piątek, 21 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "ośrodek kuratorski"

ośrodek kuratorski

2936

W dniu 5 września 2019 r. uroczyście otwarto Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. Placówka powstała po 18 latach przerwy dzięki zaangażowaniu Kuratora Okręgowego Pawła Urbańskiego, Zastępcy Kuratora Okręgowego Macieja Włocha, oraz kierownictwa Sądu Rejonowego we Włocławku Dariusza Bracisiewicza. Jest przeznaczona dla 15 nieletnich. Będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14 -18. Będą w niej prowadzone zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego. Młodzież ma też zapewnioną opiekę psychologa. Kierownikiem ośrodka została p. kurator Karina Duchewicz.

Fotorelację z uroczystości otwarcia ośrodka zamieścił portal nwloclawek.pl

Relację z ceremonii można też przeczytać na stronie Sądu Okręgowego we Włocławku.


źródło: TV Kujawy
źródło: TV Kujawy

2679

Rzecznik Praw Dziecka na swojej stronie internetowej poinformował o wydaniu publikacji obejmującej kompleksowo kwestie prawne, organizacyjne i metodyczne funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Autorami książki są kuratorzy zawodowi: dr Krzysztof Stasiak i dr Paweł Kozłowski.

Wydawca zwraca uwagę na znaczenie przedmiotowego opracowania dla wzmocnienia rozwoju i podniesienia efektywności pracy prowadzonej z dziećmi, a także dla doskonalenia struktury i organizacji ośrodków.

Pobranie publikacji w formie e-booka jest możliwe nieodpłatnie tutaj.

 

Kuratorzy sądowi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jarocinie wraz z partnerami już po raz dwunasty zapraszają na turniej piłki nożnej dla młodzieży z ośrodków kuratorskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniu 17 listopada 2018r. w Jarocinie. Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi o godzinie 10.00.

Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2.

Kontakt z organizatorami: tel. 62 505 29 76, 602 375 316.

Zgłoszenia drużyn: do 26 października 2018r. na adres email: kierownik.zkss@jarocin.sr.gov.pl.

Uwaga: Zgłoszenia muszą zawierać dane osobowe uczestników, pesel, nazwę Ośrodka Kuratorskiego oraz telefon kontaktowy.

 

 

 

 

 

W dniu 11. lipca 2018 r. odbyło się Seminarium Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich. Co warto podkreślić, było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym dla kierowników ośrodków kuratorskich.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich opracowanych w wyniku cyklu debat na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. Opracowania Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich (inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka).

Przedsięwzięcie dedykowane było dla wszystkich kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów wykonujących służbę poprzez pracę w ośrodkach kuratorskich.

Podczas seminarium odbyły się wykłady szkoleniowe prof. zw. dra hab. Tomasza Wolańczyka w zakresie oceny stanu psychicznego dziecka, przy wskazaniu dostępnych dla kuratorów narzędzi diagnostycznych oraz prof. zw. dra hab. Marka Konopczyńskiego dotyczący pedagogicznych strategii działań w ośrodkach kuratorskich i samej koncepcji pracy z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich. Było także wystąpienie dr Marty Porębskiej, która zaprezentowała wybrane wyniki badań dotyczące nieletnich i przedstawiła potrzebę w zakresie informowania i edukowania różnych grup specjalistów o istocie pracy ośrodka kuratorskiego. Równie ważnym tematem seminarium było zaprezentowanie oraz dokonanie interpretacji z aplikacjami praktycznymi przez sędzię Agnieszkę Rękas dokumentu Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich.

Wartością dodaną seminarium była także okazja do wspólnego, chociaż krótkiego, spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego.

Warto nadmienić, iż domknięciem obecnego etapu działań Rzecznika Praw Dziecka nad ośrodkami kuratorskimi będzie opublikowana w najbliższych tygodniach monografia autorstwa dra Pawła Kozłowskiego i dra Krzysztofa Stasiaka pt.  Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne, wydana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Informację przygotował: dr Paweł Kozłowski

Zachęcamy także do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia dostępną na stronie www.brpd.gov.pl

2396

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon serdecznie zapraszają na :

Seminarium Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich,

które odbędzie się 
w dniu 11. lipca 2018 roku, godz. 10:00 w Auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Seminarium jest organizowane jako kontynuacja działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących funkcjonowania ośrodków kuratorskich oraz Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich, w celu dążenia do:

– podkreślenia istoty i wagi środka wychowawczego w postaci skierowania nieletnich do ośrodka kuratorskiego,

– upowszechnienia stosowania tego środka wychowawczego, w ramach którego prowadzone są oddziaływania resocjalizacyjne z poszanowaniem integralności rodzin nieletnich,

– wspomożenia metodycznego, w szczególności co do diagnozy i metod działań kadry ośrodków kuratorskich,

– zaimplementowania rekomendacji płynących ze Standardów Pracy Ośrodków Kuratorskich,

– wymiany doświadczeń związanych z pracą ośrodków kuratorskich.

Przedsięwzięcie dedykowane jest dla wszystkich kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki.

Wartością dodaną seminarium jest także okazja do wspólnego spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do 6. lipca 2018 roku pod adresem e-mail: pawel.kozlowski@apsl.edu.pl

 

Oficyna Wydawnicza Impuls wydała kolejną publikację poświęconą młodzieży niedostosowanej społecznie.  Autorami książki Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe są Łukasz Kwadrans i Karol Konaszewski, którzy przeprowadzili badania młodzieży przejawiającej symptomy demoralizacji i popełniającej czyny karalne przebywającej w ośrodkach kuratorskich. Na ich podstawie dochodzą do przekonania, że aby działania naprawcze były skuteczne, powinno się analizować funkcjonowanie młodzieży nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez nią zasobów.  Istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasobów osobistych i społecznych młodzieży, ponieważ mogą być one płaszczyzną odbicia, która będzie sprzyjać kształtowaniu zachowań akceptowanych i rozwojowi tożsamości zintegrowanej.

Przedmiotem swoich analiz teoretycznych autorzy uczynili funkcjonowanie ośrodka kuratorskiego, placówki wychowawczej o ponad czterdziestoletniej tradycji w polskim systemie postępowania z nieletnimi. Jest to specyficzny rodzaj oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach nieizolacyjnych, przy wykorzystaniu współpracy oraz zasobów nie tylko własnych podopiecznego i wychowawcy, kuratora rodzinnego, lecz także rodziców nieletniego, środowiska rówieśniczego, szkolnego i lokalnego. Ponadto dokonali oni charakterystyki młodzieży, która kierowana jest do ośrodka kuratorskiego. Wskazują na poziom jej nieprzystosowania społecznego, przyczyny i stopień, zwracając również uwagę na zalecenia co do klasyfikacji czy postępowania diagnostycznego przy skierowaniu oraz metodycznego w pracy z nieletnimi.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Problematyka zasobów osobistych i społecznych
1.1. Pojęcie zasobów osobistych i społecznych
1.2. Model salutogenezy Aarona Antonovsky’ego
1.3. Założenia koncepcji resilience
1.4. Prężność i sprężystość psychiczna zasobami osobistymi jednostek
1.5. Kapitał społeczno-kulturowy jako źródło zasobów zewnętrznych jednostki
1.6. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera
2. Dylematy młodzieży w okresie dorastania
2.1. Pojęcie młodzieży i charakterystyka okresu dorastania
2.2. Specyfika okresu dorastania w ujęciu Erika Eriksona i Jamesa Marcii
2.3. Specyfika młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3. Kształtowanie zasobów młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3.1. Profilaktyka i resocjalizcja młodzieży w środowisku otwartym
3.2. Ośrodek kuratorski jako placówka wspierająca kształtowanie zasobów osobistych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej
3.3. Problematyka (nie)przystosowania społecznego, czyli jaką młodzież kieruje się do ośrodków kuratorskich
3.4. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego młodzieży
4. Środowiskowe uwarunkowania zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
4.1. Założenia i cel badań
4.2. Pytania badawcze
4.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
4.4. Narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań
4.6. Charakterystyka badanej grupy
4.7. Typy i sposoby analiz statystycznych
5. Charakterystyka zasobów osobistych w grupie młodzieży nieprzystosowanej i ich obraz w zależności od zmiennych socjodemograficznych
6. Środowiskowe wyznaczniki zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
6.1. Środowiskowe predyktory sprężystości psychicznej
6.2. Środowiskowe predyktory poczucia koherencji
6.3. Środowiskowe predyktory prężności
6.4. Dyskusja wyników
7. Postępowanie diagnostyczno-metodyczne w ośrodku kuratorskim
8. Założenia teoretyczne programu kształtowania zasobów osobistych nieletnich
8.1. Wstępne założenia programu
8.2. Treści programu w grupie młodzieży nieprzystosowanej
Zakończenie

Książkę można nabyć tutaj.

2371

Już po raz trzeci wychowankowie ośrodków kuratorskich okręgu świdnickiego wezmą udział w konkursie wiedzy o zdrowiu organizowanym przez Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Sąd Okręgowy w Świdnicy oraz Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy. Konkurs honorowym patronatem objął pan Anatol Gila Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Konkurs odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

3381

Na prośbę kuratorów zaangażowanych w funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową ośrodka oraz z inicjatywami podejmowanymi przez kuratorów z Poznania na rzecz nieletnich.
Prezentowany ośrodek powstał w marcu 2011 roku i mieści się przy ul. Wronieckiej 9 – świetlica przy Domu Salezjańskim. Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo – wychowawczą i resocjalizacyjną. Jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi od rodziny.

Wszystkie informacje na temat ośrodka dostępne są na tronie internetowej:  www.osrodekkuratorski.pl

2629

W dniu 20 maja 2017 roku Ośrodek Kuratorski nr 4 w Strzelinie przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zorganizował XI Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Wójta Gminy Słupsk. W igrzyskach wzięły udział ośrodki kuratorskie z: Człuchowa, Damnicy, Miastka, Słupska i Strzelina. Łącznie około 80 osób. W tym roku prócz kształtowania wzorów i  nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej i sporcie stawiały sobie one za cel budzenie i pogłębianie miłości do kraju ojczystego, krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych. Z uwagi na powyższe młodzież prócz udziału w pieszym, ponad 8 kilometrowym rajdzie, miała możliwość zwiedzenia Słowińskiego Parku Narodowego, który to w 1977 został włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery, a w 1995 wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych
o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym. Nieletni mieli również okazję zwiedzić Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, które to prezentuje przyrodę najważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego oraz wejść na latarnie morską w Czołpinie.

W czasie igrzysk młodzież, ale również wychowawcy mieli możliwość zmierzenia się z własnymi słabościami, pokonując trasę po wydmach oraz obcowania ze sobą w sprzyjającym do tego miejscu. Wspólne zmagania jednoczą, wyzwalają nowe cele i są okazją do odkrycia kolejnych zasobów uczestników. Na zakończenie w przystani żeglarskiej PTTK w Gardnie Wielkiej nad jeziorem Gardno odbyło się uroczyste ognisko, wręczone zostały nagrody dla dzielnych piechurów oraz drobne upominki przekazane przez Wójta Gminy Słupsk.
W czasie marszu po wydmach jeden z nieletnich chcąc podzielić się ze mną swoimi wrażeniami powiedział: „jak wrócę do domu to wszyscy będą chcieli, abym im zdał relację jak było, a ja muszę im powiedzieć, tego się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć”.

Olga Geisler

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Strzelinie

4302

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Słupsku obchodzi w tym roku piękny jubileusz 45-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta debata. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia, a wszystkim kuratorom zaangażowanym w funkcjonowanie ośrodka – z dr Pawłem Kozłowskim na czele, oraz jego wychowankom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych latach. W tym miejscu w sposób szczególny chcielibyśmy z wdzięcznością podkreślić 33-letni wkład w funkcjonowanie ośrodka, jaki włożyła jego wieloletnia kierownik – śp. pani kurator Dorota Szpakowska-Kulka.

W dniu 23 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Słupsku oraz w Siedzibie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku odbyła się Uroczysta Debata z okazji 45 – lecia działalności ośrodka. Debatę patronatem honorowym  objęli Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Pan Dariusza Ziniewicz i Prezydent Miasta Słupska Pan Roberta Biedronia.

Ośrodek Kuratorski nr 1 został utworzony na podstawie prawnej Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1971 roku i od 1 września 1971 roku realizuje swoją misję resocjalizacyjną. Pierwszym kierownikiem był p. Józef Nierod. Następnie ośrodek kuratorski prowadzili p. Trejana Perlmuter, p. Maria Posełkiewicz, a przez kolejne 33 lata kierownikiem ośrodka była p. Dorota Szpakowska – Kulka. Od grudnia 2013 r. prowadzenie ośrodka powierzono obecnemu kierownikowi – p. Pawłowi Kozłowskiemu.

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, jak i wobec nieletnich przejawiających symptomy demoralizacji. Warto nadmienić, że całościowych koszt miesięczny realizacji tego środka wychowawczego na jednego wychowanka wynosi ok. 250 zł miesięcznie.

Działalność ośrodka polega na grupowych oraz zindywidualizowanych działaniach resocjalizacyjnych bezpośrednio obejmujących nieletnich podopiecznych, ale także w ramach cyklicznych spotkań warsztatowych ich rodziców. Plan pracy ośrodka kuratorskiego nr 1 oparty jest na autorskim programie opracowanym na podstawie diagnozy zaburzeń natężenia eksternalizacyjych i internalizacyjnych zachowań problemowych u nieletnich podopiecznych ośrodka. Jest on rozwijany w poszczególnych obszarach projektami resocjalizacyjnymi takimi jak między innymi w ostatnim czasie:

 • zajęcia survivalowe,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • „Projekt kulturotechniczny Forum Hip – Hopowe” połączony z warsztatami muzycznymi, tanecznymi, koncertem hip – hopowym oraz spotkaniem z raperem Kalim w Lublina,
 • projekt kulturotechniczny pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem… (więcej na www.kuratorzy.gda.pl),
 • „Żywa lekcja historii” wraz z Bractwem Rycerskim im Księcia Bogusława V,
 • udział wychowanków ośrodka kuratorskiego w cyklicznym projekcie profilaktycznym „Niećpa” organizowanym przez Miasto Słupsk,
 • spotkanie z Profesor Nurią Simo Gil z University of Vic (Hiszpania), zajmującą się naukowo zagadnieniem demokracji w szkolnictwie katalońskim jako działaniem na rzecz aktywnej edukacji obywatelskiej,
 • trening mentalny i trening sportowy z Panem Marcinem Prusem, wielokrotnym reprezentantem Polski w siatkówce.
 • udział w „Jubileusz 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku” z wizytą
  u Ministra Sprawiedliwości RP – inicjatywa śp. dra Tadeusza Jedynaka (więcej na www/ kuratrzy.gda.pl),
 • udział w cyklicznej imprezie – Igrzyskach Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego, które co roku organizowane są przez inny ośrodek.

Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami ze Słupska w zakresie realizacji planu pracy. Misja resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego jest bowiem silnie zakorzeniona w środowisku lokalnym i stanowi ważny element łącznika wymiaru sprawiedliwości (w zakresie postępowania wykonawczego) ze społecznością lokalną oraz instytucjami samorządowymi i pozarządowymi.

Stąd też obchody rocznicowe przybrały formę debaty będącej merytorycznym spotkaniem ponad 70 osób. Brali w niej udział między innymi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, w tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusz Ziniewicz, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Mariola Watemborska, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Krzysztof Obst, Dyrektor Sądu Rejonowego w Słupsku p. Marta Drzastwa, Wiceprezydent Miasta Słupska p. Krystyna Danilecka – Wojewódzka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki p . Jolanta Szachnowska, Sędziowie z przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Barbarą Łakomiec, kuratorzy sądowi z Kuratorem Okręgowym w Słupsku p. Krzysztofem Gierszyńskim i zastępcą Kuratora Okręgowego p. Iwoną Urbanowicz, kierownicy ośrodków kuratorskich okręgu słupskiego, prezes Fundacji Probare p. Andrzej Martuszewicz, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych p. Krzysztof Stasiak, przedstawiciele oświaty (27 dyrektorów lub ich przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjów ze Słupska), przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

 Moderatorami debaty byli SSO Danuta Jastrzębska – rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Słupsku oraz dr Paweł Kozłowski – kierownik ośrodka kuratorskiego w Słupsku. Dyskusja przebiegała w węzłowych obszarach:

I. Ośrodek kuratorski – optyka organizacyjna, legislacyjna, orzecznicza.

II. Działalność resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego – wyzwania, możliwości rozwiązań metodycznych, ograniczenia.

III. Ośrodek kuratorski – miejsce w lokalnym systemie profilaktyki.

Celem debaty było przedstawienie tzw. dobrych praktyk płynących z wieloletniej działalności ośrodka kuratorskiego, a także wypracowanie wniosków de lege ferenda mających na celu doprecyzowanie założeń organizacyjnych, merytorycznych realizacji tego środka wychowawczego. Wnioski z debaty zostaną przekazane w najbliższym czasie Ministrowi Sprawiedliwości RP oraz Krajowej Radzie Kuratorów.

 

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video wemitowanego przez lokalną telewizję.

http://www.tv-slupsk.pl/video/345,obserwator-24112016 (od 10:30 minuty)

dyplom