odwołanie do mojej pracy zawodowej. Od 2004 roku jestem kuratorem sądowym. Początkowo (przez rok) byłem kuratorem społecznym, a następnie, po odbyciu aplikacji, zawodowym. Moje pierwsze doświadczenie wiązało się z kuratelą do spraw rodzinnych, jednak mianowanie mnie na stanowisko kuratora do spraw dorosłych i praca w tym obszarze jednoznacznie zdeterminowała moje zainteresowania. Od samego początku, z krótką przerwą w 2014 roku, kiedy to zostałem przeniesiony do Sądu Rejonowego w Gryfinie, pracuję w Szczecinie. Najpierw w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, a następnie, od 2009 roku, po reorganizacji, w Sądzie Rejono-wym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Rejonem miasta, w którym wykonuję swoją pracę, jest fragment dzielnicy Niebuszewo. Muszę zaznaczyć, że kurator zawodowy pracuje w biurze (tj. w sądzie), gdzie ma dyżury dwa razy w tygodniu oraz w terenie. W rzeczywistości ze względu na nadmierne obciążenie pracą biurową przebywamy w sądzie znacznie częściej. W konsekwencji odwiedzamy swoich podopiecznych również w porze wieczornej lub w weekendy, przy czym z reguły nie zapowiadamy swoich wizyt.

Myślę, że zasadne jest stwierdzenie, iż – wykonując pracę – stopniowo traciłem przywilej anonimowości. W obszarze kilku ulic stawałem się osobą coraz bardziej rozpoznawalną. Wreszcie pewnego styczniowego wieczoru, będąc w terenie, minąłem na schodach księdza chodzącego po kolędzie. Na tej odrapanej, ciasnej klatce schodowej wydał mi się kimś nie na miejscu. Nie pasował mi do tej rzeczywistości. Księdza kojarzyłem z obecnością w prezbiterium, które było przestronne, ukwiecone i zadbane. Następnie myślałem o swoim myśleniu o księdzu. Na koniec pomyślałem o samym sobie. Skoro ja reaguję tak na księdza, to prawie pewne jest, że ktoś inny może reagować podobnie na mój widok. W moim umyśle pojawiły się pytania: Kim jestem? Za kogo biorą mnie ludzie? Co o mnie myślą? Sam fakt minięcia na schodach księdza, który tak jak ja odwiedzał mieszkańców Niebuszewa w ich domach, reprezentując cały szereg określonych wartości, koncepcji, zachowań i wymagań, kazał mi głęboko przemyśleć relację kurator – skazany.

 

Spis treści:
Podziękowania
Wstęp      
Rozdział 1
Relacja kurator – podopieczny jak o zagadnienie o charakterze wielokontekstowym
1.1. Historyczne konteksty kurateli sądowej
1.2. Prawne aspekty zawodu i funkcji kuratora sądowego
1.3. Relacja kurator – podopieczny w kontekście refleksji filozoficznej
1.4. Pedagogiczne funkcje kuratora
1.5. Emancypacyjne konteksty kurateli
Rozdział 2
Teoria społecznych reprezentacji
2.1. Teoria społecznych reprezentacji, jej źródła i konteksty
2.2. Teoria społecznych reprezentacji w kontekście fenomenu reprezentacji
2.3. Próba określenia relacji: reprezentacja – schemat – skrypt – prototyp – egzemplarz
2.4. Podsumowanie. Teoria społecznych reprezentacji i jej użyteczność poznawcza (pedagogiczna)
Rozdział 3
Założenia metodologiczne badań
3.1. Społeczne reprezentacje jako przedmiot badań
3.2. Problematyka badawcza
3.3. Etyczne aspekty prowadzonych badań
3.4. Metoda gromadzenia danych i opis badanej próby
3.5. Procedura badań
3.6. Metoda analizy materiału empirycznego  
Rozdział 4
Społeczne reprezentacje uczestników interakcji probacyjnej
4.1. Treść społecznych reprezentacji podopiecznych w wypowiedziach zawodowych kuratorów do spraw dorosłych
4.2. Treść społecznych reprezentacji zawodowych kuratorów do spraw dorosłych w wypowiedziach podopiecznych
Rozdział 5
Wzajemne społeczne reprezentacje uczestników interakcji probacyjnej
5.1. Prawy i Lewy w kontekście wzajemnych społecznych reprezentacji
5.2. Kurator zorientowany na teren i kurator zorientowany na sąd w kontekście wzajemnych społecznych reprezentacji
Zakończenie

Książkę można nabyć pod adresem: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/wzajemne-spoleczne-reprezentacje-zawodowych-kuratorow-sadowych-do-spraw-doroslych-i-ich-podopiecznych,1969.html

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Oblicza ulicy – wybór czy konieczność?” Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza, który dostępny jest pod następującym linkiem: tutaj.

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informacje dotyczące jubileuszowej V. edycji toruńskich wydarzeń pt. Za kurtyną resocjalizacji. Tegoroczne hasło spotkania na UMK brzmi „Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”. Zachęcamy do udziału w debacie, konferencji i imprezach towarzyszących. Jak co roku w Toruniu będzie można spotkać praktyków i teoretyków resocjalizacji z kraju i zagranicy.

 

 

 

 

 

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informację o konferencji pt. „Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku”, która odbędzie się w dniu 23 maja br. w godz. 10.00-17.00, w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Celem konferencji jest omówienie najważniejszych zmian jakie zaszły w polskiej policji od 1989 roku oraz nakreślenie obrazu specyfiki transformacji tej instytucji na tle innych państw w regionie. Naukowcy, eksperci, specjaliści i praktycy zajmujący się tematem bezpieczeństwa i porządku publicznego będą rozmawiać o aktualnych zmianach w organizacji i funkcjonowaniu organu ścigania w kontekście rozwiązań systemowych, reform i percepcji społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się przez formularz rejestracyjny, który jest dostępny pod linkiem: https://transformacjapolicjiwpolsce.evenea.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/kalendarium/co-z-ta-policja

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje pakiet zmian w prawie rodzinnym, które mają na celu umożliwienie orzeczenia alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochronę najmłodszych przed przemocą.

Przyznanie alimentów natychmiastowych ma się odbywać w ciągu kilku dni. Ich wysokość ma być ustalana według uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia netto i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie. Na dziś wynosiłoby ono 460 zł na jedno dziecko, 840 na dwoje dzieci, a 1140 zł – na troje. Dla porównania średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. – 590 zł.

Projekt przewiduje też, że obowiązek alimentacyjny dotyczący dziecka będzie automatycznie wygasał, gdy skończy ono 25. rok życia. Obecnie trzeba o to występować do sądu.

Kolejna zmiana zakłada, że osobie, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, może zostać przydzielony kurator (asystent rodziny). Jeśli nadzór kuratorski nie przyniesie efektu, problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica. Ostatecznie prokurator będzie mógł wnioskować o ukaranie grzywną lub pracami społecznymi.

Projekt przewiduje również wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Ma ono poprzedzać sprawy o rozwód i separację w rodzinach z dziećmi. Małżonkowie dostaną miesiąc na porozumienie w sprawach dzieci. Główną rolę będą odgrywać mediatorzy, którzy uzgodnią warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi i wysokość alimentów. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie bezpłatne. Państwo bierze na siebie ciężar poniesienia kosztów, które być może doprowadzą do ugodowego zakończenia sporu. Rodzinne postępowanie informacyjne nie będzie przeprowadzane w przypadkach, gdy małżonek znęca się nad rodziną.

Nowe prawo ma pozwolić także na błyskawiczną i zdecydowaną reakcję, gdy dzieci spotyka krzywda. Chodzi o wszczynane z urzędu sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o prowadzonych przez siebie sprawach, gdy zachodzi podejrzenie zagrożenia dobra dziecka.

Reforma zakłada ponadto, że w sprawach rodzinnych dzieci będę wysłuchiwane w przyjaznych pokojach przesłuchań. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie dążyć do tego, aby jeszcze w tym roku takie pokoje były we wszystkich sądach.

Źródło informacji: www.ms.gov.pl

 

Ukazał się program konferencji Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów., która odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 marca 2018r.  Ponadto organizatorzy informują:

  • Limit miejsc został wyczerpany. Nabór uczestników został zatem zakończony.
  • W trakcie konferencji (zarówno I jak i II dnia) będzie możliwość wykupienia obiadu w cenie 22 zł w stołówce. Organizator zapewnia natomiast przerwę kawową, przekąski.
  • Organizator Konferencji nie zapewnia noclegów, zainteresowani organizują je we własnym zakresie.