wtorek, Wrzesień 18, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

306 POSTS 0 KOMENTARZE

424

Wszystkim Koleżankom Kuratorkom Sądowym życzymy z okazji Dnia Kobiet tego, co najważniejsze!

Polska kuratela sądowa zdecydowanie jest kobietą. Aż 78,5% kuratorów sądowych w Polsce to panie. To dość niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, jak trudny i niebezpieczny jest zawód kuratora sądowego. Niewielkie różnice występują w poszczególnych pionach. W pionie karnym udział kobiet wynosi 76,6%, w pionie rodzinnym aż 82,4%. Można jednak zaobserwować, że udział mężczyzn w populacji kuratorów zawodowych ma w ostatnich latach niewielką tendencję wzrostową (źródło: Opracowanie za rok 2016 autorstwa Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych).

Za genezę obchodów Dnia Kobiet uważa się wydarzenia z początku XX wieku związane z walką o prawa wyborcze kobiet, ich dostęp do funkcji publicznych, równouprawnienie w pracy. Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem praw kobiet. W uchwale Sejmu czytamy: „28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret (…). Określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Ta decyzja (…) wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła im pełnię praw wyborczych”.

Pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej i Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy. Celem nowelizacji przepisów jest „szerokie umożliwienie Służbie Więziennej wykonywania zadań związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego”. Zgodnie z projektem Minister Sprawiedliwości uzyska możliwość powierzenia zadań podmiotu dozorującego nie tylko przedsiębiorcy, ale również podległej sobie jednostce organizacyjnej lub przez niego nadzorowanej. Jeśli skorzysta z tej możliwości, będzie mógł to uczynić z pominięciem procedury wynikającej z prawa o zamówieniach publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa, podpisana przez ministerstwo z firmą Impel Security Polska, kończy się w dniu 30 września 2018r.

Z projektem przepisów można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

O zmianach można przeczytać także w serwisach lex.pl i gazetaprawna.pl.

 

477

W dniu 8 lutego br. minęło 99 lat od ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego dekretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie utworzenia sądów dla nieletnich, a przy nich urzędu stałych opiekunów sądowych, którym z czasem nadano miano kuratorów sądowych. Z tej okazji życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Polsce sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz satysfakcji z wykonywanej służby. Niech ten rok przygotowania do jubileuszu przyczyni się do umocnienia roli kuratorów sądowych w społeczeństwie.

Redakcja portalu kurator.info

 

 

 

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej,
Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
i Katedra Pracy Socjalnej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zapraszają na Międzynarodową Konferencję: Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku.

 

CELEM KONFERENCJI JEST:

 wskazanie obszarów, które wymagają szczególnej interwencji pomocowej w okresie odbywania kary i po jej zakończeniu, celem zapobiegania powrotowi do przestępstwa;

 dyskusja nad problemem działań pomocowych wobec skazanych- recydywistów w trakcie odbywania kary i po wyjściu na wolność;

  podjęcie dyskusji nad kwestią recydywy wśród kobiet;

  dyskusja nad problemem wykluczenia społecznego skazanych i ich rodzin;

  kryminologiczny i psychospołeczny wymiar recydywy;

  wymiana poglądów na temat barier etycznych, administracyjnych, prawnych, utrudniających świadczenie pomocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych;

 dyskusja nad współczesnymi wyzwaniami w pracy socjalnej w obszarze pomocy postpenitencjarnej w stosunku do recydywistów;

 wskazanie na problem bezdomności, ubóstwa, bezrobocia wśród recydywistów stanowiących wskaźniki powrotu do przestępstwa;

  przedstawienie istotnych założeń działań pomocowych wobec kobiet – recydywistek;

  wymiana doświadczeń dotyczących specyfiki pomocowej wobec kobiet-recydywistek sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie zakładów karnych;

 wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są:

 przedstawiciele środowiska akademickiego zajmujący się problematyką pracy socjalnej, kryminologii, socjologii, psychologii, resocjalizacji;

  pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej;

  psychologowie, pedagodzy, terapeuci, pracownicy medyczni, związani ze środowiskiem Służby Więziennej;

  kuratorzy sądowi;

  funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujący postulaty pomocy postpenitencjarnej, mogący podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

 Wieloaspektowe założenia pomocy postpenitencjarnej wobec recydywistów i ich rodzin, ujęcie teoretyczne i praktyczne;

  Programy readaptacyjne jako forma pomocy recydywistom;

  Kryminologiczny i społeczny wymiar recydywy;

  Działania pomocowe wobec członków rodzin osadzonych, celem eliminowania przejawów wykluczenia społecznego;

  Problem ubóstwa i bezdomności wśród recydywistów, jako przyczyna powrotu do przestępstwa;

  Bariery etyczne, administracyjne, prawne, utrudniające realizację założeń pomocy postpenitencjarnej;

  Recydywista- wychodzący na wolność jako klient pomocy społecznej;

  Oczekiwania recydywistów a możliwości świadczenia pomocy;

  Działania pomocowe wobec recydywistów do 30 roku życia;

  Realizacja postulatów pomocy postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe;

  Służba Więzienna i ośrodki pomocy społecznej wobec problemu niezaradności życiowej kobiet -recydywistek;

  Problem macierzyństwa i ojcostwa, możliwości realizacji funkcji rodzicielskich w warunkach recydywy.

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

KONFERENCJA odbędzie się w dniach 12-13 marca 2018 roku, Kraków 30-084, ul. Podchorążych 2

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: barbaranowak@up.krakow.pl do dnia 01 marca 2018 roku

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Pracy Socjalnej
os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

tel.: 695531672 (prof. Barbara Nowak), fax: +48 12 644 22 38

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: barbaranowak@up.krakow.pl
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
adres e-mail: krzysztof.w.czekaj@wp.pl

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. PaedDr. Alica Vančová, Csc.Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Jan Stančik, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. (FH) Dr. Martin Lu Kolbinger, Pädagogische Hochschule in Insbruck
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, WSP im. J. Korczaka w Warszawie,
prof. zw. dr hab. prof. Kazimierz Dola
dr hab. Prof. UJK Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW w Warszawie
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP w Krakowie
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚL w Gliwicach
dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP w Krakowie
dr hab., Beata Pitula, prof. PŚL w Gliwicach

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:

dr hab. Barbara Nowak prof. UP przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
PhDr. Pavol Kopinec, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP w Krakowie
dr Gertruda Wieczorek, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Gucwa-Porębska, UP w Krakowie,
dr Katarzyna Stanek, UP w Krakowie,
dr Tomasz Eliasz Wardzała, UP w Krakowie,
dr Justyna Tomczyk, UP w Krakowie,
mjr, mgr Iwona Wojewódka, dyrektor ZK w Lublińcu,
ppłk, mgr Hanna Obierzyńska-Ogonek, z-ca dyrektora ZK w Wojkowicach,
ppłk, mgr Jacek Mróz, dyrektor ZK w Nowej Hucie,
mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu

sekretarz konferencji:
dr Katarzyna Gucwa-Porębska

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Program konferencji zostanie udostępniony w dniu 7 marca br.

Sprawozdanie z pobytu delegacji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych  na Ukrainie, Kijów 22 – 26 listopada 2017 roku.

W skład delegacji reprezentującej min. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych wchodzili: Martyna Miklińska (WSKS), dr Michał Szykut (WSKS, WNP UMK w Toruniu), Prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki) oraz Sławomir Tutakowski (UM w Lęborku). Polską grupę w ramach obrad konferencyjnych uzupełnił  ppłk. Ryszard Czapracki – Komendant Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu.

Agenda pobytu zakładała uczestniczenie w dwóch oficjalnych wydarzeniach:

Okrągły Stół Probacyjny (23.11.17 r. Instytut Służby Więziennej w Kijowie). W ramach debaty nt. sposobów diagnozowania skazanych w ramach dozorów i formułowania sprawozdań wstępnych z dozoru, głos zabierali przedstawiciele służb probacyjnych z Danii, Ukrainy oraz Polski. Dyskusja prowadzona była w języku angielskim, a debata oscylowała wokół dwóch zagadnień: koncepcji tworzenia narzędzi diagnostycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy. Różnice pomiędzy tworzonym systemem probacji na Ukrainie, a specyfiką pracy kuratorów w Danii i Polsce zarysowały się wyraźnie.

 

 

 

Prof. Piotr Chomczyński wskazywał na konieczność prowadzenia systematycznych badań nad użytecznością narzędzi i systematyczną weryfikację ich jakości. W ramach dyskusji dr Michał Szykut nawiązywał również do anglosaskich koncepcji diagnozowania skazanych  oraz specyfiki rodzimych grup ryzyka. Zwrócono uwagę na rozbudowane obszary biurokracji związane z pracą kuratorów sądowych, które w naszym kraju pomimo wzrostu pozostają relatywnie mniejsze niż w Danii i Wielkiej Brytanii. Koledzy z Ukrainy wraz z wiceministrem sprawiedliwości, aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadając pytania przedstawicielom polskiej i duńskiej delegacji. Podsumowania debaty dokonał prof. Evgen Barash jednoznacznie potwierdzając potrzebę bezpośrednich kontaktów służb kuratorskich, nie tylko w formule konferencyjnej ale także debat pomiędzy kuratorami, naukowcami oraz przedstawicielami ministerstw.          

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy ochrony praw człowieka wobec osób popełniających przestępstwa. Perspektywy zmian prawa karnego która odbyła się w Instytucie Służby Więziennej w Kijowie 24.11.2017 r. W ramach konferencyjnych obrad występowali zarówno podczas sesji głównej jak i sesji panelowej: prof. Piotr Chomczyński, ppłk Ryszard Rapacki i dr Michał Szykut. Koleżanka Martyna Miklińska i kolega Sławomir Tutakowski występowali w sesjach panelowych. W ramach spotkań kuluarowych spotykaliśmy się z przedstawicielami środowiska naukowego, służby więziennej oraz urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

 

Trzeci już raz środowisko kuratorów związane z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych, zostało zaproszone do Kijowa, co szczególnie ważne, nasz głos spotykał się z zainteresowaniem ukraińskich kolegów. Plan pobytu pozwolił na zwiedzanie Kijowa oraz ośrodka pracy z młodzieżą w Kijowie. Kolejne spotkania z ukraińskimi kolegami będą kontynuowane w Toruniu oraz w Lęborku.

W niedzielę 10 grudnia 2017 r. na pamiątkę wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981r. i ku czci osób internowanych w tamtym okresie odbył się III Białołęcki Bieg Wolności.

Miasteczko biegowe jak zwykle zostało usytuowane przy murze okalającym więzienie na Białołęce, w którym w lach 1981-1982 przetrzymywano kilkaset osób walczących o wolność i demokrację. Jak za tamtych czasów nie zabrakło koksowników i kuchni polowej, a obecność wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej w mundurach dodawała rangi wydarzeniu. Około południa usłyszeliśmy z głośników historyczne przemówienie generała Jaruzelskiego. Zawodnicy wystartowali ok. godz. 12.13, godzinę po oficjalnych obchodach rocznicowych przy tablicy upamiętniającej internowanych. Trasa prowadziła wokół Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego na dystansie ok. 13 kilometrów (w trzech pętlach po 4,33 km).

W trakcie trwania biegu na scenie grał zespół muzyczny „Piramidy” z repertuarem nawiązującym do powagi wydarzeń stanu wojennego.

Pogoda w tym roku była przyjemna, momentami wyglądało nawet słońce.

W biegu wzięło udział blisko 500 osób, a na pełnym dystansie 13 km ukończyło go 441 uczestników. Najszybszy z czasem 45’45” był Grzegorz Kozłowski, a wśród kobiet niedościgniona okazała się Izabela Parszczyńska osiągając czas 50’10”.

W kategorii pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych bieg ukończyły 24 osoby – to dokładnie dwa razy więcej niż w pierwszym Biegu Wolności 2015 roku! Najszybszy wśród mężczyzn był po raz trzeci Grzegorz Kozłowski z Sochaczewa, funkcjonariusz Służby Więziennej w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec, drugie miejsce zajął Robert Wójtowicz z Ostrołęki, a trzeci był Grzegorz Hajdukiewicz – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

Wśród kobiet z branży, podium należało do kuratorów sądowych z okręgu Warszawy:

pierwsze miejsce zajęła Anna Myślińska – starszy kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ,

– drugie miejsce zajęła Małgorzata Pepławska – kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Legionowie,

trzecie miejsce zajęła Berenika Sztandera – kurator społeczna ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli.

W biegu wzięło udział również kilku osadzonych w jednostkach penitencjarnych, którzy również byli oddzielnie klasyfikowani. Brawo! Oni również otrzymali piękne puchary i upominki.

Dla wszystkich którzy ukończyli bieg (minimum jedną pętlę) były medale i pamiątkowe przepaski z logo biegu, a puchary i nagrody rzeczowe wręczono zdobywcom miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych (co 10 lat kobiet i mężczyzn) oraz dodatkowych. Służba Więzienna zapewniła dla uczestników gorącą grochówkę i zupę wegańską z kuchni polowej oraz kawę i herbatę.

Tradycyjnie byli również obecni i gorąco nam kibicowali kuratorzy, w tym Kurator Okręgowa dla Warszawy Pragi: Pani Anna Janus Dębska oraz kurator zawodowy z Wołomina Marcin Suchocki.

Starszy kurator zawodowy dla dorosłych Aneta Czerwińska z III ZKSS w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ już po raz trzeci wraz ze swoimi uczniami z liceum o profilu psychologiczno-pedagogicznym jako wolontariusze zaangażowali się w kilkugodzinną pomoc. Najpierw wydawali pakiety startowe, potem pomagali w dekoracjach zwycięzców.

Impreza ma już cykliczny charakter i nadal gromadzi rzesze biegaczy. Szczególnie cieszy udział w zawodach pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Kuratorów Sądowych. Jeśli frekwencja obu służb nadal będzie rosła może uda się oddzielić te dwie grupy zawodowe i nagradzać je oddzielnie. 

Szczególne podziękowania należą się: organizatorom czyli pracownikom Urzędu Dzielnicy Białołęka i Służbie Więziennej, firmie Run Vegan za świetną realizację, a także sponsorom i wolontariuszom oraz zaangażowanym kuratorom za pomoc i wsparcie.

Mam nadzieję, że za rok zobaczymy się i pobiegniemy w jeszcze większym gronie. Już dziś zapraszam serdecznie.

Jeszcze raz gratulujemy serdecznie wszystkim którzy wystartowali!

Pamiętajcie, że regularne uprawianie sportu obniża poziom stresu i  przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Zarażajcie również swoją pasją skazanych i podopiecznych, bo bieganie może być wspaniałą drogą do wolności w szerokim tego słowa znaczeniu

Zapraszam do śledzenia strony i wydarzenia Białołęcki Bieg Wolności na FB oraz www.biegwolnosci.waw.pl

Anna Myślińska
zawodowy kurator sądowy dla dorosłych
radna dzielnicy Białołęka,
inicjatorka i współorganizatorka Białołęckiego Biegu Wolności.

495

Co roku na przełomie listopada i grudnia w całej Polsce odbywa się szereg wydarzeń dedykowanych przeciwdziałaniu przemocy. Jest to okazja do zwrócenia uwagi społeczeństwa na ten niezwykle istotny problem, a także do poprawy koordynacji pracy służb i instytucji, których zadaniem jest zapobieganie przestępczości, pomoc pokrzywdzonym, ochrona słabszych. W wielu z tych inicjatyw aktywny udział biorą kuratorzy sądowi. Działania podejmowane są zarówno przez stowarzyszenia kuratorskie, jak i przez kuratorów zrzeszonych w różnych organizacjach pozarządowych. Kuratorzy sądowi pracując na co dzień w rodzinach, w których odchodzi do aktów przemocy dobrze znają zarówno perspektywę osób doznających cierpienia, jak i perspektywę sprawców.

Przykładem tegorocznych działań z udziałem kuratorów sądowych były m.in. konferencje organizowane w Zawierciu (organizator: Fundacja z Pomysłem) i Bieruniu (współorganizator: Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”).

Portal kurator.info po raz kolejny objął patronatem Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017, której głównym organizatorem jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, a wśród partnerów znalazło się m.in. Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis” i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Jest to już trzecia edycja kampanii zainicjowanej przez liderów grup roboczych.  Impulsem do zorganizowania pierwszej był mail od mieszkanki Wrocławia, która zaobserwowała na jednym z placów zabaw, jak to rodzice stosują przemoc wobec dzieci. W odpowiedzi na apel o reakcję przeprowadzono Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2015. Hasłem Kampanii było #milczenie – nie!, odbiorcami zaś byli potencjalni świadkowie przemocy.

Plakat Biała Wstążka 2015. Autor: Jakub Kamiński.

W ramach przeprowadzonej Kampanii w dniach od 25.11.2015 r. do 10.12.2015 r. podjęto szereg działań informujących społeczność lokalną o tym, że należy reagować na przemoc, w jaki sposób to czynić i do kogo się zgłosić. Czas Kampanii wykorzystano także do dyskusji nad przyczynami występowania przemocy, nad poszukiwaniem skutecznych rozwiązań przeciwdziałania przemocy. W dyskusji brali udział nie tylko przedstawiciele społeczności lokalnej, ale także przedstawiciele instytucji zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz organizacji pozarządowych.

Plakat Biała Wstążka 2016. Autor: Karolina Pawłowska.

Harmonogram Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 był wynikiem wniosków zebranych podczas wydarzeń, debat, dyskusji w czasie trwania akcji w 2015 r.  Sukces Białej Wstążki z roku poprzedniego sprawił, że w Kampanię 2016 zaangażowali się przedstawiciele innych instytucji, w szczególności zespoły kuratorskiej służby sądowej. Biała Wstążka 2016 r. wzbudzała także duże zainteresowanie mediów lokalnych. Dzięki temu informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie trafiły do szerszego grona odbiorców.  Do akcji przyłączyli się znani wrocławianie: sportowcy, muzycy, radni, politycy, ale także studenci, uczniowie szkół, wolontariusze. Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 – Wyłącz przemoc. Włącz myślenie nawoływało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Apelowało o to, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, zaplanowane na ubiegłoroczną Kampanię działania skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa, ale też tego co należy poprawić. W dyskusji tej uczestniczyli nie tylko eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność lokalna.

Działaniami, które powtórzyły się w obu Kampaniach było umieszczanie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci. Tabliczki powstały w wyniku apelu mieszkanki Wrocławia, która obserwowała przemoc wobec dzieci na placu zabaw. Pomysły na hasła zapisane na tabliczkach były inicjatywą liderów grup roboczych. I tak w 2015 r. tabliczki zostały umieszczone na dwóch wrocławskich placach zabaw: przy ul. Krasińskiego oraz w Parku Staszica.

Plac zabaw w Parku Staszica we Wrocławiu.
Plac zabaw przy ul. Krasińskiego.

Tabliczki umieszczane były także podczas Białej Wstążki 2016. Hasła i grafiki przeciwko przemocy wobec dzieci zagościły w szkołach, instytucjach i Sądach.

 

 

 

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 27.11.2016

 

Podczas ubiegłorocznej Kampanii w dniu 27.11.2016 r. podczas meczu WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa zawodnicy wrocławskiego klubu wybiegli na murawę z przypiętymi do koszulek białymi wstążeczkami. Przed meczem liderzy grup roboczych poinformowali zebranych na stadionie kibiców o celach i przesłaniu Białej Wstążki. Na telebimach pojawiły się grafiki z hasłami Kampanii. Dzięki temu wydarzeniu o Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy dowiedziało się nie tylko 22 000 osób zgromadzonych na stadionie, ale także kilka kolejne tysiące widzów śledzących transmisję z meczu przed telewizorami. Akcję powtórzono w roku 2017 na meczu Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin (więcej tutaj)

 

 

autor grafiki: Karolina Pawłowska

Podczas Kampanii w 2016 r. zaangażowani w jej przygotowanie liderzy, wykorzystując każdą możliwość do edukowania społeczności lokalnej, prowadzili pogadanki w szkołach z uczniami, którzy pomagali przygotowywać białe wstążeczki rozdawane podczas wydarzeń Kampanii i eventów na wrocławskim Rynku.

Uwzględniając fakt, iż Biała Wstążka jest Kampanią zainicjowaną przez mężczyzn i do nich adresowaną, podczas obu Kampanii rozdano kilka tysięcy ulotek Głos prawdziwego mężczyzny.

 

 

 

 

 

W telewizji dolnośląskiej Echo24 odbyła się debata m.in. z udziałem Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Mirosława Nawrockiego:

 

Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 Przerwij przemoc również skupia się na edukacji i dialogu w obszarze przeciwdziałania przemocy. Zachęca do tego, by reagować na zjawisko przemocy i podejmować takie działania, które mogą powstrzymać występowanie przemocy. Harmonogram Kampanii obfituje nie tylko w debaty, spotkania edukacyjne, czy konferencje, ale zawiera także wydarzenia kulturalne, które w niepowtarzalny sposób zwracają uwagę społeczeństwa na problem przemocy. Do wydarzeń takich należy zaliczyć spektakl Słowa mają czołgi przygotowany w ramach Programu Bezpieczna Szkoła przez uczniów wrocławskich szkół pod profesjonalnym okiem reżysera Pana Rafała Kronenberga do tekstów Pani Marzeny Sadochy.

Plakat tegorocznej kampanii, której hasło brzmi „Przerwij przemoc” został wykonany przez wrocławskiego artystę, który pragnie pozostać anonimowy. Do projektu został wykorzystany gipsowy odlew twarzy kobiety wykonany przez autora oraz fotografia wykonana na potrzeby projektu przez ośrodek Kontury Kultury. Autor plakatu włożył w jego przygotowanie dużo pracy, wykorzystał swój talent, poświęcił swój wolny czas – i zrobił to wszystko nieodpłatnie. Autor wykonanym projektem plakatu chciał wyrazić przekaz tegorocznej kampanii: Przerwij przemoc – nie bój się prosić o pomoc; Przerwij przemoc – reaguj, pomóż wyrwać się z szarej niemocy; Przerwij przemoc – dość tajemnic czterech ścian; Przerwij przemoc – nie krzywdź; Pokazuje on, że uwikłanie w przemoc oraz brak reakcji na nią ze strony otoczenia zamyka nas w szarej masce przeróżnych emocji, odczuć, zamyka w szarej masce tajemnicy. Pokazuje też, że jest możliwe przerwać tę tajemnicę, że jest możliwe przerwanie przemocy, że jest możliwy kolorowy, spokojny świat.

Innym, niezwykle istotnym projektem przygotowanym na potrzeby Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 są etiudy filmowe poruszające problematykę przemocy, które pod profesjonalnymi skrzydłami pani Magdaleny Zambrzyckiej i pana Marka Hamery, zostały przygotowane przez słuchaczy pierwszego roku Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.

Etiuda nr 1

Etiuda nr 2

Pełny harmonogram wydarzeń Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst powstał z wykorzystaniem materiału opracowanego przez koordynatorkę Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka – p. Izabelę Pawłowską

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazało się właśnie IV wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego pod redakcją naukową Krzysztofa Stasiaka. W obecnym wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne odnoszące się do pracy kuratora sądowego, szczególnie wprowadzone w wyniku nowelizacji kodyfikacji karnych z 2015 i 2016 r. W publikacji na nowo opracowano m.in. problematykę: dozoru elektronicznego i nadzoru określonego w art. 181 a § 2 k.k.w., odebrania przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, udziału kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem.

Więcej na temat opracowania na stronie: www.kancelaria.lex.pl

Książka dostępna jest w przedsprzedaży.

 

Organizatorzy XIV Ogólnopolskiej Biesiady Kuratorów Sądowych – kuratorzy z Sądu Rejonowego w Głogowie, zaprezentowali program wydarzenia i uruchomili rejestrację uczestników. W ich imieniu gorąco zachęcamy do zapisów.

W 2018r. biesiada odbędzie się w dniach 14-16 września w Sławie k. Głogowa, w Pensjonacie Słoneczko”. W programie znalazły się takie atrakcje, jak zwiedzanie kopalni miedzi, spacer po głogowskiej starówce, rejs po jeziorze sławskim, kuratorski turniej piłki siatkowej na plaży. Nie zabraknie także zabawy przy muzyce serwowanej przez DJ-ów.

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 600 zł (zawiera ubezpieczenie NNW). Płatność w trzech ratach po 200 zł w terminach do 30 stycznia, 30 kwietnia i 30 czerwca 2018r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Program Biesiady: