czwartek, 9 lipca, 2020
Autorzy Posts by GM

GM

355 POSTS 0 KOMENTARZE

1376

W dniu 30 listopada br. w barokowej auli Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych dla kuratorów zawodowych organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Wykonawcą zamówienia jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trwających dwa semestry studiach bierze udział 100 kuratorów zawodowych z terenu całej Polski.

Dzisiejsza uroczystość miała wyjątkowo atrakcyjną oprawę. Wśród gości znalazł się Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski, który oprócz tego, że skierował do studentów słowa przywitania, zagrał krótki koncert na zabytkowych organach Adama Horatiusa Caspariniego z 1718 roku. Była to niezwykła niespodzianka. Akustyka auli pokazała cały swój magiczny potencjał, a Pan rektor swój nieprzeciętny talent muzyczny.  Miłe słowa do słuchaczy studiów skierowali Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prof. Karol Kiczka i Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury p. Adam Czerwiński. W imieniu społeczności kuratorskiej głos zabrał Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu p. Mirosław Nawrocki.  Całość prowadził dr hab. Adam Kwieciński – kierownik studiów podyplomowych. W otwarciu uczestniczył również Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego WPAiE UWr – prof. Tomasz Kalisz.

Wszyscy obecni podkreślali bardzo duże zainteresowanie kuratorów zawodowych studiami podyplomowymi, co po raz kolejny dowodzi determinacji tej grupy zawodowej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Na studia – mimo krótkiego terminu zgłoszeń, zgłosiło się kilkukrotnie więcej osób niż wynosił ustalony limit miejsc. Wyrażono zatem nadzieję, że w przyszłości odbędą się kolejne edycje studiów.

Uczestnikom studiów życzymy powodzenia i udanego czasu we Wrocławiu.

 

1740

W dniu 29 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości pod pozycją 334 opublikowano Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, które odnosi się do kuratorskiej służby sądowej. Odtąd:

  • prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;
  • prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;
  • wydawanie kwartalnika „Probacja”

nie podlegają już Departamentowi Wykonania Orzeczeń i Probacji lecz Departamentowi Nadzoru Administracyjnego.

Zarządzenie w kształcie przed przedmiotową zmianą dostępne jest tutaj.

 

532

Fundacja Pomost prowadzi w Zabrzu dom dla byłych więźniów, w którym przechodzą oni roczne kursy readaptacji społecznej. W tym czasie mieszkają w ośrodku, pracują i uczestniczą w życiu społeczności. Zazwyczaj po roku wracają do życia społecznego – odnawiają kontakty z rodzinami, znajdują dla siebie lokum, usamodzielniają się.

Fundacja współpracuje z kuratorami sądowymi. Swoją ofertę i doświadczenia przybliża też na konferencjach poświęconych pomocy postpenitencjarnej w Krynicy Zdroju.

Fundacja Pomost chce zorganizować dla swoich podopiecznych wigilię, na którą zamierza też zaprosić przyjaciół fundacji, którzy pomagają im przez cały rok. Tak piszą o tych planach: Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Chcemy, by nasi podopieczni, którzy ostatnie święta prawdopodobnie spędzili za kratami, mieli możliwość godnego i odświętnego przeżycia tego czasu. W ośrodku przebywa zwykle od kilkunastu do ponad 20 osób. Razem z gośćmi i kadrą na wigilii będzie prawdopodobnie około 50 osób. I właśnie na ten cel zamierzamy prosić Państwa o pomoc w zebraniu środków. Każda złotówka jest dla nas ważna. Akcja crowdfundingowa prowadzona jest na portalu zrzutka.pl

Wiemy, że czasem zmiana postaw zaczyna się w takich chwilach. Zachęcamy do obejrzenia filmu Fundacji i wsparcia akcji: 

W dniu 26 listopada 2018 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. Współczesne dylematy resocjalizacyjne- w stronę twórczej resocjalizacji, którą zorganizowali współpracownicy prof. Marka Konopczyńskiego z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Była to okazja do świętowania jubileuszu 35 – lecia pracy naukowej prof. Konopczyńskiego, cenionego przez kuratorów sądowych eksperta, autora licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych. W wydarzeniu wzięli udział znakomici naukowcy – prof. Wiesław Ambrozik, prof. Barbara Kromolicka, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Zbyszko Melosik, prof. Andrzej Bałandynowicz oraz prof. Amadeusz Krause.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji, któą na swoim blogu zamieścilł prof. Śliwerski: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com.

Polecamy też wywiad z prof. Konopczyńskim, który przeprowadził dziennikarz TVP3 Warszawa:  https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia a także materiał TVP3 Białystok: https://bialystok.tvp.pl/40148813/jubileusz-35lecia-pracy-naukowej-prof-marka-konopczynskiego

Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na publikację, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Impuls zatytułowaną: Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W Stronę twórczej resocjalizacji , będącą Księgą jubileuszową dedykowaną Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu.

W tej obszernej pozycji znalazły się teksty wielu znakomitych naukowców oraz doświadczonych praktyków, w tym kuratorów sądowych. Poniżej prezentujemy spis treści:

Wprowadzenie    
Wiesław Ambrozik
Biografia Profesora Marka Konopczyńskiego

Andrzej Bałandynowicz
Prekursor nowoczesnego interpretowania treści procesu resocjalizacji

Rozdział I. Rzeczywistość społeczna i doświadczenia socjalizacyjne

Bogusław Śliwerski
Imperatyw pamięci społecznej

Tadeusz Pilch
Strategia kształtowania człowieka czynu i rzeczywistości społecznej

Kazimierz Pospiszyl
Studia nad dynamiką wczesnej socjalizacji

Jerzy Modrzewski
O względności kwalifikacji zachowań konformistycznych i dewiacyjnych w doświadczeniu socjalizacyjnym jednostek w układach ich społecznej obecności

Jerzy Nikitorowicz
Diagnoza i autodiagnoza w kontekście złożonego procesu kształtowania się tożsamości

Zbyszko Melosik
Post-subkultury i tożsamość współczesnej młodzieży: tyrania tymczasowości?

Ewa Solarczyk-Ambrozik
Uczenie się przez całe życie i zmiany we wzorach przebiegu kariery a zapotrzebowanie na doradztwo zawodowe

Agnieszka Cybal-Michalska
Kariera jako zjawisko obiektywne i układ zewnętrzny – perspektywa funkcjonalno-strukturalna

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Przemoc symboliczna, ideologia neoliberalna i automarginalizacja w edukacji: dlaczego wolę być dokerem niż prezesem korporacji?

Rozdział II. Potrzeba budowania bądź rewitalizacji naturalnej humanistycznej wspólnoty

Zdzisław Kosyrz
Jak współdziałać z tymi, których trudno zrozumieć i kształtować?

Zenon Gajdzica
O szansach i warunkach samorozwoju osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną wkraczających w świat ludzi dorosłych

Wiktor Rabczuk
Pozytywna dyskryminacja w zwalczaniu nierówności, wykluczenia edukacyjnego i społecznego

Anna Nowak
Sytuacja prawna małoletniego i nieletniego z niepełnosprawnością intelektualną

Jerzy Kunikowski
Problem wartości i aspiracji w życiu młodego człowieka

Krystyna Marzec-Holka
Poliamoria – akceptowalne życie w sieci przyjacielskiej, miłosnej i seksualnej z wieloma partnerami czy patologia?

Mirosław Sobecki
Polska – z jaką pedagogiką w XXI wiek?

Wioleta Danilewicz
Od statycznego do procesualnego kierunku myślenia o rodzinie

Ewa Jarosz
Przemoc, zdrowie, pieniądze – szkic o powiązaniach

Marek Michalak
Dzieci bić nie wolno – nigdy!

Rozdział III. Możliwości, ograniczenia i nowe wyzwania w pedagogice resocjalizacyjnej

Beata Pastwa-Wojciechowska
Diagnoza psychologiczna na rzecz wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy teorią a praktyką

Ewa Wysocka
Podejście pozytywne i psychotransgresjonizm w resocjalizacji – możliwości i ograniczenia w działalności pedagoga resocjalizującego

Zdzisław Bartkowicz
Kompetencje społeczne w kontekście procesu wykolejenia i resocjalizacji

Marian Nowak
Twórcza resocjalizacja a „progowe zasoby osób” w sytuacji izolacji więziennej

Robert Opora
Rola wartości moralnych w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu

Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała
Koegzystencja modeli ryzyka i dobrego życia jako warunek skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych

Marzenna Zaorska
Problematyka przestępczości farmaceutycznej w opinii studentów resocjalizacji

Kazimierz Pierzchała, Beata Mydłowska
Przełamywanie stygmatyzacji osadzonych w obszarze działań duszpasterstwa więziennego

Krzysztof Sawicki
Młodzież jako przedmiot zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej

Aneta Skuza
Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym

Rozdział IV. W stronę uspołecznienia twórczej resocjalizacji

Wiesław Ambrozik
W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań resocjalizacyjnych

Barbara Kromolicka
Twórcza resocjalizacja w pomocy postpenitencjarnej realizowanej przez zawodowych kuratorów sądowych

Andrzej Węgliński
Resocjalizacja w środowisku otwartym z zastosowaniem metody zarządzania przypadkiem w dozorach kuratorskich

Agata Cudowska
Twórcze orientacje życiowe jako zasoby w readaptacji społecznej

Anna Kieszkowska
Znaczenie oddziaływań inkluzyjno-katalaktycznych w środowisku życia

Małgorzata Michel
„Wykluczenie uczestniczące” jako przestrzeń potencjałów i narzędzie pracy pedagoga resocjalizacyjnego z dziećmi i młodzieżą na ulicy w nurcie „nowej resocjalizacji”

Klaudia Węc
Nibylandia resocjalizacyjna, czyli opowieść o populizmie, scjentyzmie, pozoranctwie w krainie iluzji. Psychoanalityczne inspiracje Marka Konopczyńskiego

Iwona Klonowska
Rola twórczej resocjalizacji w budowaniu nowej pedagogicznej funkcji Policji
Kierunki działań i perspektywy

Łukasz Kwadrans
Między resocjalizacją tradycyjną a kreującą działalnością wychowawczą
Możliwości stosowania twórczej resocjalizacji w ośrodkach kuratorskich

Hubert Kupiec
Kształcenie pedagogiczne studentów przez organizowanie warsztatów twórczej resocjalizacji

Anna Janus-Dębska
Praca na cele społeczne jako szansa na resocjalizację w społeczeństwie oraz ograniczenie poziomu recydywy

Dariusz Piekut
Sport jako płaszczyzna oddziaływań resocjalizacyjnych

Literatura

Kuratorzy sądowi z Obornik zapraszają na kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą Mamy to we krwi, która odbędzie się w Obornikach w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego Oborniki w dniu 7 grudnia w godzinach od 10:00 do 16:00.

W ostatniej akcji z 5 października udało się zabrać aż 36,5 litra krwi! Organizatorzy zachęcają do pobicia kolejnego rekordu.

W całym 2018 roku zebrano już 115,5 litra krwi. Cel 100 litrów na stulecie kurateli został zatem osiągnięty. 150 litrów krwi na 100 lecie kurateli brzmi jednak równie dobrze!

Trzymamy kciuki!

Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje w dniach 14-15 grudnia 2018 r. II Kongres Praw Obywatelskich.

I Kongres zgromadził w grudniu 2017 r. ponad 1500 uczestników na 37 panelach współorganizowanych przez organizacje pozarządowe. 54 rekomendacji I Kongresu dotyczyło edukacji i obywatelskiego upodmiotowienia, praw obywateli w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, zdrowia, pracy, domu, miejsca Polski w Europie.

II Kongres organizowany jest w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Portal tegorocznego Kongresu, który jest cały czas rozbudowywany i uzupełniany, znajduje się pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/kpo

Link do rejestracji dostępny jest tutaj: https://www.rpo.gov.pl/formularz/ii-kongres-praw-obywatelskich-14-15-grudnia-2018

 

Międzynarodowa Konferencja 99. What works? Kuratorska Służba Sądowa – w przededniu jubileuszu. Perspektywy i możliwości odbyła się w dniach 11-12 października 2018 r. we Wrocławiu. Wyłącznym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis. Było to jedno z większych spotkań kuratorów sądowych w najnowszej historii polskiej kurateli. W nowoczesnym budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego spotkało się 460 osób, w większości kuratorów sądowych – zawodowych i społecznych, ale też pracowników socjalnych, sędziów, naukowców, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Straży Granicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów. W zamyśle organizatora Konferencja stanowić miała preludium obchodów jubileuszu, swoisty impuls zachęcający do refleksji nad kondycją naszej grupy zawodowej w ujęciu komparatystycznym. Pomóc w tym mieli zaproszeni eksperci – wybitni badacze z renomowanych ośrodków w kraju i z zagranicy oraz doświadczeni praktycy.

 

Partnerami strategicznymi konferencji byli: Urząd Miejski Wrocławia – Departament Spraw Społecznych, który pomógł nam pokryć koszty wynajęcia sal konferencyjnych oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa, która obdarzyła nas niezwykłym zaufaniem wspierając merytorycznie nawet wtedy, gdy – ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu wydarzenia do sal konkurencyjnej uczelni.

Partnerami konferencji byli także Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej oraz zaprzyjaźnione wrocławskie instytucje i organizacje pozarządowe. Odbiór prezentowanych treści ułatwiało tłumaczenie symultaniczne, które organizator zapewnił wszystkim uczestnikom. W tym miejscu chcemy pogratulować profesjonalizmu firmie Pol-Kongres, która w sposób wzorowy wywiązała się z zawartej umowy. W sprawnym przebiegu konferencji przez cały czas pomagali nam wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Byliśmy pod wrażeniem ich zaangażowania i dojrzałości.

Konferencję rozpoczęła prezentacja projektu Odkluczanie, realizowanego przez Fundację Jubilo na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. Uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu Grzegorza Miśty, Wiceprezesa SKS Frontis i Zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, obejrzeli najpierw film dokumentalny o projekcie, a następnie 15-minutowy

fot. Paulina Anna Galanciak

fragment spektaklu Odzwierciedlenie. Występ ten wzbudził ogromne emocje i był bardzo długo komentowany w kuluarach konferencyjnych. Wielu prelegentów odnosiło się też do niego w swoich wystąpieniach. Był to bardzo autentyczny głos w dyskusji o warunkach inkluzji sprawców przestępstw. Po seansie głos zabrali reżyserzy Agnieszka Bresler i Diego Pileggi. Ważne świadectwo wygłosił także jeden z aktorów. W tym miejscu organizatorzy składają wyrazy wdzięczności i uznania dla pracy wszystkich osób zaangażowanych w projekt Odkluczanie –  członków Fundacji Jubilo,  wychowawców z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu i przede wszystkim

fot. Paulina Anna Galanciak

dla samych aktorów. Podziękowania należą się również Służbie Więziennej z panem Dyrektorem Okręgowym płk Tomaszem Raczykiem i panem Dyrektorem Zakładu Karnego nr 1 płk Andrzejem Stanejko na czele, za umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy także pracownikom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi za pomoc w adaptacji sali wykładowej na potrzeby spektaklu.

 

 

Po prezentacji uczestnicy Konferencji udali się do innej sali, gdzie rozpoczeły się obrady plenarne. Uroczystego otwarcia dokonali: SSO Maciej Skórniak – Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, pod którego honorowym patronatem odbywało się wydarzenie, dr hab. prof. DSW Paweł Rudnicki – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz dr Honorata Czajkowska – Prezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis.

Organizatorzy ułożyli program w ten sposób, że dłuższe wystąpienia ekspertów przeplatane były krótszymi prezentacjami projektów realizowanych przez wrocławskich kuratorów i organizacje pozarządowe. Obrady – mimo bardzo ambitnej agendy, przebiegły bardzo sprawnie i planowo, w czym także duża zasługa moderatorów, którymi byli – oprócz wspomnianego już prof. Rudnickiego, dr hab. prof. UŁ Piotr Chomczyński, dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz (UŚ) i dr Michał Szykut (UMK).

Gościem specjalnym Konferencji był Gerry McNally z Ministerstwa Sprawiedliwości Irlandii – Prezydent Confederation of European Probation, który przedstawił ideę i działalność CEP. Jesteśmy wdzięczni panu McNally za to, że zaszczycił nas swoją obecnością.

Łącznie swoje prezentacje zaprezentowało aż 26 (!) prelegentów, tj. prof. Judith Paparozzi i prof. Mario Paparozzi (North Carolina University in Pembroke, USA), prof. Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski), prof. Keith Davies (Kingston University London, UK), dr hab. prof. UG Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański), dr hab. prof. UO Irena Mudrecka (Uniwersytet Opolski), dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. prof. DSW Marek Heine (Dolnośląska Szkoła Wyższa), dr hab. prof. UWr Małgorzata Młynarska (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Maciej Bernasiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Ian Marder (Maynooth University, Irl), dr Mathieu Zagrodzki (Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, Fr),  dr Beata Czarnecka-Dzialuk (Polska Akademia Nauk), dr Anna Matczak (Collegium Civitas), dr Krzysztof Stasiak (Sąd Okręgowy w Gdańsku), dr Jacek Szczepkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Ludovic Lewandowski (Fr), Krzysztof Jasiński (Sąd Okręgowy w Nowym Sączu), Joanna Wajda (Fundacja Dom Pokoju), Andrzej Ptak (MiserArt), Dominik Meinhart-Burzyński (Polski Instytut Dialogu Motywującego), Cecylia Bieganowska i Grażyna Kącka (Stowarzyszenie Lecznica Dusz), Bartosz Pilitowski (Fundacja Court Watch), Ewa Żmuda (Wrocławskie Centrum Integracji), Grzegorz Miśta (Sąd Okręgowy we Wrocławiu).

Ministerstwo Sprawiedliwości RP reprezentowane było przez pana sędziego Dariusza Cieślika – Wicedyrektora Departamentu Rodziny i Nieletnich oraz przez pana kuratora Henryka Pawlaczyka – Naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Krajową Radę Kuratorów z kolei reprezentował jej przewodniczący – pan Grzegorz Kozera. Wśród gości Konferencji znaleźli się również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Słowacji – p. dr Renáta Ďurkechová i p. Emilia Halagova. Za pomoc w organizacji ich przyjazdu dziękujemy p. kuratorowi Krzysztofowi Jasińskiemu.

W kuluarach konferencyjnych swoje stanowiska wystawiły zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem Frontis organizacje i placówki, tj. Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, Ośrodek Leczenia Uzależnień Monar w Milejowicach, MiserArt – Strefa Kultury w Labiryncie Wykluczenia, Biała Wstążka – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Fundacja Court Watch Polska. Można było zobaczyć wystawy fotograficzne Barbary Maliszewskiej i Doroty Kosmali, prezentację stołów-ogrodów, zagrać w grę planszową Prawopolis. Swoje stoiska mieli też kuratorzy – Błażej Kubica z zespołu Apple Bells i Anna Myślińska z Białołęckiego Biegu Wolności oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po-Most.

Uczestnicy Konferencji mogli też odwiedzić stanowisko sponsora Konferencji, którym była firma ITM Poland – dostawca usługi Bezpieczny Kurator oraz członek konsorcjum dostarczającego usługi w systemie dozoru elektronicznego. Każdy zainteresowany ofertą tej firmy mógł liczyć na drobny upominek. 

W ofercie cateringowej absolutnym hitem były wytwory Cafe Równik, które rozchodziły się w mgnieniu oka. Nie bez znaczenia było tu fachowe podejście przesympatycznych kelnerów. 

Partnerem medialnym wydarzenia był portal Prawo.pl, którego redaktorka była obecna wśród nas przez cały czas trwania konferencji. Owocem jej rozmów z gośćmi konferencyjnymi było kilka artykułów, które ukazywały się na łamach serwisu w kolejnych tygodniach.

 

Pierwszego dnia konferencji odbyła się w Restauracji Letnia uroczysta kolacja dla 250 gości, w trakcie której – przy dźwiękach muzyki granej na żywo, zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Goście świetnie się zintegrowali a na parkiecie przez cały wieczór trudno było znaleźć wolne miejsce. Wcześniej uczestnicy kolacji zwiedzili jedną z największych polskich atrakcji turystycznych – wrocławskie Afrykarium. Było to specjalne oprowadzenie tylko dla naszych gości.

Przygotowania do konferencji trwały ponad 7 miesięcy. Rozpoczęły się już w marcu 2018 r. Jejpowodzenie to owoc zaangażowania całego środowiska wrocławskich kuratorów sądowych. W bezpośrednie prace włączonych było w kulminacyjnym momencie nawet kilkudziesięciu kuratorów. Tylko ze względu na ograniczenia przedmiotowego tekstu nie wymieniamy każdego z imienia i nazwiska, choć realne działania i oferowana pomoc były bardzo wymierne.

Wyjątkowym doświadczeniem było wsparcie, jakiego udzielili komitetowi organizacyjnemu kuratorzy Violetta Duda z Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi i Rafał Skręt ze Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium oraz dr Anna Matczak z Collegium Civitas. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. Cieszymy się, że mogliśmy ugościć koleżanki i kolegów z całej Polski. Liczymy, że wrocławska konferencja będzie zapamiętana jako święto polskiej kurateli sądowej. Być może uda nam się jeszcze kiedyś zaprosić do Wrocławia na kolejne wydarzenia. Tymczasem trzymamy kciuki za organizację III Kongresu Kuratorskiego i inne wydarzenia roku jubileuszowego.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii konferencyjnej.

 

 

 

892
Autor tekstu: Izabela Pawłowska, specjalista pracy socjalnej, lider ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7.


Od 2015 r., cyklicznie,  w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie patronuje wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. Od trzech lat portal kurator.info jest patronem medialnym kampanii, a Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis oraz wrocławskie zespoły kuratorskiej służby sądowej aktywnie wspierają wydarzenia organizowane w trakcie jej trwania.

Wrocławska kampania przeciwko przemocy „Biała wstążka” jest przykładem interdyscyplinarnej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy ponieważ w swe działania, oprócz kuratorów sądowych, angażuje instytucje takie jak Sądy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, szkoły i świetlice środowiskowe, placówki kulturalne,  kluby sportowe, m.in. Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy, takie jak m .in. stowarzyszenie INTRO, fundacja NON LICET, fundacja Punkt Widzenia, Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe i wiele innych.

Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała wstążka” 2015 adresowana była do świadków przemocy. Hasło kampanii #milczenie – nie – jesteś świadkiem – usłysz, zobacz, nie milcz! zachęcało wrocławian do reagowania na przemoc. Kampania „Biała wstążka” 2015 była przeprowadzona we Wrocławiu po raz pierwszy. Wydarzenie okazało się sukcesem ponieważ uczestniczyło w nim wiele osób, a zaplanowane działania wzbudzały zainteresowanie społeczeństwa, jak również organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas eventów, debat i konferencji informowano o zjawisku przemocy, konieczności reagowania na zachowania przemocowe, wymieniano doświadczenia pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele wrocławskiej „Białej wstążki” 2016 zostały wyznaczone w oparciu o wnioski z kampanii przeprowadzonej w 2015 r. Dlatego działania kampanii przeprowadzonej w 2016 r. skupiały się na edukacji społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także dalszej pracy nad doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do realizacji procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka z 2016 r. – „Wyłącz przemoc. Włącz myślenie.” – nakłaniało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy.

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2017 „Przerwij przemoc”   w swym przekazie nawoływało: nie bój się prosić o pomoc, reaguj i pomóż wyrwać się z szarej niemocy, dość tajemnic czterech ścian, nie krzywdź. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, działania kampanii 2017 skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań w walce z przemocą.

Wrocławska kampania „Biała wstążka 2018” nosi hasło PRZEMÓC PRZEMOC. Hasło to pokazuje, że możemy dać moc tym, którzy doświadczają przemocy. Pokazuje, że możliwym jest przerwanie łańcucha przemocy, że osoby uwikłane w przemoc nie pozostają ze swoim problemem same. Przemóc Przemoc to móc walczyć z nią, przeciwdziałać jej, mówić o jej skutkach społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, które ponoszą osoby doświadczające przemocy, dzieci wychowujące się w rodzinach uwikłanych w przemoc, jak również osoby, które tę przemoc stosują. Wszystkie działania zaplanowane na tegoroczną kampanię mają właśnie przemóc przemoc.

Powody dla, których zainicjowano przeprowadzenie kampanii przeciwko przemocy,  to zwiększenie świadomości społecznej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczenia jej skutków podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy  na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie  w ponad 55 krajach świata.

Historia „Białej wstążki” miała swój początek w 1991 r. w Kanadzie, gdzie w ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet oraz, że będą zawsze reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada  10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Poniżej prezentujemy harmonogram Kampanii i wydarzeń towarzyszących.

2304

W dniu 24 listopada zmarł dr Krzysztof Liszcz. Był cenionym przez wielu kuratorów sądowych ekspertem. Prowadził szkolenia, zwłaszcza dla kuratorów sądowych okręgu toruńskiego. Z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę zrealizował w 2017 roku projekt Akademia rozumienia FASD. Osobistym pożegnaniem ze swoim mentorem podzielił się z nami kurator Piotr Bolewicki.

Krzysztof Liszcz, psychiatra, społecznik. Współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu. Współzałożyciel i wieloletni prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ojciec adopcyjny, zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę m.in. Nagrodą Fundacji POLCUL (2005). Wspólnie z żoną nagrodzony: Orderem Ecce Homo (1998), Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem Zasługi RP. Stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. W latach 2006–2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA ds. kampanii Ciąża bez alkoholu, za działania w kampanii wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Fides et Ratio. W 2017 r. laureat Statuetki MAX przyznawanej przez Inicjatywę Tato.Net. Autorytet w dziedzinie rozwiązywania problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD).

Źródło: Co-dziennik życia z FAS (fb)

Umarł mój Mistrz nieoczywisty.

Dzisiejszej nocy umarł mój nieoczywisty Mistrz – pan dr Krzysztof Liszcz.
Nieoczywisty, bo różniło nas wiele: wiek, profesja, temperament.
Łączyło nas jedno: otwartość na drugiego.
Spotkaliśmy się przypadkiem. W drodze!
Był i jest moim Rzecznikiem Praw Dziecka. Stał się nim, kiedy tłumaczył mi „przykazania” dr Janusza Korczaka jak relikwie, podczas jednej z rozmów.
Nie skończyliśmy naszej rozmowy, Panie Doktorze! Przyjdzie czas, Bóg da okoliczność, dokończymy!
Dr Krzysztof uczulił mnie na relacje, ich prymat nad procedurami!
Był ciekawy drugiego, cierpki złośliwością, ale dobroduszną! Gotowy nieba przychylić drugiemu w potrzebie.
Dobrze rozmawiało nam się o Bogu, pomaganiu, miłości bliźniego, Albanii, Bałkanach, Stasiukach, ale i o śmiesznostkach dzisiejszego ludzkiego świata pośpiechu, unurzanego w polityce.
Jego dom był otwarty, i to nie tylko przez wiecznie uszkodzony domofon!
Jak pomóc, żeby nie przytłoczyć pomocą? – uczył przykładem, oddając siebie i dom stworzony z Dzieciakami i żoną Katarzyną, dając wsparcie innym potrzebującym.
Krzysztof Liszcz, nieco na przekór swojego lekarskiego świata, uwrażliwiał na skutki picia alkoholu w ciąży, kiedy nikomu jeszcze w tym kraju nie wydawało się to ryzykowne.
FASD, albo jak wolałby On – Płodowy Zespół Alkoholowy, zaistniał w Polsce jako problem, między innymi dzięki niemu.
Człowiek niezwykle wrażliwy.

Przyjaciel pomagaczy, entuzjasta kurateli otwartej przede wszystkim na relację z drugim człowiekiem.

Automobilista, miłośnik starych aut, uczestnik licznych rajdów.
Będzie mi brakowało naszych spotkań, rozmów, żartów.
Obyśmy się kiedyś spotkali w słonecznych zaułkach Gjirokastry, na przepyszny byrek gotowi zatrzymać się w biegu!
Spoczywaj w pokoju, Doktorze!

Piotr Bolewicki

Zachęcamy też do obejrzenia filmu z cyklu Kultowe rozmowy, w którym dziennikarka Katarzyna Marcysiak rozmawia z dr Krzysztofem Liszczem. Naprawdę warto.

 

W dniu 20 listopada o godz. 9:00 rano wystartowały zapisy na IV Białołęcki Bieg Wolności wokół Aresztu Śledczego na dystansie 13 km, który odbędzie się 16.12.2018 roku w Warszawie ul. Ciupagi 1. Start nastąpi o godz. 12.13. Bieg organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Białołęka oraz Służbę Więzienną na pamiątkę internowania działaczy w stanie wojennym. Wszystkie szczegóły są i będą aktualizowane na stronie Biegu: www.biegwolnosci.waw.pl 

Zapisy na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/3252/signup.html

Białołęcki Bieg Wolności to już bardzo silna marka na mapie biegowej Polski. Świadczy o tym choćby to, że już po kilku godzinach zapisów wyczerpała się połowa limitu zgłoszeń. Organizatorom bardzo zależy jednak na obecności kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych). Ci – podobnie jak pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej, mają oddzielną klasyfikację i nagrody! Jest to świetna okazja do integracji środowiska.

Przypomnijmy, że pomysłodawcą biegu jest pani kurator Anna Myślińska z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ.

Portal kurator.info z największą przyjemnością obejmuje wydarzenie swoim patronatem.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do wszystkich kuratorów okręgowych i kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej o pomoc w promocji wydarzenia wśród kuratorów sądowych. Zależy im na dotarciu do kuratorów społecznych. Ci, którzy nie czują się na siłach, by wystartować na dystansie 13 km, zachęcani są do kibicowania i wolontariatu.  Wszystkie informacje i kontakt będą dostępne na stronie internetowej biegu.

W przypadku wyczerpania limitu zapisów pani kurator Anna Myślińska prosi o osobisty kontakt kuratorów, którzy chcą pobiec. Kontakt możliwy jest pod adresem: ana.myslinska@gmail.com. Jest zarezerwowana specjalna pula miejsc dla kuratorów sądowych.