piątek, Listopad 16, 2018
Autorzy Posts by GM

GM

325 POSTS 0 KOMENTARZE

W dniu 18 czerwca 2018 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego kuratorzy Sądu Rejonowego w Trzciance uczestniczyli w konwencie wójtów i burmistrzów gdzie inaugurowano obchody 100 lecia kurateli sądowej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Konwent jest ciałem powołanym przez starostę powiatu – gromadzi wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu.

Inaugurowanie obchodów 100 lecia kurateli sądowej na terenie powiatu to impuls do sygnalizowania tej ważnej dla Naszej grupy zawodowej okoliczności – aż do lutego 2019 roku we wszystkich lokalnych wydarzeniach z obszaru działań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych.

Starosta powiatu zapoznany z regulaminem wyróżniania kuratorów społecznych opracowanym przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu Irenę Szostak wyraził wolę włączenia się w honorowanie kuratorów społecznych na forum konwentu doceniając Ich wkład i zaangażowanie w poprawę sytuacji uczestników postępowań sądowych – mieszkańców powiatu.

Zaproszenie do udziału w konwencie otrzymał Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski w związku z wieloletnią współpracą z władzami samorządowymi, aktywnym udziałem w wielu lokalnych projektach realizowanych systematycznie przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych od 2004 roku.

Podczas konwentu:

  • Prezentowano film ‘’Praca kuratora sądowego ‘’przygotowany przez kuratorów zawodowych okręgu poznańskiego;
  • Z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski omówił specyfikę pracy kuratorów dla osób dorosłych i kuratorów rodzinnych;
  • Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Poznaniu Paweł Czerny przedstawił referat na temat historii kurateli sądowej;
  •  Kierownik II ZKSS Sądu Rejonowego w Trzciance Ewa Pawlikowska-Adamczak prezentowała działania kuratorów sądowych podejmowane w środowisku lokalnym w partnerstwie z wójtami, burmistrzami i starostą: konferencje metodyczne, projekty edukacyjne skierowane do osób dorosłych poszkodowanych przestępstwem przemocy, projekty edukacyjne kierowane do młodzieży „Wybieram Mądrze”, ’”Edukacja prawna – kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego’’;
  • Wyróżniono 8 kuratorów społecznych – wyróżnienia wręczał Starosta Tadeusz Teterus , Wiceprezes Sądu Rejonowego w Trzcince Anna Gożdzik–Maluśka , Z-ca Kuratora Okręgowego Wojciech Mroczkowski. Okolicznościowe mowy wygłosili nagrodzeni kuratorzy

Konwent zapoczątkował miłe dalsze wydarzenia dla kuratorów.

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja ‘’Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – STOP PRZEMOCY’’. Konferencję zorganizował Zespół Interdyscyplinarny Gminy Czarnków i II ZKSS Sądu Rejonowego w Trzciance, prowadził wójt gminy Czarnków. Organizatorzy od trzech lat skutecznie diagnozują problem przemocy na terenie gminy Czarnków, podejmują wiele działań profilaktycznych. W pierwszej części kierownik GOPS Czarnków Joanna Mazur przedstawiała projekty badawcze prowadzone na terenie gminy w zakresie diagnozy przemocy, działania GOPS w obszarze przeciwdziałania przemocy. Kurator specjalista Sądu Rejonowego w Trzciance Agnieszka Klepianowska przedstawiała działania kuratorów sądowych na terenie gminy Czarnków i wpływ tych działań na efektywność postępowań wykonawczych.
Po części sprawozdawczo –informacyjnej nastąpił moment uhonorowania kuratorów społecznych pracujących na terenie gminy Czarnków. Wyróżnienia wręczył wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek , Prezes Sądu Rejonowego w Trzciance Maciej Adamczak, Kurator Okręgowy Irena Szostak .
Wręczenie wyróżnień odbyło się w Dniu Kuratora Sądowego – 25 czerwca.

Druga część konferencji to wykłady specjalistów :
– psycholog kliniczny Grażyna Dzikowska, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawiła wykład ‘’Praca z osoba współuzależnioną ‘’,
– psycholog Monika Wesołek –Wolska, dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej wygłosiła referat ‘’Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe u dzieci i młodzieży oglądających pornografię ‘’.

W dniu 27 czerwca 2018 roku Burmistrz Miasta Wieleń Elżbieta Rybarczyk zaprosiła na Sesję Rady Miasta Wieleń kuratorów zawodowych i społecznych pracujących na terenie gminy Wieleń. Podczas Sesji Burmistrz wręczyła podziękowania i kwiaty kuratorom pracującym na terenie miasta podkreślając zaangażowanie i trud pracy.

„Mam odwagę iść przez życie moją własną drogą – #NIE BIJĘ – WOLĘ PRZYTULIĆ #NIE BIJĘ – BO KOCHAM” – takie hasło przyświecało uczestnikom konferencji w ramach programu PaT KGP z Warszawy. Tegoroczny marsz i konferencja odbyły się 12 czerwca 
w Ostrorogu w ramach obchodów 100-lecia Kurateli Sądowej w Polsce.

To już czwarte spotkanie, podczas którego młodzi ludzie promują modę na życie bez uzależnień i bez przemocy. Tegoroczną edycję zdominowały zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy.
Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie przemarszem ulicami Ostroroga, podczas którego młodzież z terenu powiatów szamotulskiego (Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Szamotuły) i międzychodzkiego (Kwilcz, Międzychód, Chrzypsko Wielkie) skandowała hasła „Stop przemocy!”. W wydarzeniu udział wzięła także młodzież z grupy PaT z Szamotuły 
i PaTPORT z Ostroroga. W spotkaniu uczestniczyło ok. 430 młodych ludzi.

Otwarcia konferencji i przywitania gości dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Ostróg pan Sławomir Szałata. Następnie swoją wiedzą podzielili się zaproszeni goście: Zastępca Kuratora Okręgowego i Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych pan Wojciech Mroczkowski, podinsp. Grzegorz Sieradzki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu- Wydział Prewencji, ekspert PaT pani Agnieszka Nowaczyk kurator specjalista z Sądu Rejonowego w Szamotułach. Niespodzianką dla zebranych gości było wyświetlone na telebimie wystąpienie autora programu PaT i Społecznego Doradcy Rzecznika Praw Dziecka Grzegorza Jacha z Warszawy. Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu pan Maciej Polanowski.

Podczas imprezy młodzież prezentowała swoje zaangażowanie w profilaktykę i działania przeciwko przemocy poprzez wskazywanie alternatywnych dróg wyrażania emocji, takich jak teatr, taniec, śpiew, czy sport, czego przykład stanowił koncert muzyki hip-hop w wykonaniu młodzieży z Zakładu Poprawczego w Poznaniu

Tegoroczne spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu kuratorów sądowych II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych 
i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, Zespołu Szkół w Ostrorogu, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu.

Patronat medialny objęła Gazeta Szamotulska.

Film z wydarzenia:
https://drive.google.com/file/d/1lSX_Ukpsn-rFP6sKp6gdIsPtp3CmpCND/view?usp=sharing

Relacja i zdjęcia nadesłane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

W dniu 11. lipca 2018 r. odbyło się Seminarium Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich. Co warto podkreślić, było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym dla kierowników ośrodków kuratorskich.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich opracowanych w wyniku cyklu debat na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich (inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka).

Przedsięwzięcie dedykowane było dla wszystkich kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów wykonujących służbę poprzez pracę w ośrodkach kuratorskich.

Podczas seminarium odbyły się wykłady szkoleniowe prof. zw. dra hab. Tomasza Wolańczyka w zakresie oceny stanu psychicznego dziecka, przy wskazaniu dostępnych dla kuratorów narzędzi diagnostycznych oraz prof. zw. dra hab. Marka Konopczyńskiego dotyczący pedagogicznych strategii działań w ośrodkach kuratorskich i samej koncepcji pracy z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich. Było także wystąpienie dr Marty Porębskiej, która zaprezentowała wybrane wyniki badań dotyczące nieletnich i przedstawiła potrzebę w zakresie informowania i edukowania różnych grup specjalistów o istocie pracy ośrodka kuratorskiego. Równie ważnym tematem seminarium było zaprezentowanie oraz dokonanie interpretacji z aplikacjami praktycznymi przez sędzię Agnieszkę Rękas dokumentu Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich.

Wartością dodaną seminarium była także okazja do wspólnego, chociaż krótkiego, spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego.

Warto nadmienić, iż domknięciem obecnego etapu działań Rzecznika Praw Dziecka nad ośrodkami kuratorskimi będzie opublikowana w najbliższych tygodniach monografia autorstwa dra Pawła Kozłowskiego i dra Krzysztofa Stasiaka pt.  Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne, wydana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Informację przygotował: dr Paweł Kozłowski

Zachęcamy także do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia dostępną na stronie www.brpd.gov.pl

W dniach 18-19 sierpnia 2018 r. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Izba Lekarska, Warszawski Związek Brydża Sportowego zapraszają brydżystów członków samorządów zawodowych: adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, a także członków stowarzyszeń zawodowych do udziału w VII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjna nazwą „MISJA”, które odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B.

  18 sierpnia 2018 r., godz. 11:00 – turniej par na zapis maksymalny,
  18 sierpnia 2018 r., godz. 16:00 – turniej, par na punkty meczowe,
  19 sierpnia 2018 r., godz. 9:00 – turniej indywidualny,
  19 sierpnia 2018 r., godz. 13:30 – turniej teamów.

Zainteresowani kuratorzy sądowi proszeni są o kontakt z Krajową Radą Kuratorów pod adresem mailowym: krajowarada.kuratorow@o2.pl i do wiadomości Renaty Cieszko – Sekretarza Rady: renata.cieszko@siedlce.so.gov.pl  w terminie do 27 lipca 2018 roku. Wiadomość należy zatytułować: Turniej brydżowy – zgłoszenie.

Regulamin turnieju można pobrać tutaj: Regulamin Misja 2018.

 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki 29.06.2018 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Tegoroczna konferencja w sposób udany kontynuowała wcześniejszą formułę, która doskonale się sprawdziła, czyli ograniczona liczba prelegentów oraz dyskusja po każdym wystąpieniu. Tradycyjnie konferencyjne obrady zostały poprzedzone spotkaniem z Burmistrzem Miasta Lęborka, w którym obok grona naukowców, uczestniczyła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku oraz Prezes WSKS. W tematykę tegorocznej konferencji, po konwencjonalnym otwarciu i przywitaniu gości przez dr Michała Szykuta i Z-cę Burmistrza Miasta Lęborka Mariana Kurzydłę, wprowadził Profesor Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki).

Referatem otwierającym konferencję było wystąpienie Prof. Piotra Chomczyńskiego, który kontynuował zeszłoroczne rozważania nt. projektu badawczego realizowanego we współpracy z Profesorem Rogerem Guyem ze Stanów Zjednoczonych. W czasie dyskusji odnoszono się do konkretnych zagadnień metodologicznych. Wystąpienie Roberta Cotterella (Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii) było kontynuacją zeszłorocznego referatu i koncentrowało się na rewolucyjnej zmianie związanej z wykonywaniem orzeczeń sądowych w Zjednoczonym Królestwie, czyli prywatyzacji probacji. Dzisiaj nasz brytyjski kolega, krytycznie ustosunkował się do aktualnego stanu systemu, przedstawiając m.in. założenia tworzonego w Anglii i Walii rejestru karalności kuratorów. Dr Michał Szykut w swojej propozycji zagospodarował kontekst praktyki, opisując sposób pozyskiwania środków finansowych na działania profilaktyczne z funduszy europejskich. Jednocześnie uczestnicy spotkania, mogli zapoznać się z konceptem działania Naszego Miejsca, organizowanej w Lęborku, placówki profilaktyczno – resocjalizacyjnej. Po referacie nastąpiła ożywiona dyskusja, podczas której kuratorzy z różnych części kraju, odnosili się do doświadczeń związanych z podejmowaniem działań w środowisku nieletnich w swoich okręgach. Po przerwie gen. prof. E. Barash (Kijów, Ukraina), przedstawił aktualną sytuacje w obszarze tworzenia ukraińskiej probacji. Dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (IPSiR Uniwersytet Warszawski) w swoim wystąpieniu bezpośrednio nawiązała do tytułu konferencji i w sposób bardzo interesujący przedstawiła relacje pomiędzy teorią a praktyką związaną z orzekaniem dozorów i obowiązków okresu próby. Referat Pani Doktor, był kontynuacją jej wcześniejszych wystąpień i jak co roku, spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem konferencyjnej publiczności. Joanna Główczewska (doktorantka Uniwersytet Gdański), opisała założenia metodologiczne i wyniki badań swojej pracy doktorskiej. W opinii wielu uczestników spotkania, była to najciekawsza propozycja przedstawiona przez doktoranta dotychczas w Lęborku. Gratulujemy!!! Kapitał społeczny, zaufanie to główne obszary zainteresowania doc. dr Przemysława Frąckowiaka, a jego spostrzeżenia będące konsekwencją prowadzonych badań, wskazywały na duże zaufanie jakim darzą się wzajemnie kuratorzy zawodowi. Obrady zakończyło podsumowanie doc. dr Przemysława Frąckowiaka, po którym społeczność konferencyjna ruszyła na obiad do restauracji Różana.

W tym roku gościliśmy uczestników I Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego, co potwierdzały piękne maszyny zaparkowane pod ratuszem, których właściciele uczestniczyli w konferencji w strojach organizacyjnych. Dodało to spotkaniu wyjątkowego kolorytu.

XII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski – został doskonale opisany przez kolegę Radosława Kossakowskiego – trudno cokolwiek do jego opisu dodać. Walczono jak zawsze z wyjątkowym zaangażowaniem. http://kurator.org.pl/2018/07/03/ukraincy-zdominowali-rywalizacje-leborku/

Podsumowując XII Lęborskie Wydarzenia warto zauważyć, że w przededniu 100 – lecia rodzimej kurateli, udaje się z powodzeniem realizować projekt, który z założenia ma promować pracę kuratorów zawodowych, jednocześnie stwarzając wyjątkowe warunki do aktywności intelektualnych (konferencja) i oryginalnej rozrywki (turniej, zlot).

Szczególne podziękowania chciałbym skierować do koleżanki Martyny Miklińskiej, której zaangażowanie w prace organizacyjne oraz talenty menadżerskie, pozwalają kolejny raz profesjonalnie przygotowywać lęborskie przedsięwzięcia. Podobnie bardzo dziękuję koledze Sławomirowi Tutakowskiemu z UM w Lęborku, bez jego zaangażowania i kreatywności, nie byłoby lęborskich wydarzeń. Kolega Tomasz Dołotko kolejny już raz przygotował sportową stronę przedsięwzięcia, organizując ją na imponującym poziomie. Natomiast liderowi grupy motocyklowej Witkowi Czubakowi, wielkie dzięki za pomysł i jego realizację.

Specjalne podziękowania chciałbym skierować do naszego sponsora firmy Currenda z Gdańska, która w sposób widoczny zaangażowała się wspierając lęborskie przedsięwzięcie.

Ekipa motocyklowa jednogłośnie stwierdziła, że spotkania motocyklowe będą odbywać się cyklicznie. Jeśli ktoś się nie zdecydował na udział w pierwszym zlocie motocyklowym, będzie miał okazję do udziału w zlocie w przyszłym roku. LWG.

Relacja telewizyjna z wydarzeń lęborskich: http://kanal6.pl/2018/06/29/resocjalizacyjne-wyzwania/

Koleżanki i Koledzy… do zobaczenia za rok w Lęborku!!!
Michał Szykut

 

Na prośbę organizatorów – Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego Uniwersytetu UAM w Poznaniu, poniżej przedstawiamy informację o charytatywnym widowisku muzycznym, pn. Tribute to the Beatles – Yesterday, które odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. Dochód z koncertu przekazany zostanie podopiecznym poznańskich ośrodków kuratorskich.

Dajmy dzieciom szansę na lepsze jutro. Razem możemy więcej!
Love is all we need!

Serdecznie zapraszamy na niesamowity musical „Tribute to the Beatles- YESTERDAY”, który odbędzie się w dniu 22 października w Auli UAM. Nasz koncert można wesprzeć poprzez zakup biletów. 

Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl – tutaj.

YESTERDAY to wyjątkowy spektakl muzyczno-teatralny z coverami legendarnej czwórki z Liverpool w wiernym wykonaniu zespołu ŻUKI, który dotychczas występował w 16. krajach i w różnorodnych projektach. Trzy pokolenia wykonawców, w tym utalentowanej młodzieży, tworzą piękną opowieść o brytyjskiej kulturze muzycznej The Beatles, których kocha Świat.

Dochód z koncertu przekazany zostanie dzieciom z ośrodków kuratorskich w Poznaniu, w ramach których kuratorzy  sądowi podejmują próby resocjalizacji młodych osób. Jest to alternatywna dla placówek zamkniętych, dzięki czemu młode osoby mają poczucie bezpieczeństwa oraz uczą się życia w społeczeństwie. Forma resocjalizacji pozwala dzieciom na rozwój emocjonalny, wykształcenie swoich pasji oraz dostrzeżenie jak wartościowo można spędzać wolny czas.

Potrzebna jest nasza pomoc! Pomoc tak ważna, szczególnie w wieku dorastania. Dajmy szansę na lepsze jutro, na możliwość pokierowania swojego życia w inną stronę. Serdecznie zapraszamy na koncert! Nie może Was zabraknąć.

 

Zachęcamy również do obejrzenia materiału video z rozmowy z Julią Kołodziej i Mateuszem Grabarczykiem z Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego Uniwersytetu UAM w Poznaniu, która odbyła się w studiu największej internetowej prywatnej stacji w Wielkopolsce WTK, w programie Poranek WTK.

Dziękujemy organizatorom za tę niezwykłą inicjatywę i gratulujemy pomysłu. Cieszymy się także, że patronatu wydarzeniu udzieliły Stowarzyszenie Sędziów Iustitia i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Nasz portal z największą przyjemnością dołącza do grona wspierających to wydarzenie.

 

W dniu 25 czerwca 2018 roku w udostępnionym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego – Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka”, odbył się pierwszy w historii sądu Kongres Szkoleniowy Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego w Wołominie: Stan obecny, zagrożenia i wyzwania – perspektywy rozwoju w kuratorskiej służbie sądowej, zorganizowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie – Pana Mariusza Matusika.

Głównym celem kongresu było przedstawienie perspektyw rozwoju kurateli oraz uhonorowanie dotychczasowej pracy kuratorów sądowych. Pełnienie funkcji kuratora sądowego, w tym także społecznego ma charakter przede wszystkim wychowawczy, często również opiekuńczy, gdy kurator wspiera np. rodziny osób, wobec których wykonuje czynności zlecone przez Sąd. Często są to osoby ze środowisk, w których występują: przemoc, patologia społeczna, zjawisko wyuczonej bezradności i nieumiejętności radzenia sobie z sytuacjami życiowymi. Ze względu na specyfikę pracy i środowiska, w których kurator działa, jest on stale narażony na różnego rodzaju trudności i niebezpieczeństwa. Służba kuratora sądowego jest niezrutynizowana, każda sprawa jest inna i niepowtarzalna, wymaga więc dużej elastyczności w działaniu, wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością społeczno-moralną. Pełnienie funkcji kuratora sądowego wymaga odwagi i gotowości do podjęcia ryzyka, narażenia własnego zdrowia, a nawet niekiedy życia.

Otwierając kongres – Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie nawiązał do blisko 100 letniej historii kurateli oraz obchodzonego właśnie w dniu 25 czerwca – Dnia Kuratora Sądowego, przedstawiając krótki rys historyczny. Z uwagi na tak doniosłe święto i zbliżającą się setną rocznicę funkcjonowania kurateli sądowej, Prezes Sądu podziękował wszystkim kuratorom składając wyrazy uznania za dotychczasowy trud i osiągnięcia jak również życzył wielu sukcesów w dalszym pełnieniu misji – kuratora sądowego, podkreślając wagę tej służby w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym:
– przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Sędzia Dariusz Cieślik – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, który przedstawił zakres prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczących kurateli rodzinnej;
– zwierzchnik kuratorów Pani dr Anna Janus – Dębska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, która wygłosiła referat na temat roli Kuratorskiej Służby Sądowej, w tym kurateli społecznej oraz bezpieczeństwa kuratorów w związku z wykonywaniem powierzonych zadań.

W kongresie uczestniczył i zabrał głos Starosta Powiatu Wołomińskiego – Pan Kazimierz Rakowski, który także wskazał na doniosłą rolę kurateli w wymiarze sprawiedliwości. Obecny był także Komendant Policji Powiatowej w Wołominie – Pan Podinspektor dr Marek Ujazda oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Pan nadkomisarz dr Mariusz Pawlak, a także Komendanci lokalnych jednostek Policji powiatu wołomińskiego.

W kongresie uczestniczyli też sędziowie Sądu Rejonowego w Wołominie na czele z Panią Barbarą Dudzińską – Półrolniczak, Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Panią Agnieszką Olszewską, Przewodniczącą II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wołominie, które omówiły w czasie swych prelekcji rolę kuratorów w różnych fazach postępowania sądowego z uwzględnieniem specyfiki pionów orzeczniczych.
Prelekcję wygłosił również Kurator specjalista III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie – Pan Sławomir Orych omawiając zagadnienia związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w pracy kuratorów.

Wydarzenie zostało również uświetnione wystąpieniem prof. zw. dr hab. Pana Marka Konopczyńskiego z Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Nauk Pedagogicznych, który wygłosił prelekcję na temat: Etos pracy kuratora sądowego. Prawdy i mity.

Prelegentami kongresu byli również kuratorzy społeczni Sądu Rejonowego w Wołominie Pani Maria Wytrykowska i Pani Elżbieta Płaczek, które przedstawiły zagadnienia dotyczące trudności w wykonywaniu zadań kuratora społecznego dla dorosłych i kuratora rodzinnego, opowiedziały o porażkach i sukcesach w pełnieniu funkcji społecznego kuratora sądowego oraz o spostrzeżeniach na temat nawiązania dobrego kontaktu i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej.

Do udziału w kongresie zaproszeni zostali także Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu wołomińskiego oraz Dyrektorzy i Kierownicy lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wołomińskiego a także reprezentanci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Kongres był okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych, wskazania dobrych praktyk i rozwiązań w celu efektywniejszego wykonywania obowiązków oraz podkreślenia potencjalnych korzyści dla społeczeństwa lokalnego oraz całego wymiaru sprawiedliwości.

Na zakończenie kongresu Prezes Sądu i Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie wręczyli wszystkim kuratorom pisemne podziękowania za dotychczasową służbę, ze szczególnym wskazaniem na kuratorów społecznych pełniących tę funkcje ponad 15 lat – nagradzając gromkimi brawami Panią Kurator Krystynę Jaromską, która tę społeczną misję pełni od 27 lat.
Kuratorzy zawodowi podziękowali też Prezesowi Sądu Rejonowego w Wołominie Panu Mariuszowi Matusikowi za jego pełną zrozumienia postawę wobec służby kuratorskiej i działania na rzecz poprawy warunków jej wykonywania.

Podkreślenia wymaga, że kongres został zrealizowany dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Wołominie ze szczególnym wskazaniem na Kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Pani Agnieszki Żuk i starszego kuratora zawodowego II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Pani Jadwigi Kowalczuk, które koordynowały wszystkie działania związane z organizacją kongresu.

321

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon serdecznie zapraszają na :

Seminarium Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich,

które odbędzie się 
w dniu 11. lipca 2018 roku, godz. 10:00 w Auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Seminarium jest organizowane jako kontynuacja działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących funkcjonowania ośrodków kuratorskich oraz Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich, w celu dążenia do:

– podkreślenia istoty i wagi środka wychowawczego w postaci skierowania nieletnich do ośrodka kuratorskiego,

– upowszechnienia stosowania tego środka wychowawczego, w ramach którego prowadzone są oddziaływania resocjalizacyjne z poszanowaniem integralności rodzin nieletnich,

– wspomożenia metodycznego, w szczególności co do diagnozy i metod działań kadry ośrodków kuratorskich,

– zaimplementowania rekomendacji płynących ze Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich,

– wymiany doświadczeń związanych z pracą ośrodków kuratorskich.

Przedsięwzięcie dedykowane jest dla wszystkich kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki.

Wartością dodaną seminarium jest także okazja do wspólnego spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do 6. lipca 2018 roku pod adresem e-mail: pawel.kozlowski@apsl.edu.pl

 

Brytyjski parlament wydał właśnie raport, w którym stwierdził, że tamtejsza reforma probacji przeprowadzona w 2014 roku nie przyniosła pożądanych efektów. Komitet Wymiaru Sprawiedliwości parlamentu w Londynie nazwał skutki reformy nieprzekonującymi.

W 2014 roku dokonano częściowej prywatyzacji usług probacyjnych oraz objęto kuratelą sądową osoby skazane na kary krótkoterminowe. Utworzono National Probation Service (NPS) w celu nadzorowania przestępców wysokiego ryzyka. Przestępców średniego i niskiego ryzyka poddano nadzorowi dwudziestu jeden Community Rehabilitation Companies (CRC).  Autorem projektu Transforming Rehabilitation był ówczesny sekretarz wymiaru sprawiedliwości Chris Grayling. Jego celem było ograniczenie odsetka powrotności do przestępstwa

Komisja Wymiaru Sprawiedliwości w swoim najnowszym raporcie stwierdziła, że ​​reforma TR doprowadziła brytyjski system probacyjny do bałaganu, a morale kuratorów sądowych jest na najniższym poziomie w historii. Brak jest przy tym wystarczającego wsparcia dla więźniów wychodzących z więzienia.

Raport stwierdza, że wprowadzony podział zarządzania pomiędzy organem krajowym (NPS) a 21 przedsiębiorstwami rehabilitacyjnymi (CRC) stworzył system dwupoziomowy, który w mniejszym stopniu zaangażował sektor wolontariacki niż miało to miejsce wcześniej.

Posłowie stwierdzili, że wyniki prywatnych firm w zakresie ograniczania ponownego popełniania przestępstw są rozczarowujące, a niektórzy pracownicy sektora zajmują się sprawami, do prowadzenia których nie zostali odpowiednio przeszkoleni.

Przewodniczący Konserwatystów i Komisji Sprawiedliwości, Bob Neill, powiedział: Reformie towarzyszyły godne pochwały cele, ale podjęte działania nie były w stanie ich spełnić. Nie jesteśmy przekonani, że aktualny system będzie kiedykolwiek świadczył taką usługę, której potrzebujemy.

Posłowie wezwali Ministerstwo Sprawiedliwości do dokonania przeglądu długoterminowej przydatności i skuteczności usług probacyjnych, dając czas na przygotowanie raportu do lutego 2019r.

Szef Departamentu Więziennictwa i Probacji Rory Stewart broni reform, zwracając uwagę m.in. na okoliczność, że aktualnie dodatkowe 40 000 osób, które wcześniej nie byłyby nadzorowane, otrzymuje wsparcie i nadzór po wydaniu orzeczeń. Twierdzi też, że po reformie pojawiły się nowe innowacyjne projekty i programy resocjalizacyjne.  Przyznaje jednak, że pojawiły się wyzwania i oczywiste jest, że usługi przedsiębiorstw resocjalizacyjnych (CRC) wymagają poprawy. Prowadzimy obecnie komercyjne dyskusje z dostawcami i rozważymy wszystkie możliwe opcje, aby zapewnić ulepszenie rozwiązań – powiedział. Rząd zapowiada wydanie swojego raportu już w lipcu br.

Źródło: www.bbc.com

Brytyjska lekcja powinna być z uwagą obserwowana również w Polsce. Ciekawy wydaje się nie tylko sam wątek prywatyzacji usług probacyjnych, ale także negatywna ocena towarzyszącego reformie spadku zaangażowania sektora wolontariackiego. Być może warto w tym kontekscie poświęcić większą uwagę analizie potencjału polskiej kurateli społecznej, by w przyszłości stworzyć system, w którym kuratorzy społeczni zostaną odpowiednio wsparci i zagospodarowani. Ich rola wymaga prawdopodobnie reorientacji – zwłaszcza wobec obserwowanej dynamicznej zmiany struktury zadań kuratorów zawodowych. Jednak ewentualna całkowita rezygnacja z kurateli społecznej mogłaby być nieodwracalną stratą, choćby w kontekście Europejskich Reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych (vide reguły 45, 46, 49 i inne).

Red.

 

W dniu 19 maja 2018r. Ośrodek Kuratorski nr 1 w Człuchowie przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie zorganizował XII Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Burmistrza Miasta Człuchów.

W Igrzyskach uczestniczyło pięć ośrodków kuratorskich z: Damnicy, Miastka, Słupska, Strzelina i Człuchowa. Łączna liczba wychowanków, opiekunów i gości 85 osób.

W tym roku oprócz kształtowania wśród wychowanków właściwych postaw społecznych, patriotycznych, poznawania ciekawych zakątków naszego kraju postawiono na umiejętności współdziałania w grupie i kształtowania właściwych wzorców rywalizacji sportowej. Wychowankowie rywalizowali więc na polu paintballowym w Rzewnicy gm. Rzeczenica. W wyniku rywalizacji:

  • I miejsce zajął OK w Strzelinie,
  • II miejsce OK w Człuchowie,
  • III miejsce OK w Słupsku,
  • IV miejsce OK w Miastku,
  • V miejsce OK w Damnicy.

Pomimo różnie zajętych miejsc zwycięzcami turnieju byli wszyscy uczestnicy.

Rywalizacja przebiegała we właściwej atmosferze, przy dobrej pogodzie. Nawiązały się nowe znajomości i sympatie. Była w pełni bezpieczna dzięki profesjonalnej obsłudze.

Po raz kolejny pokazano, że resocjalizacja w miejscu zamieszkania (bez odrywania wychowanka od rodziny) daje oczekiwane rezultaty. W czasie Igrzysk wychowankowie mieli możliwość poznania nowych form spędzania czasu wolnego, zmierzenia się z swoimi słabościami w trudnych zawodach, poznania nowych zakątków naszego kraju oraz nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Igrzysk, a szczególnie wychowankom wszystkich ośrodków, których postawa pozwoliła na bezpieczną zabawę. 

źródło: www.slupsk.so.gov.pl

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy od 12 lat organizują to cenne wydarzenie oraz tym, którzy na co dzień pracują z młodzieżą w ośrodkach kuratorskich. A najbardziej oczywiście gratulujemy samej młodzieży!