sobota, 13 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "przeciwdziałanie przemocy"

przeciwdziałanie przemocy

5092

Uchwalona przez Sejm RP 30. kwietnia. Przyjęta 6. maja przez Senat RP bez poprawek. Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19. maja. I wreszcie ogłoszona 29. maja w Dzienniku Ustaw. O czym mowa? Tak, o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą antyprzemocową.

Jej celem – jak można wyczytać w uzasadnieniu do projektu – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Nowe przepisy oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego (m.in. odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia), wprowadzają również zmiany do takich ustaw, jak Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

I tak, zupełnie nowym instrumentem mającym służyć bardziej skutecznej ochronie osoby dotkniętej przemocą jest nadanie Policji, a także Żandarmerii Wojskowej (w zakresie jej właściwości rzeczowej) uprawnień do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Co istotne, taki nakaz lub zakaz będzie wydawany w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia domowników. Ponadto będzie on natychmiast wykonalny, będzie obowiązywał 14 dni, a dodatkowo nakaz i zakaz będą mogły być stosowane łącznie. W praktyce to też oznacza, że Policja będzie mogła wydać taki nakaz i/lub zakaz np. podczas podjętej interwencji we wspólnie zajmowanym mieszkaniu. Nieobecność osoby stosującej przemoc nie będzie tutaj przeszkodą to wydania tych środków podczas wykonywania czynności przez Policję. Policja (lub Żandarmeria Wojskowa), w myśl nowych przepisów, będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji i zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie, w przypadku niestosowania się do nich. Poza tym w takiej sytuacji osoba stosująca przemoc narazi się na odpowiedzialność w trybie przyspieszonym z Kodeksu wykroczeń w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wprowadzone zmiany zakładają także, że osoba dotknięta przemocą lub jej przedstawiciel ustawowy skorzysta z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc. Taki wniosek będzie można złożyć na urzędowym formularzu, przy czym samodzielne sporządzenie wniosku z pominięciem urzędowego formularza nie będzie wywoływać żadnych negatywnych skutków.

Vacatio legis, jakie określił ustawodawca, to okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, lecz jak donosi np. Polska Agencja Prasowa, mogą pojawić się jeszcze przepisy nowelizujące tę ustawę m.in. w zakresie skrócenia tego okresu.

Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy obowiązuje już ponad 20 lat. Podobne rozwiązanie wprowadzono również w Czechach, jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa zapraszają na V INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pn.: Więzi, które chronią. Język, który nie rani, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2019 roku.

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień i przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień. Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.  

Miejsce: Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław. Program konferencji dostępny poniżej.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 08.11.2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zapisów. Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 16.11.2019r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja dofinansowana jest ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

W tym roku patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS. Portal kurator.info jest jednym z partnerów medialnych konferencji.

3597

W dniu 7 grudnia 2018r. w Centrum Kultury Wilanów w Warszawie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której już po raz dziewiąty wręczono nagrody laureatom Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki, organizowanego przez Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej. Przedmiotem konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. 

Laureatem Wyróżnienia Białej Wstążki 2018 w kategorii Wymiar sprawiedliwości został p. Rafał Skręt! 

Rafał Skręt jest starszym kuratorem zawodowym w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i wiceprezesem Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium. Przez długi czas był moderatorem forum kuratorskiego. Od wielu lat angażuje się w różne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jest prawdziwym ambasadorem praw kobiet. W 2018 roku zaangażował się w sosnowiecką Kampanię „Użyj mocy bez przemocy”. Był jednym z jej koordynatorów. Akcja ta uznawana jest za modelowy przykład współpracy środowiska lokalnego. Brał udział w licznych jej wydarzeniach, w tym np. w „Biegu na szpilkach” – pokazując zarówno dystans do siebie, jak i determinację w promocji idei. Rafał ma wyjątkową zdolność łączenia środowisk w celu interdyscyplinarnego podejścia do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Przypomnijmy, że Rafał Skręt jest piątym w historii kuratorem sądowym docenionym przez kapitułę nagrody. Wcześniej wyróżnienia otrzymywali: Henryk Pawlaczyk (rok 2011), Mirosław Sowiński (kurator społeczny, rok 2013), Adam Witkowicz (rok 2014), Krzysztof Kisiel (rok 2017).

Na zdjęciu od lewej: Adam Witkowicz (ZKSS Zawiercie) i Rafał Skręt (ZKSS Sosnowiec).

W 2018 roku Wyróżnienia Białej Wstążki w pozostałych kategoriach otrzymali:

Instytucje i organizacje pomocowe:

  1. Wojciech Heyke jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku od kilkunastu lat. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i koordynatora Procedury Niebieskie Karty. Jest ekspertem w dziedzinie, którą się zajmuje, upowszechnia specjalistyczną wiedzę w obszarze przemocy. Poprzez umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych i empatię, szczególnym wsparciem obejmuje kobiety doznające przemocy w rodzinie. Towarzyszy kobietom w opracowaniu skutecznego planu pomocy i redaguje pisma procesowe. Swoją postawą potrafi wzmocnić kobiety i dostrzec ich zasoby, motywować do zmiany oraz wzmocnić w nich poczucie kontroli nad własnym życiem.

Osoby publiczne.

  1. ARTUR DUNIN poseł na Sejm, uczestnik i organizator wielu działań, konferencji, paneli problemowych, debat, akcji społecznych i profilaktycznych. Wolontariusz WOSP, Fundacji szpitala dziecięcego w Łodzi, organizator pokazowych lekcji WF z Arturem Partyką na ternie woj. Łódzkiego, aktywnie piszący listy w ramach akcji Amnesty International. Propagator równości i tolerancji, autor ustawy o związkach partnerskich, aktywny uczestnik Parad Równości, czarnych protestów w wielu miastach Polski. Sam o sobie mówi, że jest feministą. Od dzisiaj to także pierwszy poseł, który otrzymał Wyróżnienie Białej Wstążki.
  2. Daniel QCZAJ to internetowy fenomen docierający do tylu osób, że trudno je zliczyć czy objąć wzrokiem. Jest znany, podziwiany, oglądany i właściwie kształtuje postawy wobec przemocy i nietolerancji. Jego motto zawiera się w maksymie – „Rób dobre rzeczy w zgodzie z sobą a nie w poczuciu, że jeśli ich nie zrobisz pomyślą, że jesteś złym człowiekiem!…I tak pomyślą! Dbaj o siebie! Masz prawo do mówienia: nie!” Młodym kobietom pokazuje że mają prawo do szacunku, że są wspaniałymi matkami, że ich potrzeby są ważne i nikt nie ma prawa mówić im co wolno, a czego nie. Że mąż, partner, który ich nie wspiera i nie docenia nie jest właściwym człowiekiem w ich życiu. A wszystko zaczyna się od UKOCHAJ SIEBIE!!!!! Tłumaczy, że wychował się z mamą i dwiema siostrami, dlatego rozumie kobiety. Zależy mu też na tym, by Polki były pewne swojej wartości i nie dawały się źle traktować. Stoi za tym jego dramatyczna przeszłość, o której postanowił głośno mówić. Otwarcie przyznaje, że w jego rodzinnym domu obecne były alkohol i przemoc. Ojciec trenera był uzależniony, a jego matka nie odchodziła od niego ze względu na dzieci.

Pracodawca-sponsor:

  1. Bank Handlowy w Warszawie, S.A. za pomoc w readaptacji Ośrodka SOWA, mądry wolontariat pracowniczy i długofalową, niekończąca się pomoc i wsparcie fundacji Centrum Praw Kobiet.

Osoba prywatna:

  1. Bartosz Borowy bardzo zaangażował się w pomoc Ośrodkowi SOWA, był jednym z inicjatorów wolontariatu pracowniczego Citi Handlowego, który wymalował pomieszczenia, zaaranżował i wyposażył świetlicę oraz zaprojektował i urządził patio. Wolontariat zgromadził ok. 40 pracowników banku, którzy w różnych strefach pracowali na rzecz upiększenia Ośrodka i podniesienia kompetencji społecznych naszych mieszkanek. Pan Bartosz jest w stałym kontakcie z Ośrodkiem, proponuje dalsze warsztaty dla mieszkanek, organizuje spotkania z doradcą zawodowym, jest organizatorem zbiórek żywności i odzieży. O pomaganiu dla ośrodka mówi, że pomoc miała początek, ale trwa i nie wiadomo czy kiedyś będzie miała koniec.
  2. Artur Kolasa „Swoje dzieciństwo wspomina jako gehennę – nieustanne poniżanie i bicie. Piekło zgotował mu ojciec – były milicjant. Kiedy Artur Kolasa dorósł, również stosował przemoc. Popadł w alkoholizm, lekomanię, seksoholizm. Dziś jest wolnym i szczęśliwym człowiekiem, który z domowego piekła wyciąga kobiety w różnych krajach Europy. Na Facebooku założył i prowadzi grupę: „Zatrzymajmy przemoc w naszych rodzinach”. Celem grupy jest niesienie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy. Jedni i drudzy mogą napisać post na forum lub porozmawiać bezpośrednio ze specjalistami z dziedziny psychologii, prawnikami, terapeutami uzależnień zarówno z Polski, jak i innych krajów Europy. Obecnie stworzona przez Artura Kolasę siatka pomocowa liczy ponad 3,8 tysięcy członków na całym świecie.” Jego kandydaturę zgłosiło 13 – niezależnie od siebie – kobiet.

Media:

  1. Bartłomiej Czaja jest redaktorem naczelnym portalu Tuba Chorzowa, który to jest patronem medialnym wydarzenia One Billion Rising w Chorzowie. Tuba Chorzowa poruszyła jako pierwsze medium poruszała problem przemocy wobec kobiet w Chorzowie, dowodem tego są liczne artykuły na tym portalu. Nie przechodzi obojętnie wobec osób słabszych i potrzebujących Mówi, że w problemy przemocy wobec kobiet został „wkręcony” przez kobiety, z którymi poruszał ważne akcje i sprawy społeczne. Zaangażował się najpierw prywatnie, a potem i zawodowo w niesienie pomocy innym w swoim mieście.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

(wykorzystano materiały organizatora Konkursu)

Fundacja Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej i Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa serdecznie zapraszają na spektakl pt. UKRYTE, który odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godz. 18:00 w małej sali Teatru Rozrywki w Chorzowie (ul. Marii Konopnickiej 1). Ilość miejsc jest ograniczona dlatego organizatorzy proszą o potwierdzenia swojej obecności (telefonicznie: 608 500 024 lub mailowo: biuro@pozytywnezmiany.org).

Spektakl jest częścią działań Fundacji Pozytywnych Zmian dotyczących prawnych aspektów ochrony osób doświadczających przemocy. Skierowany jest przede wszystkim do sędziów i innych osób działających w obszarze prawnym, w tym kuratorów sądowych.

W trakcie tego spotkania przedstawione zostaną również wyniki monitoringu, który dotyczył orzekania przez sądy wobec skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób najbliższych obowiązku uczestniczenia w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. W poprzednim raporcie – za lata 2015-16, stwierdzono m.in., że prawie 64% wyroków jest wydawanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Sądy bardzo rzadko, bo tylko w 4,1% sięgały po nakaz opuszczenia lokalu. Zakaz zbliżania się sprawcy do osoby pokrzywdzonej zastosowano jedynie w 8,04% wyroków. Jedynie 8,81% sprawców skierowano na odbycie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Czy coś się poprawiło? O tym będzie można przekonać się już 21 listopada w Chorzowie. 

Partnerem wydarzenia jest Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium.

Organizatorzy proszą o promowanie i wspieranie ich inicjatywy, m.in. w drodze fundraisingu:

https://pomagamy.im/ukryte…

(wykorzystano materiały organizatora)

2003

Sosnowiecka kampania społeczna pn. Użyj mocy bez przemocy została wymyślona przez 5 członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu. Miało to miejsce w październiku 2017 roku. W tej grupie znalazło się dwoje kuratorów zawodowych z Sądu Rejonowego w Sosnowcu – Renata Nieckarz i Rafał Skręt. Organizatorem projektu został właśnie MZI w Sosnowcu, na czele z panią przewodniczącą Agnieszką Sekundą,
której należą się szczególne wyrazy uznania za trud koordynacji wszystkich działań. Kampania ruszyła w marcu 2018 r. Zainaugurowała ją konferencja pn. Nowoczesne perspektywy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W czasie całej kampanii zostało podjętych wiele wspaniałych akcji, w tym wydarzeń profilaktycznych przeciwko zjawisku przemocy wobec dzieci. Do akcji włączyło się szereg drużyn sportowych z miasta, jak np. piłkarki nożne KKS Czarni Sosnowiec, koszykarki AS-FBG Sosnowiec, koszykarze Zagłębia Sosnowiec, hokeiści KH Zagłębie Sosnowiec czy siatkarki z klubu MKS MOS Płomień Sosnowiec.

 

Z wydarzeń, jakie się odbyły w ramach całej akcji, wymienić można szereg pikników rodzinnych pn. Podaruj dziecku uśmiech, gdzie można było m.in. podpisać deklarację niestosowania przemocy. Były też organizowane szkolenia w zakresie procedury Niebieskiej Karty. Szczególnie widowiskowym eventem był Bieg w szpilkach. Dużą popularnością cieszył się Turniej Charytatywny Hokeja na Lodzie drużyn amatorskich pod hasłem Hokej Dzieciom. Gramy – Pomagamy!.

W ramach Kampanii miały miejsce również II Wojewódzkie Mistrzostwa Policji i Służb Mundurowych w Armwrestlingu. Odbył się też turniej piłkarski, wieńczący futbolową pedagogikę dla dzieci z zespołów opiekuńczo-wychowawczych oraz finałowy mecz pomiędzy gwiazdami tego turnieju, a samorządowcami sosnowieckimi. W drużynie samorządowców wystąpił kurator Rafał Skręt i nawet strzelił jedną z bramek (!).

Do kampanii przyłączyło się wiele szkół z Sosnowca. M.in. zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Wokalny dla uczniów sosnowieckich szkół. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu odbyła się symulacja rozprawy sądowej, w której udział wzięli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu. W symulację zaangażował się sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, który odgrywał rolę… sędziego. W organizację tego wydarzenia bardzo dużo pracy włożyła pani kurator Renata Nieckarz.

Kampania Użyj mocy bez przemocy  zakończyła się konferencją w dniu 6 listopada pt. Dla dobra dziecka. W jej trakcie wręczone zostały m.in. nagrody i wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie wokalnym. Odbyło się też podsumowanie całej Kampanii. Konferencja  została bardzo wysoko oceniona pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Moderatorami konferencji byli kuratorzy sądowi Renata Nieckarz i Rafał Skręt.

Gratulujemy naszym sosnowieckim koleżankom i kolegom wspaniałej inicjatywy. To kolejny przykład pokazujący, że kuratorzy sądowi są wśród koalicji liderów przeciwdziałania przemocy. W sosnowieckim przykładzie godne szczególnego docenienia jest systemowe podejście i interdyscyplinarność. Współpraca tak wielu służb, włączenie licznych zasobów środowiskowych, przełamanie partykularnych interesów poszczególnych grup zawodowych, skoncentrowanie się na wspólnym celu stanowią źródło sukcesu, jakim jest silny przekaz antyprzemocowy i stworzenie warunków do podniesienia efektywności oddziaływań. Przekaz z Sosnowca jest bardzo inspirujący!

Zachęcamy do odwiedzenia fanpage’a Kampanii Użyj mocy bez przemocy, gdzie można zobaczyć fotorelacje z poszczególnych wydarzeń. Dopiero tam widać skalę i zakres działań. Brawo!

(Wykorzystano materiały organizatora)

3153

Co roku na przełomie listopada i grudnia w całej Polsce odbywa się szereg wydarzeń dedykowanych przeciwdziałaniu przemocy. Jest to okazja do zwrócenia uwagi społeczeństwa na ten niezwykle istotny problem, a także do poprawy koordynacji pracy służb i instytucji, których zadaniem jest zapobieganie przestępczości, pomoc pokrzywdzonym, ochrona słabszych. W wielu z tych inicjatyw aktywny udział biorą kuratorzy sądowi. Działania podejmowane są zarówno przez stowarzyszenia kuratorskie, jak i przez kuratorów zrzeszonych w różnych organizacjach pozarządowych. Kuratorzy sądowi pracując na co dzień w rodzinach, w których odchodzi do aktów przemocy dobrze znają zarówno perspektywę osób doznających cierpienia, jak i perspektywę sprawców.

Przykładem tegorocznych działań z udziałem kuratorów sądowych były m.in. konferencje organizowane w Zawierciu (organizator: Fundacja z Pomysłem) i Bieruniu (współorganizator: Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”).

Portal kurator.info po raz kolejny objął patronatem Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017, której głównym organizatorem jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, a wśród partnerów znalazło się m.in. Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis” i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Jest to już trzecia edycja kampanii zainicjowanej przez liderów grup roboczych.  Impulsem do zorganizowania pierwszej był mail od mieszkanki Wrocławia, która zaobserwowała na jednym z placów zabaw, jak to rodzice stosują przemoc wobec dzieci. W odpowiedzi na apel o reakcję przeprowadzono Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2015. Hasłem Kampanii było #milczenie – nie!, odbiorcami zaś byli potencjalni świadkowie przemocy.

Plakat Biała Wstążka 2015. Autor: Jakub Kamiński.

W ramach przeprowadzonej Kampanii w dniach od 25.11.2015 r. do 10.12.2015 r. podjęto szereg działań informujących społeczność lokalną o tym, że należy reagować na przemoc, w jaki sposób to czynić i do kogo się zgłosić. Czas Kampanii wykorzystano także do dyskusji nad przyczynami występowania przemocy, nad poszukiwaniem skutecznych rozwiązań przeciwdziałania przemocy. W dyskusji brali udział nie tylko przedstawiciele społeczności lokalnej, ale także przedstawiciele instytucji zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz organizacji pozarządowych.

Plakat Biała Wstążka 2016. Autor: Karolina Pawłowska.

Harmonogram Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 był wynikiem wniosków zebranych podczas wydarzeń, debat, dyskusji w czasie trwania akcji w 2015 r.  Sukces Białej Wstążki z roku poprzedniego sprawił, że w Kampanię 2016 zaangażowali się przedstawiciele innych instytucji, w szczególności zespoły kuratorskiej służby sądowej. Biała Wstążka 2016 r. wzbudzała także duże zainteresowanie mediów lokalnych. Dzięki temu informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie trafiły do szerszego grona odbiorców.  Do akcji przyłączyli się znani wrocławianie: sportowcy, muzycy, radni, politycy, ale także studenci, uczniowie szkół, wolontariusze. Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 – Wyłącz przemoc. Włącz myślenie nawoływało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Apelowało o to, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, zaplanowane na ubiegłoroczną Kampanię działania skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa, ale też tego co należy poprawić. W dyskusji tej uczestniczyli nie tylko eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność lokalna.

Działaniami, które powtórzyły się w obu Kampaniach było umieszczanie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci. Tabliczki powstały w wyniku apelu mieszkanki Wrocławia, która obserwowała przemoc wobec dzieci na placu zabaw. Pomysły na hasła zapisane na tabliczkach były inicjatywą liderów grup roboczych. I tak w 2015 r. tabliczki zostały umieszczone na dwóch wrocławskich placach zabaw: przy ul. Krasińskiego oraz w Parku Staszica.

Plac zabaw w Parku Staszica we Wrocławiu.

Plac zabaw przy ul. Krasińskiego.

Tabliczki umieszczane były także podczas Białej Wstążki 2016. Hasła i grafiki przeciwko przemocy wobec dzieci zagościły w szkołach, instytucjach i Sądach.

 

 

 

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 27.11.2016

 

Podczas ubiegłorocznej Kampanii w dniu 27.11.2016 r. podczas meczu WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa zawodnicy wrocławskiego klubu wybiegli na murawę z przypiętymi do koszulek białymi wstążeczkami. Przed meczem liderzy grup roboczych poinformowali zebranych na stadionie kibiców o celach i przesłaniu Białej Wstążki. Na telebimach pojawiły się grafiki z hasłami Kampanii. Dzięki temu wydarzeniu o Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy dowiedziało się nie tylko 22 000 osób zgromadzonych na stadionie, ale także kilka kolejne tysiące widzów śledzących transmisję z meczu przed telewizorami. Akcję powtórzono w roku 2017 na meczu Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin (więcej tutaj)

 

 

autor grafiki: Karolina Pawłowska

Podczas Kampanii w 2016 r. zaangażowani w jej przygotowanie liderzy, wykorzystując każdą możliwość do edukowania społeczności lokalnej, prowadzili pogadanki w szkołach z uczniami, którzy pomagali przygotowywać białe wstążeczki rozdawane podczas wydarzeń Kampanii i eventów na wrocławskim Rynku.

Uwzględniając fakt, iż Biała Wstążka jest Kampanią zainicjowaną przez mężczyzn i do nich adresowaną, podczas obu Kampanii rozdano kilka tysięcy ulotek Głos prawdziwego mężczyzny.

 

 

 

 

 

W telewizji dolnośląskiej Echo24 odbyła się debata m.in. z udziałem Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Mirosława Nawrockiego:

 

Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 Przerwij przemoc również skupia się na edukacji i dialogu w obszarze przeciwdziałania przemocy. Zachęca do tego, by reagować na zjawisko przemocy i podejmować takie działania, które mogą powstrzymać występowanie przemocy. Harmonogram Kampanii obfituje nie tylko w debaty, spotkania edukacyjne, czy konferencje, ale zawiera także wydarzenia kulturalne, które w niepowtarzalny sposób zwracają uwagę społeczeństwa na problem przemocy. Do wydarzeń takich należy zaliczyć spektakl Słowa mają czołgi przygotowany w ramach Programu Bezpieczna Szkoła przez uczniów wrocławskich szkół pod profesjonalnym okiem reżysera Pana Rafała Kronenberga do tekstów Pani Marzeny Sadochy.

Plakat tegorocznej kampanii, której hasło brzmi „Przerwij przemoc” został wykonany przez wrocławskiego artystę, który pragnie pozostać anonimowy. Do projektu został wykorzystany gipsowy odlew twarzy kobiety wykonany przez autora oraz fotografia wykonana na potrzeby projektu przez ośrodek Kontury Kultury. Autor plakatu włożył w jego przygotowanie dużo pracy, wykorzystał swój talent, poświęcił swój wolny czas – i zrobił to wszystko nieodpłatnie. Autor wykonanym projektem plakatu chciał wyrazić przekaz tegorocznej kampanii: Przerwij przemoc – nie bój się prosić o pomoc; Przerwij przemoc – reaguj, pomóż wyrwać się z szarej niemocy; Przerwij przemoc – dość tajemnic czterech ścian; Przerwij przemoc – nie krzywdź; Pokazuje on, że uwikłanie w przemoc oraz brak reakcji na nią ze strony otoczenia zamyka nas w szarej masce przeróżnych emocji, odczuć, zamyka w szarej masce tajemnicy. Pokazuje też, że jest możliwe przerwać tę tajemnicę, że jest możliwe przerwanie przemocy, że jest możliwy kolorowy, spokojny świat.

Innym, niezwykle istotnym projektem przygotowanym na potrzeby Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 są etiudy filmowe poruszające problematykę przemocy, które pod profesjonalnymi skrzydłami pani Magdaleny Zambrzyckiej i pana Marka Hamery, zostały przygotowane przez słuchaczy pierwszego roku Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.

Etiuda nr 1

Etiuda nr 2

Pełny harmonogram wydarzeń Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst powstał z wykorzystaniem materiału opracowanego przez koordynatorkę Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka – p. Izabelę Pawłowską

Fundacja z Pomysłem, w działania której zaangażowani są m.in. kuratorzy sądowi zakończyła projekt „Szanuję – przemocy NIE stosuję”. W ramach projektu zrealizowano dwa główne wydarzenia:

W dniu 23.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu „Centrum” Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa  zaprezentowała pełen emocji oraz treści antyprzemocowych spektakl „Gdzie Ona jest”. Na koniec spektaklu głośno wybrzmiało hasło – ZACZNIJ MYŚLEĆ – SZANUJ KOBIETY! Po spektaklu członkowie fundacji – Monika Nowińska i Adam Witkowicz poprowadzili dyskusję z licznie przybyłą młodzieżą na temat mitów dot. przemocy, na temat seksizmu i kultury gwałtu. Uczniowie mogli podpisać Deklarację Niestosowania Przemocy oraz zapoznać się z ulotką przygotowaną przez zespół Fundacji.

W dniu 26.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu odbyła się Konferencja ”Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”, Konferencja zgromadziła przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Program konferencji był bardzo różnorodny, a problem przemocy został przedstawiony z kilku perspektyw. 

Wśród prelegentów był m.in. Pan Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pan Rafał Skręt – Wiceprzewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilum”, natomiast w panelu dyskusyjnym wzięła udział Pani Marzena Purgal – Kierownik ZKSS SR Zawiercie.

Koordynatorem projektu był wiceprezes zarządu Fundacji z Pomysłem – Adam Witkowicz, który jest jednocześnie kuratorem zawodowym w ZKSS w SR Zawiercie.

Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.

 

Zgodnie z przepisami prawa, osoby doznające przemocy, na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mogą żądać, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc do opuszczenia mieszkania.

Osoba, która jest ofiarą przemocy ze strony współlokatora, może złożyć wniosek o jego eksmisję. Choć osób świadomych tego rozwiązania przybywa, Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upowszechnienie informacji o formach pomocy i wsparcia w tym zakresie.

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w 2014 roku do sądów rejonowych wpłynęło 1152 wniosków o usunięcie współlokatorów z powodu stosowania przemocy. Dla porównania w 2013 r. było ich 1114, 2012 r. – 730, 2011 r. – 197, 2010 r. – 353.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

List RPD dostępny jest tutaj.

1951

Zakończyła się VI edycja konkursu „Wyróżnienie białej wstążki”. Pisaliśmy o tym wydarzeniu w jednym z naszych postów (tutaj). W przeszłości trzykrotnie wśród laureatów znajdowali się kuratorzy sądowi. W tym roku jednak żaden z kuratorów nie został wyróżniony.

Laureatem VI edycji konkursu w kategorii osoba publiczna został Prezydent Bronisław Komorowski. Kapituła Konkursu doceniła podpisanie przez laureata konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Pozostali laureaci w poszczególnych kategoriach to:

1. Marcin Kochanowski – Osoba prywatna
2. Paweł Dąbrowa – Media
3. Adam Dudziak – Instytucja Publiczna
4. Michał Lewoc – Instytucja Publiczna
5. Adam Just – Instytucje i organizacje pomocowe
6. Sławomir Żarski – Organy Ścigania
7. Robert Damski – Wymiar sprawiedliwości

Więcej o sylwetkach laureatów i uzasadnieniach wyróżnień można przeczytać na stronie organizatora (tutaj) lub w artykule w serwisie wp.pl (tutaj).

 

1875

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu oraz koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kampania odbędzie się w dniach  25 listopada – 10 grudnia. Tegoroczne hasło brzmi: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”  W Polsce, oprócz tematu bezpieczeństwa w edukacji w tym roku organizatorzy chcą zwrócić również szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji.