piątek, 3 kwietnia, 2020
Tags Posts tagged with "Krajowa Rada Kuratorów"

Krajowa Rada Kuratorów

W dniu 08.06.2016r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z władzami resortu w celu uzyskania informacji na temat działań związanych ze zmianą struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Projektowane zmiany mają doprowadzić do powołania nowego Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, w którego kompetencjach ma pozostawać „nadzór administracyjny nad kuratorską służbą sądową w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich”. Zdaniem nieprzewodniczącego KRK: Przeprowadzenie tak istotnych zmian w organizacji Ministerstwa Sprawiedliwości, które niosą za sobą bezpośrednie skutki także dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, nie zostało dotychczas skonsultowane z ustawowo upoważnionymi przedstawicielami reprezentowanego przez nas środowiska.

Projekt zarządzenia  dostępny jest tutaj.

Pełna treść wystąpienia KRK dostępna jest tutaj.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że 13 kwietnia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W spotkaniu wziął również udział Pan dr Sławomir Stasiorowski – kurator sądowy delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Krajową Radę Kuratorów podczas spotkania reprezentowali: Henryk Pawlaczyk– Przewodniczący KRK, Grzegorz Kozera – Zastępca Przewodniczącego i Tomasz Krzymiński – Przewodniczący Komisji Legislacyjno- Prawnej.

Treść komunikatu ze spotkania znajduje się tutaj: (2016.04.13 Komunikat ze spotkania).

Na prośbę Prezydium Krajowej Rady Kuratorów informujemy, że 19 stycznia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów spotkanie przedstawicieli środowiska kuratorskiego z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stronę ministerialną reprezentowali Pan dr Rafał Reiwer – Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Pan dr Sławomir Stasiorowski – kurator sądowy delegowany do MS. Nasza grupa zawodowa reprezentowana była przez Henryka Pawlaczyka – Przewodniczącego, Grzegorza Kozerę – Zastępcę Przewodniczącego, Renatę Cieszko – Sekretarza oraz Rafał Sitarza – Delegata do Krajowej Rady Kuratorów okręgu opolskiego.

Ze szczegółowym opisem przebiegu spotkania można zapoznać się poniżej.

Komunikat KRK 21.01.2016

Za zgodą Prezydium Krajowej Rady Kuratorów zamieszczamy odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo skierowane do Niego przez KRK w sprawie wywiadów środowiskowych oraz odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na pytanie dotyczące zabezpieczenia etatów urzędniczych do obsługi sekretariatów ZKSS.

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Informujemy również, że w dniu 19.01.2016r. odbyło się spotkanie Prezydium KRK z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Patrykiem Jakim. Komunikat ze spotkanie zostanie udostępniony w najbliższym czasie.

965

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w dniu 31 grudnia 2015r. do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uregulowanie postępowania wykonawczego w sprawach cywilnych i uwzględniającej rolę kuratorów sądowych, poprzez nowelizację ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

W ten sposób Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił opinię przedstawioną mu przez Krajową Radę Kuratorów w wystąpieniu z dnia 16 grudnia 2015 r. (KRK 72/IV/2015).  Przeprowadzanie przez kuratorów sądowych wywiadu środowiskowego stanowi ingerencję państwa w konstytucyjne chronione prawo obywateli do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dlatego podstawy i kryteria takich działań powinny być jasno i ściśle określone w przepisach rangi ustawowej. Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla się do przedstawionego mu postulatu kuratorów sądowych, aby w sposób kompleksowy określić w kodeksie postępowania cywilnego ich rolę w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych.
Pełny tekst wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny tutaj.
Komunikat RPO o wystąpieniu dostępny tutaj.
Na ten temat powstał też artykuł w serwisie rp.pl.

W związku z zaproszeniem Krajowej Rady Kuratorów przez Ministerstwo Sprawiedliwości do przedstawienia postulatów i propozycji do wykorzystania w toku prac nad planowaną reformą sądownictwa (kopia pisma tutaj), przekazane zostało Ministrowi Sprawiedliwości stanowisko wypracowane na podstawie nadesłanych uwag i opinii (dostępne tutaj).

Krajowa Rada Kuratorów dziękuje za wszystkie nadesłane opinie, uwagi i stanowiska. Szczególne podziękowania kierujemy do Kolegów: Tomasza Krzymińskiego, Lecha Sobieszczuka i Adama Syldatka, którzy w największym stopniu zaangażowali się w prace i przyczynili się do nadania ostatecznego kształtu wystąpieniu Krajowej Rady Kuratorów.

W imieniu Prezydium, z upoważnienia Przewodniczącego,
Grzegorz Kozera – Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Przełom starego i Nowego Roku to czas sprzyjający różnorodnym podsumowaniom i podziękowaniom.
Dlatego też, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie serdecznie podziękować osobom dbającym o medialny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej. Podziękowania nasze kierujemy do osób zajmujących się publikowaniem materiałów na stronach partnerskich KRK: http://kurator.info i www.kurator.webd.pl (z forum internetowym).
 
Kierujemy je także do wszystkich Stowarzyszeń kuratorskich, które na swoich stronach internetowych (a WSKS dodatkowo na forum) publikują bieżące informacje dotyczące naszej grupy zawodowej, wymieniają się doświadczeniami i prowadzą twórcze dyskusje (w kolejności alfabetycznej):
  • Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Frontis”,
  • Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
Wyrażamy wdzięczność za wszystkie przedsięwzięcia, konferencje naukowe, i inne inicjatywy sprzyjające promowaniu naszej służby i kreowaniu jej pozytywnego wizerunku w społecznej świadomości.
 
Dziękujemy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” za dotychczasową współpracę, wspólnie realizowane projekty i wsparcie materialne dla działań KRK.
 
Nade wszystko jednak podziękowania nasze kierujemy do Was- wszystkich kuratorów sądowych w Polsce, szczególnie tych którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem wspomagają działania Krajowej Rady Kuratorów, aktywnie uczestniczą w opiniowaniu aktów, tworzeniu stanowisk na ich temat, wykazuję się kreatywnością i inwencją. To Wasza inicjatywa i wola pokazuje nam sens i dodaje sił do dalszego działania.
 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Waszych Rodzin, gdyż to co robicie, często odbywa się kosztem czasu, który moglibyście poświęcić właśnie im. Jesteśmy dłużnikami Waszych żon, mężów, dzieci i dlatego tym bardziej, choć w tak drobny sposób pragniemy im wynagrodzić ich cierpliwość i wyrozumiałość.
 
Wszystkiego najlepszego na ten Nowy Rok- A.D. 2016. Oby był jak najlepszy i dla naszej grupy zawodowej.
 
W imieniu Prezydium, z upoważnienia Przewodniczącego,
 
Grzegorz Kozera– Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów