czwartek, Kwiecień 19, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

291 POSTS 0 KOMENTARZE

Sprawozdanie z pobytu delegacji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych  na Ukrainie, Kijów 22 – 26 listopada 2017 roku.

W skład delegacji reprezentującej min. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wchodzili: Martyna Miklińska (WSKS), dr Michał Szykut (WSKS, WNP UMK w Toruniu), Prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki) oraz Sławomir Tutakowski (UM w Lęborku). Polską grupę w ramach obrad konferencyjnych uzupełnił  ppłk. Ryszard Czapracki – Komendant Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu.

Agenda pobytu zakładała uczestniczenie w dwóch oficjalnych wydarzeniach:

Okrągły Stół Probacyjny (23.11.17 r. Instytut Służby Więziennej w Kijowie). W ramach debaty nt. sposobów diagnozowania skazanych w ramach dozorów i formułowania sprawozdań wstępnych z dozoru, głos zabierali przedstawiciele służb probacyjnych z Danii, Ukrainy oraz Polski. Dyskusja prowadzona była w języku angielskim, a debata oscylowała wokół dwóch zagadnień: koncepcji tworzenia narzędzi diagnostycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy. Różnice pomiędzy tworzonym systemem probacji na Ukrainie, a specyfiką pracy kuratorów w Danii i Polsce zarysowały się wyraźnie.

 

 

 

Prof. Piotr Chomczyński wskazywał na konieczność prowadzenia systematycznych badań nad użytecznością narzędzi i systematyczną weryfikację ich jakości. W ramach dyskusji dr Michał Szykut nawiązywał również do anglosaskich koncepcji diagnozowania skazanych  oraz specyfiki rodzimych grup ryzyka. Zwrócono uwagę na rozbudowane obszary biurokracji związane z pracą kuratorów sądowych, które w naszym kraju pomimo wzrostu pozostają relatywnie mniejsze niż w Danii i Wielkiej Brytanii. Koledzy z Ukrainy wraz z wiceministrem sprawiedliwości, aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadając pytania przedstawicielom polskiej i duńskiej delegacji. Podsumowania debaty dokonał prof. Evgen Barash jednoznacznie potwierdzając potrzebę bezpośrednich kontaktów służb kuratorskich, nie tylko w formule konferencyjnej ale także debat pomiędzy kuratorami, naukowcami oraz przedstawicielami ministerstw.          

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy ochrony praw człowieka wobec osób popełniających przestępstwa. Perspektywy zmian prawa karnego która odbyła się w Instytucie Służby Więziennej w Kijowie 24.11.2017 r. W ramach konferencyjnych obrad występowali zarówno podczas sesji głównej jak i sesji panelowej: prof. Piotr Chomczyński, ppłk Ryszard Rapacki i dr Michał Szykut. Koleżanka Martyna Miklińska i kolega Sławomir Tutakowski występowali w sesjach panelowych. W ramach spotkań kuluarowych spotykaliśmy się z przedstawicielami środowiska naukowego, służby więziennej oraz urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

 

Trzeci już raz środowisko kuratorów związane z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych, zostało zaproszone do Kijowa, co szczególnie ważne, nasz głos spotykał się z zainteresowaniem ukraińskich kolegów. Plan pobytu pozwolił na zwiedzanie Kijowa oraz ośrodka pracy z młodzieżą w Kijowie. Kolejne spotkania z ukraińskimi kolegami będą kontynuowane w Toruniu oraz w Lęborku.

W niedzielę 10 grudnia 2017 r. na pamiątkę wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981r. i ku czci osób internowanych w tamtym okresie odbył się III Białołęcki Bieg Wolności.

Miasteczko biegowe jak zwykle zostało usytuowane przy murze okalającym więzienie na Białołęce, w którym w lach 1981-1982 przetrzymywano kilkaset osób walczących o wolność i demokrację. Jak za tamtych czasów nie zabrakło koksowników i kuchni polowej, a obecność wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej w mundurach dodawała rangi wydarzeniu. Około południa usłyszeliśmy z głośników historyczne przemówienie generała Jaruzelskiego. Zawodnicy wystartowali ok. godz. 12.13, godzinę po oficjalnych obchodach rocznicowych przy tablicy upamiętniającej internowanych. Trasa prowadziła wokół Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego na dystansie ok. 13 kilometrów (w trzech pętlach po 4,33 km).

W trakcie trwania biegu na scenie grał zespół muzyczny „Piramidy” z repertuarem nawiązującym do powagi wydarzeń stanu wojennego.

Pogoda w tym roku była przyjemna, momentami wyglądało nawet słońce.

W biegu wzięło udział blisko 500 osób, a na pełnym dystansie 13 km ukończyło go 441 uczestników. Najszybszy z czasem 45’45” był Grzegorz Kozłowski, a wśród kobiet niedościgniona okazała się Izabela Parszczyńska osiągając czas 50’10”.

W kategorii pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych bieg ukończyły 24 osoby – to dokładnie dwa razy więcej niż w pierwszym Biegu Wolności 2015 roku! Najszybszy wśród mężczyzn był po raz trzeci Grzegorz Kozłowski z Sochaczewa, funkcjonariusz Służby Więziennej w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec, drugie miejsce zajął Robert Wójtowicz z Ostrołęki, a trzeci był Grzegorz Hajdukiewicz – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

Wśród kobiet z branży, podium należało do kuratorów sądowych z okręgu Warszawy:

pierwsze miejsce zajęła Anna Myślińska – starszy kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ,

– drugie miejsce zajęła Małgorzata Pepławska – kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Legionowie,

trzecie miejsce zajęła Berenika Sztandera – kurator społeczna ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli.

W biegu wzięło udział również kilku osadzonych w jednostkach penitencjarnych, którzy również byli oddzielnie klasyfikowani. Brawo! Oni również otrzymali piękne puchary i upominki.

Dla wszystkich którzy ukończyli bieg (minimum jedną pętlę) były medale i pamiątkowe przepaski z logo biegu, a puchary i nagrody rzeczowe wręczono zdobywcom miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych (co 10 lat kobiet i mężczyzn) oraz dodatkowych. Służba Więzienna zapewniła dla uczestników gorącą grochówkę i zupę wegańską z kuchni polowej oraz kawę i herbatę.

Tradycyjnie byli również obecni i gorąco nam kibicowali kuratorzy, w tym Kurator Okręgowa dla Warszawy Pragi: Pani Anna Janus Dębska oraz kurator zawodowy z Wołomina Marcin Suchocki.

Starszy kurator zawodowy dla dorosłych Aneta Czerwińska z III ZKSS w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ już po raz trzeci wraz ze swoimi uczniami z liceum o profilu psychologiczno-pedagogicznym jako wolontariusze zaangażowali się w kilkugodzinną pomoc. Najpierw wydawali pakiety startowe, potem pomagali w dekoracjach zwycięzców.

Impreza ma już cykliczny charakter i nadal gromadzi rzesze biegaczy. Szczególnie cieszy udział w zawodach pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Kuratorów Sądowych. Jeśli frekwencja obu służb nadal będzie rosła może uda się oddzielić te dwie grupy zawodowe i nagradzać je oddzielnie. 

Szczególne podziękowania należą się: organizatorom czyli pracownikom Urzędu Dzielnicy Białołęka i Służbie Więziennej, firmie Run Vegan za świetną realizację, a także sponsorom i wolontariuszom oraz zaangażowanym kuratorom za pomoc i wsparcie.

Mam nadzieję, że za rok zobaczymy się i pobiegniemy w jeszcze większym gronie. Już dziś zapraszam serdecznie.

Jeszcze raz gratulujemy serdecznie wszystkim którzy wystartowali!

Pamiętajcie, że regularne uprawianie sportu obniża poziom stresu i  przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Zarażajcie również swoją pasją skazanych i podopiecznych, bo bieganie może być wspaniałą drogą do wolności w szerokim tego słowa znaczeniu

Zapraszam do śledzenia strony i wydarzenia Białołęcki Bieg Wolności na FB oraz www.biegwolnosci.waw.pl

Anna Myślińska
zawodowy kurator sądowy dla dorosłych
radna dzielnicy Białołęka,
inicjatorka i współorganizatorka Białołęckiego Biegu Wolności.

289

Co roku na przełomie listopada i grudnia w całej Polsce odbywa się szereg wydarzeń dedykowanych przeciwdziałaniu przemocy. Jest to okazja do zwrócenia uwagi społeczeństwa na ten niezwykle istotny problem, a także do poprawy koordynacji pracy służb i instytucji, których zadaniem jest zapobieganie przestępczości, pomoc pokrzywdzonym, ochrona słabszych. W wielu z tych inicjatyw aktywny udział biorą kuratorzy sądowi. Działania podejmowane są zarówno przez stowarzyszenia kuratorskie, jak i przez kuratorów zrzeszonych w różnych organizacjach pozarządowych. Kuratorzy sądowi pracując na co dzień w rodzinach, w których odchodzi do aktów przemocy dobrze znają zarówno perspektywę osób doznających cierpienia, jak i perspektywę sprawców.

Przykładem tegorocznych działań z udziałem kuratorów sądowych były m.in. konferencje organizowane w Zawierciu (organizator: Fundacja z Pomysłem) i Bieruniu (współorganizator: Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”).

Portal kurator.info po raz kolejny objął patronatem Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017, której głównym organizatorem jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, a wśród partnerów znalazło się m.in. Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis” i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Jest to już trzecia edycja kampanii zainicjowanej przez liderów grup roboczych.  Impulsem do zorganizowania pierwszej był mail od mieszkanki Wrocławia, która zaobserwowała na jednym z placów zabaw, jak to rodzice stosują przemoc wobec dzieci. W odpowiedzi na apel o reakcję przeprowadzono Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2015. Hasłem Kampanii było #milczenie – nie!, odbiorcami zaś byli potencjalni świadkowie przemocy.

Plakat Biała Wstążka 2015. Autor: Jakub Kamiński.

W ramach przeprowadzonej Kampanii w dniach od 25.11.2015 r. do 10.12.2015 r. podjęto szereg działań informujących społeczność lokalną o tym, że należy reagować na przemoc, w jaki sposób to czynić i do kogo się zgłosić. Czas Kampanii wykorzystano także do dyskusji nad przyczynami występowania przemocy, nad poszukiwaniem skutecznych rozwiązań przeciwdziałania przemocy. W dyskusji brali udział nie tylko przedstawiciele społeczności lokalnej, ale także przedstawiciele instytucji zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz organizacji pozarządowych.

Plakat Biała Wstążka 2016. Autor: Karolina Pawłowska.

Harmonogram Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 był wynikiem wniosków zebranych podczas wydarzeń, debat, dyskusji w czasie trwania akcji w 2015 r.  Sukces Białej Wstążki z roku poprzedniego sprawił, że w Kampanię 2016 zaangażowali się przedstawiciele innych instytucji, w szczególności zespoły kuratorskiej służby sądowej. Biała Wstążka 2016 r. wzbudzała także duże zainteresowanie mediów lokalnych. Dzięki temu informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie trafiły do szerszego grona odbiorców.  Do akcji przyłączyli się znani wrocławianie: sportowcy, muzycy, radni, politycy, ale także studenci, uczniowie szkół, wolontariusze. Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 – Wyłącz przemoc. Włącz myślenie nawoływało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Apelowało o to, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, zaplanowane na ubiegłoroczną Kampanię działania skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa, ale też tego co należy poprawić. W dyskusji tej uczestniczyli nie tylko eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność lokalna.

Działaniami, które powtórzyły się w obu Kampaniach było umieszczanie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci. Tabliczki powstały w wyniku apelu mieszkanki Wrocławia, która obserwowała przemoc wobec dzieci na placu zabaw. Pomysły na hasła zapisane na tabliczkach były inicjatywą liderów grup roboczych. I tak w 2015 r. tabliczki zostały umieszczone na dwóch wrocławskich placach zabaw: przy ul. Krasińskiego oraz w Parku Staszica.

Plac zabaw w Parku Staszica we Wrocławiu.
Plac zabaw przy ul. Krasińskiego.

Tabliczki umieszczane były także podczas Białej Wstążki 2016. Hasła i grafiki przeciwko przemocy wobec dzieci zagościły w szkołach, instytucjach i Sądach.

 

 

 

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 27.11.2016

 

Podczas ubiegłorocznej Kampanii w dniu 27.11.2016 r. podczas meczu WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa zawodnicy wrocławskiego klubu wybiegli na murawę z przypiętymi do koszulek białymi wstążeczkami. Przed meczem liderzy grup roboczych poinformowali zebranych na stadionie kibiców o celach i przesłaniu Białej Wstążki. Na telebimach pojawiły się grafiki z hasłami Kampanii. Dzięki temu wydarzeniu o Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy dowiedziało się nie tylko 22 000 osób zgromadzonych na stadionie, ale także kilka kolejne tysiące widzów śledzących transmisję z meczu przed telewizorami. Akcję powtórzono w roku 2017 na meczu Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin (więcej tutaj)

 

 

autor grafiki: Karolina Pawłowska

Podczas Kampanii w 2016 r. zaangażowani w jej przygotowanie liderzy, wykorzystując każdą możliwość do edukowania społeczności lokalnej, prowadzili pogadanki w szkołach z uczniami, którzy pomagali przygotowywać białe wstążeczki rozdawane podczas wydarzeń Kampanii i eventów na wrocławskim Rynku.

Uwzględniając fakt, iż Biała Wstążka jest Kampanią zainicjowaną przez mężczyzn i do nich adresowaną, podczas obu Kampanii rozdano kilka tysięcy ulotek Głos prawdziwego mężczyzny.

 

 

 

 

 

W telewizji dolnośląskiej Echo24 odbyła się debata m.in. z udziałem Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Mirosława Nawrockiego:

 

Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 Przerwij przemoc również skupia się na edukacji i dialogu w obszarze przeciwdziałania przemocy. Zachęca do tego, by reagować na zjawisko przemocy i podejmować takie działania, które mogą powstrzymać występowanie przemocy. Harmonogram Kampanii obfituje nie tylko w debaty, spotkania edukacyjne, czy konferencje, ale zawiera także wydarzenia kulturalne, które w niepowtarzalny sposób zwracają uwagę społeczeństwa na problem przemocy. Do wydarzeń takich należy zaliczyć spektakl Słowa mają czołgi przygotowany w ramach Programu Bezpieczna Szkoła przez uczniów wrocławskich szkół pod profesjonalnym okiem reżysera Pana Rafała Kronenberga do tekstów Pani Marzeny Sadochy.

Plakat tegorocznej kampanii, której hasło brzmi „Przerwij przemoc” został wykonany przez wrocławskiego artystę, który pragnie pozostać anonimowy. Do projektu został wykorzystany gipsowy odlew twarzy kobiety wykonany przez autora oraz fotografia wykonana na potrzeby projektu przez ośrodek Kontury Kultury. Autor plakatu włożył w jego przygotowanie dużo pracy, wykorzystał swój talent, poświęcił swój wolny czas – i zrobił to wszystko nieodpłatnie. Autor wykonanym projektem plakatu chciał wyrazić przekaz tegorocznej kampanii: Przerwij przemoc – nie bój się prosić o pomoc; Przerwij przemoc – reaguj, pomóż wyrwać się z szarej niemocy; Przerwij przemoc – dość tajemnic czterech ścian; Przerwij przemoc – nie krzywdź; Pokazuje on, że uwikłanie w przemoc oraz brak reakcji na nią ze strony otoczenia zamyka nas w szarej masce przeróżnych emocji, odczuć, zamyka w szarej masce tajemnicy. Pokazuje też, że jest możliwe przerwać tę tajemnicę, że jest możliwe przerwanie przemocy, że jest możliwy kolorowy, spokojny świat.

Innym, niezwykle istotnym projektem przygotowanym na potrzeby Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 są etiudy filmowe poruszające problematykę przemocy, które pod profesjonalnymi skrzydłami pani Magdaleny Zambrzyckiej i pana Marka Hamery, zostały przygotowane przez słuchaczy pierwszego roku Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.

Etiuda nr 1

Etiuda nr 2

Pełny harmonogram wydarzeń Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst powstał z wykorzystaniem materiału opracowanego przez koordynatorkę Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka – p. Izabelę Pawłowską

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazało się właśnie IV wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego pod redakcją naukową Krzysztofa Stasiaka. W obecnym wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne odnoszące się do pracy kuratora sądowego, szczególnie wprowadzone w wyniku nowelizacji kodyfikacji karnych z 2015 i 2016 r. W publikacji na nowo opracowano m.in. problematykę: dozoru elektronicznego i nadzoru określonego w art. 181 a § 2 k.k.w., odebrania przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, udziału kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem.

Więcej na temat opracowania na stronie: www.kancelaria.lex.pl

Książka dostępna jest w przedsprzedaży.

 

Organizatorzy XIV Ogólnopolskiej Biesiady Kuratorów Sądowych – kuratorzy z Sądu Rejonowego w Głogowie, zaprezentowali program wydarzenia i uruchomili rejestrację uczestników. W ich imieniu gorąco zachęcamy do zapisów.

W 2018r. biesiada odbędzie się w dniach 14-16 września w Sławie k. Głogowa, w Pensjonacie Słoneczko”. W programie znalazły się takie atrakcje, jak zwiedzanie kopalni miedzi, spacer po głogowskiej starówce, rejs po jeziorze sławskim, kuratorski turniej piłki siatkowej na plaży. Nie zabraknie także zabawy przy muzyce serwowanej przez DJ-ów.

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 600 zł (zawiera ubezpieczenie NNW). Płatność w trzech ratach po 200 zł w terminach do 30 stycznia, 30 kwietnia i 30 czerwca 2018r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Program Biesiady:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę z Torunia realizuje w 2017 r. projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia, w ramach którego ponad 100 profesjonalistów z różnych dziedzin szeroko pojętej sfery polityki społecznej, podnosiło swoją wiedzę na temat problematyki związanej z syndromem FASD.

Uczestnicy projektu najpierw mogli skorzystać z warsztatu wstępnego, a następnie w trzech blokach warsztatów pogłębionych poświęconych różnym aspektom syndromu FASD. Warsztaty prowadzili nasi rodzimi eksperci problematyki: pan dr Krzysztof Liszcz, koncentrując się na zdrowotnych aspektach problematyki oraz pani Katarzyna Kałamajska – Liszcz skoncentrowana na sferze edukacyjnej dzieci dotkniętych syndromem FASD. Trzeci blok poświęcony sferze przywiązania i jego zaburzeniom wynikającym z syndromu FASD, poprowadziła pani dr Teresa Jadczak – Szumiło z Żywca.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość skorzystania z 64 godzin intensywnych szkoleń, w niewielkich warsztatowych grupach. Chętni uczestnicy projektu podjęli się realizacji własnych mikroprojektów w ramach tzw. „pracy domowej”, stając się dzięki temu ambasadorami problematyki FASD w swoich środowiskach.

Wyłoniony spośród uczestników projektu zespół chętnych osób pochylił się nad zredagowaniem haseł do Alfabetu FASD, hasłowo przedstawiającego problematykę FASD. Założeniem wydawnictwa było jak najbardziej przystępne, ale i uniwersalne oraz przydatne, dla każdej z zaproszonych grup profesjonalistów przedstawienie podstawowych treści dotyczących syndromu FASD i jego skutków w różnych sferach życiowych osób nim dotkniętych.

Prezentacja Alfabetu będzie miała miejsce się w trakcie konferencji objętej patronatem Prezydenta Torunia, którą odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Projekt finansuje Miasto Toruń, a patronatem honorowym objęli go: Minister Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Lekarska.

Fundacja mogła liczyć na wsparcie członków Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji Po – most z Torunia (założonego i tworzonego przez kuratorów sądowych) , które ubiegłoroczną konferencją Kocham! Nie upijam zainicjowało działania w przestrzeni miejskiej nakierowane na profilaktykę i przeciwdziałanie skutkom syndromu FASD.

Ufamy, że prezentowane w czasie Konferencji wystąpienia prelegentów przyczynia się do kontynuowania działań skierowanych na wsparcie dla osób i rodzin borykających się z problemem FASD.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji wyłącznie drogą mailową na adres: p.bolewicki@dajszanse.nazwa.pl

Rejestracja zostanie zakończona w dniu 4 grudnia 2017 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy.

Plakat z programem wydarzenia:

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium pt: Perspektywy sprawiedliwości naprawczej. Inicjatorem wydarzenia była Dolnośląska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W seminarium wzięło udział blisko 150 osób, w tym liczna grupa kuratorów sądowych, mediatorów, funkcjonariuszy służby więziennej przedstawicieli placówek, w których wykonywane są prace na cele społeczne. Wydarzenie było częścią obchodów Miedzynarodowego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej, który w Europie koordynowany jest przez European Forum for Restorative Justice. W wielu krajach odbywają się z tej okazji sympozja, konferencje, prelekcje, pokazy promujące ideę sprawiedliwości naprawczej. Eventy organizują m.in. Budapeszt, Berlin, Bruksela, Paryż, Marsylia, Bilbao, Barcelona, San Sebastian, Porto, Lizbona, Oslo, Ryga, Tesaloniki, Tirana, Kathmandu, Tel Aviv, Moskwa, Santiago de Chile. Wrocławskie seminarium współorganizowane przez Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej było jedną z 97 inicjatyw organizowanych w 24 krajach.

Spotkanie otworzyli uroczyście Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. prof. Karol Kiczka oraz Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu SSO Maciej Skórniak. W pierwszej części seminarium głos zabrał dr Sławomir Stasiorowski – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W swoim wystąpieniu m.in. zapowiedział zmiany przepisów, które mają wejść w życie w najbliższych miesiącach, a które dotyczyć będą szeroko pojętego systemu readaptacji. Następnie w tematykę seminarium wprowadziła uczestników pani dr Beata Czarnecka – Dzialuk z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zgromadzeni w sali audytoryjnej obejrzeli film A Conversation pokazujący przebieg konferencji mediacyjnej z udziałem m.in. rodzin sprawcy i ofiary zbrodni. Film wywołał mnóstwo emocji wśród jego odbiorców. Oprócz przedstawienia warsztatu pracy moderatora takiego spotkania, dotknął szeregu aspektów psychologicznych, socjologicznych i prawnych. W krótkiej dyskusji po seansie zwracano m.in. uwagę na potrzebę zachowania uważności i wrażliwości przez zarówno profesjonalistów jak i zwykłych obywateli.  Film pokazał też dobitnie, jak złożone są mechanizmy towarzyszące przestępstwu, jak wiele potrafi być jego ofiar pośrednich i jakie skutki wywołuje ono w funkcjonowaniu całych systemów rodzinnych. Była to jak dotąd jedyna projekcja filmu w Polsce. Dzięki Fundacji Pracownia Dialogu z Torunia film został opatrzony polskimi napisami. W kolejnej części seminarium głos zabrała pani SSO Ewa Kłak-Dybka, która przedstawiła funkcjonowanie projektu „Przystań Mediacji”. Uczestnicy seminarium mogli się m.in. dowiedzieć, że liczba mediatorów świadczących nieodpłatnie dyżury informacyjne w Przystani Mediacji wzrosła dynamicznie i wynosi już ponad sto osób. Rośnie też sukcesywnie liczna mediacji w sprawach gospodarczych i rodzinnych. Niewiele jest natomiast ciągle mediacji w sprawach karnych. W dalszej części wydarzenia Ewa Żmuda – Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji oraz Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przedstawili funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie platformy internetowej – Centrum Zgłoszeń, która umożliwia mieszkańcom Wrocławia zgłaszanie aktów wandalizmu i mowy nienawiści, które następnie są naprawiane przez osoby skazane i ukarane karami ograniczenia wolności. Ostatnim wystąpieniem była niezwykle interesująca prezentacja wyników badań na temat potencjału prac na cele społeczne w kontekście sprawiedliwości naprawczej, którą przedstawiła ich autorka – pani dr Anna Matczak z Collegium Civitas i London School of Economics and Political Science. Badania ta pokazują, że w polskim społeczeństwie istnieje postrzeganie kar z obowiązkiem pracy na cele społeczne jako mających istotny walor wychowawczy i naprawczy. Seminarium zakończył dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz. W swoim krótkim wystąpieniu wyraził on nadzieję, że sprawiedliwość naprawcza będzie w szerszym stopniu realizowana przez szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, który musi szukać nowych dróg reakcji na przestępstwo.

Trailer filmu: 

Poniżej kilka zdjęć z seminarium (autor: Aleksander Samek).

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

 

żródło: https://www.facebook.com/bialoleckibiegwolnosci/

Może być zimno. Może być mokro. Nie szkodzi. Atmosfera będzie i tak gorąca! Białołęcki Bieg Wolności to impreza, która gromadzi wielu zwolenników biegania i odwołuje się do najważniejszych wydarzeń z historii Polski.

Właśnie ruszyły zapisy do III Białołęckiego Biegu Wolności. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017r.. Start biegu o godz: 12:13. Wszystkie informacje na stronie: www.biegwolnosci.waw.pl

Uwaga! Miejsc szybko ubywa. Warto się spieszyć. Organizatorzy bardzo liczą na obecność kuratorów sądowych (także społecznych!) Dla nich przewidziano osobną kategorię startową i nagrody. Będą też pamiątkowe zdjęcia. To kolejna okazja do integracji środowiska i uczczenia pamięci wydarzeń grudnia 81′.

Imprezę zainicjowała pani kurator Anna Myślińska z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ.

W dniach 15-17 listopada br. w Krynicy – Zdrój już po raz trzeci odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona problemom readaptacji, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Uczestniczyło w niej blisko stu słuchaczy i prelegentów, w tym przedstawiciele świata nauki, sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, a także goście ze Słowacji.

Tegoroczna konferencja kładła szczególny akcent na zagadnienie wsparcia readaptacyjnego w prewencji wykluczenia i recydywy.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Burmistrz Krynicy – Zdrój, dr Dariusz Reśko, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniew Krupa oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk. Włodzimierz Więckowski. Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in.:  prof. zw. dr hab. Stefan Lelental – Uniwersytet Łódzki, dr hab. prof. UJ Barbara Stańdo – Kawecka, dr hab. prof. UP w Krakowie Barbara Nowak, Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Krynickie wydarzenie po raz kolejny okazało się doskonałą okazją do spotkania praktyków i teoretyków. Merytoryczne dyskusje przenosiły się poza salę obrad plenarnych. Kameralność obiektu, doskonała organizacja (brawa należą się tu przede wszystkim inicjatorowi przedsięwzięcia – Zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu p. Krzysztofowi Jasińskiemu oraz grupie nowosądeckich kuratorów zawodowych), dobór prelegentów – wszystko to sprzyjało budowaniu atmosfery przyjaznej wymiany poglądów oraz podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych. Krynicka konferencja buduje mosty międzyinstytucjonalne, przyczynia się do poprawy jakość współpracy poszczególnych organów, służb organizacji i instytucji. nawiązane relacje owocują konkretnymi projektami (m.in. portal codalej.info, wizyty studyjne, narzędzia w specjalizacjach). Konferencja jest przestrzenią integracji środowisk. Każdy, kto wraca do Krynicy na tę konferencję czuje się jak w domu. Nic dziwnego, że z roku na rok rezerwacje miejsc kończą się coraz wcześniej.

Gratulujemy organizatorom stworzenia wydarzenia, które w szybkim tempie staje się rozpoznawalną marką na mapie konferencyjnej. Tym bardziej docenić należy fakt, że jest to inicjatywa kuratorska, która w należny sposób eksponuje rolę kuratorów sądowych w procesie readaptacji i resocjalizacji skazanych.

Z niecierpliwością czekamy na datę przyszłorocznej – 4. edycji krynickiej konferencji.

Poniżej materiał filmowy oraz fotorelacja z konferencji.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

271

Po raz kolejny obchodzimy Święto Niepodległości. Dla kuratorskiej służby sądowej jest to zawsze wyjątkowy dzień. Jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, którzy wykonują zadania na rzecz obywateli. Państwo Polskie po odzyskaniu niepodległości w 1918r. wymagało odbudowy podstawowych instytucji. Znamienne jest, że wśród pierwszych decyzji Marszałka Józefa Piłsudskiego było powołanie z dniem 7 lutego 1919r. przy tworzonych sądach dla nieletnich urzędów stałych opiekunów sądowych, których od 1929 roku przemianowano na kuratorów sądowych. Należy dostrzec, że w tamtych niełatwych czasach miano świadomość, jak ważną rolę dla bezpieczeństwa państwa odgrywają służby probacyjne… W  dniu Święta Niepodległości chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przez lata budowali i wspierali kuratorską służbę sądową. Pamiętamy też o tych, na rzecz których wykonujemy naszą misję.